Regulamin Parlamentu Królewskiego

Parlament Królewski z okresu 28.05.2015 - 15.02.2016
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13184
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: Daniel von Witt »

REGULAMIN
PARLAMENTU KRÓLEWSKIEGO

z dnia 15 czerwca 2015 roku
Rozdział I.
Postanowienia wstępne.

Art. 1. Kompetencje Parlamentu
1. Parlament Królewski Królestwa Dreamlandu zwany dalej "Parlamentem", wykonuje swoje kompetencje zgodnie z Konstytucją Królestwa, ustawami federalnymi, dekretami królewskimi i niniejszym Regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych aktami normatywnymi wymienionymi w ustępie poprzedzającym, stosuje się utrwalone zwyczaje.

Art. 2. Miejsce obrad
Parlament obraduje w przeznaczonym do tego dziale Forum Dyskusyjnego Królestwa Dreamlandu.

Rozdział II.
Funkcjonariusze Parlamentu.

Art. 3.
Pracami Parlamentu kieruje Marszałek Parlamentu Królewskiego, zwany dalej "Marszałkiem”.

Art. 4. Przekazanie/przejęcie kompetencji
1. Marszałek może przekazać prowadzenie wybranych spraw, lub całości swoich kompetencji Wicemarszałkowi. Przekazane kompetencje Marszałek może odebrać w każdym czasie.
2. W razie braku aktywności Marszałka w ciągu 3 dni od wystąpienia sytuacji wymagającej jego działania, każdy z Lordów Senatorów może wejść w kompetencje Marszałka w zakresie wykonania tego działania.
3. Dokonywanie czynności przekazania, odebrania i wejścia w kompetencje podlega ogłoszeniu.

Rozdział III.
Obrady Parlamentu.

Art. 5.

Parlament podejmuje decyzje w drodze uchwał. Uchwały przyjmuje się zwykłą większością głosów.

Art. 6.
1. Wiadomości na forum Parlamentu należą do jednej z kategorii:
(1) wnioski,
(2) debaty,
(3) głosowania,
(4) informacje Marszałka,
(5) wystąpienia.

Art. 7. Wnioski
1. Wnioski składają osoby posiadające inicjatywę ustawodawczą, którym przysługuje czynne prawo dostępu do forum.
2. Wnioski zawierają w temacie wiadomości oznaczenie "[WNIOSEK]".
3. Wnioski są adresowane do Marszałka, inni posłowie nie odpowiadają na nie.
4. Marszałek przyjmuje wnioski i poddaje je pod obrady w formie debaty w porządku według daty zgłoszenia.
5. Marszałek może poddać wniosek od razu pod głosowanie, jeżeli nie jest on projektem ustawodawczym, a jedynie projektem, który dotyczy wewnętrznej organizacji prac Parlamentu.

Art. 8. Debaty
1. Debaty otwiera Marszałek.
2. Debata powinna zostać otwarta w ciągu 7 dni od złożenia wniosku; w uzasadnionych przypadkach Marszałek może przedłużyć ten termin o kolejne 7 dni.
3. Przepis art. 4. ust. 2. niniejszego regulaminu stosuje się po upływie 3 dni od upłynięcia terminu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
4. Otwierając debatę, Marszałek umieszcza w temacie oznaczenie "[DEBATA]" oraz nadaje jej sygnaturę z numerem porządkowym i oznaczeniem kadencji. W przypadku, gdy debata dotyczy złożonego wniosku, Marszałek otwiera debatę w wątku z wnioskiem, zmieniając odpowiednio jej temat.
5. Debata toczy się wyłącznie w otwartym przez Marszałka wątku.
6. Marszałek może podzielić debatę na osobne wątki, sygnując je tą samą sygnaturą z dodaniem kolejnych liter alfabetu.
7. W ramach otwartej debaty wypowiadać się mogą wszyscy mający prawo czynnego dostępu do prac Parlamentu.
8. Jeśli wnioskodawcy lub przedstawicielowi wnioskodawcy nie przysługuje czynne prawo dostępu do prac Parlamentu, zostaje ono mu przydzielone automatycznie w zakresie wypowiadania się w ramach debaty dotyczącej wnioskowanego przez niego projektu.
9. Debata trwa do chwili zamknięcia jej przez Marszałka.
10. Marszałek zamyka debatę po upływie przynajmniej 7 dni od jej otwarcia, lub - w przypadku wymuszających pośpiech okoliczności - po upływie przynajmniej 3 dni od jej otwarcia.
11. Na wniosek jednego z Lordów Senatorów Marszałek może zakończyć debatę jeżeli trwała ona dłużej niż 3 dni.

Art. 9. Poprawki
1. W ramach debaty Lordowie Senatorowie mogą zgłaszać poprawki do omawianego projektu.
2. Wniesienie poprawki musi być wyraźnie zaznaczone w treści wiadomości i zawierać zmieniony tekst ze wskazaniem jego docelowego miejsca w projekcie.
3. Jedna poprawka może uwzględniać zmiany w więcej niż jednym miejscu w projekcie.
4. Jeśli nie jest to wyraźnie zaznaczone, wszystkie zmiany zaproponowane w formie poprawki w jednej wiadomości są traktowane jako jedna poprawka.
5. Prawidłowo wniesione poprawki poddawane są pod głosowanie po zakończeniu debaty.
6. Jeśli wnioskodawca wnosi autopoprawkę, jest ona przyjmowana do projektu bez głosowania.
7. Poprawki pokrywające się z autopoprawkami nie są poddawane pod głosowanie.

Art. 10. Głosowania
1. Głosowania przeprowadza się w wątku danej debaty.
2. Głosowania otwiera Marszałek po zamknięciu debaty, podwieszając wątek oraz zmieniając w temacie wątku oznaczenie "[DEBATA]" na "[GŁOSOWANIE - DO X]", gdzie X jest datą planowanego zamknięcia głosowania.
3. Wiadomość otwierająca głosowanie zawiera w treści głosowany projekt ustawy federalnej, uchwały Parlamentu lub poprawki.
4. W ramach otwartego głosowania Lordowie Senatorowie przesyłają swoje głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymuję się", z wyjątkiem przypadków określonych przez ustęp 10 niniejszego artykułu.
5. Głosowanie trwa do chwili zamknięcia go przez Marszałka, niezależnie od wskazanej w temacie wątku daty planowanego zamknięcia.
6. Marszałek zamyka głosowanie po upływie przynajmniej 7 dni od jego otwarcia. Marszałek może zamknąć głosowanie wcześniej, jeśli wszyscy senatorowie oddali głos lub jeżeli wynik głosowania został przesądzony.
7. Wiadomość zamykająca głosowanie zawiera w treści statystykę głosów oraz wynik głosowania.
8. Po przeprowadzeniu głosowań nad poprawkami Marszałek wprowadza w projekcie przyjęte poprawki, porządkuje numerację, przeprowadza redakcję stylistyczną, gramatyczną i ortograficzną, a następnie przeprowadza w tym samym wątku głosowanie nad ostatecznym projektem.
9. Po zamknięciu ostatniego głosowania Marszałek zmienia oznaczenie w temacie na "[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE]", odwiesza wątek i zamyka go.
10. W przypadku kilku wykluczających się poprawek lub projektów dopuszcza się głosowanie alternatywne - wówczas senatorowie głosują za jedną z opcji, przeciw wszystkim lub wstrzymują się od głosu.

Art. 11. Informacje Marszałka
1. Informacje Marszałka Parlamentu ogłasza Marszałek.
2. Wiadomości wysyłane jako informacje Marszałka zawierają w temacie oznaczenie "[INFORMACJA]".

Art. 12. Wystąpienia
1. Wystąpienie może wygłosić każdy mający prawo czynnego dostępu do prac Parlamentu.
2. Wystąpieniami są wszystkie wiadomości nie klasyfikujące się do pozostałych kategorii, m.in. oświadczenia, interpelacje, mowy Jego Królewskiej Mości, expose Premiera Rządu Królewskiego, opinie wezwanych ekspertów, wypowiedzi gości zagranicznych.

Art. 13.
1. Ewentualnej dyskusji pod informacjami Marszałka lub wystąpieniami nie traktuje się jako debaty.
2. Marszałek zamyka wątki z informacjami Marszałka lub wystąpieniami po upływie przynajmniej 7 dni od ostatniej wiadomości.

Art. 14.
1. Po upływie przynajmniej 7 dni od zamknięcia wątku z wnioskiem, debatą lub głosowaniem Marszałek przenosi go do archiwum obrad danej kadencji.
2. Bezpośrednio po zamknięciu wątku z informacją Marszałka lub wystąpieniem Marszałek przenosi go do archiwum obrad danej kadencji.
3. Wątki podwieszone pozostają w dziale głównym przynajmniej do chwili odwieszenia.
4. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba ponownego otwarcia zamkniętego wątku, Marszałek otwiera go i przenosi z archiwum do działu głównego, informując w jego obrębie o ponownym otwarciu.

Art. 15.
1. Marszałek ma prawo zmiany tematu wszystkich wątków tak, by lepiej odpowiadał treści lub wpasowywał się w przyjęty porządek obrad.
2. Marszałek ma prawo podwiesić dowolny wątek.
3. Marszałek ma prawo odwiesić dowolny wątek, z wyjątkiem trwającego głosowania.

Zablokowany

Wróć do „Parlament Królewski stanu wyjątkowego”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość