[GŁOSOWANIE 1/I ZAKOŃCZONE] - Regulamin PK

Parlament Królewski z okresu 28.05.2015 - 15.02.2016
Awatar użytkownika
Albon
obywatel
Posty: 480
Rejestracja: 12 lis 2011, 16:19
NIM: 570699
Kontakt:

[GŁOSOWANIE 1/I ZAKOŃCZONE] - Regulamin PK

Post autor: Albon »

Senatorowie!

Wnoszę o debatę nad projektem regulaminu Parlamentu Królewskiego.

Marszałek PKKD markiz Albon z Cintry
Audiatur Et Altera Pars

Z TRZECIEJ CHAŁUPY

Awatar użytkownika
Albon
obywatel
Posty: 480
Rejestracja: 12 lis 2011, 16:19
NIM: 570699
Kontakt:

[DEBATA 1/I] - Regulamin Parlamentu Królewskiego.

Post autor: Albon »

Senatorowie!

Rozpoczynam debatę (1/I) nad treścią "Regulaminu Parlamentu Królewskiego"

Czas debaty - 2015-05-31 (14:00) do 2015-06-06 (14:00)

Treść propozycji regulaminu (oparty na regulaminie Izby Poselskiej):

Regulamin Parlamentu Królewskiego
Rozdział I.
Postanowienia wstępne.

Art. 1.
1. Parlament Królewski Królestwa Dreamlandu zwana dalej "Parlamentem", wykonuje
swoje kompetencje zgodnie z Konstytucją Królestwa, ustawami federalnymi,
dekretami królewskimi i niniejszym Regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych aktami normatywnymi wymienionymi w
ustępie poprzedzającym, stosuje się utrwalone zwyczaje.

Art. 2.
Uchwały Parlamentu oraz wskazane przez Regulamin jako podlegające ogłoszeniu
decyzje jej funkcjonariuszy podlegają ogłoszeniu w miejscu właściwym do
ogłaszania aktów urzędowych przez organy Królestwa Dreamlandu, według
ustawy federalnej z dnia 17 marca 2004 roku (wraz z późniejszymi
zmianami) o ogłaszaniu aktów urzędowych.

Art. 3.
1. Parlament obraduje na forum Parlamentu Królewskiego, zwanym dalej 'forum',
stanowiącym dział Forum Dyskusyjnego Królestwa Dreamlandu.

Rozdział II.
Funkcjonariusze Parlamentu.

Art. 4.
1. Pracami Parlamentu kieruje Marszałek Parlamentu Królewskiego, zwany dalej
"Marszałkiem”
2. Marszałek mianowany jest przez Króla.
3. Marszałek reprezentuje Parlament na zewnątrz oraz rozstrzyga wątpliwości
prawne związane z funkcjonowaniem Parlamentu.

Art. 5.
1. Marszałek może przekazać prowadzenie wybranych spraw i debat Parlamentu Wicemarszałkowi.
2. Marszałek może przekazać Wicemarszałkowi wykonywanie swoich kompetencji na określony czas. Przekazane kompetencje Marszałek może odebrać w każdym czasie.
3. Wicemarszałek wchodzi w kompetencje Marszałka, gdy od złożenia sprawy pod obrady Parlamentu lub od wystąpienia sytuacji wymagającej reakcji i działania Marszałka, upłyną 3 dni.
4. Dokonywanie czynności przekazania, odebrania i wejścia w kompetencje podlega ogłoszeniu na forum Parlamentu Poselskiej lub w wątku konkretnej sprawy.

Art. 6.
1. Każdy poseł ma prawo w dowolnej chwili złożyć wniosek z projektem
uchwały o stwierdzeniu nieaktywności osoby pełniącej kompetencje
Marszałka. Uchwała wskazuje, który z posłów przejmuje kompetencje Marszałka.
2. Jeśli w ciągu 7 dni od zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ustępie
poprzedzającym, osoba pełniąca kompetencje Marszałka nie otworzy w tej
sprawie debaty, uznaje się, że wnioskowana uchwała została automatycznie
przyjęta.
3. Uchwała, o której mowa w ustępie poprzedzającym, podlega ogłoszeniu
przez osobę przejmującą kompetencje Marszałka w jej wyniku.

Art. 8.
Każdy poseł ma prawo w dowolnej chwili złożyć wniosek z projektem
uchwały o zmianie Marszałka.

Art. 9.
1. Marszałek lub Wicemarszałek traci swój urząd utraty obywatelstwa, dobrowolnego zrzeczenia się urzędu lub na mocy odpowiedniej uchwały Parlamentu.
2. W chwili utraty urzędu przez Marszałka jego kompetencje przejmuje
Wicemarszałek. W razie braku Wicemarszałka, nowego Marszałka wskazuje
Król w drodze postanowienia królewskiego. Nowy Marszałek zobowiązany
jest niezwłocznie przeprowadzić wybory Wicemarszałka.

Rozdział III.
Obrady Parlamentu.

Art. 10.
1. Parlament podejmuje decyzje w drodze uchwał.
2. Jeśli niniejszy Regulamin nie określa tego inaczej, uchwały przyjmuje
się zwykłą większością głosów.

Art. 11.
Wiadomości na forum Parlamentu należą do jednej z kategorii:
(1) wnioski,
(2) debaty,
(3) głosowania,
(4) informacje Marszałka,
(5) wystąpienia.

Art. 12.
1. Wnioski składają posłowie i osoby posiadające inicjatywę ustawodawczą, którym przysługuje czynne prawo dostępu do forum.
2. Wnioski zawierają w temacie wiadomości oznaczenie "[WNIOSEK]".
3. Wnioski zawsze zawierają w treści wiadomości poprawnie skonstruowany
projekt ustawy federalnej lub uchwały Parlamentu.
4. Projekt ustawy federalnej musi spełniać wymogi art. 12 ustawy
federalnej z dnia 13 czerwca 2009 roku (wraz z późniejszymi zmianami) o
Parlamencie Królewskim.
5. Wnioski są adresowane do Marszałka, inni posłowie nie odpowiadają na nie.
6. Marszałek przyjmuje wnioski i poddaje je pod obrady w formie debaty w
porządku według daty zgłoszenia.
7. Marszałek może poddać wniosek od razu pod głosowanie, jeżeli nie jest
on projektem ustawodawczym, a jedynie projektem, który dotyczy
wewnętrznej organizacji prac Parlamentu.

Art. 13.
1. Debaty otwiera Marszałek:
(a) na wniosek posłów lub innych organów lub osób posiadających prawo do
składania wniosku,
2. Debata powinna zostać otwarta w ciągu 7 dni od złożenia wniosku; w
uzasadnionych przypadkach Marszałek może przedłużyć ten termin o kolejne
7 dni.
4. Otwierając debatę, Marszałek umieszcza w temacie oznaczenie
"[DEBATA]" oraz nadaje jej sygnaturę z numerem porządkowym i oznaczeniem
kadencji. W przypadku, gdy debata dotyczy złożonego wniosku, Marszałek
otwiera debatę w wątku z wnioskiem, zmieniając odpowiednio jej temat.
5. Debata toczy się wyłącznie w otwartym przez Marszałka wątku.
6. Marszałek może podzielić debatę na osobne wątki, sygnując je tą samą
sygnaturą z dodaniem kolejnych liter alfabetu.
7. W ramach otwartej debaty wypowiadać się mogą wszyscy mający prawo
czynnego dostępu do prac Parlamentu.
8. Jeśli wnioskodawcy lub przedstawicielowi wnioskodawcy nie przysługuje
czynne prawo dostępu do prac Parlamentu, zostaje ono mu przydzielone
automatycznie w zakresie wypowiadania się w ramach debaty dotyczącej
wnioskowanego przez niego projektu.
9. Debata trwa do chwili zamknięcia jej przez Marszałka.
10. Marszałek zamyka debatę po upływie przynajmniej 7 dni od jej
otwarcia, lub - w przypadku wymuszających pośpiech okoliczności - po
upływie przynajmniej 3 dni od jej otwarcia.
11. Na wniosek jednego z senatorow Marszałek może zakończyć debatę jeżeli trwała ona dłużej niż 3 dni.

Art. 14.
1. W ramach debaty senatorowie mogą zgłaszać poprawki do omawianego projektu.
2. Wniesienie poprawki musi być wyraźnie zaznaczone w treści wiadomości
i zawierać zmieniony tekst ze wskazaniem jego docelowego miejsca w
projekcie.
3. Jedna poprawka może uwzględniać zmiany w więcej niż jednym miejscu w
projekcie.
4. Jeśli nie jest to wyraźnie zaznaczone, wszystkie zmiany zaproponowane
w formie poprawki w jednej wiadomości są traktowane jako jedna poprawka.
5. Prawidłowo wniesione poprawki poddawane są pod głosowanie po
zakończeniu debaty.
6. Jeśli wnioskodawca wnosi autopoprawkę, jest ona przyjmowana do
projektu bez głosowania.
7. Poprawki pokrywające się z autopoprawkami nie są poddawane pod
głosowanie.

Art. 15.
1. Głosowania przeprowadza się w wątku danej debaty.
2. Głosowania otwiera Marszałek po zamknięciu debaty, podwieszając wątek
oraz zmieniając w temacie wątku oznaczenie "[DEBATA]" na "[GŁOSOWANIE -
DO X]", gdzie X jest datą planowanego zamknięcia głosowania.
3. Wiadomość otwierająca głosowanie zawiera w treści głosowany projekt
ustawy federalnej, uchwały Parlamentu lub poprawki.
4. W ramach otwartego głosowania senatorowie przesyłają swoje głosy "za",
"przeciw" lub "wstrzymuję się", z wyjątkiem przypadków określonych przez
ustęp 9 niniejszego artykułu.
5. Głosowanie trwa do chwili zamknięcia go przez Marszałka, niezależnie
od wskazanej w temacie wątku daty planowanego zamknięcia.
6. Marszałek zamyka głosowanie po upływie przynajmniej 7 dni od jego otwarcia. Marszałek może zamknąć głosowanie wcześniej, jeśli wszyscy senatorowie oddali głos lub jeżeli wynik głosowania został przesądzony.
7. Wiadomość zamykająca głosowanie zawiera w treści statystykę głosów
oraz wynik głosowania.
8. Po przeprowadzeniu głosowań nad poprawkami Marszałek wprowadza w
projekcie przyjęte poprawki, porządkuje numerację, przeprowadza redakcję
stylistyczną, gramatyczną i ortograficzną, a następnie przeprowadza w
tym samym wątku głosowanie nad ostatecznym projektem.
9. Po zamknięciu ostatniego głosowania Marszałek zmienia oznaczenie w
temacie na "[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE]", odwiesza wątek i zamyka go.
10. W przypadku kilku wykluczających się poprawek lub projektów
dopuszcza się głosowanie alternatywne - wówczas senatorowie głosują za
jedną z opcji, przeciw wszystkim lub wstrzymują się od głosu.

Art. 16.
1. Informacje Marszałka Parlamentu ogłasza Marszałek.
2. Wiadomości wysyłane jako informacje Marszałka zawierają w temacie
oznaczenie "[INFORMACJA]".

Art. 17.
1. Wystąpienie może wygłosić każdy mający prawo czynnego dostępu do prac
Parlamentu.
2. Wystąpieniami są wszystkie wiadomości nie klasyfikujące się do
pozostałych kategorii, m.in. oświadczenia, interpelacje, mowy Jego
Królewskiej Mości, expose Premiera Rządu Królewskiego, opinie wezwanych
ekspertów, wypowiedzi gości zagranicznych.

Art. 18.
1. Ewentualnej dyskusji pod informacjami Marszałka lub wystąpieniami nie
traktuje się jako debaty.
2. Marszałek zamyka wątki z informacjami Marszałka lub wystąpieniami po
upływie przynajmniej 7 dni od ostatniej wiadomości.

Art. 19.
1. Po upływie przynajmniej 7 dni od zamknięcia wątku z wnioskiem, debatą
lub głosowaniem Marszałek przenosi go do archiwum obrad danej kadencji.
2. Bezpośrednio po zamknięciu wątku z informacją Marszałka lub
wystąpieniem Marszałek przenosi go do archiwum obrad danej kadencji.
3. Wątki podwieszone pozostają w dziale głównym przynajmniej do chwili
odwieszenia.
4. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba ponownego otwarcia zamkniętego
wątku, Marszałek otwiera go i przenosi z archiwum do działu głównego,
informując w jego obrębie o ponownym otwarciu.

Art. 20.
1. Marszałek ma prawo zmiany tematu wszystkich wątków tak, by lepiej
odpowiadał treści lub wpasowywał się w przyjęty porządek obrad.
2. Marszałek ma prawo podwiesić dowolny wątek.
3. Marszałek ma prawo odwiesić dowolny wątek, z wyjątkiem trwającego
głosowania.

Art. 21.
Wszystkie zapisy art. 12-20 stosuje się analogicznie do Wicemarszałka w
przypadku spraw przez niego prowadzonych.

Rozdział IV.
Postanowienia końcowe.

Art. 22.
1. Regulamin niniejszy podlega ogłoszeniu.
Audiatur Et Altera Pars

Z TRZECIEJ CHAŁUPY

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13184
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA 1/I] - Regulamin Parlamentu Królewskiego.

Post autor: Daniel von Witt »

Wasza Ekscelencjo Marszałku,

jedyna moja uwaga jest taka, aby zachować dbałość i rzetelność projektu zmieniając w nim odmiany słowa "poseł" na "parlamentarzysta".

(-) Daniel markiz von Witt

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
król-senior
Posty: 1137
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
NIM: 509280
Kontakt:

Re: [DEBATA 1/I] - Regulamin Parlamentu Królewskiego.

Post autor: Pavel Svoboda »

Regulamin Parlamentu Królewskiego
Rozdział I.
Postanowienia wstępne.

Art. 1.
1. Parlament Królewski Królestwa Dreamlandu zwany dalej "Parlamentem", wykonuje swoje kompetencje zgodnie z Konstytucją Królestwa, ustawami federalnymi, dekretami królewskimi i niniejszym Regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych aktami normatywnymi wymienionymi w ustępie poprzedzającym, stosuje się utrwalone zwyczaje.

Art. 2.
Uchwały Parlamentu oraz wskazane przez Regulamin jako podlegające ogłoszeniu decyzje jej funkcjonariuszy podlegają ogłoszeniu w miejscu właściwym do ogłaszania aktów urzędowych przez organy Królestwa Dreamlandu, według ustawy federalnej z dnia 17 marca 2004 roku (wraz z późniejszymi zmianami) o ogłaszaniu aktów urzędowych.
[skreślić]

Art. 3.
1. Parlament obraduje na forum Parlamentu Królewskiego, zwanym dalej 'forum', stanowiącym dział Forum Dyskusyjnego Królestwa Dreamlandu.

Art. 2.
Parlament obraduje w przeznaczonym do tego dziale Forum Dyskusyjnego Królestwa Dreamlandu.


Rozdział II.
Funkcjonariusze Parlamentu.

Art. 4.
1. Pracami Parlamentu kieruje Marszałek Parlamentu Królewskiego, zwany dalej "Marszałkiem”
2. Marszałek mianowany jest przez Króla.
3. Marszałek reprezentuje Parlament na zewnątrz oraz rozstrzyga wątpliwości prawne związane z funkcjonowaniem Parlamentu.

Art. 3.
Pracami Parlamentu kieruje Marszałek Parlamentu Królewskiego, zwany dalej "Marszałkiem”.


Art. 5.
1. Marszałek może przekazać prowadzenie wybranych spraw i debat Parlamentu Wicemarszałkowi.
2. Marszałek może przekazać Wicemarszałkowi wykonywanie swoich kompetencji na określony czas. Przekazane kompetencje Marszałek może odebrać w każdym czasie.
3. Wicemarszałek wchodzi w kompetencje Marszałka, gdy od złożenia sprawy pod obrady Parlamentu lub od wystąpienia sytuacji wymagającej reakcji i działania Marszałka, upłyną 3 dni.
4. Dokonywanie czynności przekazania, odebrania i wejścia w kompetencje podlega ogłoszeniu na forum Parlamentu Poselskiej lub w wątku konkretnej sprawy.

Art. 6.
1. Każdy poseł ma prawo w dowolnej chwili złożyć wniosek z projektem
uchwały o stwierdzeniu nieaktywności osoby pełniącej kompetencje
Marszałka. Uchwała wskazuje, który z posłów przejmuje kompetencje Marszałka.
2. Jeśli w ciągu 7 dni od zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ustępie
poprzedzającym, osoba pełniąca kompetencje Marszałka nie otworzy w tej
sprawie debaty, uznaje się, że wnioskowana uchwała została automatycznie
przyjęta.
3. Uchwała, o której mowa w ustępie poprzedzającym, podlega ogłoszeniu
przez osobę przejmującą kompetencje Marszałka w jej wyniku.


Art. 4.
1. Marszałek może przekazać prowadzenie wybranych spraw, lub całości swoich kompetencji jednemu z Lordów Senatorów, czyniąc go pełniącym obowiązki Marszałka. Przekazane kompetencje Marszałek może odebrać w każdym czasie.
2. W razie braku aktywności Marszałka w ciągu 3 dni od wystąpienia sytuacji wymagającej jego działania, każdy z Lordów Senatorów może wejść w kompetencje Marszałka w zakresie wykonania tego działania.
3. Dokonywanie czynności przekazania, odebrania i wejścia w kompetencje podlega ogłoszeniu.


Art. 8.
Każdy poseł ma prawo w dowolnej chwili złożyć wniosek z projektem
uchwały o zmianie Marszałka.
[skreślić]

Art. 9.
1. Marszałek lub Wicemarszałek traci swój urząd utraty obywatelstwa, dobrowolnego zrzeczenia się urzędu lub na mocy odpowiedniej uchwały Parlamentu.
2. W chwili utraty urzędu przez Marszałka jego kompetencje przejmuje
Wicemarszałek. W razie braku Wicemarszałka, nowego Marszałka wskazuje
Król w drodze postanowienia królewskiego. Nowy Marszałek zobowiązany
jest niezwłocznie przeprowadzić wybory Wicemarszałka.
[skreślić]

Rozdział III.
Obrady Parlamentu.

Art. 10.Art. 5.
1. Parlament podejmuje decyzje w drodze uchwał.
2. Jeśli niniejszy Regulamin nie określa tego inaczej, uchwały przyjmuje
się zwykłą większością głosów.

Parlament podejmuje decyzje w drodze uchwał. Uchwały przyjmuje się zwykłą większością głosów.

Art. 11.Art. 6.
Wiadomości na forum Parlamentu należą do jednej z kategorii:
(1) wnioski,
(2) debaty,
(3) głosowania,
(4) informacje Marszałka,
(5) wystąpienia.

Art. 12.Art. 7. Wnioski
1. Wnioski składają [posłowie i[skreślić]] osoby posiadające inicjatywę ustawodawczą, którym przysługuje czynne prawo dostępu do forum.
2. Wnioski zawierają w temacie wiadomości oznaczenie "[WNIOSEK]".
3. Wnioski zawsze zawierają w treści wiadomości poprawnie skonstruowany
projekt ustawy federalnej lub uchwały Parlamentu.
4. Projekt ustawy federalnej musi spełniać wymogi art. 12 ustawy
federalnej z dnia 13 czerwca 2009 roku (wraz z późniejszymi zmianami) o
Parlamencie Królewskim.
[skreślić]
5.3. Wnioski są adresowane do Marszałka, inni posłowie nie odpowiadają na nie.
6.4. Marszałek przyjmuje wnioski i poddaje je pod obrady w formie debaty w
porządku według daty zgłoszenia.
7.5. Marszałek może poddać wniosek od razu pod głosowanie, jeżeli nie jest
on projektem ustawodawczym, a jedynie projektem, który dotyczy
wewnętrznej organizacji prac Parlamentu.

Art. 13.Art. 8. Debaty
1. Debaty otwiera Marszałek. :
(a) na wniosek posłów lub innych organów lub osób posiadających prawo do
składania wniosku,
[skreślić]
2. Debata powinna zostać otwarta w ciągu 7 dni od złożenia wniosku; w
uzasadnionych przypadkach Marszałek może przedłużyć ten termin o kolejne
7 dni.
4. Otwierając debatę, Marszałek umieszcza w temacie oznaczenie
"[DEBATA]" oraz nadaje jej sygnaturę z numerem porządkowym i oznaczeniem
kadencji. W przypadku, gdy debata dotyczy złożonego wniosku, Marszałek
otwiera debatę w wątku z wnioskiem, zmieniając odpowiednio jej temat.
5. Debata toczy się wyłącznie w otwartym przez Marszałka wątku.
6. Marszałek może podzielić debatę na osobne wątki, sygnując je tą samą
sygnaturą z dodaniem kolejnych liter alfabetu.
7. W ramach otwartej debaty wypowiadać się mogą wszyscy mający prawo
czynnego dostępu do prac Parlamentu.
8. Jeśli wnioskodawcy lub przedstawicielowi wnioskodawcy nie przysługuje
czynne prawo dostępu do prac Parlamentu, zostaje ono mu przydzielone
automatycznie w zakresie wypowiadania się w ramach debaty dotyczącej
wnioskowanego przez niego projektu.
9. Debata trwa do chwili zamknięcia jej przez Marszałka.
10. Marszałek zamyka debatę po upływie przynajmniej 7 dni od jej
otwarcia, lub - w przypadku wymuszających pośpiech okoliczności - po
upływie przynajmniej 3 dni od jej otwarcia.
11. Na wniosek jednego z Lordów Senatorow Marszałek może zakończyć debatę jeżeli trwała ona dłużej niż 3 dni.

Art. 14.Art. 9. Poprawki
1. W ramach debaty Lordowie Senatorowie mogą zgłaszać poprawki do omawianego projektu.
2. Wniesienie poprawki musi być wyraźnie zaznaczone w treści wiadomości
i zawierać zmieniony tekst ze wskazaniem jego docelowego miejsca w
projekcie.
3. Jedna poprawka może uwzględniać zmiany w więcej niż jednym miejscu w
projekcie.
4. Jeśli nie jest to wyraźnie zaznaczone, wszystkie zmiany zaproponowane
w formie poprawki w jednej wiadomości są traktowane jako jedna poprawka.
5. Prawidłowo wniesione poprawki poddawane są pod głosowanie po
zakończeniu debaty.
6. Jeśli wnioskodawca wnosi autopoprawkę, jest ona przyjmowana do
projektu bez głosowania.
7. Poprawki pokrywające się z autopoprawkami nie są poddawane pod
głosowanie.

Art. 15.Art. 10 Głosowania
1. Głosowania przeprowadza się w wątku danej debaty.
2. Głosowania otwiera Marszałek po zamknięciu debaty, podwieszając wątek
oraz zmieniając w temacie wątku oznaczenie "[DEBATA]" na "[GŁOSOWANIE -
DO X]", gdzie X jest datą planowanego zamknięcia głosowania.
3. Wiadomość otwierająca głosowanie zawiera w treści głosowany projekt
ustawy federalnej, uchwały Parlamentu lub poprawki.
4. W ramach otwartego głosowania Lordowie Senatorowie przesyłają swoje głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymuję się", z wyjątkiem przypadków określonych przez ustęp 9[skreślić] 10 niniejszego artykułu.
5. Głosowanie trwa do chwili zamknięcia go przez Marszałka, niezależnie
od wskazanej w temacie wątku daty planowanego zamknięcia.
6. Marszałek zamyka głosowanie po upływie przynajmniej 7 dni od jego otwarcia. Marszałek może zamknąć głosowanie wcześniej, jeśli wszyscy senatorowie oddali głos lub jeżeli wynik głosowania został przesądzony.
7. Wiadomość zamykająca głosowanie zawiera w treści statystykę głosów
oraz wynik głosowania.
8. Po przeprowadzeniu głosowań nad poprawkami Marszałek wprowadza w
projekcie przyjęte poprawki, porządkuje numerację, przeprowadza redakcję
stylistyczną, gramatyczną i ortograficzną, a następnie przeprowadza w
tym samym wątku głosowanie nad ostatecznym projektem.
9. Po zamknięciu ostatniego głosowania Marszałek zmienia oznaczenie w
temacie na "[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE]", odwiesza wątek i zamyka go.
10. W przypadku kilku wykluczających się poprawek lub projektów
dopuszcza się głosowanie alternatywne - wówczas senatorowie głosują za
jedną z opcji, przeciw wszystkim lub wstrzymują się od głosu.

Art. 16.Art. 11. Informacje Marszałka
1. Informacje Marszałka Parlamentu ogłasza Marszałek.
2. Wiadomości wysyłane jako informacje Marszałka zawierają w temacie
oznaczenie "[INFORMACJA]".

Art. 17.Art. 12. Wystąienia
1. Wystąpienie może wygłosić każdy mający prawo czynnego dostępu do prac
Parlamentu.
2. Wystąpieniami są wszystkie wiadomości nie klasyfikujące się do
pozostałych kategorii, m.in. oświadczenia, interpelacje, mowy Jego
Królewskiej Mości, expose Premiera Rządu Królewskiego, opinie wezwanych
ekspertów, wypowiedzi gości zagranicznych.

Art. 18.Art. 13.
1. Ewentualnej dyskusji pod informacjami Marszałka lub wystąpieniami nie
traktuje się jako debaty.
2. Marszałek zamyka wątki z informacjami Marszałka lub wystąpieniami po
upływie przynajmniej 7 dni od ostatniej wiadomości.

Art. 19.Art. 14.
1. Po upływie przynajmniej 7 dni od zamknięcia wątku z wnioskiem, debatą
lub głosowaniem Marszałek przenosi go do archiwum obrad danej kadencji.
2. Bezpośrednio po zamknięciu wątku z informacją Marszałka lub
wystąpieniem Marszałek przenosi go do archiwum obrad danej kadencji.
3. Wątki podwieszone pozostają w dziale głównym przynajmniej do chwili
odwieszenia.
4. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba ponownego otwarcia zamkniętego
wątku, Marszałek otwiera go i przenosi z archiwum do działu głównego,
informując w jego obrębie o ponownym otwarciu.

Art. 20.Art. 15.
1. Marszałek ma prawo zmiany tematu wszystkich wątków tak, by lepiej
odpowiadał treści lub wpasowywał się w przyjęty porządek obrad.
2. Marszałek ma prawo podwiesić dowolny wątek.
3. Marszałek ma prawo odwiesić dowolny wątek, z wyjątkiem trwającego
głosowania.

Art. 21.
Wszystkie zapisy art. 12-20 stosuje się analogicznie do Wicemarszałka w
przypadku spraw przez niego prowadzonych.

Rozdział IV.
Postanowienia końcowe.

Art. 22.
1. Regulamin niniejszy podlega ogłoszeniu.
[skreślić]
Ostatnio zmieniony 1 cze 2015, 13:12 przez Pavel Svoboda, łącznie zmieniany 1 raz.
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
król-senior
Posty: 1137
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
NIM: 509280
Kontakt:

Re: [DEBATA 1/I] - Regulamin Parlamentu Królewskiego.

Post autor: Pavel Svoboda »

Powyższa redakcja skraca projekt o 7 artykułów i pozbywa się funkcji Wicemarszałka. Myślę, że prościej będzie, jeśli Marszałek będzie powoływał swoich zastępców ad hoc, zależnie od tego, kto jest aktywny.
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Awatar użytkownika
Albon
obywatel
Posty: 480
Rejestracja: 12 lis 2011, 16:19
NIM: 570699
Kontakt:

Re: [DEBATA 1/I] - Regulamin Parlamentu Królewskiego.

Post autor: Albon »

Witam

Wasza Królewska Wysokość. Dziękuję za przeredagowanie regulaminu. Jutro zamieszcze poprawioną wersję pod debatę. Co do wice marszałka wolałbym jednak żebyśmy go wybrali. Nie chce aby PK przestał żyć za dwa tygodnie a mnie po 13 stym nie bedzie przez 2-3 tygodnie. Niestety przy naszym marazmie nie widze mozliwosci powolywania ad hoc wicemarszalka przez marszalka ... mógłbym sobie (po)wołać wołać i nic by z tego poza chrypka nie przyszło.

Pozdrawiam Albon z Cintry
Audiatur Et Altera Pars

Z TRZECIEJ CHAŁUPY

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
król-senior
Posty: 1137
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
NIM: 509280
Kontakt:

Re: [DEBATA 1/I] - Regulamin Parlamentu Królewskiego.

Post autor: Pavel Svoboda »

Rozumiem Pański punkt widzenia. W tej sytuacji, proponuję:

Art. 4.
1. Marszałek może przekazać prowadzenie wybranych spraw, lub całości swoich kompetencji Wicemarszałkowi. Przekazane kompetencje Marszałek może odebrać w każdym czasie.
2. W razie braku aktywności Marszałka w ciągu 3 dni od wystąpienia sytuacji wymagającej jego działania, każdy z Lordów Senatorów może wejść w kompetencje Marszałka w zakresie wykonania tego działania.
3. Dokonywanie czynności przekazania, odebrania i wejścia w kompetencje podlega ogłoszeniu.
(...)
Art. 8. Debaty
1. Debaty otwiera Marszałek.
2. Debata powinna zostać otwarta w ciągu 7 dni od złożenia wniosku; w
uzasadnionych przypadkach Marszałek może przedłużyć ten termin o kolejne
7 dni.
3. Przepis art. 4. ust. 2. niniejszego regulaminu stosuje się po upływie 3 dni od upłynięcia terminu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
[reszta artykułu bez zmian]
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Awatar użytkownika
Albon
obywatel
Posty: 480
Rejestracja: 12 lis 2011, 16:19
NIM: 570699
Kontakt:

Re: [DEBATA 1/I] - Regulamin Parlamentu Królewskiego.

Post autor: Albon »

Senatorowie!

Poniżej wklejam propozycję regulaminu Parlamentu Królewskiego (po poprawkach i skreśleniach Pana Premiera)

Osobiście cieszę się że regulamin został odchudzony i popieram go w takiej formie. Proszę Lordów Senatorów o komentarze, przypominam debata trwa do 2015-06-06 (sobota) (14:00)

-----------------------------------------------------------------------

Regulamin Parlamentu Królewskiego

Rozdział I.

Postanowienia wstępne.

Art. 1. Kompetencje Parlamentu

1. Parlament Królewski Królestwa Dreamlandu zwany dalej "Parlamentem", wykonuje swoje kompetencje zgodnie z Konstytucją Królestwa, ustawami federalnymi, dekretami królewskimi i niniejszym Regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych aktami normatywnymi wymienionymi w ustępie poprzedzającym, stosuje się utrwalone zwyczaje.

Art. 2. Miejsce obrad

Parlament obraduje w przeznaczonym do tego dziale Forum Dyskusyjnego Królestwa Dreamlandu.

Rozdział II.

Funkcjonariusze Parlamentu.

Art. 3.

Pracami Parlamentu kieruje Marszałek Parlamentu Królewskiego, zwany dalej "Marszałkiem”.

Art. 4. Przekazanie/przejęcie kompetencji

1. Marszałek może przekazać prowadzenie wybranych spraw, lub całości swoich kompetencji Wicemarszałkowi. Przekazane kompetencje Marszałek może odebrać w każdym czasie.
2. W razie braku aktywności Marszałka w ciągu 3 dni od wystąpienia sytuacji wymagającej jego działania, każdy z Lordów Senatorów może wejść w kompetencje Marszałka w zakresie wykonania tego działania.
3. Dokonywanie czynności przekazania, odebrania i wejścia w kompetencje podlega ogłoszeniu.

Rozdział III.

Obrady Parlamentu.

Art. 5.

1. Parlament podejmuje decyzje w drodze uchwał. Uchwały przyjmuje się zwykłą większością głosów.

Art. 6.

1. Wiadomości na forum Parlamentu należą do jednej z kategorii:
(1) wnioski,
(2) debaty,
(3) głosowania,
(4) informacje Marszałka,
(5) wystąpienia.

Art. 7. Wnioski

1. Wnioski składają osoby posiadające inicjatywę ustawodawczą, którym przysługuje czynne prawo dostępu do forum.
2. Wnioski zawierają w temacie wiadomości oznaczenie "[WNIOSEK]".
3. Wnioski są adresowane do Marszałka, inni posłowie nie odpowiadają na nie.
4. Marszałek przyjmuje wnioski i poddaje je pod obrady w formie debaty w
porządku według daty zgłoszenia.
5. Marszałek może poddać wniosek od razu pod głosowanie, jeżeli nie jest
on projektem ustawodawczym, a jedynie projektem, który dotyczy
wewnętrznej organizacji prac Parlamentu.

Art. 8. Debaty

1. Debaty otwiera Marszałek.
2. Debata powinna zostać otwarta w ciągu 7 dni od złożenia wniosku; w
uzasadnionych przypadkach Marszałek może przedłużyć ten termin o kolejne
7 dni.
3. Przepis art. 4. ust. 2. niniejszego regulaminu stosuje się po upływie 3 dni od upłynięcia terminu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
4. Otwierając debatę, Marszałek umieszcza w temacie oznaczenie
"[DEBATA]" oraz nadaje jej sygnaturę z numerem porządkowym i oznaczeniem
kadencji. W przypadku, gdy debata dotyczy złożonego wniosku, Marszałek
otwiera debatę w wątku z wnioskiem, zmieniając odpowiednio jej temat.
5. Debata toczy się wyłącznie w otwartym przez Marszałka wątku.
6. Marszałek może podzielić debatę na osobne wątki, sygnując je tą samą
sygnaturą z dodaniem kolejnych liter alfabetu.
7. W ramach otwartej debaty wypowiadać się mogą wszyscy mający prawo
czynnego dostępu do prac Parlamentu.
8. Jeśli wnioskodawcy lub przedstawicielowi wnioskodawcy nie przysługuje
czynne prawo dostępu do prac Parlamentu, zostaje ono mu przydzielone
automatycznie w zakresie wypowiadania się w ramach debaty dotyczącej
wnioskowanego przez niego projektu.
9. Debata trwa do chwili zamknięcia jej przez Marszałka.
10. Marszałek zamyka debatę po upływie przynajmniej 7 dni od jej
otwarcia, lub - w przypadku wymuszających pośpiech okoliczności - po
upływie przynajmniej 3 dni od jej otwarcia.
11. Na wniosek jednego z Lordów Senatorów Marszałek może zakończyć debatę jeżeli trwała ona dłużej niż 3 dni.

Art. 9. Poprawki

1. W ramach debaty Lordowie Senatorowie mogą zgłaszać poprawki do omawianego projektu.
2. Wniesienie poprawki musi być wyraźnie zaznaczone w treści wiadomości
i zawierać zmieniony tekst ze wskazaniem jego docelowego miejsca w
projekcie.
3. Jedna poprawka może uwzględniać zmiany w więcej niż jednym miejscu w
projekcie.
4. Jeśli nie jest to wyraźnie zaznaczone, wszystkie zmiany zaproponowane
w formie poprawki w jednej wiadomości są traktowane jako jedna poprawka.
5. Prawidłowo wniesione poprawki poddawane są pod głosowanie po
zakończeniu debaty.
6. Jeśli wnioskodawca wnosi autopoprawkę, jest ona przyjmowana do
projektu bez głosowania.
7. Poprawki pokrywające się z autopoprawkami nie są poddawane pod
głosowanie.

Art. 10 Głosowania

1. Głosowania przeprowadza się w wątku danej debaty.
2. Głosowania otwiera Marszałek po zamknięciu debaty, podwieszając wątek
oraz zmieniając w temacie wątku oznaczenie "[DEBATA]" na "[GŁOSOWANIE -
DO X]", gdzie X jest datą planowanego zamknięcia głosowania.
3. Wiadomość otwierająca głosowanie zawiera w treści głosowany projekt
ustawy federalnej, uchwały Parlamentu lub poprawki.
4. W ramach otwartego głosowania Lordowie Senatorowie przesyłają swoje głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymuję się", z wyjątkiem przypadków określonych przez ustęp 10 niniejszego artykułu.
5. Głosowanie trwa do chwili zamknięcia go przez Marszałka, niezależnie
od wskazanej w temacie wątku daty planowanego zamknięcia.
6. Marszałek zamyka głosowanie po upływie przynajmniej 7 dni od jego otwarcia. Marszałek może zamknąć głosowanie wcześniej, jeśli wszyscy senatorowie oddali głos lub jeżeli wynik głosowania został przesądzony.
7. Wiadomość zamykająca głosowanie zawiera w treści statystykę głosów
oraz wynik głosowania.
8. Po przeprowadzeniu głosowań nad poprawkami Marszałek wprowadza w
projekcie przyjęte poprawki, porządkuje numerację, przeprowadza redakcję
stylistyczną, gramatyczną i ortograficzną, a następnie przeprowadza w
tym samym wątku głosowanie nad ostatecznym projektem.
9. Po zamknięciu ostatniego głosowania Marszałek zmienia oznaczenie w
temacie na "[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE]", odwiesza wątek i zamyka go.
10. W przypadku kilku wykluczających się poprawek lub projektów
dopuszcza się głosowanie alternatywne - wówczas senatorowie głosują za
jedną z opcji, przeciw wszystkim lub wstrzymują się od głosu.

Art. 11. Informacje Marszałka

1. Informacje Marszałka Parlamentu ogłasza Marszałek.
2. Wiadomości wysyłane jako informacje Marszałka zawierają w temacie
oznaczenie "[INFORMACJA]".

Art. 12. Wystąpienia

1. Wystąpienie może wygłosić każdy mający prawo czynnego dostępu do prac
Parlamentu.
2. Wystąpieniami są wszystkie wiadomości nie klasyfikujące się do
pozostałych kategorii, m.in. oświadczenia, interpelacje, mowy Jego
Królewskiej Mości, expose Premiera Rządu Królewskiego, opinie wezwanych
ekspertów, wypowiedzi gości zagranicznych.

Art. 13.

1. Ewentualnej dyskusji pod informacjami Marszałka lub wystąpieniami nie
traktuje się jako debaty.
2. Marszałek zamyka wątki z informacjami Marszałka lub wystąpieniami po
upływie przynajmniej 7 dni od ostatniej wiadomości.

Art. 14.

1. Po upływie przynajmniej 7 dni od zamknięcia wątku z wnioskiem, debatą
lub głosowaniem Marszałek przenosi go do archiwum obrad danej kadencji.
2. Bezpośrednio po zamknięciu wątku z informacją Marszałka lub
wystąpieniem Marszałek przenosi go do archiwum obrad danej kadencji.
3. Wątki podwieszone pozostają w dziale głównym przynajmniej do chwili
odwieszenia.
4. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba ponownego otwarcia zamkniętego
wątku, Marszałek otwiera go i przenosi z archiwum do działu głównego,
informując w jego obrębie o ponownym otwarciu.

Art. 15.

1. Marszałek ma prawo zmiany tematu wszystkich wątków tak, by lepiej
odpowiadał treści lub wpasowywał się w przyjęty porządek obrad.
2. Marszałek ma prawo podwiesić dowolny wątek.
3. Marszałek ma prawo odwiesić dowolny wątek, z wyjątkiem trwającego
głosowania.
Audiatur Et Altera Pars

Z TRZECIEJ CHAŁUPY

Awatar użytkownika
Albon
obywatel
Posty: 480
Rejestracja: 12 lis 2011, 16:19
NIM: 570699
Kontakt:

[GŁOSOWANIE 1/I -06/13(14)] - Regulamin Parlamentu Królewski

Post autor: Albon »

Organizacja:

W tytule jest numer głosowania (indyjskimi) łamany przez kadencję (rzymskimi) - data (miesiąc/dzień (godzina)) - nazwa głosowania.

Głosować należy w ustalonym terminie poprzez skopiowanie listy uprawnionych i umieszczenie obok swoich danych słowa ZA jeśli jest się za wprowadzeniem regulaminu o ,takiej treści lub PRZECIW jeśli jest się przeciw.

Projekt przejdzie jeśli uzyska w danym terminie zwykłą przewagę głosów na TAK.
(ZA>liczba głosujących/2)

Senatorowie!

Ogłaszam głosowanie (teraz się okaże ...) nad projektem "Regulaminu Parlamentu Królewskiego"

Terminy:

Głosowanie: 2015-06-06 (14:00) do 2016-06-13 (14:00)

Lista uprawnionych do głosowania (NIM, imię, nazwisko)

853567 Albon
987654 Embe
817451 Hagen
199221 Khaji
833216 Robert I
887936 Loki d' Aerman
814776 Michel d' Agnou-Michalski
218175 Roger d' Artois
822362 Sted Asketil
108161 Otton van der Berg
840252 Michał Bert
429153 Paweł Bogdanowicz
139599 Krzysztof Bojar
873817 Jacques de Brolle
580523 Kryspin van Buuren
120272 Mieczysław Chłdoga-Rozpecki
730699 Marcelina di Coletti
696920 Gregory de Corylus
164421 Wiesiek von Dach
482866 Dino von Djokić-Krieg
869987 Tombond van Dromer
751606 Maciej Findulion
692985 Walentyna Fiodorowa
444518 Paweł von Gratz
271825 Yuuki van der Hinekawa
355687 Prometeusz Ulryk von Hohenzolerningburg-Bran
397579 Diego dei Idarei
217498 Keimo Jan
538288 Patrycja di Kalrotti
203147 Jan Kaniewski
945711 Loberxu von Khelzman
830194 John Knight
278326 Heidrich von Kreismann
975552 Januszel van der Kucel
811577 Tomasz von Lageros
305135 Piotr Lessnau
322551 Damianleszcz Leszcz
986809 Mateusz von Lichtensztajn
271426 Termeus von Luksindor
667540 Simon McMelkor
783683 Lilith von Miracles
384958 Ferenc von Nacht
395254 Mateusz Nowacki
300929 Paul von Panevnick
677239 Jakub Piwen
110773 Olex Piwskowar
776879 Piotr da Poparda
588696 Vander von Pripek
103908 Armin da Qouond
316844 Jakub Ralicjanin
779216 Matt van der Raven
681714 Vivian Resin
133122 Yusuf Rousseau
654589 Matteo de Scutto
603755 Natasha de la Serenite
330454 Kobe Amaru Shakur
109662 Wojciech Skrzetuski
145129 Antek von Solok
614177 Celebes Sulawesi
509280 Pavel Svoboda
331230 Jan Ursinus
416992 Andrea de Verde
610936 Nud Vilgefortz
374443 Fabiola de Willibald
877416 Daniel von Witt
611450 Muntasir van Xarx
924145 Grzegorz Z Krakowa
832946 Krystyna van der Zakaszataranhowa
214165 Damian Zaleski
Audiatur Et Altera Pars

Z TRZECIEJ CHAŁUPY

Awatar użytkownika
Albon
obywatel
Posty: 480
Rejestracja: 12 lis 2011, 16:19
NIM: 570699
Kontakt:

Re: [DEBATA 1/I] - Regulamin Parlamentu Królewskiego.

Post autor: Albon »

Witam

853567 Albon ZA
987654 Embe
817451 Hagen
199221 Khaji
833216 Robert I
887936 Loki d' Aerman
814776 Michel d' Agnou-Michalski
218175 Roger d' Artois
822362 Sted Asketil
108161 Otton van der Berg
840252 Michał Bert
429153 Paweł Bogdanowicz
139599 Krzysztof Bojar
873817 Jacques de Brolle
580523 Kryspin van Buuren
120272 Mieczysław Chłdoga-Rozpecki
730699 Marcelina di Coletti
696920 Gregory de Corylus
164421 Wiesiek von Dach
482866 Dino von Djokić-Krieg
869987 Tombond van Dromer
751606 Maciej Findulion
692985 Walentyna Fiodorowa
444518 Paweł von Gratz
271825 Yuuki van der Hinekawa
355687 Prometeusz Ulryk von Hohenzolerningburg-Bran
397579 Diego dei Idarei
217498 Keimo Jan
538288 Patrycja di Kalrotti
203147 Jan Kaniewski
945711 Loberxu von Khelzman
830194 John Knight
278326 Heidrich von Kreismann
975552 Januszel van der Kucel
811577 Tomasz von Lageros
305135 Piotr Lessnau
322551 Damianleszcz Leszcz
986809 Mateusz von Lichtensztajn
271426 Termeus von Luksindor
667540 Simon McMelkor
783683 Lilith von Miracles
384958 Ferenc von Nacht
395254 Mateusz Nowacki
300929 Paul von Panevnick
677239 Jakub Piwen
110773 Olex Piwskowar
776879 Piotr da Poparda
588696 Vander von Pripek
103908 Armin da Qouond
316844 Jakub Ralicjanin
779216 Matt van der Raven
681714 Vivian Resin
133122 Yusuf Rousseau
654589 Matteo de Scutto
603755 Natasha de la Serenite
330454 Kobe Amaru Shakur
109662 Wojciech Skrzetuski
145129 Antek von Solok
614177 Celebes Sulawesi
509280 Pavel Svoboda
331230 Jan Ursinus
416992 Andrea de Verde
610936 Nud Vilgefortz
374443 Fabiola de Willibald
877416 Daniel von Witt
611450 Muntasir van Xarx
924145 Grzegorz Z Krakowa
832946 Krystyna van der Zakaszataranhowa
214165 Damian Zaleski

Albon z Cintry
Audiatur Et Altera Pars

Z TRZECIEJ CHAŁUPY

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13184
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA 1/I] - Regulamin Parlamentu Królewskiego.

Post autor: Daniel von Witt »

853567 Albon ZA
987654 Embe
817451 Hagen
199221 Khaji
833216 Robert I
887936 Loki d' Aerman
814776 Michel d' Agnou-Michalski
218175 Roger d' Artois
822362 Sted Asketil
108161 Otton van der Berg
840252 Michał Bert
429153 Paweł Bogdanowicz
139599 Krzysztof Bojar
873817 Jacques de Brolle
580523 Kryspin van Buuren
120272 Mieczysław Chłdoga-Rozpecki
730699 Marcelina di Coletti
696920 Gregory de Corylus
164421 Wiesiek von Dach
482866 Dino von Djokić-Krieg
869987 Tombond van Dromer
751606 Maciej Findulion
692985 Walentyna Fiodorowa
444518 Paweł von Gratz
271825 Yuuki van der Hinekawa
355687 Prometeusz Ulryk von Hohenzolerningburg-Bran
397579 Diego dei Idarei
217498 Keimo Jan
538288 Patrycja di Kalrotti
203147 Jan Kaniewski
945711 Loberxu von Khelzman
830194 John Knight
278326 Heidrich von Kreismann
975552 Januszel van der Kucel
811577 Tomasz von Lageros
305135 Piotr Lessnau
322551 Damianleszcz Leszcz
986809 Mateusz von Lichtensztajn
271426 Termeus von Luksindor
667540 Simon McMelkor
783683 Lilith von Miracles
384958 Ferenc von Nacht
395254 Mateusz Nowacki
300929 Paul von Panevnick
677239 Jakub Piwen
110773 Olex Piwskowar
776879 Piotr da Poparda
588696 Vander von Pripek
103908 Armin da Qouond
316844 Jakub Ralicjanin
779216 Matt van der Raven
681714 Vivian Resin
133122 Yusuf Rousseau
654589 Matteo de Scutto
603755 Natasha de la Serenite
330454 Kobe Amaru Shakur
109662 Wojciech Skrzetuski
145129 Antek von Solok
614177 Celebes Sulawesi
509280 Pavel Svoboda
331230 Jan Ursinus
416992 Andrea de Verde
610936 Nud Vilgefortz
374443 Fabiola de Willibald

877416 Daniel von Witt: ZA
611450 Muntasir van Xarx
924145 Grzegorz Z Krakowa
832946 Krystyna van der Zakaszataranhowa
214165 Damian Zaleski


(-) Daniel markiz von Witt

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
król-senior
Posty: 1137
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
NIM: 509280
Kontakt:

Re: [DEBATA 1/I] - Regulamin Parlamentu Królewskiego.

Post autor: Pavel Svoboda »

853567 Albon ZA
987654 Embe
817451 Hagen
199221 Khaji
833216 Robert I
887936 Loki d' Aerman
814776 Michel d' Agnou-Michalski
218175 Roger d' Artois
822362 Sted Asketil
108161 Otton van der Berg
840252 Michał Bert
429153 Paweł Bogdanowicz
139599 Krzysztof Bojar
873817 Jacques de Brolle
580523 Kryspin van Buuren
120272 Mieczysław Chłdoga-Rozpecki
730699 Marcelina di Coletti
696920 Gregory de Corylus
164421 Wiesiek von Dach
482866 Dino von Djokić-Krieg
869987 Tombond van Dromer
751606 Maciej Findulion
692985 Walentyna Fiodorowa
444518 Paweł von Gratz
271825 Yuuki van der Hinekawa
355687 Prometeusz Ulryk von Hohenzolerningburg-Bran
397579 Diego dei Idarei
217498 Keimo Jan
538288 Patrycja di Kalrotti
203147 Jan Kaniewski
945711 Loberxu von Khelzman
830194 John Knight
278326 Heidrich von Kreismann
975552 Januszel van der Kucel
811577 Tomasz von Lageros
305135 Piotr Lessnau
322551 Damianleszcz Leszcz
986809 Mateusz von Lichtensztajn
271426 Termeus von Luksindor
667540 Simon McMelkor
783683 Lilith von Miracles
384958 Ferenc von Nacht
395254 Mateusz Nowacki
300929 Paul von Panevnick
677239 Jakub Piwen
110773 Olex Piwskowar
776879 Piotr da Poparda
588696 Vander von Pripek
103908 Armin da Qouond
316844 Jakub Ralicjanin
779216 Matt van der Raven
681714 Vivian Resin
133122 Yusuf Rousseau
654589 Matteo de Scutto
603755 Natasha de la Serenite
330454 Kobe Amaru Shakur
109662 Wojciech Skrzetuski
145129 Antek von Solok
614177 Celebes Sulawesi
509280 Pavel Svoboda: ZA
331230 Jan Ursinus
416992 Andrea de Verde
610936 Nud Vilgefortz
374443 Fabiola de Willibald
877416 Daniel von Witt: ZA
611450 Muntasir van Xarx
924145 Grzegorz Z Krakowa
832946 Krystyna van der Zakaszataranhowa
214165 Damian Zaleski
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Awatar użytkownika
Gregory de Corylus
Posty: 181
Rejestracja: 18 wrz 2010, 13:30
Numer GG: 4944940
NIM: 696920
Lokalizacja: Surmala, Maribor
Kontakt:

Re: [DEBATA 1/I] - Regulamin Parlamentu Królewskiego.

Post autor: Gregory de Corylus »

853567 Albon ZA
987654 Embe
817451 Hagen
199221 Khaji
833216 Robert I
887936 Loki d' Aerman
814776 Michel d' Agnou-Michalski
218175 Roger d' Artois
822362 Sted Asketil
108161 Otton van der Berg
840252 Michał Bert
429153 Paweł Bogdanowicz
139599 Krzysztof Bojar
873817 Jacques de Brolle
580523 Kryspin van Buuren
120272 Mieczysław Chłdoga-Rozpecki
730699 Marcelina di Coletti

696920 Gregory de Corylus ZA

164421 Wiesiek von Dach
482866 Dino von Djokić-Krieg
869987 Tombond van Dromer
751606 Maciej Findulion
692985 Walentyna Fiodorowa
444518 Paweł von Gratz
271825 Yuuki van der Hinekawa
355687 Prometeusz Ulryk von Hohenzolerningburg-Bran
397579 Diego dei Idarei
217498 Keimo Jan
538288 Patrycja di Kalrotti
203147 Jan Kaniewski
945711 Loberxu von Khelzman
830194 John Knight
278326 Heidrich von Kreismann
975552 Januszel van der Kucel
811577 Tomasz von Lageros
305135 Piotr Lessnau
322551 Damianleszcz Leszcz
986809 Mateusz von Lichtensztajn
271426 Termeus von Luksindor
667540 Simon McMelkor
783683 Lilith von Miracles
384958 Ferenc von Nacht
395254 Mateusz Nowacki
300929 Paul von Panevnick
677239 Jakub Piwen
110773 Olex Piwskowar
776879 Piotr da Poparda
588696 Vander von Pripek
103908 Armin da Qouond
316844 Jakub Ralicjanin
779216 Matt van der Raven
681714 Vivian Resin
133122 Yusuf Rousseau
654589 Matteo de Scutto
603755 Natasha de la Serenite
330454 Kobe Amaru Shakur
109662 Wojciech Skrzetuski
145129 Antek von Solok
614177 Celebes Sulawesi
509280 Pavel Svoboda: ZA
331230 Jan Ursinus
416992 Andrea de Verde
610936 Nud Vilgefortz
374443 Fabiola de Willibald
877416 Daniel von Witt: ZA
611450 Muntasir van Xarx
924145 Grzegorz Z Krakowa
832946 Krystyna van der Zakaszataranhowa
214165 Damian Zaleski
Gregory hrabia de Corylus

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13184
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA 1/I] - Regulamin Parlamentu Królewskiego.

Post autor: Daniel von Witt »

Zamykam głosowanie.

Uprawnionych do głosowania było 69 osób. Głosowały 4 osoby. Oddano 4 głosy "ZA". Nikt nie był "PRZECIW". Nikt nie "WSTRZYMAŁ SIĘ" od głosu.

Stwierdzam, że Parlament Królewski przyjął Uchwałę o Regulaminie Parlamentu Królewskiego.

(-) Daniel markiz von Witt
Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego

Zablokowany

Wróć do „Parlament Królewski stanu wyjątkowego”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość