[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE][XV/2018] Zm. D o Rządzie Królewskim

Dział archiwum Parlamentu Królewskiego od maja 2015 roku do lipca 2019 roku.
Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2282
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE][XV/2018] Zm. D o Rządzie Królewskim

Post autor: Alfred »

Wysoka Izbo,

przedkładam Izbie do zatwierdzenia w trybie pilnym dekret zmieniający obowiązujące przepisy o ustroju Rządu Królewskiego. Przedłożenie jasno stanowi o powiązaniu urzędowania ministrów rządu z kadencją powołującego ich premiera, dookreśla kompetencje wicepremiera, wyposaża premiera w możliwość zastępowania nieobecnych ministrów w najpilniejszych sprawach, a co najistotniejsze — pozwala na dalsze trwanie rządu w przypadku odwołania albo rezygnacji premiera i przewiduje w takich okolicznościach powierzenie tymczasowego kierownictwa rządu jednemu z ministrów przez króla.

Po zatwierdzeniu tego dekretu niezwłocznie ustąpię z urzędu szefa rządu i powierzę wykonywanie funkcji Premiera Rządu Królewskiego wicehrabiemu Oxlade’owi-Chamberlainowi.
DEKRET
z dnia 26 maja 2018 r.

o zmianie dekretu o ustroju Rządu Królewskiego
Art. 1. W dekrecie z dnia 28 marca 2018 r. o ustroju Rządu Królewskiego wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 6 otrzymuje brzmienie:
Art. 6. 1. Wspólnota obywateli dreamlandzkich wybiera i odwołuje Premiera Rządu w trybie określonym przepisami Karty Konstytucyjnej z dnia 9 lutego 2016 r. i dekretu królewskiego z dnia 4 kwietnia 2016 r. — Ordynacja wyborcza.
2. Premier Rządu powołuje i odwołuje poszczególnych ministrów w trybie określonym przepisami Karty Konstytucyjnej z dnia 9 lutego 2016 r.
3. Urzędowanie ministrów trwa do czasu rozpoczęcia kadencji następnego Premiera Rządu.”;
2) po art. 6 dodaje się art. 6a i 6b w brzmieniu:
Art. 6a. 1. Premier Rządu może powierzyć jednemu z ministrów wykonywanie funkcji Wicepremiera Rządu.
2. Wicepremier Rządu zastępuje Premiera Rządu z jego upoważnienia oraz podczas jego nieobecności, trwającej ponad 48 godzin.

Art. 6b. 1. Premier Rządu może zrzec się swojego urzędu.
2. W takim przypadku, jak również w przypadku odwołania Premiera Rządu, Król powierza jednemu z ministrów wykonywanie funkcji Premiera Rządu do czasu rozpoczęcia kadencji jego następcy.”;
3) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu:
Art. 7a. 1. Premier Rządu wykonuje funkcje ministrów ustawowych, których urzędy pozostają nieobsadzone.
2. Zastępuje także ministrów ustawowych w sprawach niecierpiących zwłoki podczas ich nieobecności.”.
Art. 2. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Alfred, rex
DEKRET
z dnia 28 marca 2018 r.

o ustroju Rządu Królewskiego
My, Karolina Aleksandra, królowa Dreamlandu, Elderlandu i Scholandii, pani ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, seniorka Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, zwierzchniczka Skytji, seniorka Gorandii, Luskanii, Monderii i Tanequetilu, Wielka Mistrzyni Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,
ogłaszamy, że My ustanowiliśmy, a Nasz Parlament zatwierdził, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Dekret określa skład Rządu Królewskiego, sposób wykonywania jego kolegialnych kompetencji i rozdział zadań między jego członkami oraz określa ramowo ustrój jednostek pomocniczych.

Art. 2. Określenia skrótowe, użyte w niniejszej ustawie, oznaczają odpowiednio:
1) „Premier Rządu” — Premiera Rządu Królewskiego;
2) „Wicepremier Rządu” — Wicepremiera Rządu Królewskiego;
3) „jednostka pomocnicza” — rządową pomocniczą jednostkę organizacyjną.
Art. 3. 1. Rząd Królewski działa kolegialnie.
2. Rząd Królewski rozstrzyga przez jednomyślne uzgodnienia albo, na zarządzenie przewodniczącego, w głosowaniu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

Art. 4. 1. Rząd Królewski nadzoruje działalność ministrów ustawowych.
2. W szczególności Rząd Królewski może uchylić albo zmienić akt urzędowy ministra, o ile nie wywołał on nieodwracalnych skutków prawnych.
Rozdział 2
Członkowie Rządu Królewskiego
Art. 5. Rząd Królewski składa się z Premiera Rządu i ministrów.

Art. 6. 1. Wspólnota obywateli dreamlandzkich wybiera i odwołuje Premiera Rządu w trybie określonym przepisami Karty Konstytucyjnej z dnia 9 lutego 2016 r. i dekretu królewskiego z dnia 4 kwietnia 2016 r. — Ordynacja wyborcza.
2. Premier Rządu powołuje i odwołuje poszczególnych ministrów w trybie określonym przepisami Karty Konstytucyjnej z dnia 9 lutego 2016 r.
3. Urzędowanie ministrów trwa do czasu rozpoczęcia kadencji następnego Premiera Rządu.

Art. 6a. 1. Premier Rządu może powierzyć jednemu z ministrów wykonywanie funkcji Wicepremiera Rządu.
2. Wicepremier Rządu zastępuje Premiera Rządu z jego upoważnienia oraz podczas jego nieobecności, trwającej ponad 48 godzin.

Art. 6b. 1. Premier Rządu może zrzec się swojego urzędu.
2. W takim przypadku, jak również w przypadku odwołania Premiera Rządu, Król powierza jednemu z ministrów wykonywanie funkcji Premiera Rządu do czasu rozpoczęcia kadencji jego następcy.

Art. 7. 1. Ministrami są w szczególności Minister Ksiąg i Rejestrów, Minister Policji, Minister Propagandy, Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Kultury i Nauki (ministrowie ustawowi).
2. Premier Rządu Królewskiego może, w drodze rozporządzeń, ustanawiać także inne urzędy ministrów (ministrowie pomocniczy), określać przypadające im zadania oraz znosić te urzędy.

Art. 7a. 1. Premier Rządu wykonuje funkcje ministrów ustawowych, których urzędy pozostają nieobsadzone.
2. Zastępuje także ministrów ustawowych w sprawach niecierpiących zwłoki podczas ich nieobecności.

Art. 8. 1. Parlament Królewski może wyrazić wotum nieufności Premierowi Rządu wykonującemu funkcję ministra ustawowego, na zasadach przewidzianych dla wyrażenia wotum nieufności ministrowi.
2. Wykonywanie funkcji ministra ustawowego przez Premiera Rządu ustaje wraz z wyrażeniem mu wotum nieufności. Premier Rządu nie zarządza powtórnie wykonywania przez siebie funkcji tego ministra.
Rozdział 3
Jednostki pomocnicze
Art. 9. Jednostkami pomocniczymi są Urząd Rządu Królewskiego i ministerstwa.

Art. 10. 1. Urząd Rządu Królewskiego podlega Premierowi Rządu i zapewnia obsługę Rządu Królewskiego jako całości, Premiera Rządu, Wicepremiera Rządu oraz ministrów, którym nie podlega żadne z ministerstw.
2. Rząd Królewski nadaje Urzędowi Rządu Królewskiego statut, określający jego ustrój.

Art. 11. 1. Rząd Królewski ustanawia, znosi i przekształca ministerstwa oraz nadaje poszczególnym ministerstwom statuty, określające ich ustrój.
2. Ministerstwo podlega oznaczonemu ministrowi ustawowemu i zapewnia jego obsługę.

Art. 12. 1. Urzędnicy jednostki pomocniczej dzielą się na sekretarzy stanu i pozostałych.
2. Organ, któremu podlega jednostka pomocnicza, może upoważniać urzędników tej jednostki do działania w oznaczonym zakresie w jego imieniu lub polecać im wykonanie określonych działań w jego imieniu.

Art. 13. 1. Premier Rządu powołuje i odwołuje urzędników Urzędu Rządu Królewskiego.
2. Na wniosek ministra, Premier Rządu powołuje i odwołuje sekretarzy stanu ministerstwa podlegającego temu ministrowi.
3. Minister powołuje i odwołuje pozostałych urzędników podlegającego mu ministerstwa.
Rozdział 4
Zadania i kompetencje członków Rządu Królewskiego
Art. 14. 1. Premier Rządu przewodniczy Rządowi Królewskiemu, koordynuje działalność poszczególnych członków Rządu Królewskiego oraz udziela ministrom wytycznych co do wykonywania ich zadań.
2. W granicach swoich zadań i prawem określonych uprawnień oraz wytycznych Premiera Rządu, minister działa samodzielnie i na własną odpowiedzialność.

Art. 15. Minister Ksiąg i Rejestrów zarządza finansami publicznymi, kieruje aktywnością państwa w życiu gospodarczym oraz prowadzi wszelkie prawem przewidziane rejestry, chyba że odnośnie poszczególnego rejestru przepis szczególny wskazuje inny organ właściwy do jego prowadzenia.

Art. 16. Minister Policji kieruje moderacją forum, ściga przestępstwa, w tym szczególnie sprawuje funkcję oskarżyciela publicznego przed Sądem Królestwa, zapewnia wykonywanie orzeczeń sądowych oraz sprawuje ogólną ochronę praworządności.

Art. 17. Minister Propagandy zapewnia należyte poinformowanie społeczeństwa o działalności Rządu Królewskiego i poszczególnych jego członków, promuje państwo w rzeczywistości internetowej i poza nią oraz kieruje sprawami opieki nad nowo zamieszkałymi w Królestwie Dreamlandu i integracji nowych obywateli dreamlandzkich.

Art. 18. Minister Spraw Zagranicznych reprezentuje państwo w stosunkach z państwami obcymi i organizacjami międzynarodowymi, w zakresie niezastrzeżonym dla Króla i Premiera Rządu. Na zasadach określonymi odrębnymi przepisami uczestniczy nadto w kształtowaniu polityki zagranicznej państwa.

Art. 19. Minister Kultury i Nauki otacza opieką działalność kulturalną, naukową, sportową i podobną, prowadzoną przez obywateli dreamlandzkich i dreamlandzkie jednostki organizacyjne oraz współdziała z Królem i Dworem Królewskim w organizowaniu świąt i innych uroczystości państwowych.

Art. 20. Poszczególni członkowie Rządu Królewskiego wykonują także inne, przewidziane przepisami odrębnymi zadania.

Art. 21. 1. W granicach swoich zadań i w celu ich wykonania poszczególni członkowie Rządu Królewskiego mogą podejmować bez szczególnego, prawnego upoważnienia wszelkie działania niewładcze.
2. Działania niewładcze, wiążące się z wydatkowaniem środków publicznych lub zaciąganiem zobowiązań majątkowych przez państwowe osoby prawne, poszczególni członkowie Rządu Królewskiego podejmują z upoważnienia uchwały Rządu Królewskiego, określającej zakres działań, właściwego do ich podejmowania członka Rządu Królewskiego oraz kwotę dopuszczalnych wydatków lub zobowiązań.
Rozdział 5
Przepis końcowy
Art. 22. Dekret wchodzi w życie w terminie określonym w dekrecie z dnia 28 marca 2018 r. — Przepisy wprowadzające dekret o ustroju Rządu Królewskiego.

(—) Karolina Aleksandra
[/justify]
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
obywatel
Posty: 13196
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [WNIOSEK] Zmiana dekretu o ustroju Rządu Królewskiego

Post autor: Daniel von Witt »

Przyjmuję wniosek. Otwieram głosowanie nad dekretem, które potrwa do 28 maja.
Karta do głosowania pisze:(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt:
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain:
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Erwin von Beckendorff:
(11) Oskar ben Grozny Witt:
(12) Marcel von Chacha:
(13) Ruprecht van der Spraak:
(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego

Awatar użytkownika
Torkan Ingawaar
minister
Posty: 1484
Rejestracja: 1 gru 2014, 19:01
NIM: 156339
Lokalizacja: Sangajokk
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 28.05][XV/2018] Zm. D o Rządzie Królewski

Post autor: Torkan Ingawaar »

(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt:
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain:
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar: ZA
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Erwin von Beckendorff:
(11) Oskar ben Grozny Witt:
(12) Marcel von Chacha:
(13) Ruprecht van der Spraak:
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)
Obrazek

Awatar użytkownika
Tomasz von Habsburg
Posty: 1329
Rejestracja: 3 maja 2016, 16:55
NIM: 659175
user_herb: t10
Lokalizacja: Habsburg (Księstwo Furlandii i Luindoru)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 28.05][XV/2018] Zm. D o Rządzie Królewski

Post autor: Tomasz von Habsburg »

Karta do głosowania pisze:
(1) Tomasz von Habsburg: ZA
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt:
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain:
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar: ZA
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Erwin von Beckendorff:
(11) Oskar ben Grozny Witt:
(12) Marcel von Chacha:
(13) Ruprecht van der Spraak:
(-) Tomasz baron von Habsburg

Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
Posty: 2653
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
NIM: 132626
user_herb: c08.gif
Lokalizacja: Księstwo Furlandii i Luindoru, Segali
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 28.05][XV/2018] Zm. D o Rządzie Królewski

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau »

Karta do głosowania pisze:(1) Tomasz von Habsburg: ZA
(2) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(3) Daniel von Witt:
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain:
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar: ZA
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Erwin von Beckendorff:
(11) Oskar ben Grozny Witt:
(12) Marcel von Chacha:
(13) Ruprecht van der Spraak:
(-) Fryderyk Karol Albert markiz Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.

Awatar użytkownika
Ruprecht van den Spraak
Posty: 194
Rejestracja: 13 sty 2018, 00:45
Numer GG: 65292111
NIM:
Lokalizacja: Scholopolis, Scholandia
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 28.05][XV/2018] Zm. D o Rządzie Królewski

Post autor: Ruprecht van den Spraak »

Karta do głosowania pisze:(1) Tomasz von Habsburg: ZA
(2) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(3) Daniel von Witt:
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain:
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar: ZA
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Erwin von Beckendorff:
(11) Oskar ben Grozny Witt:
(12) Marcel von Chacha:
(13) Ruprecht van der Spraak: ZA
Ruprecht van den Spraak

Awatar użytkownika
Casimir van Oranje-Nassau
Posty: 468
Rejestracja: 8 lip 2016, 12:30
Numer GG: 64651462
NIM: 509236
Lokalizacja: Geldberg (Unia Saudadzka)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 28.05][XV/2018] Zm. D o Rządzie Królewski

Post autor: Casimir van Oranje-Nassau »

Karta do głosowania pisze:(1) Tomasz von Habsburg: ZA
(2) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(3) Daniel von Witt:
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain:
(7) Casimir van Oranje-Nassau: ZA
(8) Torkan Ingawaar: ZA
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Erwin von Beckendorff:
(11) Oskar ben Grozny Witt:
(12) Marcel von Chacha:
(13) Ruprecht van der Spraak: ZA

Awatar użytkownika
Chamberlain
obywatel
Posty: 1956
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
NIM: 866253
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 28.05][XV/2018] Zm. D o Rządzie Królewski

Post autor: Chamberlain »

Karta do głosowania pisze:(1) Tomasz von Habsburg: ZA
(2) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(3) Daniel von Witt:
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(7) Casimir van Oranje-Nassau: ZA
(8) Torkan Ingawaar: ZA
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Erwin von Beckendorff:
(11) Oskar ben Grozny Witt:
(12) Marcel von Chacha:
(13) Ruprecht van der Spraak: ZA
- - William diuk Chamberlain-Schlesinger

Awatar użytkownika
Otton van der Berg
obywatel
Posty: 1040
Rejestracja: 22 gru 2012, 14:02
NIM: 108161
Lokalizacja: Alahambra/Unia Saudadzka
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 28.05][XV/2018] Zm. D o Rządzie Królewski

Post autor: Otton van der Berg »

Karta do głosowania pisze:(1) Tomasz von Habsburg: ZA
(2) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(3) Daniel von Witt:
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg: ZA
(6) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(7) Casimir van Oranje-Nassau: ZA
(8) Torkan Ingawaar: ZA
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Erwin von Beckendorff:
(11) Oskar ben Grozny Witt:
(12) Marcel von Chacha:
(13) Ruprecht van der Spraak: ZA
(-)Wicehrabia Otton van der Berg OOIII
Obrazek

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
obywatel
Posty: 13196
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 28.05][XV/2018] Zm. D o Rządzie Królewski

Post autor: Daniel von Witt »

Zamykam głosowanie. Wzięło w nim udział 7 na 13 uprawnionych. Wszyscy uczestniczący oddali głosy za. Nikt nie był przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Parlament Królewski poparł wprowadzenie dekretu.

(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego

Zablokowany

Wróć do „Parlament Królewski 2016 — 2019”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość