Strona 1 z 2

[GŁOS. ZAKOŃCZ.] [XXXIV/17] Zmiana UF o Funduszu Startowym.

: 11 paź 2017, 23:35
autor: Oskar ben Grozny Witt
Wysoka Izbo,
Panie Marszałku,
składam projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Startowym zgodnie z zapowiedzią w wygłoszonym przeze mnie exposé.

Projekt:
USTAWA FEDERALNA
z dnia ... 2017 roku

o zmianie ustawy o Funduszu Startowym

Art. 1.
Art. 4 Ustawy Federalnej z dnia 3 października 2016 roku o Funduszu Startowym uzyskuje następujące brzmienie: "Art. 4. [Program partnerski]
1. Każdy uprawniony do korzystania ze środków Funduszu Startowego ma prawo uzyskać premię tytułem udziału w programie partnerskim.
2. Uzyskanie premii możliwe jest będąc poleconym i polecającym Królestwo Dreamlandu.
3. Osobą poleconą jest uprawniony, który nabył obywatelstwo Królestwa Dreamlandu z polecenia osoby polecającej będącej obywatelem w momencie nabycia obywatelstwa przez poleconego.
4. Osobą polecającą jest uprawniony, który polecił Królestwo Dreamlandu osobie poleconej, która nabyła z jego polecenia obywatelstwo Królestwa Dreamlandu.
5. Każdy polecony ma prawo uzyskać 10.000 D premii w pierwszym miesiącu aktywności i 20.000 D premii w drugim miesiącu aktywności. Taką samą premię otrzymuje polecający.
6. Będąc polecającym można uzyskać premię z więcej niż jednego polecenia. Będąc poleconym można uzyskać premię tylko jeden raz.
7. Premia jest wypłacana poleconemu i polecającemu, gdy polecony w każdym miesiącu jej pobierania spełni wymagania aktywności określone rozporządzeniem ministra właściwego ds. wewnętrznych.
8. Uzyskiwanie premii wymaga złożenia wniosku przez poleconego i polecającego do zarządcy Funduszu w trybie określonym rozporządzeniem ministra właściwego ds. wewnętrznych."

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
Tekst Jednolity:
USTAWA FEDERALNA
z dnia 3 października 2016 roku
[t.j. z dnia ... 2017 roku]

o Funduszu Startowym

My, Edward II, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

na wniosek Lordów zgromadzonych w Parlamencie Królewskim, ogłaszamy, co następuje:

Art. 1. [Cel ustawy]
1. Ustawa tworzy oraz określa zasady funkcjonowania Funduszu Startowego w Królestwie Dreamlandu.
2. Celem funkcjonowania Funduszu Startowego jest zapewnienie obywatelom Królestwa początkowych środków finansowych potrzebnych dla początkowego funkcjonowania, a także wspieranie ich pierwszych inicjatyw.
3. Wydatki Funduszu Startowego są pokrywane ze środków Rządu Królewskiego.

Art. 2. [Postanowienia ogólne]
Ze środków Funduszu Startowego mogą skorzystać obywatele Królestwa niemający dłuższego stażu w Królestwie niż 3 miesiące od momentu wpisu do rejestru.

Art. 3. [Zapomoga startowa]
1. Każdy uprawniony do korzystania ze środków Funduszu Startowego jest uprawniony do uzyskania jednorazowej, bezzwrotnej zapomogi w wysokości 15.000 D.
2. Uzyskanie zapomogi wymaga złożenia wniosku do zarządcy Funduszu w trybie określonym rozporządzeniem ministra właściwego ds. wewnętrznych.

Art. 4. [Program partnerski]
1. Każdy uprawniony do korzystania ze środków Funduszu Startowego ma prawo uzyskać premię tytułem udziału w programie partnerskim.
2. Uzyskanie premii możliwe jest będąc poleconym i polecającym Królestwo Dreamlandu.
3. Osobą poleconą jest uprawniony, który nabył obywatelstwo Królestwa Dreamlandu z polecenia osoby polecającej będącej obywatelem w momencie nabycia obywatelstwa przez poleconego.
4. Osobą polecającą jest uprawniony, który polecił Królestwo Dreamlandu osobie poleconej, która nabyła z jego polecenia obywatelstwo Królestwa Dreamlandu.
5. Każdy polecony ma prawo uzyskać 10.000 D premii w pierwszym miesiącu aktywności i 20.000 D premii w drugim miesiącu aktywności. Taką samą premię otrzymuje polecający.
6. Będąc polecającym można uzyskać premię z więcej niż jednego polecenia. Będąc poleconym można uzyskać premię tylko jeden raz.
7. Premia jest wypłacana poleconemu i polecającemu, gdy polecony w każdym miesiącu jej pobierania spełni wymagania aktywności określone rozporządzeniem ministra właściwego ds. wewnętrznych.
8. Uzyskiwanie premii wymaga złożenia wniosku przez poleconego i polecającego do zarządcy Funduszu w trybie określonym rozporządzeniem ministra właściwego ds. wewnętrznych.

Art. 5. [Inne formy pomocy]
Minister właściwy ds. wewnętrznych ma prawo ustanowienia innych form pomocy udzielanych przez Fundusz Startowy, pod warunkiem że odpowiadają one celom funkcjonowania Funduszu, są skierowane do osób określonych w art. 2 Ustawy i zachowują zasady bezstronności w ich przyznawaniu.

Art. 6. [Zarząd nad funduszem]
Zarząd nad Funduszem Startowym sprawuje minister Rządu właściwy ds. wewnętrznych, bądź wskazany przez niego urzędnik ministerstwa.

Art. 7. [Zwrot środków w przypadku usunięcia z rejestru]
1. W przypadku usunięcia z rejestru w przeciągu 3 miesięcy od uzyskania wsparcia finansowego z Funduszu Startowego, posiadane przez niego środki do wysokości w/w wsparcia podlegają zwrotowi na rachunek Funduszu Startowego.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje się w pierwszej kolejności, niezależnie od postępowania spadkowego.

Art. 8. [Przepisy końcowe]
Ustawa wchodzi w życie niezwłocznie po jej ogłoszeniu.

(-) Edward, r.
Uzasadnienie:
Projekt ustawy zakłada wprowadzenie do działania Funduszu Startowego nowego elementu, którym byłby program partnerski zakładający aktywne uczestnictwo najmłodszych obywateli Królestwa w promowanie go, sprowadzanie do niego kolejnych obywateli oraz zarabianie na tym procederze zarówno w roli polecającego jak i poleconego. Projekt zakłada, że na każde polecenie Skarb Królestwa poprzez ministra do spraw wewnętrznych wydawać będzie do 60.000 D (w proporcji dla poleconego i polecającego 1:1), co będzie uzależnione tylko i wyłącznie od aktywności osoby poleconej. Im szybciej się ona wdroży i pozostanie aktywna tym na większy zarobek może liczyć ona i ta osoba, która ją poleciła. Na dodatek osoby polecające mogą zarabiać wielokrotnie polecając Królestwo większej liczbie osób. Mimo rosnących wówczas wydatków Królestwo zyska aktywnych obywateli, a na tym zależy nam najbardziej. Jest to więc inwestycja, która z pewnością się zwróci.
Dziękuję bardzo,

(-) Oskar ben Grozny Witt
Premier Rządu Królewskiego.

Re: [Wniosek] Zmiana UF o Funduszu Startowym.

: 12 paź 2017, 08:47
autor: RomanoPorfavor
Osobą poleconą jest uprawniony, który nabył obywatelstwo Królestwa Dreamlandu z polecenia osoby polecającej będącej obywatelem w momencie nabycia obywatelstwa przez poleconego.
gr8 b8 m8 i r8 8/8

Re: [Wniosek] Zmiana UF o Funduszu Startowym.

: 12 paź 2017, 10:21
autor: Daniel von Witt
Parlament Królewski nie jest miejscem do błaznowania.

(-) Daniel von Witt

Re: [Wniosek] Zmiana UF o Funduszu Startowym.

: 12 paź 2017, 10:29
autor: RomanoPorfavor
Gdyby tak było, nie wypowiadałby się tu Towarzysz.

Re: [Wniosek] Zmiana UF o Funduszu Startowym.

: 12 paź 2017, 17:01
autor: Daniel von Witt
Wasza Ekscelencja pomylił się z powołaniem. Zabawne i dziecinne docinki zyskałyby mój aplauz w cyrku. W Parlamencie budzą zaś moje zażenowanie.

(-) Daniel von Witt

Re: [Wniosek] Zmiana UF o Funduszu Startowym.

: 13 paź 2017, 11:10
autor: Siergiusz Asketil
Wysoka Izbo,

otwieram debatę, która potrwa do 19 października. Zapraszam do prac nad projektem XXXIV/17.

Jednocześnie upominam lordów Radzieckiego i Witta. Opinie w sprawie projektu należy prezentować po rozpoczęciu debaty.
(—) markiz Asketil
Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego

Re: [Wniosek] Zmiana UF o Funduszu Startowym.

: 13 paź 2017, 14:54
autor: RomanoPorfavor
Siergiusz Asketil pisze:Jednocześnie upominam lordów Radzieckiego i Witta. Opinie w sprawie projektu należy prezentować po rozpoczęciu debaty.
Nie ma takiego przepisu ani nigdy nie było takiego zwyczaju. Otwarcie debaty jest tylko formalnością wskazującą planowany moment jej zakończenia. To, że pojawią się wypowiedzi zanim Towarzysz raczy się pojawić na forum nie zakłóca niczyjej pracy. Proponuję poszukać lepszego zajęcia.

Re: [DEBATA] [XXXIV/17] Zmiana UF o Funduszu Startowym.

: 15 paź 2017, 22:20
autor: Siergiusz Asketil
Wysoka Izbo,

zwracam się z prośbą o przedstawienie założeń kontroli programu. W jaki sposób Rząd sprawdzi, kto zarejestrował się od kogo? Uruchomiony zostanie specjalny reflink, czy wystarczy zwykła deklaracja?

Re: [DEBATA] [XXXIV/17] Zmiana UF o Funduszu Startowym.

: 15 paź 2017, 22:23
autor: Daniel von Witt
Wasza Ekscelencjo,

mówi o tym stosowny ust. 8 w art. 4 po nowelizacji:
8. Uzyskiwanie premii wymaga złożenia wniosku przez poleconego i polecającego do zarządcy Funduszu w trybie określonym rozporządzeniem ministra właściwego ds. wewnętrznych.
Numery IP i tak się sprawdza w CRM, więc to standardowa procedura. Nic więcej nie potrzeba.

(-) Daniel von Witt
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Re: [DEBATA] [XXXIV/17] Zmiana UF o Funduszu Startowym.

: 15 paź 2017, 22:29
autor: Siergiusz Asketil
Dziękuję za udzielnie informacji.

Proszę także o przedstawienie danych dotyczących finansów publicznych — kwoty, którą dysponuje Rząd Królewski oraz jej procentowego wyliczenia względem wszystkich dreamów będących w obiegu. Pozwoli mi to ocenić, czy wskazane kwoty zostały określony w sposób sprawiedliwy i rozsądny.

Re: [DEBATA] [XXXIV/17] Zmiana UF o Funduszu Startowym.

: 15 paź 2017, 22:44
autor: Daniel von Witt
Skarb Królestwa posiada aktualnie 4 135 495 D, co wystarczyłoby na opłacenie w pełnej wysokości ok. 69 poleceń (138 osób).

(-) Daniel von Witt
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Re: [DEBATA] [XXXIV/17] Zmiana UF o Funduszu Startowym.

: 15 paź 2017, 22:46
autor: Siergiusz Asketil
Czy Pan Minister jest w stanie wskazać, jaki jest to procent względem wszystkich dreamów w obiegu? Bez tego trudno będzie stwierdzić, czy zaproponowana wartość premii jest atrakcyjna i sprawiedliwa.

Re: [DEBATA] [XXXIV/17] Zmiana UF o Funduszu Startowym.

: 15 paź 2017, 22:49
autor: Fryderyk Orański-Nassau
Siergiusz Asketil pisze:Czy Pan Minister jest w stanie wskazać, jaki jest to procent względem wszystkich dreamów w obiegu? Bez tego trudno będzie stwierdzić, czy zaproponowana wartość premii jest atrakcyjna i sprawiedliwa.
Nie opieram się na żadnych konkretnych danych. To nie jest wiążące, ale podejrzewam, że jakieś 10 milionów. Skarb Królestwa to 4 miliony. Z przeprowadzonej "kiedyś tam" sondy, istnieje kilku milionerów w KD. Wiele osób ma sporo dreamów na koncie. Sam mam kwotę 6 cyfrową. Myślą, że taką liczbę można spokojnie przyjąć.

Re: [DEBATA] [XXXIV/17] Zmiana UF o Funduszu Startowym.

: 15 paź 2017, 22:51
autor: Daniel von Witt
Nie jestem w stanie wskazać sumy dreamów będących faktycznie w obiegu. Przez faktyczny obieg rozumiem kwotę pieniędzy, które realnie krążą w systemie bankowym, czyli są przelewane z konta na konto. Bez danych z KSI nie mogę na to pytanie w tej chwili odpowiedzieć. Natomiast całkowita kwota wyemitowanych dreamów to ok. 113 mln D.

(-) Daniel von Witt
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Re: [DEBATA] [XXXIV/17] Zmiana UF o Funduszu Startowym.

: 15 paź 2017, 22:52
autor: الوـس
Fryderyk Orański-Nassau pisze:sądy
Pan da indeks...

Re: [DEBATA] [XXXIV/17] Zmiana UF o Funduszu Startowym.

: 15 paź 2017, 22:53
autor: الوـس
Daniel von Witt pisze:Natomiast całkowita kwota wyemitowanych dreamów to ok. 113 mln D.
Może czas przejąć te dobra martwej ręki? Bo takie kiszenie dreamów nic do naszego życia nie wnosi.

Re: [DEBATA] [XXXIV/17] Zmiana UF o Funduszu Startowym.

: 15 paź 2017, 22:54
autor: Fryderyk Orański-Nassau
Znalazłem ten wątek.
Dane są z 10 czerwca:
matmax pisze:
Oskar ben Grozny Witt pisze: Wiąże to się z drugim pytaniem. Ile jest w ogóle wszystkich pieniędzy w KD. Jak wygląda ich "dodrukowanie", wpisywana jest jakaś wartość w system, publikowane rozporządzenia? Czy Bank miał kiedyś poziom pieniądza na 0 bądź na minusie? Jakie są tego konsekwencje tzn. brak pieniądza w banku. Zabierane są one ludziom czy dodrukowane.
Na to pytanie mogę odpowiedzieć sumując wszystkie salda. Według bazy danych, łączne saldo wszystkich kont w Dreamlandzie wynosi 112 541 639 D. W systemie istnieje 16 kont (zarówno osobistych, jak i firm / organizacji), których salda wynoszą ponad 1 milion dreamów. W systemie łącznie istnieją 992 konta, 229 z nich ma jakiekolwiek pieniądze według salda (warto pamiętać, że w niektórych przypadkach CBD "gubił" pieniądze, więc liczby te mogą różnić się, zapewne o kilka sztuk).

Dokładniejszych danych, z wiadomych względów, dostarczyć nie mogę.

Re: [DEBATA] [XXXIV/17] Zmiana UF o Funduszu Startowym.

: 15 paź 2017, 22:54
autor: Fryderyk Orański-Nassau
الوـس pisze:
Fryderyk Orański-Nassau pisze:sądy
Pan da indeks...
Proszę wybaczyć, poprawiłem.

Re: [DEBATA] [XXXIV/17] Zmiana UF o Funduszu Startowym.

: 15 paź 2017, 22:58
autor: Tomasz von Habsburg
Według EcoMic podaż pieniądza wynosi 112 541 639 D.
الوـس pisze:
Może czas przejąć te dobra martwej ręki? Bo takie kiszenie dreamów nic do naszego życia nie wnosi.
Chyba od zeszłego roku takie próby są podejmowane.

(-) Tomasz baron von Habsburg

Re: [DEBATA] [XXXIV/17] Zmiana UF o Funduszu Startowym.

: 15 paź 2017, 23:00
autor: Siergiusz Asketil
30 000D z 112 541 639D to około 0,0267%. W rzeczywistości: ciężko mówić nawet o wymiarze symbolicznym.

Pytanie zasadnicze: czy premia w dreamach (a w szczególności o tej wartości) będzie motywacją do zapraszania potencjalnych obywateli?

Re: [DEBATA] [XXXIV/17] Zmiana UF o Funduszu Startowym.

: 15 paź 2017, 23:03
autor: الوـس
Tomasz von Habsburg pisze:
Według EcoMic podaż pieniądza wynosi 112 541 639 D.
الوـس pisze:
Może czas przejąć te dobra martwej ręki? Bo takie kiszenie dreamów nic do naszego życia nie wnosi.
Chyba od zeszłego roku takie próby są podejmowane.

Jak się zdaje najrozsądniej byłoby wprowadzić celowy podatek, pobierający 10% wartości konta w ujęciu miesięcznym ze zwolnieniem podmiotowym dla każdego, kto w danym miesiącu przynajmniej raz się zaloguje.

Re: [DEBATA] [XXXIV/17] Zmiana UF o Funduszu Startowym.

: 15 paź 2017, 23:04
autor: Daniel von Witt
Siergiusz Asketil pisze:
30 000D z 112 541 639D to około 0,0267%. W rzeczywistości: ciężko mówić nawet o wymiarze symbolicznym.
Kwota wyemitowanych dreamów w dużym stopniu jest martwa. Obieg rzeczywisty jest istotniejszą kwotą. Nie wiem też czemu Pan wylicza to w stosunku do tych sum.
Siergiusz Asketil pisze:
Pytanie zasadnicze: czy premia w dreamach (a w szczególności o tej wartości) będzie motywacją do zapraszania potencjalnych obywateli?
Tak samo, jak zapomoga startowa czy inne formy pomocy finansowej, z której młode i aktywne osoby na ogół korzystają.

(-) Daniel von Witt
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Re: [DEBATA] [XXXIV/17] Zmiana UF o Funduszu Startowym.

: 16 paź 2017, 13:57
autor: Alatriste
Wydaję mi się, że dobrym rozwiązaniem obydwóch problemów byłby "restart" systemu bankowego. Zniwelowałoby to problem martwych dreamów, pozbyłaby się problemu liczenia obiegu rzeczywistego oraz ustaliła wartość dreama. Wtedy, żeby nikt nie czuł się pokrzywdzony, na każde prywatne konto zostałaby wypłacona kwota procentowo równa kwocie, która była na koncie przed restartem. Oczywiście to tylko taka luźna myśl, ale uznałem, że może warto rozpatrzyć taką opcję.

Re: [DEBATA] [XXXIV/17] Zmiana UF o Funduszu Startowym.

: 16 paź 2017, 16:02
autor: RomanoPorfavor
Towarzyszu,
Alatriste pisze:Wydaję mi się, że dobrym rozwiązaniem obydwóch problemów byłby "restart" systemu bankowego. Zniwelowałoby to problem martwych dreamów, pozbyłaby się problemu liczenia obiegu rzeczywistego oraz ustaliła wartość dreama. Wtedy, żeby nikt nie czuł się pokrzywdzony, na każde prywatne konto zostałaby wypłacona kwota procentowo równa kwocie, która była na koncie przed restartem. Oczywiście to tylko taka luźna myśl, ale uznałem, że może warto rozpatrzyć taką opcję.
Z takimi rekompensatami to nie byłby restart tylko zwykła denominacja.

Re: [DEBATA] [XXXIV/17] Zmiana UF o Funduszu Startowym.

: 16 paź 2017, 16:20
autor: Daniel von Witt
Rozmowa na temat zamrażalek w tej debacie jest zbędna. Dawniej obowiązywało prawo spadkowe, które określało co robić z zamrożonymi środkami. Wystarczy, żeby KSI wzięło się do roboty i przeniosło pieniądze z kont osób ustałych na konta Skarbu Królestwa i prowincji w określonych proporcjach, jak to w tym prawie spadkowym ustalone było. Zabiegałem o to wiele razy już od zeszłego roku. Mat Maxowi nie chciało się tego robić. Dużą część danych na temat tego co robić mają KSI. Wystarczy ruszyć tyłki i wykonać prawo, o którego istnieniu nie wie 95% współczesnych obywateli, bo przyszli do KD po czasie, kiedy miało być ono wykonane.

(-) Daniel von Witt
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji