[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE][X/2018] UF o forum dyskusyjnym

Dział archiwum Parlamentu Królewskiego od maja 2015 roku do lipca 2019 roku.
Awatar użytkownika
RomanoPorfavor
Posty: 3638
Rejestracja: 21 lut 2013, 16:31
NIM:
Kontakt:

[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE][X/2018] UF o forum dyskusyjnym

Post autor: RomanoPorfavor »

Obrazek
Towarzyszu Marszałku,

W imieniu Rządu Królewskiego przedstawiam poniższy projekt ustawy o Forum Dyskusyjnym.
USTAWA FEDERALNA
o państwowym forum dyskusyjnym
Rozdział 1 - Przepisy ogólne

Art. 1.
1. Ustawa reguluje funkcjonowanie zasadniczej przestrzeni komunikacji w Królestwie Dreamlandu jakim jest państwowe Forum Dyskusyjne, zwane dalej „forum”.

Art. 2.
1. Każdy ma prawo korzystać z forum na określonych w niniejszym zasadach.
2. Każdemu przysługuje bierny dostęp do wszystkich sekcji forum; wyjątki określa ustawa.
3. Zarejestrowanemu i uwierzytelnionemu użytkownikowi forum przysługuje czynny dostęp do wszystkich sekcji forum; wyjątki określa ustawa. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób rejestracji.
4. Rejestracja na forum Królestwa może zostać odrzucona w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że rejestrowane konto jest spambotem, bądź kolejną tożsamością osoby skazanej na karę ograniczenia wolności, banicji, karę eliminacji lub objętej statusem persona non grata. Nie może zostać odrzucona rejestracja osoby będącej mieszkańcem Królestwa Dreamlandu.

Rozdział 2 - Administracja i moderacja forum

Art. 3.
1. Przez administrowanie forum rozumie się zarządzanie strukturą Forum, w szczególności, tworzenie, modyfikowanie i usuwanie sekcji forum; tworzenie, usuwanie i modyfikowanie grup użytkowników oraz ich uprawnień.
2. Przez moderowanie forum rozumie się zarządzanie treścią Forum, w szczególności modyfikowanie statusu, lokalizacji oraz treści wątków i postów, a także stosowanie środków porządkowych.
3. Moderacja sekcjami Forum może być, z wyłączeniem stosowania środków porządkowych oraz ingerencji w treść postów, powierzana zarządcom danej sekcji.

Art. 4.
1. Administrację forum stanowią Król oraz administratorzy forum; administratorów forum powołuje i odwołuje Król.
2. Zadania administracji forum wykonują poszczególni jej członkowie, przy czym administratorzy forum podlegają w tym zakresie wytycznym i poleceniom Króla.

Art. 5.
1. Moderację forum stanowią: Król, Minister Właściwy ds. Wewnętrznych, zwany dalej Ministrem oraz moderatorzy forum; moderatorów forum powołuje i odwołuje Minister.
2. Moderatorzy forum w zakresie wykonywania swoich uprawnień i obowiązków podlegają wytycznym i poleceniom Ministra.

Art. 6.
1. Odpowiedzialnymi za moderację i administrację dla poniższych sekcji są:
1. dla Parlamentu Królewskiego - Marszałek i Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego;
2. dla Sądu Królestwa = Prezes Sądu Królestwa oraz sędziowie;
3. dla ambasady bądź innego przedstawicielstwa państwa obcego – Ambasador bądź inny przedstawiciel danego państwa obcego.
2. Moderacja w zakresie wskazanym w ust. 1 jest realizowana bezpośrednio przez wskazanych, odpowiedzialnych funkcjonariuszy, a w administracja jest realizowana na wniosek lub za zgodą tychże.

Rozdział 3 - Struktura forum

Art. 7.
1. Przez sekcję forum rozumie się kategorie i działy forum.
2. Komu przysługuje bierny dostęp do sekcji forum, ten może odczytywać wszelkie zamieszczone w niej treści. Komu przysługuje czynny dostęp do sekcji forum, ten może w niej tworzyć wątki i zamieszczać w nich posty.

Art. 8.
Bierny lub czynny dostęp do konkretnej sekcji forum może zostać ograniczony przez administrację w związku z przeznaczeniem sekcji. W szczególności dotyczy to sekcji przeznaczonych na działalność instytucji i urzędów państwowych, partii politycznych i instytucji prywatnych.

Art. 9.
Na forum wydziela się sekcję określoną jako Kosz. Kosz jest działem pozbawionym czynnego dostępu, do którego przenosi się wątki i wydzielone posty mające charakter niemerytoryczny bądź agresywny, których dalsze kontynuowanie miałoby negatywne skutki na porządek publiczny.

Rozdział 4 - Egzekwowanie porządku publicznego

Art. 10.
1. Korzystający z forum obowiązany jest:
1. przestrzegać dobrych obyczajów;
2. tworzyć nowe wątki we właściwych sekcjach forum
3. zamieszczać posty we właściwych wątkach.
2. Korzystającemu z forum nie wolno:
1. zamieszczać na forum treści pornograficznych ani treści szczególnie drastycznych;
2. zamieszczać na forum realnych treści reklamowych o charakterze spamu;
3. znieważać ani poniżać innych osób;
4. wypowiadać się niemerytorycznie i agresywnie.
5. korzystać z realnych danych i wizerunku innej osoby, chyba że wyraziła na to zgodę;
Art. 10.
1. Wątek, znajdujący się w niewłaściwej sekcji forum, funkcjonariusz porządkowy przenosi do sekcji właściwej.
2. Post, który znajduje się w wątku niewłaściwym, funkcjonariusz porządkowy wyodrębnia w nowy wątek we właściwej sekcji forum albo przenieść do właściwego wątku; można odstąpić od tego, jeżeli niewłaściwość nie jest rażąca.

Art. 11.
1. Jeżeli użytkownik forum uchybił swoim obowiązkom, wyszczególnionym w art. 9 ust. 1, funkcjonariusz porządkowy upomina go.
2. Jeżeli użytkownik forum uchybił obowiązującym go zakazom, wyszczególnionym w art. 9 ust. 2, funkcjonariusz porządkowy upomina go albo postanawia nałożyć nań nadzór; w razie potrzeby zawiadamia nadto oskarżyciela publicznego.

Art. 12.
1. Środkami porządkowymi stosowanymi na forum są:
1. nadzór;
2. blokada konta;
3. usunięcie z forum;
4. ewaporacja.
2. Zastosowanie środka porządkowego następuje na podstawie ogłoszonej publicznie decyzji moderatora. Nie wydaje się osobnej decyzji, jeżeli środek porządkowy jest stosowany na podstawie wydanego uprzednio, uprawomocnionego wyroku, bądź jeżeli dotyczy spambota.
3. Przez nadzór rozumie się konieczność akceptacji postów umieszczanych przez nadzorowanego użytkownika przez funkcjonariusza porządkowego; funkcjonariusz porządkowy nie akceptuje posta, którego treść jest niezgodna z ustawą lub przepisami odrębnymi. Nadzór nakłada się na czas określony w pełnych dniach, najwięcej 14 dni.
4. Przez blokadę konta rozumie się czasowe pozbawienie możliwości korzystania z Forum przez danego użytkownika w całości bądź w pewnym zakresie. Blokadę konta stosuje się wobec osób skazanych na kary ograniczenia wolności oraz banicji, a także – bezterminowo – wobec osób objętych statusem persona non grata, oraz w sytuacjach przewidzianych art. 14.
5. Przez usunięcie z forum rozumie się trwałe pozbawienie możliwości korzystania z Forum przez danego użytkownika. Usunięcie z forum stosuje się wobec osób skazanych na karę eliminacji.
6. Przez ewaporację rozumie się usunięcie z forum wszelkie ślady korzystania z forum przez ewaporowanego, w szczególności jego konto i wszystkie zamieszczone przezeń posty. W sytuacjach szczególnych można odstąpić od usuwania wszystkich postów. Ewaporację stosuje się wobec fałszywych kont reklamowych (spambotów) oraz w sytuacjach przewidzianych w art. 14.

Art. 13.
1. Obłożony środkiem porządkowym może wnieść do Sądu Królestwa skargę na postanowienie o nałożeniu środku porządkowego najpóźniej 7. dnia od daty wydania tego postanowienia.
2. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonywania nałożonego środka porządkowego.
3. Sąd Królestwa, uznawszy skargę za zasadną, uchyla zaskarżone postanowienie, a jeśli środek porządkowy został do tego czasu wykonany, stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia. Sąd Królestwa, uznawszy skargę za niezasadną, oddala ją.
4. Postępowanie sądowe spowodowane wniesieniem skargi jest wolne od opłat.

Art. 14.
1. W stosunku do użytkowników forum, wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie o bycie kolejną tożsamością osoby skazanej na karę ograniczenia wolności, banicji, karę eliminacji lub objętej statusem persona non grata moderator stosuje blokadę konta.
2. Użytkownik objęty blokadą konta z tytułu niniejszego artykułu może w ciągu 14 dni od jej zastosowania wnieść, zgodnie z postanowieniami art. 13, skargę do Sądu Królestwa. W postępowaniu Sąd rozpatruje tożsamość skarżącego.
3. W przypadku oddalenia skargi bądź upłynięcia terminu na jej złożenie wobec danego użytkowania stosuje się ewaporację.

Art. 15.
1. Ingerencja moderatorów w tytuł i treść postów oraz wątków umieszczonych na Forum powinna mieć charakter minimalny.
2. Moderator może edytować bądź usunąć całość lub fragment wątku bądź posta, a także elementy profilu użytkownika na jego wniosek, bądź w sytuacji gdy:
1. Zawiera treści będące rażącym naruszeniem realnego prawa;
2. Zawiera treści pornograficzne bądź drastyczne;
3. Zawiera dane osobowe bądź wizerunek osoby, która nie wyraziła zgody na ich publikowania;
3. Ingerencja moderatorska powinna być zaznaczona i uzasadniona w treści modyfikowanego posta a ingerujący moderator wskazany.
4. Do ingerencji moderatora w wiadomość stosuje się odpowiednio postanowienia art. 13. W przypadku uznania zasadności skargi moderator przywraca, w miarę możliwości, pierwotną teść wiadomości.

Art. 16.
Moderator może zamknąć wątek, którego dalsze kontynuowanie miałoby negatywne skutki na porządek publiczny, w szczególności wątek o treści niemerytorycznej i agresywnej.

Rozdział 5 – Postanowienia końcowe

Art. 17
Uchyla się UF o państwowym forum dyskusyjnym z dn. 24 lipca 2017 r.

Art. 18
Ustawa wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.
[/justify]
Uzasadnienie:
Towarzysze,

Powyższy projekt jest rewizją dotychczasowej ustawy o Forum, co do której praktyczności i skuteczności istniał szereg zarzutów. Wprowadzane zmiany nie są rewolucją i nie przekreślają tego co było do tej pory, ale stanowią korektę i udoskonalenie dotychczasowych regulacji. Najważniejsze zmiany przedstawię dla ułatwienia w punktach.

1. Sprecyzowanie zasad rządzących czynnościami porządkowymi - dodanie blokady konta oraz wskazanie tych czynności wprost jako sposobów wykonania wyroków sądowych itp.;

2. Wprowadzenie ochrony realnych danych osobowych - jest to w chwili obecnej przede wszystkim istotne w kontekście RODO - dla uniknięcia realnych konsekwencji powinniśmy w jak najmniejszym stopniu przechowywać i udostępniać takie dane na naszych serwerach.;

3. Wprowadzenie do prawa istniejącego w praktyce, a w sumie obecnie nielegalnego zwyczaju nadawania niektórych uprawnień moderatorskich zarządcom poszczególnych działów;

4. Ściślejsze uregulowanie w jakich sytuacjach i w jakim zakresie moderatorzy mogą zaingerować w post (w obecnej ustawie nie jest to określone). Zaostrzenie rygoru obowiązującego moderatorów.

5. Zalegalizowanie istniejącego trybu weryfikacji kont zapisywanych na Forum.

Towarzysze,

Niniejsza ustawa różni się od kontrpropozycji tym, że udoskonala istniejący porządek, ale nie popycha naszego forum w chaos, nie tworzy zbędnych urzędów i zabezpiecza prawa obywateli w sposób wystarczający - zarówno w zakresie ich ochrony przed nadmierną ingerencją moderatorską, jak i ochrony przed jednostkami destrukcyjnymi, trollami, klonerami itd.
/-/ ppłk bryg. kontr. Benedictus Juan Maximiliano Romano de Malagretta y Pigafieta da Cano del Porfavor
vel Prezerwatyw Tradycja Radziecki (MW) vel Mubarak Zprzcz (ŚKW)
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
obywatel
Posty: 13211
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Bekka-Heach (Rolandia)
Kontakt:

Re: [Projekt] UF o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: Daniel von Witt »

Przyjmuję projekt pod obrady. Debata nad projektem potrwa do 26 marca.

(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
Awatar użytkownika
Otton van der Berg
obywatel
Posty: 1073
Rejestracja: 22 gru 2012, 14:02
NIM: 108161
Lokalizacja: Alahambra/Unia Saudadzka
Kontakt:

Re: [DEBATA do 26.03][X/2018] UF o państwowym forum dyskusyj

Post autor: Otton van der Berg »

Nie może zostać odrzucona rejestracja osoby będącej mieszkańcem Królestwa Dreamlandu.
można być mieszkańcem i nie być zarejestrowany? - pytanie czysto techniczne
2. Przez moderowanie forum rozumie się zarządzanie treścią Forum, w szczególności modyfikowanie statusu, lokalizacji oraz treści wątków i postów, a także stosowanie środków porządkowych.
3. Moderacja sekcjami Forum może być, z wyłączeniem stosowania środków porządkowych oraz ingerencji w treść postów, powierzana zarządcom danej sekcji.
Tutaj nie bardzo się mogę z tym zgodzić, moderowanie treści i jej zmiana to moim zdaniem najgorsze z możliwych rozwiązań. Nie lepiej przenosić po prostu naganny post do kosza bez moderacji i zostawiać odpowiednia notkę w jego miejscu o tym gdzie trafił post?
3. Przez nadzór rozumie się konieczność akceptacji postów umieszczanych przez nadzorowanego użytkownika przez funkcjonariusza porządkowego; funkcjonariusz porządkowy nie akceptuje posta, którego treść jest niezgodna z ustawą lub przepisami odrębnymi. Nadzór nakłada się na czas określony w pełnych dniach, najwięcej 14 dni.
nie wiedziałem że jest taka techniczna możliwość, że każdy napisany post przez podejrzanego trafia do funkcjonariusza.
Art 14 (...)
3. W przypadku oddalenia skargi bądź upłynięcia terminu na jej złożenie wobec danego użytkowania stosuje się ewaporację.
Od razu ewaporację? nawet jeśli na kogoś został nałożony nadzór?

Co do reszty nie mam zastrzeżeń
(-)Wicehrabia Otton van der Berg OOIII ONZII
Obrazek
ObrazekObrazek>>>
Lenno Alahambra
Awatar użytkownika
RomanoPorfavor
Posty: 3638
Rejestracja: 21 lut 2013, 16:31
NIM:
Kontakt:

Re: [DEBATA do 26.03][X/2018] UF o państwowym forum dyskusyj

Post autor: RomanoPorfavor »

Otton van der Berg pisze:można być mieszkańcem i nie być zarejestrowany? - pytanie czysto techniczne
Chodzi tu o rejestrację w NIM (status stałego pobytu bądź obywatelstwo) i rejestrację na Forum. Póki co technicznie nie jest to połączone i obywatele muszą osobno rejestrować się tu i tu. Zastrzeżenie służy temu, aby nie było sytuacji nadużycia, gdy ktoś zarejestruje się w NIM, a zostanie odrzucony na forum.
Tutaj nie bardzo się mogę z tym zgodzić, moderowanie treści i jej zmiana to moim zdaniem najgorsze z możliwych rozwiązań. Nie lepiej przenosić po prostu naganny post do kosza bez moderacji i zostawiać odpowiednia notkę w jego miejscu o tym gdzie trafił post?
Nie mówimy tu o po prostu "nagannych postach". W dalszej lekturze projektu - tj. art. 15 ust. 2 są wymienione konkretne treści jakie mogą być przedmiotem edycji i usunięcia - i jest to zbiór bardzo wąski i w całości związany z ograniczeniami, które nakłada na nas realne prawo. Pornografia, treści drastyczne, dane osobowe i wizerunek - to wszystko jest niejako ponad nami i musimy zaakceptować, że niezależnie od tego jak bardzo byśmy się chcieli oderwać od reala, tych rzeczy nie możemy mieć na forum i ich usunięcie będzie konieczne, jeśli się pojawią.
nie wiedziałem że jest taka techniczna możliwość, że każdy napisany post przez podejrzanego trafia do funkcjonariusza.
Tak obecnie działa nadzór - w prezentowanym przepisie zostało to tylko dodatkowo sprecyzowane w stosunku do przepisu który mamy.
3. W przypadku oddalenia skargi bądź upłynięcia terminu na jej złożenie wobec danego użytkowania stosuje się ewaporację.
Od razu ewaporację? nawet jeśli na kogoś został nałożony nadzór?
Ten konkretny przepis dotyczy przypadków określonych w art. 14 (użytkowników forum, wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie o bycie kolejną tożsamością osoby skazanej na karę ograniczenia wolności, banicji, karę eliminacji lub objętej statusem persona non grata), nie innych.
/-/ ppłk bryg. kontr. Benedictus Juan Maximiliano Romano de Malagretta y Pigafieta da Cano del Porfavor
vel Prezerwatyw Tradycja Radziecki (MW) vel Mubarak Zprzcz (ŚKW)
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
obywatel
Posty: 13211
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Bekka-Heach (Rolandia)
Kontakt:

Re: [DEBATA do 26.03][X/2018] UF o państwowym forum dyskusyj

Post autor: Daniel von Witt »

Jest to kolejny projekt ustawy autorstwa Pana Radzieckiego, który w sposób odtwórczy i wielce niedoskonały stara się stworzyć coś nowego. Tymczasem projekt ten powiela w znacznej większości przepisy obecnie obowiązujące, a nawet je wykoślawia. Widzimy w nim pragnienie utrzymania kasty administratorów i moderatorów, która rozrosła się z inicjatywy JKW Alfreda, który będąc guru takiej kasty, stworzył możliwości powoływania nieograniczonej niczym liczby administratorów i moderatorów. Powoduje to, że nie wszyscy są sobie równi. Bowiem np. administrator/moderator, którego wrażliwość na psychiczne cierpienia bliżej nieokreślonych gejów, może wystarczać, aby urządził on na forum rzeź wśród obywateli i ich wypowiedzi. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia niedawno i ten projekt jest zapowiedzią kontynuacji tej polityki.

Projekt stawia władzę w pozycji uprzywilejowanej względem obywatela. To władza (kasta) może kogoś natychmiast ukarać bez wyroku sądowego, zaś obywatel może co prawda zaskarżyć decyzję o ukaraniu do sądu, ale nie wstrzyma to wykonywania na nim kary. Może to sprawić, że nim sąd rozpatrzy skargę to kara zostanie już wykonana. Co komu wtedy po takiej sprawiedliwości, nawet gdy sąd przyzna rację obywatelowi, skoro i tak odbył on niesłusznie karę? Analogia do realnych wydarzeń z ostatnich dni wydaje się tu w pełni uzasadniona. Patologiczny system wymiaru (nie)sprawiedliwości ma dalej trwać na terytorium najstarszej mikronacji w Polsce! Nie sądzę, aby obywatele na to zasługiwali. Wydaje się, że tyrańskie metody sprawowania władzy powinny zostać wyrzucone do kosza raz na zawsze. Tymczasem mają się świetnie - popierają je zarówno komuniści jak i zapewne większość "republikanów".

Projekt ustawy ugruntowuje pozycję rozlicznych kar, które będą mogły być stosowane przez kastę. Co więcej ustawa przewiduje, że królewski majestat ma być mieszany w babranie się w potencjalnym gównie, gdyż Król wymieniany jest z urzędu jako jeden z moderatorów. Jak kończy się to, gdy Król jest moderatorem to widzimy dziś - traci na tym jego prestiż, spada jego pozycja. Nie należy do tego dopuszczać, aby nasz władca skazywany był na rolę policjanta. Nie od tego jest Król w poważnym państwie. Same zaś kary to rozliczne sposoby na unicestwianie ludzi i odbieranie im woli do dyskutowania. Nadzory, blokady, usuwanie z forum czy ewaporacje to jak obraz totalitarnego państwa policyjnego, w którym żaden obywatel nie posiada prawa do uczciwego procesu, bo za każdym rogiem może spotkać policjanta, który wypali mu dziurę w głowie, jeśli zechce. Nawet jeśli wypali tę dziurę niesłusznie, to i tak za to nie odpowie. Kasta ma być bowiem bezkarna. Administratora czy moderatora nie wolno skazać za nic. Nawet za morderstwo.

Art. 15 dopuszcza również stosowanie potencjalnie bezgranicznej cenzury. Moderator będzie miał prawo zmieniać treść cudzych wypowiedzi, a nawet gdy zrobi to niesłusznie to i tak pierwotnej wersji wypowiedzi przywrócić nie będzie można. Nie dotyczy to zresztą sytuacji przewidzianych w tym przepisie. Moderator będzie mógł zmienić każdą wypowiedź nawet żadnych przepisów nie naruszającą, bo udowodnienie dokonania zmiany oraz przywrócenie pierwotnej treści będzie praktycznie niemożliwe. Rodzi to pole do potwornych nadużyć.

Na koniec dodam, że projekt dopuszcza dwukrotne karanie za ten sam czyn. Za pierwszym razem można otrzymać karę od moderatora, a za drugim od prokuratora. Patologia.

W związku z powyższym proszę Panią i Panów o zagłosowanie przeciw tej ustawie.

(-) Daniel von Witt
Awatar użytkownika
Otton van der Berg
obywatel
Posty: 1073
Rejestracja: 22 gru 2012, 14:02
NIM: 108161
Lokalizacja: Alahambra/Unia Saudadzka
Kontakt:

Re: [DEBATA do 26.03][X/2018] UF o państwowym forum dyskusyj

Post autor: Otton van der Berg »

Daniel von Witt pisze:
To władza (kasta) może kogoś natychmiast ukarać bez wyroku sądowego, zaś obywatel może co prawda zaskarżyć decyzję o ukaraniu do sądu, ale nie wstrzyma to wykonywania na nim kary. Może to sprawić, że nim sąd rozpatrzy skargę to kara zostanie już wykonana.
(-) Daniel von Witt
Skąd takie wnioski Danielu? poprzesz to jakimiś dowodami?
Jeśli nawiązujesz do wątku gdzie niedawno zostałeś oskarżony o znieważenie, to odpowiedz sobie sam dlaczego tak jest. Wskazałem ci tylko że nie powinno się tak pisać z racji tego że Dreamland zaczyna być postrzegany jak obraźliwe państwo i plujące jadem forum. Nie w mojej intencji było jakieś oskarżenia, zauważyłem to ja to i zauważył ktoś inny i ty się teraz dziwisz ,że jesteś oskarżony?
Przyszłość nawet już widzisz i robisz z siebie męczennika zanim nawet sprawa trafiła do sądu.
(-)Wicehrabia Otton van der Berg OOIII ONZII
Obrazek
ObrazekObrazek>>>
Lenno Alahambra
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
obywatel
Posty: 13211
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Bekka-Heach (Rolandia)
Kontakt:

Re: [DEBATA do 26.03][X/2018] UF o państwowym forum dyskusyj

Post autor: Daniel von Witt »

Ręce opadają. Przecież dyskusja tutaj toczy się o projekcie ustawy autorstwa Pana Radzieckiego. Jeśli Pan pyta mnie o dowody to proszę sobie przeczytać ten projekt ustawy raz jeszcze, bo chyba się Pan z nim wnikliwie nie zapoznał.

(-) Daniel von Witt
Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
Posty: 2653
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
NIM: 132626
user_herb: c08.gif
Lokalizacja: Księstwo Furlandii i Luindoru, Segali
Kontakt:

Re: [DEBATA do 26.03][X/2018] UF o państwowym forum dyskusyj

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau »

Nie zgadzam się z tym, żeby nie można było nałożyć kary od ręki - zablokowanie np. takiego Karbiaka w trybie natychmiastowym jest przykładowo konieczne. I czasem może się zdarzyć podobnie, szczególnie gdyby wkradł się bot. Chodzi o bronienie bezosobowych grup, w szczególności nadając im znaczenie w KD, na które nie mają żadnego przełożenia vide dyskusje o gejach w środowisku, gdzie sporadycznie pisze się prowokujące posty na ten temat i nic poza tym; wirtualnie nikt nie jest na ogół zainteresowany małżeństwami, jeśli nie chce akceptować następcy. Temat tworzy więc zbędną burzę. Niech każdy kocha kogo chce, ale wirtualnie można to przemilczeć.
(-) Fryderyk Karol Albert markiz Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.
Awatar użytkownika
Alfred
obywatel
Posty: 2385
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: [DEBATA do 26.03][X/2018] UF o państwowym forum dyskusyj

Post autor: Alfred »

Wnoszę o przedłużenie debaty do 31 marca włącznie, ze względu na to, że podobny wniosek złożyłem w odniesieniu do projektu ustawy dotykającego tej samej materii. Wnoszę także o objęcie obu projektów głosowaniem alternatywnym, gdy debaty już się zakończą.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Awatar użytkownika
Chamberlain
Posty: 1956
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
NIM: 866253
Kontakt:

Re: [DEBATA do 26.03][X/2018] UF o państwowym forum dyskusyj

Post autor: Chamberlain »

PTR pisze: 2. Korzystającemu z forum nie wolno:
1. zamieszczać na forum treści pornograficznych ani treści szczególnie drastycznych;
2. zamieszczać na forum realnych treści reklamowych o charakterze spamu;
3. znieważać ani poniżać innych osób;
4. wypowiadać się niemerytorycznie i agresywnie.
5. korzystać z realnych danych i wizerunku innej osoby, chyba że wyraziła na to zgodę;
To jest rdzeń ustawy o forum. Ostatnie miesiące dowiodły, że realizacja punktu 4 przynosi więcej szkód niż pożytku.
- - William diuk Chamberlain-Schlesinger
Awatar użytkownika
Erwin von Beckendorff
Posty: 205
Rejestracja: 29 sty 2018, 13:10
NIM:
Kontakt:

Re: [DEBATA do 26.03][X/2018] UF o państwowym forum dyskusyj

Post autor: Erwin von Beckendorff »

Chamberlain pisze: To jest rdzeń ustawy o forum. Ostatnie miesiące dowiodły, że realizacja punktu 4 przynosi więcej szkód niż pożytku.
Trzeci chyba też :D (od tego powinien chyba być Sąd i Kodeks Karny, a nie ustawa i moderacja rzucająca nadzorami według własnego widzimisię.
(-)Erwin von Beckendorff
Lord PK
Tymczasowy Dowódca AS
Prezes Scholandzkiej Spółki Wydobywczej
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
obywatel
Posty: 13211
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Bekka-Heach (Rolandia)
Kontakt:

Re: [DEBATA do 26.03][X/2018] UF o państwowym forum dyskusyj

Post autor: Daniel von Witt »

Na wniosek przedłużam debatę do 31 marca.

(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
Awatar użytkownika
RomanoPorfavor
Posty: 3638
Rejestracja: 21 lut 2013, 16:31
NIM:
Kontakt:

Re: [DEBATA do 26.03][X/2018] UF o państwowym forum dyskusyj

Post autor: RomanoPorfavor »

Chamberlain pisze:To jest rdzeń ustawy o forum. Ostatnie miesiące dowiodły, że realizacja punktu 4 przynosi więcej szkód niż pożytku.
Biorąc pod uwagę, że w ostatnich miesiąca punkt 4 został przywołany w sumie chyba 2 razy, raz w przypadku Chachy, wydaje mi się to lekkim nadużyciem. To nie było stosowane nagminnie, wbrew paranoi którą chcą wzbudzać niektórzy.
Alfred pisze:Wnoszę także o objęcie obu projektów głosowaniem alternatywnym, gdy debaty już się zakończą.
Przyłączam się do tego wniosku.
/-/ ppłk bryg. kontr. Benedictus Juan Maximiliano Romano de Malagretta y Pigafieta da Cano del Porfavor
vel Prezerwatyw Tradycja Radziecki (MW) vel Mubarak Zprzcz (ŚKW)
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
obywatel
Posty: 13211
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Bekka-Heach (Rolandia)
Kontakt:

Re: [DEBATA do 31.03][X/2018] UF o państwowym forum dyskusyj

Post autor: Daniel von Witt »

Zamykam debatę i zarządzam głosowanie, które potrwa do 11 kwietnia.
Karta do głosowania pisze:
(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt:
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain:
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Izabela Złocka:
(11) Erwin von Beckendorff:
(12) Martin Alfred Schlesinger-Asketil:
(13) Oskar ben Grozny Witt:
(14) Marcel von Chacha:
(15) Ruprecht van der Spraak:
(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
obywatel
Posty: 13211
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Bekka-Heach (Rolandia)
Kontakt:

Re: [DEBATA do 31.03][X/2018] UF o państwowym forum dyskusyj

Post autor: Daniel von Witt »

Karta do głosowania pisze:(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt: PRZECIW
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain:
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Izabela Złocka:
(11) Erwin von Beckendorff:
(12) Martin Alfred Schlesinger-Asketil:
(13) Oskar ben Grozny Witt:
(14) Marcel von Chacha:
(15) Ruprecht van der Spraak:
(-) Daniel von Witt
Marcel von Chacha
Posty: 245
Rejestracja: 11 sty 2018, 23:24
NIM:

Re: [GŁOSOWANIE do 11.04][X/2018] UF o forum dyskusyjnym

Post autor: Marcel von Chacha »

Jako, że mam dość idiotów kontrolujących każde słowo, które wychodzi z jakiejkolwiek klawiatury, wyrażam stanowczy przeciw i pogardzam tymi, co oddają głosy ZA. :)
Karta do głosowania:
(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt: PRZECIW
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain:
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Izabela Złocka:
(11) Erwin von Beckendorff:
(12) Martin Alfred Schlesinger-Asketil:
(13) Oskar ben Grozny Witt:
(14) Marcel von Chacha: PRZECIW
(15) Ruprecht van der Spraak:
Awatar użytkownika
Alfred
obywatel
Posty: 2385
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: [DEBATA do 31.03][X/2018] UF o państwowym forum dyskusyj

Post autor: Alfred »

Karta do głosowania pisze:(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt: PRZECIW
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain:
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Izabela Złocka:
(11) Erwin von Beckendorff:
(12) Martin Alfred Schlesinger-Asketil: PRZECIW
(13) Oskar ben Grozny Witt:
(14) Marcel von Chacha:
(15) Ruprecht van der Spraak:
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Awatar użytkownika
Tomasz von Habsburg
Posty: 1329
Rejestracja: 3 maja 2016, 16:55
NIM: 659175
user_herb: t10
Lokalizacja: Habsburg (Księstwo Furlandii i Luindoru)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 11.04][X/2018] UF o forum dyskusyjnym

Post autor: Tomasz von Habsburg »

Karta do głosowania pisze:(1) Tomasz von Habsburg: PRZECIW
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt: PRZECIW
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain:
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Izabela Złocka:
(11) Erwin von Beckendorff:
(12) Martin Alfred Schlesinger-Asketil: PRZECIW
(13) Oskar ben Grozny Witt:
(14) Marcel von Chacha:
(15) Ruprecht van der Spraak:
(-) Tomasz baron von Habsburg
Awatar użytkownika
Torkan Ingawaar
Marszałek Dworu
Posty: 1546
Rejestracja: 1 gru 2014, 19:01
NIM: 156339
Lokalizacja: Sangajokk
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 11.04][X/2018] UF o forum dyskusyjnym

Post autor: Torkan Ingawaar »

(1) Tomasz von Habsburg: PRZECIW
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt: PRZECIW
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain:
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar: WSTRZYMUJĘ SIĘ
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Izabela Złocka:
(11) Erwin von Beckendorff:
(12) Martin Alfred Schlesinger-Asketil: PRZECIW
(13) Oskar ben Grozny Witt:
(14) Marcel von Chacha:
(15) Ruprecht van der Spraak:
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)
Obrazek
Awatar użytkownika
Erwin von Beckendorff
Posty: 205
Rejestracja: 29 sty 2018, 13:10
NIM:
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 11.04][X/2018] UF o forum dyskusyjnym

Post autor: Erwin von Beckendorff »

(1) Tomasz von Habsburg: PRZECIW
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt: PRZECIW
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain:
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar: WSTRZYMUJĘ SIĘ
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Izabela Złocka:
(11) Erwin von Beckendorff: PRZECIW
(12) Martin Alfred Schlesinger-Asketil: PRZECIW
(13) Oskar ben Grozny Witt:
(14) Marcel von Chacha:
(15) Ruprecht van der Spraak:
(-)Erwin von Beckendorff
Lord PK
Tymczasowy Dowódca AS
Prezes Scholandzkiej Spółki Wydobywczej
Zablokowany

Wróć do „Parlament Królewski 2016 — 2019”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość