[GŁOSOWANIE 6/I ZAKOŃCZONE] Zmiana Konstytucji

Parlament Królewski z okresu 28.05.2015 - 15.02.2016
Awatar użytkownika
Marcin Mikołaj
król-senior
Posty: 1302
Rejestracja: 29 gru 2011, 14:52
Numer GG: 6042777
NIM: 906544
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre; Zjednoczone Księstwo - Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

[GŁOSOWANIE 6/I ZAKOŃCZONE] Zmiana Konstytucji

Post autor: Marcin Mikołaj »

Panie Marszałku,
Wysoki Parlamencie,
Lordowie Senatorowie,

Wnosimy o małą zmianę Konstytucji, chodzi o zapis art. 8 ust. 3 zdanie 2 - w Naszej ocenie obostrzenie wprowadzone w tym przepisie sprowadza się jedynie do masowej produkcji aktów prawnych. Dotychczasowy porządek prawny Królestwa nie zabraniał w jednej ustawie łącznia aktu nowego prawa wraz ze zmianami w innych ustawach - w brzmieniu tego przepisu nie jest możliwa zmiana np ustawy o Parlamencie w przepisach wprowadzających nową ustawę np o Centralnym Banku Dreamlandu - należałoby wydać nową osobną ustawę/dekret zmieniający przepisy ustawy o Parlamencie - w efekcie zamiast odchodzić od biurokracji wchodzimy do niej na nowo tworząc jeszcze większy chaos.

Z uwagi na niewielką zmianę wnoszę o przyśpieszony tryb procedowania. Ponadto zgodnie z art. 31 ust. 1 Konstytucji wymagana jest zwykła większość głosów nad przyjęciem poprawki.

(-) Marcin Mikołaj, R.
PROJEKT

USTAWA KONSTYTUCYJNA
z dnia .......... 2015 roku

o zmianie Konstytucji Królestwa

Art. 1.
W artykule 8 ustępie 3 ustawy konstytucyjnej z dnia 23 stycznia 2015 roku (BPSK nr 4976) skreśla się zdanie drugie.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem po ogłoszeniu.
[KONIEC]
[JEDNOLITY TEKST]
Rozdział I
Naczelne zasady ustroju

Artykuł 1.
Królestwo Dreamlandu jest federalnym państwem prawa funkcjonującym w przestrzeni internetowej.

Artykuł 2.
Podmiotem suwerenności i jedynym źródłem władzy w Królestwie jest Naród.

Artykuł 3.
1. Królestwo składa się z krajów federacji podległych Królowi. Krajem federacji o najwyższym statusie jest Prowincja.
2. Ustrój Prowincji określa jej normatywny akt zasadniczy i zgodne z nim akty krajowe, które stanowią prawo krajowe Prowincji.

Rozdział II
Prawa i wolności

Artykuł 4.
1. Wszyscy obywatele są wolni i równi w swej godności i prawach.
2. Ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw jest dopuszczalne na podstawie ustawy oraz prawa krajowego i w trybie nimi określonymi, jeżeli jest to konieczne dla ochrony porządku konstytucyjnego.

Artykuł 5.
Zabrania się tworzenia i działalności partii politycznych i innych organizacji, których cele programowe lub działalność zmierzają do pogwałcenia suwerenności i integralności terytorialnej Królestwa, bezprawnego zagarnięcia władzy państwowej, propagowania przemocy, dyskryminacji, nawoływania do nienawiści, dokonania zamachu na prawa i wolności człowieka.

Artykuł 6.
Królestwo Dreamlandu chroni własność, w tym własność intelektualną, oraz prawo dziedziczenia. Wywłaszczenie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie orzeczenia sądu, na cele publiczne oraz za sprawiedliwym i uprzednim odszkodowaniem.

Rozdział III
Źródła prawa

Artykuł 7.
1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa są: Konstytucja, ustawy federalne, dekrety królewskie, ratyfikowane umowy międzynarodowe i rozporządzenia federalne.
2. Prawem powszechnie obowiązującym na obszarze prowincji jest również właściwe prawo krajowe.

Artykuł 8.
1. Konstytucja ma najwyższą moc prawną. Inne akty prawne nie mogą być sprzeczne z Konstytucją.
2. Dekrety królewskie mają moc ustawy federalnej i mogą regulować kwestie, dla których Konstytucja zastrzega formę ustawy.
3. Ustawy federalne i dekrety królewskie wprowadzają nowe przepisy lub modyfikują przepisy istniejących ustaw i dekretów.

Artykuł 9.
Wszystkie akty normatywne wymagają dla swojego wejścia w życie uprzedniego ogłoszenia.

Rozdział IV
Referenda

Artykuł 10.
Wola Narodu urzeczywistnia się w referendach organizowanych na terenie całego Królestwa.

Artykuł 11.
1. Referendum ogólnokrajowe zarządza Król z własnej inicjatywy lub na wniosek wniesiony przez Parlament Królewski lub grupę co najmniej 3 obywateli.
2. W sprawach dotyczących spraw wewnętrznych jednego z krajów federacji Król zarządza referendum lokalne.

Rozdział V
Król

Artykuł 12.
1. Król jest głową państwa i gwarantem ciągłości władzy państwowej.
2. Król czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa Królestwa Dreamlandu.
3. Król sprawuje władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w zakresie zgodnym z Konstytucją i aktami normatywnymi.
4. Król prowadzi politykę zagraniczną razem z Premierem Rządu Królewskiego i właściwym ministrem.
5. Król ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe o czym zawiadamia Parlament Królewski.
6. Korona Królestwa przechodzi na następców w trybie określonym dekretem królewskim.

Artykuł 13.
1. Sprawując władzę ustawodawczą Król wydaje dekrety królewskie.
2. W sprawach indywidualnych Król wydaje postanowienia.

Artykuł 14.
1. W razie zagrożenia konstytucyjnego porządku, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego Król może wprowadzić na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 miesiące stan wyjątkowy na całym terytorium Królestwa.
2. W trakcie stanu wyjątkowego Król może czasowo zawiesić niektóre przepisy Konstytucji oraz przejąć kompetencje niektórych innych organów władzy państwowej.

Artykuł 15.
Jeżeli Król nie może przejściowo piastować funkcji, ustanawia Regenta, który tymczasowo wypełnia obowiązki królewskie, jednak nie dłużej aniżeli przez trzy miesiące.

Artykuł 16.
1. Za naruszenie Konstytucji lub aktów ustawowych albo popełnienie przestępstwa Król odpowiada przed Sądem Królestwa z oskarżenia Parlamentu Królewskiego. Z chwilą oskarżenia prerogatywy królewskie wykonuje powołany przez Parlament Królewski Regent.
2. W razie skazania Króla przez Sąd Królestwa, Parlament Królewski decyduje o dalszym losie Korony i, w razie decyzji o pozbawieniu Króla Korony Królestwa Dreamlandu, decyduje o sposobie wyznaczenia nowego Króla.

Rozdział VI
Parlament Królewski

Artykuł 17.
Parlament Królewski sprawuje władzę ustawodawczą oraz kontrolną nad działalnością Rządu Królewskiego i innych organów władzy państwowej.

Artykuł 18.
1. Parlament Królewski składa się z senatorów i lordów senatorów powoływanych na okres kadencji.
2. Lordów senatorów wyznacza Król spośród królów seniorów i arystokratów.
3. Senatorów wybiera się w tajnych i bezpośrednich wyborach parlamentarnych.
4. Funkcji senatora i lorda senatora nie łączy się.
5. Liczba lordów senatorów nie może być większa niż liczba senatorów, chyba że liczba senatorów jest mniejsza niż dwóch.
6. Parlament Królewski wybiera spośród senatorów i lordów senatorów Marszałka, który przewodniczy obradom Parlamentu Królewskiego.

Artykuł 19.
1. Senatorowie i lordowie senatorowie niezwłocznie po powołaniu deklarują przynależność do stronnictwa niebieskiego lub zielonego.
2. Stronnictwa mają obowiązek zgłaszania kandydatów w wyborach na Premiera Rządu Królewskiego.

Artykuł 20.
1. Parlament Królewski rozpatruje projekt ustawodawczy, uchwalając go zwykłą większością głosów, chyba że ustawa stanowi inaczej.
2. Marszałek Parlamentu Królewskiego przekazuje uchwaloną ustawę Królowi.
3. Królowi przysługuje w ciągu 7 dni od przedłożenia prawo odmówienia zatwierdzenia ustawy albo zwrócenia się do Sądu Królestwa z wnioskiem o zbadanie jej zgodności z Konstytucją. Król niezwłocznie ogłasza ustawę uznaną za zgodną z Konstytucją.
4. Król odmawia podpisania ustawy, którą Sąd Królestwa uznał za niezgodną z Konstytucją. Jeśli jednak niezgodność z Konstytucją dotyczy poszczególnych przepisów ustawy, a Sąd Królestwa nie orzeknie, że są one nierozerwalnie związane z całą ustawą, Król może zatwierdzić ustawę z pominięciem przepisów uznanych za niekonstytucyjne.
5. Jeżeli Król nie ogłasza ustawy ani nie podejmuje żadnego z kroków określonych w ust. 3, albo nie ogłasza ustawy mimo upływu 3 dni od orzeczenia Sądu Królestwa o zgodności ustawy z Konstytucją, ogłoszenia dokonuje Marszałek Parlamentu Królewskiego. Do ustaw uznanych za częściowo niezgodne z Konstytucją ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
6. Jeżeli Król odmówił zatwierdzenia przedłożonego projektu ustawodawczego, Parlament Królewski może uchylić królewskie weto ponownie przegłosowując projekt w ciągu 14 dni większością 2/3 głosów. Ustawę ponownie przegłosowaną ogłasza Marszałek Parlamentu Królewskiego.

Artykuł 21.
1. Parlament Królewski może powołać Kontrolera spośród senatorów i lordów senatorów, celem zbadania działalności jednego lub więcej organów władzy państwowej pod kątem ich legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz aktualności publikowanych danych. Celem kontroli nie może być prawidłowość orzecznictwa sądów.
2. Parlament Królewski określa zakres misji Kontrolera oraz wyznacza termin przedłożenia raportu Parlamentowi Królewskiemu.
3. Organy i instytucje państwowe nie mogą odmówić Kontrolerowi dostępu do informacji.
4. Kontroler przestaje pełnić swoja funkcję wraz z zakończeniem powierzonej mu misji lub z chwilą odwołania go przez Parlament Królewski.

Artykuł 22.
Premier Rządu Królewskiego i ministrowie mają obowiązek udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania senatorów i lordów senatorów.

Rozdział VII
Rząd Królewski

Artykuł 23.
1. Rząd Królewski prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Królestwa Dreamlandu.
2. Rząd Królewski realizuje sprawy polityki Królestwa niezastrzeżonej dla innych organów władzy państwowej.

Artykuł 24.
1. Rząd Królewski składa się z Premiera oraz powoływanych i odwoływanych przez niego ministrów.
2. Premier jest wybierany na okres kadencji w tajnych i bezpośrednich wyborach.
3. Kandydatów na Premiera zgłaszają stronnictwa parlamentarne oraz grupa co najmniej trzech obywateli.
4. W razie braku Premiera, Król powołuje Premiera Tymczasowego i niezwłocznie zarządza wybory na Premiera.

Artykuł 25.
1. Parlament Królewski może uchwalić wotum nieufności wobec ministra większością trzech piątych głosów na wniosek Króla, senatora lub lorda senatora.
2. Nie można uchwalić wotum nieufności wobec Premiera.
3. Premier niezwłocznie odwołuje ministra wobec którego uchwalono wotum nieufności.

Artykuł 26.
Za naruszenie Konstytucji lub aktów normatywnych dokonane przy wykonywaniu swych czynności urzędowych członkowie Rządu Królewskiego ponoszą odpowiedzialność przed Sądem Królestwa z oskarżenia Parlamentu Królewskiego. W razie skazania Premiera lub ministra, Sąd Królestwa może zdecydować o pozbawieniu go stanowiska.

Rozdział VIII
Władza sądownicza

Artykuł 27.
1. Wymiar sprawiedliwości w Królestwie sprawuje Król oraz podległe mu judykacyjnie Sąd Królestwa i inne sądy, jeśli zostaną powołane.
2. Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne. Nie dotyczy to skarg na działalność organów administracji, jeżeli przewidziano administracyjny tryb odwoławczy.
3. Sądy wydają wyroki w imieniu Króla.

Artykuł 28.
1. Sędziów mianuje Król.
2. Sędziowie są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji. Sędziowie nie mogą odmówić zastosowania innych aktów normatywnych zgodnych z Konstytucją.
3. Jeżeli rozstrzygnięcie sprawy na podstawie aktów normatywnych jest niemożliwe, dopuszczalne jest orzekanie na podstawie zasad słuszności i utrwalonych zwyczajów.
4. Sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani administracyjnej bez zgody Sądu Królestwa.
5. Król może powołać lorda senatora do orzekania w konkretnej sprawie. Lord senator korzysta z niezawisłości sędziowskiej w zakresie orzekania.

Artykuł 29.
1. Sąd Królestwa jest naczelnym organem sądowym Królestwa.
2. Król mianuje Prezesa Sądu Królestwa spośród sędziów Sądu Królestwa, jeżeli sam nie przewodniczy.
3. Sąd Królestwa orzeka w sprawie zgodności federalnych oraz krajowych aktów normatywnych z Konstytucją.
4. Sąd Królestwa rozstrzyga spory kompetencyjne między organami władzy publicznej.
5. Postępowanie określone w dwóch ustępach poprzedzających jest jednoinstancyjne.

Rozdział IX
Zmiana Konstytucji

Artykuł 30.
Wnioski o wprowadzenie poprawek do Konstytucji mogą przedstawiać: Król, członek Parlamentu Królewskiego, Premier, Prezes Sądu Królestwa oraz grupa co najmniej trzech obywateli.

Artykuł 31.
1. Zmian Konstytucji dokonuje się w drodze referendum ogólnonarodowego albo w drodze uchwalenia ustawy konstytucyjnej przez Parlament Królewski zwykłą większością głosów. Przepisy dotyczące uchwalania ustaw federalnych stosują się do ustawy konstytucyjnej.
2. W przypadku wprowadzania zmian przepisów Rozdziału I, Rozdziału II, Rozdziału V oraz Rozdziału IX w drodze ustawy konstytucyjnej, wymagana jest w Parlamencie Królewskim większość dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków Parlamentu, a Królowi przysługuje weto absolutne.

Rozdział X
Przepisy przejściowe i końcowe

Artykuł 32.
1. Konstytucja wchodzi w życie po upływie 31 dni od dnia ogłoszenia.
2. Z chwilą wejścia w życie Konstytucji traci moc Konstytucja Królestwa Dreamlandu z 29 sierpnia 2011 roku.
3. Pozostałe federalne i krajowe akty normatywne pozostają w mocy w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z postanowieniami Konstytucji.
4. Urzędujący funkcjonariusze Królestwa zachowują swoje stanowiska.
5. Do czasu powołania Parlamentu Królewskiego, jego kompetencje pełni Izba Poselska. Izba Poselska ulega rozwiązaniu z chwilą powołania Parlamentu Królewskiego.
6. Z dniem wejścia w życie Konstytucji rozwiązaniu ulega Rada Królestwa.
[KONIEC]

Awatar użytkownika
Albon
obywatel
Posty: 480
Rejestracja: 12 lis 2011, 16:19
NIM: 570699
Kontakt:

[DEBATA] 30-07-2015 19:00 Zmiana Konstytucji

Post autor: Albon »

Senatorowie!

Otwieram debatę nad projektem JKM. Koniec debaty 30-07-2015 godz. 19:00.

Pozdrawiam Albon z Cintry
Audiatur Et Altera Pars

Z TRZECIEJ CHAŁUPY

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
król-senior
Posty: 1137
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
NIM: 509280
Kontakt:

Re: [DEBATA] 30-07-2015 19:00 Zmiana Konstytucji

Post autor: Pavel Svoboda »

Cóż, intencją przepisu było wprowadzenie większej klarowności. Owszem, wymusza on więcej aktów, ale zyskiem z tego jest właśnie to, że nie będzie trzeba w ustawie o banku szukać zmian do ustawy o parlamencie. Ustawy zmieniające i normatywne można jasno rozdzielić, wrzucić do osobnych koszyków i osobno przeszukiwać.
Wiem jednak, że od początku ten przepis był kontrowersyjny, więc jeśli taka będzie wola Parlamentu, by go usunąć, przyjmę to do wiadomości ze zrozumieniem.
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Awatar użytkownika
Marcin Mikołaj
król-senior
Posty: 1302
Rejestracja: 29 gru 2011, 14:52
Numer GG: 6042777
NIM: 906544
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre; Zjednoczone Księstwo - Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: [DEBATA] 30-07-2015 19:00 Zmiana Konstytucji

Post autor: Marcin Mikołaj »

Wasza Królewska Wysokość,

Ustawa zmieniająca tak czy inaczej znajduje się w akcie zmienianym z prostego powodu, zawsze (przynajmniej taki utarł się zwyczaj) publikujemy akty jednolite zmienianych tekstów, więc za każdym razem gdy zmieniany jest akt prawny zostaje on uaktualniony w tekstach jednolitych. Jesteśmy obecnie w tym dobrym punkcie, że cały nasz porządek prawny opiera się o kilka aktów, a zatem nie będzie problemu z aktualizowaniem na bieżąco wszystkiego co jest konieczne.

Ponadto, co owy przepis wprowadza nowego? Moim zdaniem nic, póki akt jednolity nie zostanie uaktualniony (tak jak w stanie proponowanym) tak długo ustawy zmieniającej będzie trzeba szukać - nie sądzę, abyśmy zmieniali ustawę pisząc ją na nowo, wydając zmieniony akt w całości.

(-) Marcin Mikołaj, R.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13184
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA] 30-07-2015 19:00 Zmiana Konstytucji

Post autor: Daniel von Witt »

W tej sprawie przepisy prawne mają drugorzędne znaczenie, ponieważ moim zdaniem wszystko zależy od sposobu prowadzenia bazy prawnej, czyli zależy tylko od kwestii technicznych i minimalnego zaangażowania w zaprowadzenie w bazie porządku i przejrzystości. O co dokładnie mi chodzi. O to, że nie widziałbym problemu w tym, by przepisy zmieniające znajdowały się gdziekolwiek (w ustawie właściwej, na samym jej końcu, czy też w osobnej ustawie), byleby tylko w ustawie jednolitej w odpowiednim miejscu był zamieszczany najlepiej link do aktu, który w tym miejscu wprowadził jakąś zmianę. Wówczas to, dokąd ten odnośnik by prowadził nie ma większego znaczenia.

Baza prawna była na ogół utrzymywana w małym nieładzie, dlatego obecne przepisy konstytucyjne w tej materii bynajmniej chronią ją nieco przed tym nieporządkiem w przyszłości, o ile nie wprowadzono by rozwiązań, o których mówię wyżej. Zależy to jednak tylko od osoby prowadzącej bazę, a nie od Parlamentu.

(-) Daniel markiz von Witt

Awatar użytkownika
Marcin Mikołaj
król-senior
Posty: 1302
Rejestracja: 29 gru 2011, 14:52
Numer GG: 6042777
NIM: 906544
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre; Zjednoczone Księstwo - Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: [DEBATA] 30-07-2015 19:00 Zmiana Konstytucji

Post autor: Marcin Mikołaj »

Wasza Ekscelencjo,

Biorąc pod uwagę powyższe uznać należy, ze tak czy inaczej zapis konstytucji niczego nie zmienia, bowiem póki coś nie znajdzie się w bazie prawnej (uporządkowanej bazie) to i tak każda zmiana wprowadza zamieszanie.

Przykład:
Mamy ustawę A - pełna treść;
Zmieniam ustawą B - treść jedynie zmiany;

Ustawa A i B znajduje się w bazie, ale nadal są osobne, zatem klikając na akt A i tak obywatel nie wie, że nastąpiła zmiana. Zapis Konstytucyjny nie chroni obywatela, zwiększa za to ilość aktów prawnych i jednocześnie bałagan w bazie.

Co do samego technicznego uporządkowania Bazy Prawnej Sądu Królestwa, rozmawiałem już z JKW Pavlem Svobodą na temat ewentualnych zmian przy okazji budowy systemu. Planujemy przeniesienie BPSK z wordpressa na nasz system z jednoczesnym powiązaniem niektórych funkcji.

(-) Marcin Mikołaj, R.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13184
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA] 30-07-2015 19:00 Zmiana Konstytucji

Post autor: Daniel von Witt »

Wasza Królewska Mość,

nie ma więc sensu bełtać w Konstytucji, dopóki nie poznamy możliwości nowej bazy. Rozumiem motywacje i argumenty Premiera w tej kwestii, gdy zapisy w tej materii do Konstytucji wprowadzał. I na razie będę za ich pozostawieniem.

(-) Daniel markiz von Witt

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
król-senior
Posty: 1137
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
NIM: 509280
Kontakt:

Re: [DEBATA] 30-07-2015 19:00 Zmiana Konstytucji

Post autor: Pavel Svoboda »

Również preferowałbym gdybyśmy wrócili do tematu po udostępnieniu nowej bazy prawnej. Na chwilę obecną mamy niewiele aktów prawnych, więc problem ich modyfikowania i publikowania nowych przepisów równocześnie jest chyba jeszcze głównie teoretyczny.
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Awatar użytkownika
Marcin Mikołaj
król-senior
Posty: 1302
Rejestracja: 29 gru 2011, 14:52
Numer GG: 6042777
NIM: 906544
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre; Zjednoczone Księstwo - Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: [DEBATA] 30-07-2015 19:00 Zmiana Konstytucji

Post autor: Marcin Mikołaj »

Wysoki Parlamencie,

Nie dokonać rozumiem motywy działania. Zmiana już teraz pozwoli uniknąć tony niepotrzebnych aktów prawnych czy to w nowej czy w starej bazie prawnej. W tej chwili zmiana czegokolwiek wymusza podwójna prace i prowadzi do jeszcze większego bałaganu. Wnoszę raz jeszcze o zmianę Konstytucji w zakresie powyższego przepisu, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której przyjdzie nam np do jednej ustawy wyprodukować 3, 4 czy 5 innych ustaw tylko po to, aby dokonać zmiany w przepisach innej ustawy - przypomnę, ze już nie raz zdarzało sie ze w jednej ustawie głównej dochodziło do zmiany wielu ustaw w jednej ustawie głównej.

Jak podkreślono na wstępie, to czy zmiany w BPSK bedą czy nie, konstytucja w tym kształcie w żadnym wypadku nie zapewni porządku w aktach prawnych, a w żadnym wypadku nie wpłynie na to, ze ustawy bedą przejrzyste. Jedynym zadaniem przepisu jest nałożenie większej pracy i utrudnienie.

(-) Marcin Mikolaj, R.
Obrazek

Awatar użytkownika
Albon
obywatel
Posty: 480
Rejestracja: 12 lis 2011, 16:19
NIM: 570699
Kontakt:

Re: [DEBATA] 30-07-2015 19:00 Zmiana Konstytucji

Post autor: Albon »

Senatorowie!

Ogłaszam głosowanie nad powyższą ustawą. Głosowanie potrwa do 06-08-2015.

NIM Imię i nazwisko
853567 Albon
987654 Embe
833216 Robert I
218175 Roger d' Artois
822362 Sted Asketil
139599 Krzysztof Bojar
873817 Jacques de Brolle
580523 Kryspin van Buuren
696920 Gregory de Corylus
482866 Dino von Djokić-Krieg
869987 Tombond van Dromer
271825 Yuuki van der Hinekawa
203147 Jan Kaniewski
811577 Tomasz von Lageros
271426 Termeus von Luksindor
667540 Simon McMelkor
384958 Ferenc von Nacht
681714 Vivian Resin
654589 Matteo de Scutto
330454 Kobe Amaru Shakur
509280 Pavel Svoboda
331230 Jan Ursinus
610936 Nud Vilgefortz
374443 Fabiola de Willibald
877416 Daniel von Witt
Audiatur Et Altera Pars

Z TRZECIEJ CHAŁUPY

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13184
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE] 06-08-2015 Zmiana Konstytucji

Post autor: Daniel von Witt »

Formularz głosowania:

853567 Albon
987654 Embe
833216 Robert I
218175 Roger d' Artois
822362 Sted Asketil
139599 Krzysztof Bojar
873817 Jacques de Brolle
580523 Kryspin van Buuren
696920 Gregory de Corylus
482866 Dino von Djokić-Krieg
869987 Tombond van Dromer
271825 Yuuki van der Hinekawa
203147 Jan Kaniewski
811577 Tomasz von Lageros
271426 Termeus von Luksindor
667540 Simon McMelkor
384958 Ferenc von Nacht
681714 Vivian Resin
654589 Matteo de Scutto
330454 Kobe Amaru Shakur
509280 Pavel Svoboda
331230 Jan Ursinus
610936 Nud Vilgefortz
374443 Fabiola de Willibald
877416 Daniel von Witt - PRZECIW

(-) Daniel markiz von Witt

Awatar użytkownika
Albon
obywatel
Posty: 480
Rejestracja: 12 lis 2011, 16:19
NIM: 570699
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE] 06-08-2015 Zmiana Konstytucji

Post autor: Albon »

Formularz głosowania:

853567 Albon- ZA
987654 Embe
833216 Robert I
218175 Roger d' Artois
822362 Sted Asketil
139599 Krzysztof Bojar
873817 Jacques de Brolle
580523 Kryspin van Buuren
696920 Gregory de Corylus
482866 Dino von Djokić-Krieg
869987 Tombond van Dromer
271825 Yuuki van der Hinekawa
203147 Jan Kaniewski
811577 Tomasz von Lageros
271426 Termeus von Luksindor
667540 Simon McMelkor
384958 Ferenc von Nacht
681714 Vivian Resin
654589 Matteo de Scutto
330454 Kobe Amaru Shakur
509280 Pavel Svoboda
331230 Jan Ursinus
610936 Nud Vilgefortz
374443 Fabiola de Willibald
877416 Daniel von Witt - PRZECIW

Pozdrawiam Albon
Audiatur Et Altera Pars

Z TRZECIEJ CHAŁUPY

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
król-senior
Posty: 1137
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
NIM: 509280
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE] 06-08-2015 Zmiana Konstytucji

Post autor: Pavel Svoboda »

Formularz głosowania:

853567 Albon- ZA
987654 Embe
833216 Robert I
218175 Roger d' Artois
822362 Sted Asketil
139599 Krzysztof Bojar
873817 Jacques de Brolle
580523 Kryspin van Buuren
696920 Gregory de Corylus
482866 Dino von Djokić-Krieg
869987 Tombond van Dromer
271825 Yuuki van der Hinekawa
203147 Jan Kaniewski
811577 Tomasz von Lageros
271426 Termeus von Luksindor
667540 Simon McMelkor
384958 Ferenc von Nacht
681714 Vivian Resin
654589 Matteo de Scutto
330454 Kobe Amaru Shakur
509280 Pavel Svoboda - WSTRZYMUJE SIĘ
331230 Jan Ursinus
610936 Nud Vilgefortz
374443 Fabiola de Willibald
877416 Daniel von Witt - PRZECIW
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Tomasz von Lageros
Posty: 7
Rejestracja: 31 sie 2014, 14:50
NIM: 811577
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE] 06-08-2015 Zmiana Konstytucji

Post autor: Tomasz von Lageros »

853567 Albon- ZA
987654 Embe
833216 Robert I
218175 Roger d' Artois
822362 Sted Asketil
139599 Krzysztof Bojar
873817 Jacques de Brolle
580523 Kryspin van Buuren
696920 Gregory de Corylus
482866 Dino von Djokić-Krieg
869987 Tombond van Dromer
271825 Yuuki van der Hinekawa
203147 Jan Kaniewski
811577 Tomasz von Lageros - ZA
271426 Termeus von Luksindor
667540 Simon McMelkor
384958 Ferenc von Nacht
681714 Vivian Resin
654589 Matteo de Scutto
330454 Kobe Amaru Shakur
509280 Pavel Svoboda - WSTRZYMUJE SIĘ
331230 Jan Ursinus
610936 Nud Vilgefortz
374443 Fabiola de Willibald
877416 Daniel von Witt - PRZECIW

--
(-) Tomasz von Lageros

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13184
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE] 06-08-2015 Zmiana Konstytucji

Post autor: Daniel von Witt »

Zamykam głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 4 senatorów. 2 senatorów oddało głos "ZA". 1 senator oddał głos "PRZECIW". 1 senator "WSTRZYMAŁ SIĘ" od głosu.

Stwierdzam, że Parlament Królewski przyjął Ustawę Konstytucyjną o zmianie Konstytucji Królestwa.

(-) Daniel markiz von Witt
Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego

Zablokowany

Wróć do „Parlament Królewski stanu wyjątkowego”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość