[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] Regulamin Parlamentu

Dział archiwum Parlamentu Królewskiego od maja 2015 roku.
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13170
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] Regulamin Parlamentu

Post autor: Daniel von Witt » 21 kwie 2016, 12:03

Panie Marszałku,
Lordowie,

na podstawie art. 9 ust. 1 Dekretu Królewskiego z dnia 4 kwietnia 2016 roku o Parlamencie Królewskim składam wniosek o rozpoczęcie debaty nad projektem uchwały ws. przyjęcia Regulaminu Parlamentu Królewskiego, której projekt przedkładam poniżej.
UCHWAŁA PARLAMENTU KRÓLEWSKIEGO
z dnia ... 2016 roku

Lordowie w Parlamencie Królewskim zgromadzeni uchwalają, jak następuje:

Art. 1.
Przyjmuje się Regulamin Parlamentu Królewskiego, którego treść stanowi załącznik do uchwały.

Art. 2.
Uchwała wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
------------------------------------------------------------
Załącznik do Uchwały Parlamentu Królewskiego z dnia ... 2016 roku
REGULAMIN PARLAMENTU KRÓLEWSKIEGO
przyjęty Uchwałą Parlamentu Królewskiego z dnia ... 2016 roku
Rozdział I.
Postanowienia wstępne.


Art. 1. [Kompetencje Parlamentu]
 • 1. Parlament Królewski Królestwa Dreamlandu zwany dalej "Parlamentem", wykonuje swoje kompetencje zgodnie z Kartą Konstytucyjną, ustawami federalnymi, dekretami królewskimi i niniejszym Regulaminem.
  2. W sprawach nieuregulowanych aktami normatywnymi wymienionymi w ustępie poprzedzającym, stosuje się utrwalone zwyczaje.
  3. Gdy w Regulaminie mowa jest o dekrecie rozumie się przez to Dekret Królewski z dnia 4 kwietnia 2016 roku o Parlamencie Królewskim.
Art. 2. [Miejsce obrad]
Parlament obraduje w przeznaczonym do tego dziale Forum Dyskusyjnego Królestwa Dreamlandu.

Rozdział II.
Funkcjonariusze Parlamentu.


Art. 3. [Marszałek i Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego]
Pracami Parlamentu kieruje Marszałek Parlamentu Królewskiego, zwany dalej "Marszałkiem”, lub Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego, zwany dalej "Wicemarszałkiem".

Art. 4. [Przekazanie/przejęcie kompetencji]
 • 1. Marszałek może przekazać prowadzenie wybranych spraw lub całości swoich kompetencji Wicemarszałkowi. Przekazane kompetencje Marszałek może odebrać w każdym czasie.
  2. W razie braku aktywności Marszałka w ciągu 3 dni od wystąpienia sytuacji wymagającej jego działania, każdy z lordów może wejść w kompetencje Marszałka w zakresie wykonania tego działania.
  3. Dokonywanie czynności przekazania, odebrania i wejścia w kompetencje podlega ogłoszeniu we właściwym wątku lub w osobnym wątku, jeśli Marszałek przekazuje czasowo wszystkie swoje obowiązki Wicemarszałkowi.
  4. Jeżeli w dalszej części Regulaminu, z wyjątkiem art. 11, mowa jest o Marszałku rozumie się przez to również Wicemarszałka lub dowolnego lorda uprawnionego do podejmowania działania w zastępstwie Marszałka na podstawie niniejszego artykułu.
Rozdział III.
Obrady Parlamentu.


Art. 5. [Uchwały i ustawy]
Parlament podejmuje uchwały i ustawy w drodze głosowań. Do podjęcia uchwał lub ustaw wymagana jest zwykła większość głosów, chyba że odrębne przepisy wymagają innej większości.

Art. 6. [Wiadomości w sali obrad Parlamentu]
Wiadomości na forum Parlamentu należą do jednej z kategorii:
 • (1) wnioski,
  (2) debaty,
  (3) głosowania,
  (4) informacje Marszałka,
  (5) wystąpienia.
Art. 7. [Wnioski]
 • 1. Wnioski składają osoby posiadające inicjatywę ustawodawczą, którym przysługuje czynne prawo dostępu do sali obrad Parlamentu.
  2. Wnioski zawierają w temacie wiadomości oznaczenie "[WNIOSEK]".
  3. Wnioski są adresowane do Marszałka.
  4. Marszałek przyjmuje wnioski i poddaje je pod obrady w formie debaty w porządku według daty zgłoszenia.
  5. Marszałek może poddać wniosek od razu pod głosowanie, jeżeli nie jest on projektem ustawodawczym, a jedynie projektem, który dotyczy wewnętrznej organizacji prac Parlamentu.
Art. 8. [Debaty]
 • 1. Debaty otwiera Marszałek.
  2. Otwierając debatę, Marszałek umieszcza w temacie oznaczenie "[DEBATA]" oraz nadaje jej sygnaturę z numerem porządkowym i tematem debaty. W przypadku, gdy debata dotyczy złożonego wniosku, Marszałek otwiera debatę w wątku z wnioskiem, zmieniając odpowiednio jej temat.
  3. Debata toczy się wyłącznie w otwartym przez Marszałka wątku.
  4. Marszałek może podzielić debatę na osobne wątki, sygnując je tą samą sygnaturą z dodaniem kolejnych liter alfabetu.
  5. W ramach otwartej debaty wypowiadać się mogą wszyscy mający prawo czynnego dostępu do prac Parlamentu.
  6. Debata trwa do chwili zamknięcia jej przez Marszałka.
  7. Marszałek zamyka debatę po upływie przynajmniej 7 dni od jej otwarcia, lub - w przypadku wymuszających pośpiech okoliczności - po upływie przynajmniej 3 dni od jej otwarcia.
  8. Na wniosek jednego z lordów Marszałek może zakończyć debatę jeżeli trwała ona dłużej niż 3 dni.
Art. 9. [Poprawki]
 • 1. W ramach debaty lordowie mogą zgłaszać poprawki do omawianego projektu.
  2. Wniesienie poprawki musi być wyraźnie zaznaczone w treści wiadomości i zawierać zmieniony tekst ze wskazaniem jego docelowego miejsca w projekcie.
  3. Jedna poprawka może uwzględniać zmiany w więcej niż jednym miejscu w projekcie.
  4. Jeśli nie jest to wyraźnie zaznaczone, wszystkie zmiany zaproponowane w formie poprawki w jednej wiadomości są traktowane jako jedna poprawka.
  5. Prawidłowo wniesione poprawki poddawane są pod głosowanie po zakończeniu debaty.
  6. Jeśli wnioskodawca wnosi autopoprawkę, jest ona przyjmowana do projektu bez głosowania.
  7. Poprawki pokrywające się z autopoprawkami nie są poddawane pod głosowanie.
Art. 10. [Głosowania]
 • 1. Głosowania przeprowadza się w wątku danej debaty.
  2. Głosowania otwiera Marszałek po zamknięciu debaty, podwieszając wątek oraz zmieniając w temacie wątku oznaczenie "[DEBATA]" na "[GŁOSOWANIE - DO X]", gdzie X jest datą planowanego zamknięcia głosowania.
  3. Wiadomość otwierająca głosowanie zawiera w treści głosowany projekt ustawy federalnej, uchwały Parlamentu lub poprawki.
  4. W ramach otwartego głosowania lordowie przesyłają swoje głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymuję się", z wyjątkiem przypadków określonych przez ustęp 10 niniejszego artykułu.
  5. Głosowanie trwa do chwili zamknięcia go przez Marszałka, niezależnie od wskazanej w temacie wątku daty planowanego zamknięcia.
  6. Marszałek zamyka głosowanie po upływie przynajmniej 7 dni od jego otwarcia. Marszałek może zamknąć głosowanie wcześniej, jeśli wszyscy lordowie oddali głos lub jeżeli wynik głosowania został przesądzony.
  7. Wiadomość zamykająca głosowanie zawiera w treści statystykę głosów oraz wynik głosowania.
  8. Po przeprowadzeniu głosowań nad poprawkami Marszałek wprowadza w projekcie przyjęte poprawki, porządkuje numerację, przeprowadza redakcję stylistyczną, gramatyczną i ortograficzną, a następnie przeprowadza w tym samym wątku głosowanie nad ostatecznym projektem.
  9. Po zamknięciu ostatniego głosowania Marszałek zmienia oznaczenie w temacie na "[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE]", odwiesza wątek i zamyka go.
  10. W przypadku kilku wykluczających się poprawek lub projektów dopuszcza się głosowanie alternatywne - wówczas lordowie głosują za jedną z opcji, przeciw wszystkim lub wstrzymują się od głosu.
Art. 11. [Informacje Marszałka]
 • 1. Informacje Marszałka ogłasza Marszałek.
  2. Wiadomości wysyłane jako informacje Marszałka zawierają w temacie oznaczenie "[INFORMACJA]".
Art. 12. [Wystąpienia]
 • 1. Wystąpienie może wygłosić każdy mający prawo czynnego dostępu do prac Parlamentu.
  2. Wystąpieniami są wszystkie wiadomości nie klasyfikujące się do pozostałych kategorii, m.in. oświadczenia, interpelacje, mowy Jego Królewskiej Mości, expose Premiera Rządu Królewskiego, opinie wezwanych ekspertów, wypowiedzi gości zagranicznych.
Art. 13. [Dyskusje niebędące debatami]
 • 1. Ewentualnej dyskusji pod informacjami Marszałka lub wystąpieniami nie traktuje się jako debaty.
  2. Marszałek zamyka wątki z informacjami Marszałka lub wystąpieniami po upływie przynajmniej 7 dni od ostatniej wiadomości.
Art. 14. [Archiwum Parlamentu Królewskiego]
 • 1. Po upływie przynajmniej 7 dni od zamknięcia wątku z wnioskiem, debatą, głosowaniem, informacjami lub wystąpieniami Marszałek przenosi go do archiwum obrad Parlamentu.
  2. Wątki podwieszone pozostają w dziale głównym przynajmniej do chwili odwieszenia.
  3. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba ponownego otwarcia zamkniętego wątku, Marszałek otwiera go i przenosi z archiwum do działu głównego, informując w jego obrębie o ponownym otwarciu.
Art. 15. [Uprawnienia szczególne Marszałka]
 • 1. Marszałek ma prawo zmiany tematu wszystkich wątków tak, by lepiej odpowiadał treści lub wpasowywał się w przyjęty porządek obrad.
  2. Marszałek ma prawo podwiesić dowolny wątek.
  3. Marszałek ma prawo odwiesić dowolny wątek, z wyjątkiem trwającego głosowania.
Rozdział IV.
Lordowie.


Art. 16. [Mandat parlamentarny]
 • 1. Mandat parlamentarny nabywa się z chwilą powołania lorda przez Króla.
  2. Mandat parlamentarny traci się z chwilą odwołania lorda przez Króla w wyniku nieuzasadnionej absencji w dwóch następujących po sobie głosowaniach. O absencji lorda Marszałek zawiadamia Króla.
  3. O wygaśnięciu mandatu z przyczyn przewidzianych dekretem powiadamia Marszałek w informacji Marszałka.
  4. Marszałek prowadzi aktualną listę lordów na forum Parlamentu.
Art. 17. [Działalność urągająca sprawowanemu mandatowi]
 • 1. Lord może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie dekretu.
  2. Za działalność urągającą sprawowanemu mandatowi uznaje się:
  (1) Rażące i uporczywe niestosowanie się do niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności spamowanie forum Parlamentu wiadomościami niedającymi się zakwalifikować do żadnej z kategorii określonych art. 6 niniejszego Regulaminu,
  (2) Wulgarne zwracanie się do innych osób mających czynne prawo dostępu do forum Parlamentu,
  (3) Ośmieszanie Parlamentu w każdym miejscu publicznym Królestwa Dreamlandu.
(-) Daniel diuk von Witt

Awatar użytkownika
Gaston de Senancour
Posty: 1626
Rejestracja: 19 sty 2016, 13:02
Numer GG: 59036457
Kontakt:

[DEBATA] Regulamin Parlamenu Królewskiego

Post autor: Gaston de Senancour » 21 kwie 2016, 15:59

Otwieram debatę nad projektem uchwały złożonym przez lorda Daniela von Witta.

Debatujemy do 28 kwietnia lub krócej, jeśli lordowie uznają to za stosowne.

UCHWAŁA PARLAMENTU KRÓLEWSKIEGO
z dnia ... 2016 roku

Lordowie w Parlamencie Królewskim zgromadzeni uchwalają, jak następuje:

Art. 1.
Przyjmuje się Regulamin Parlamentu Królewskiego, którego treść stanowi załącznik do uchwały.

Art. 2.
Uchwała wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
------------------------------------------------------------
Załącznik do Uchwały Parlamentu Królewskiego z dnia ... 2016 roku
REGULAMIN PARLAMENTU KRÓLEWSKIEGO
przyjęty Uchwałą Parlamentu Królewskiego z dnia ... 2016 roku
Rozdział I.
Postanowienia wstępne.


Art. 1. [Kompetencje Parlamentu]
 • 1. Parlament Królewski Królestwa Dreamlandu zwany dalej "Parlamentem", wykonuje swoje kompetencje zgodnie z Kartą Konstytucyjną, ustawami federalnymi, dekretami królewskimi i niniejszym Regulaminem.
  2. W sprawach nieuregulowanych aktami normatywnymi wymienionymi w ustępie poprzedzającym, stosuje się utrwalone zwyczaje.
  3. Gdy w Regulaminie mowa jest o dekrecie rozumie się przez to Dekret Królewski z dnia 4 kwietnia 2016 roku o Parlamencie Królewskim.
Art. 2. [Miejsce obrad]
Parlament obraduje w przeznaczonym do tego dziale Forum Dyskusyjnego Królestwa Dreamlandu.

Rozdział II.
Funkcjonariusze Parlamentu.


Art. 3. [Marszałek i Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego]
Pracami Parlamentu kieruje Marszałek Parlamentu Królewskiego, zwany dalej "Marszałkiem”, lub Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego, zwany dalej "Wicemarszałkiem".

Art. 4. [Przekazanie/przejęcie kompetencji]
 • 1. Marszałek może przekazać prowadzenie wybranych spraw lub całości swoich kompetencji Wicemarszałkowi. Przekazane kompetencje Marszałek może odebrać w każdym czasie.
  2. W razie braku aktywności Marszałka w ciągu 3 dni od wystąpienia sytuacji wymagającej jego działania, każdy z lordów może wejść w kompetencje Marszałka w zakresie wykonania tego działania.
  3. Dokonywanie czynności przekazania, odebrania i wejścia w kompetencje podlega ogłoszeniu we właściwym wątku lub w osobnym wątku, jeśli Marszałek przekazuje czasowo wszystkie swoje obowiązki Wicemarszałkowi.
  4. Jeżeli w dalszej części Regulaminu, z wyjątkiem art. 11, mowa jest o Marszałku rozumie się przez to również Wicemarszałka lub dowolnego lorda uprawnionego do podejmowania działania w zastępstwie Marszałka na podstawie niniejszego artykułu.
Rozdział III.
Obrady Parlamentu.


Art. 5. [Uchwały i ustawy]
Parlament podejmuje uchwały i ustawy w drodze głosowań. Do podjęcia uchwał lub ustaw wymagana jest zwykła większość głosów, chyba że odrębne przepisy wymagają innej większości.

Art. 6. [Wiadomości w sali obrad Parlamentu]
Wiadomości na forum Parlamentu należą do jednej z kategorii:
 • (1) wnioski,
  (2) debaty,
  (3) głosowania,
  (4) informacje Marszałka,
  (5) wystąpienia.
Art. 7. [Wnioski]
 • 1. Wnioski składają osoby posiadające inicjatywę ustawodawczą, którym przysługuje czynne prawo dostępu do sali obrad Parlamentu.
  2. Wnioski zawierają w temacie wiadomości oznaczenie "[WNIOSEK]".
  3. Wnioski są adresowane do Marszałka.
  4. Marszałek przyjmuje wnioski i poddaje je pod obrady w formie debaty w porządku według daty zgłoszenia.
  5. Marszałek może poddać wniosek od razu pod głosowanie, jeżeli nie jest on projektem ustawodawczym, a jedynie projektem, który dotyczy wewnętrznej organizacji prac Parlamentu.
Art. 8. [Debaty]
 • 1. Debaty otwiera Marszałek.
  2. Otwierając debatę, Marszałek umieszcza w temacie oznaczenie "[DEBATA]" oraz nadaje jej sygnaturę z numerem porządkowym i tematem debaty. W przypadku, gdy debata dotyczy złożonego wniosku, Marszałek otwiera debatę w wątku z wnioskiem, zmieniając odpowiednio jej temat.
  3. Debata toczy się wyłącznie w otwartym przez Marszałka wątku.
  4. Marszałek może podzielić debatę na osobne wątki, sygnując je tą samą sygnaturą z dodaniem kolejnych liter alfabetu.
  5. W ramach otwartej debaty wypowiadać się mogą wszyscy mający prawo czynnego dostępu do prac Parlamentu.
  6. Debata trwa do chwili zamknięcia jej przez Marszałka.
  7. Marszałek zamyka debatę po upływie przynajmniej 7 dni od jej otwarcia, lub - w przypadku wymuszających pośpiech okoliczności - po upływie przynajmniej 3 dni od jej otwarcia.
  8. Na wniosek jednego z lordów Marszałek może zakończyć debatę jeżeli trwała ona dłużej niż 3 dni.
Art. 9. [Poprawki]
 • 1. W ramach debaty lordowie mogą zgłaszać poprawki do omawianego projektu.
  2. Wniesienie poprawki musi być wyraźnie zaznaczone w treści wiadomości i zawierać zmieniony tekst ze wskazaniem jego docelowego miejsca w projekcie.
  3. Jedna poprawka może uwzględniać zmiany w więcej niż jednym miejscu w projekcie.
  4. Jeśli nie jest to wyraźnie zaznaczone, wszystkie zmiany zaproponowane w formie poprawki w jednej wiadomości są traktowane jako jedna poprawka.
  5. Prawidłowo wniesione poprawki poddawane są pod głosowanie po zakończeniu debaty.
  6. Jeśli wnioskodawca wnosi autopoprawkę, jest ona przyjmowana do projektu bez głosowania.
  7. Poprawki pokrywające się z autopoprawkami nie są poddawane pod głosowanie.
Art. 10. [Głosowania]
 • 1. Głosowania przeprowadza się w wątku danej debaty.
  2. Głosowania otwiera Marszałek po zamknięciu debaty, podwieszając wątek oraz zmieniając w temacie wątku oznaczenie "[DEBATA]" na "[GŁOSOWANIE - DO X]", gdzie X jest datą planowanego zamknięcia głosowania.
  3. Wiadomość otwierająca głosowanie zawiera w treści głosowany projekt ustawy federalnej, uchwały Parlamentu lub poprawki.
  4. W ramach otwartego głosowania lordowie przesyłają swoje głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymuję się", z wyjątkiem przypadków określonych przez ustęp 10 niniejszego artykułu.
  5. Głosowanie trwa do chwili zamknięcia go przez Marszałka, niezależnie od wskazanej w temacie wątku daty planowanego zamknięcia.
  6. Marszałek zamyka głosowanie po upływie przynajmniej 7 dni od jego otwarcia. Marszałek może zamknąć głosowanie wcześniej, jeśli wszyscy lordowie oddali głos lub jeżeli wynik głosowania został przesądzony.
  7. Wiadomość zamykająca głosowanie zawiera w treści statystykę głosów oraz wynik głosowania.
  8. Po przeprowadzeniu głosowań nad poprawkami Marszałek wprowadza w projekcie przyjęte poprawki, porządkuje numerację, przeprowadza redakcję stylistyczną, gramatyczną i ortograficzną, a następnie przeprowadza w tym samym wątku głosowanie nad ostatecznym projektem.
  9. Po zamknięciu ostatniego głosowania Marszałek zmienia oznaczenie w temacie na "[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE]", odwiesza wątek i zamyka go.
  10. W przypadku kilku wykluczających się poprawek lub projektów dopuszcza się głosowanie alternatywne - wówczas lordowie głosują za jedną z opcji, przeciw wszystkim lub wstrzymują się od głosu.
Art. 11. [Informacje Marszałka]
 • 1. Informacje Marszałka ogłasza Marszałek.
  2. Wiadomości wysyłane jako informacje Marszałka zawierają w temacie oznaczenie "[INFORMACJA]".
Art. 12. [Wystąpienia]
 • 1. Wystąpienie może wygłosić każdy mający prawo czynnego dostępu do prac Parlamentu.
  2. Wystąpieniami są wszystkie wiadomości nie klasyfikujące się do pozostałych kategorii, m.in. oświadczenia, interpelacje, mowy Jego Królewskiej Mości, expose Premiera Rządu Królewskiego, opinie wezwanych ekspertów, wypowiedzi gości zagranicznych.
Art. 13. [Dyskusje niebędące debatami]
 • 1. Ewentualnej dyskusji pod informacjami Marszałka lub wystąpieniami nie traktuje się jako debaty.
  2. Marszałek zamyka wątki z informacjami Marszałka lub wystąpieniami po upływie przynajmniej 7 dni od ostatniej wiadomości.
Art. 14. [Archiwum Parlamentu Królewskiego]
 • 1. Po upływie przynajmniej 7 dni od zamknięcia wątku z wnioskiem, debatą, głosowaniem, informacjami lub wystąpieniami Marszałek przenosi go do archiwum obrad Parlamentu.
  2. Wątki podwieszone pozostają w dziale głównym przynajmniej do chwili odwieszenia.
  3. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba ponownego otwarcia zamkniętego wątku, Marszałek otwiera go i przenosi z archiwum do działu głównego, informując w jego obrębie o ponownym otwarciu.
Art. 15. [Uprawnienia szczególne Marszałka]
 • 1. Marszałek ma prawo zmiany tematu wszystkich wątków tak, by lepiej odpowiadał treści lub wpasowywał się w przyjęty porządek obrad.
  2. Marszałek ma prawo podwiesić dowolny wątek.
  3. Marszałek ma prawo odwiesić dowolny wątek, z wyjątkiem trwającego głosowania.
Rozdział IV.
Lordowie.


Art. 16. [Mandat parlamentarny]
 • 1. Mandat parlamentarny nabywa się z chwilą powołania lorda przez Króla.
  2. Mandat parlamentarny traci się z chwilą odwołania lorda przez Króla w wyniku nieuzasadnionej absencji w dwóch następujących po sobie głosowaniach. O absencji lorda Marszałek zawiadamia Króla.
  3. O wygaśnięciu mandatu z przyczyn przewidzianych dekretem powiadamia Marszałek w informacji Marszałka.
  4. Marszałek prowadzi aktualną listę lordów na forum Parlamentu.
Art. 17. [Działalność urągająca sprawowanemu mandatowi]
 • 1. Lord może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie dekretu.
  2. Za działalność urągającą sprawowanemu mandatowi uznaje się:
  (1) Rażące i uporczywe niestosowanie się do niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności spamowanie forum Parlamentu wiadomościami niedającymi się zakwalifikować do żadnej z kategorii określonych art. 6 niniejszego Regulaminu,
  (2) Wulgarne zwracanie się do innych osób mających czynne prawo dostępu do forum Parlamentu,
  (3) Ośmieszanie Parlamentu w każdym miejscu publicznym Królestwa Dreamlandu.
[x] Gaston de Senancour / Lider Frakcji Radykalnej

Awatar użytkownika
Marcin Mikołaj
Posty: 1302
Rejestracja: 29 gru 2011, 14:52
Numer GG: 6042777
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre; Zjednoczone Księstwo - Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: [DEBATA IV/2016] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: Marcin Mikołaj » 21 kwie 2016, 17:23

Wysoka Izbo,
Panie Marszałku,
Lordowie,

Na pierwszy rzut oka regulamin wydaje się być "dopieszczony", jednakże po pierwszej lekturze nasunęło się kilka wątpliwości co do kompletności proponowanego projektu. Przedstawię pokrótce te elementy, które moim zdaniem należałoby poprawić lub co najmniej przemyśleć.

3. Gdy w Regulaminie mowa jest o dekrecie rozumie się przez to Dekret Królewski z dnia 4 kwietnia 2016 roku o Parlamencie Królewskim.
Czysto technicznie, skoro już używamy cudzysłowiu w ramach wyróżnienia słowa używanego, to w tym punkcie również określenie dekret dałbym w cudzysłów - zatem :
3. Gdy w Regulaminie mowa jest o "dekrecie" rozumie się przez to Dekret Królewski z dnia 4 kwietnia 2016 roku o Parlamencie Królewskim.
Art. 4. [Przekazanie/przejęcie kompetencji]
1. Marszałek może przekazać prowadzenie wybranych spraw lub całości swoich kompetencji Wicemarszałkowi. Przekazane kompetencje Marszałek może odebrać w każdym czasie.
Konieczne jest dookreślenie o możliwości odebrania kompetencji? Wydaje się to być logiczne - tylko Marszałek jest dysponentem tych uprawnień, a przekazując je Wicemarszałkowi nie prowadzi do sytuacji, że ten drugi z automatu nie staje się ich dysponentem (w takim znaczeniu jak Marszałek).
4. Jeżeli w dalszej części Regulaminu, z wyjątkiem art. 11, mowa jest o Marszałku rozumie się przez to również Wicemarszałka lub dowolnego lorda uprawnionego do podejmowania działania w zastępstwie Marszałka na podstawie niniejszego artykułu.
Ponownie czysto technicznie - "Marszałku".
Art. 10. [Głosowania]
Co do meritum nie mam zastrzeżeń, jednakże sugerowałbym włączenie kolejnego punktu, w którym nie wyłączamy możliwości wprowadzenia głosowania w formie elektronicznej - nie poprzez forum.

11. Głosowanie, o którym mowa w przepisach poprzedzających może zostać przeprowadzone przy użyciu odpowiednich narzędzi informatycznych, w takim wypadku Marszałek otwierając wątek w myśl ust. 2 w treści postu zamieszcza link do panelu głosowania oraz link wskazujący aktualny stan przebiegu głosowania. Ustęp 7 i 9 stosuje się.
Rozdział IV.
Lordowie.

Art. 16. [Mandat parlamentarny]
1. Mandat parlamentarny nabywa się z chwilą powołania lorda przez Króla.
2. Mandat parlamentarny traci się z chwilą odwołania lorda przez Króla w wyniku nieuzasadnionej absencji w dwóch następujących po sobie głosowaniach. O absencji lorda Marszałek zawiadamia Króla.
3. O wygaśnięciu mandatu z przyczyn przewidzianych dekretem powiadamia Marszałek w informacji Marszałka.
4. Marszałek prowadzi aktualną listę lordów na forum Parlamentu.
Art. 17. [Działalność urągająca sprawowanemu mandatowi]
1. Lord może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie dekretu.
2. Za działalność urągającą sprawowanemu mandatowi uznaje się:
(1) Rażące i uporczywe niestosowanie się do niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności spamowanie forum Parlamentu wiadomościami niedającymi się zakwalifikować do żadnej z kategorii określonych art. 6 niniejszego Regulaminu,
(2) Wulgarne zwracanie się do innych osób mających czynne prawo dostępu do forum Parlamentu,
(3) Ośmieszanie Parlamentu w każdym miejscu publicznym Królestwa Dreamlandu.
Zastanawiam się w ogóle nad sensem tej regulacji - o Lordach, trybie ich powołania i odwołania mowa jest w dekrecie - nie widzę potrzeby tego dublowania. W zakresie art. 16 ust. 2 zd. 2 - można ten zapis przenieść do uprawnień Marszałka. Analogicznie ust. 4.

Moje zastrzeżenia budzi art. 17 ust. 2 pkt 3 - w jaki sposób to weryfikować? Określenie "ośmieszanie" jest na tyle luźne, że można pod niego podciągnąć praktycznie każdą sytuację - to co dla kogoś będzie zwykłą opinią, w mniemaniu innego odbiorcy będzie "urągające" dla Parlamentu - uważam, że przepis ten przyniesie wiele niepotrzebnych sporów.

Na tę chwilę to chyba wszystkie uwagi.

(-) Marcin Mikołaj, R.S.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13170
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA IV/2016] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: Daniel von Witt » 21 kwie 2016, 18:20

Wasza Królewska Wysokość,

(1) każde sformułowanie definiowane zostanie ujęte w cudzysłów - dziękuję za zwrócenie na to uwagi;
(2) zdanie drugie w art. 4 ust. 1 zostanie wykreślone;
(3) w sprawie głosowań składam wniosek o zwrócenie się do Szefa Królewskich Służb Informatycznych z zapytaniem w tej sprawie oraz czy będzie możliwa implementacja elektronicznych głosowań w czasie bezpośrednio po przyjęciu tego przepisu regulaminu, o którym mówi WKW;
(4) art. 16 ust. 1 określa mechanikę związaną z listą lordów, gdyż jak wiadomo do działania Parlamentu potrzebne są 3 osoby;
(5) art. 17 ust. 2 pkt. 3 zostanie wykreślony.

(-) Daniel diuk von Witt

Awatar użytkownika
Marcin Mikołaj
Posty: 1302
Rejestracja: 29 gru 2011, 14:52
Numer GG: 6042777
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre; Zjednoczone Księstwo - Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: [DEBATA IV/2016] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: Marcin Mikołaj » 21 kwie 2016, 18:36

Wysoka Izbo,
Panie Marszałku,
Lordowie,
(3) w sprawie głosowań składam wniosek o zwrócenie się do Szefa Królewskich Służb Informatycznych z zapytaniem w tej sprawie oraz czy będzie możliwa implementacja elektronicznych głosowań w czasie bezpośrednio po przyjęciu tego przepisu regulaminu, o którym mówi WKW;
Przedstawiona przeze mnie propozycja nie jest obligatoryjnym rozwiązaniem - to znaczy wolałbym, abyśmy w Regulaminie Parlamentu Królewskiego zawarli możliwość przeprowadzenia głosowania w takim trybie, nie oznacza to, że KSI ma obowiązek wykonania takiego systemu. Krótko mówiąc jeszcze w okresie październik-listopad 2015 rozważałem i planowałem wprowadzenie głosowania elektronicznego, jednakże na daną chwile priorytetem były inne działania informatyczne - ergo nic nie stoi na przeszkodzie, aby wprowadzić taki tryb głosowania.

Raz jeszcze zaznaczam włączenie tego punktu do regulaminu stworzy nam na przyszłość możliwość stosowania nowych rozwiązań technicznych bez konieczności zmiany regulaminu - ni nie kosztuje nikogo dodanie tego punktu.

(-) Marcin Mikołaj, R.S.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13170
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA IV/2016] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: Daniel von Witt » 21 kwie 2016, 18:41

Mimo wszystko chciałbym usłyszeć opinię KSI.

(-) Daniel diuk von Witt

Awatar użytkownika
matmax
minister
Posty: 1571
Rejestracja: 4 kwie 2013, 21:09
Kontakt:

Re: [DEBATA IV/2016] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: matmax » 21 kwie 2016, 19:17

Daniel von Witt pisze: (3) w sprawie głosowań składam wniosek o zwrócenie się do Szefa Królewskich Służb Informatycznych z zapytaniem w tej sprawie oraz czy będzie możliwa implementacja elektronicznych głosowań w czasie bezpośrednio po przyjęciu tego przepisu regulaminu, o którym mówi WKW;
Szanowni Parlamentarzyści,

sama implementacja jest jak najbardziej możliwa i jeśli będzie taka wola Parlamentu, mogę potraktować to zadanie jako priorytetowe. Wydaje mi się jednak, że nieco wyżej w hierarchii priorytetów jest kwestia kodowania, która z różnych względów bardzo powoli postępuje.
Mat Max von Salvepol
Minister Spraw Wewnętrznych
Ambasador w Wandystanie i Sarmacji
Daniel von Witt pisze:
13 sty 2019, 02:15
Liczy się adrenalinka xD i na tym może już poprzrstane, chociaż głowa pełna jest myśli tym, co tu poruszone zostało nie mówiąc już nawet o tym, co zakryte.

Awatar użytkownika
ABW
Posty: 815
Rejestracja: 9 gru 2015, 23:02
Numer GG: 47635658
Herb:
Lokalizacja: Eskalibur (Luindor)
Kontakt:

Re: [DEBATA IV/2016] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: ABW » 21 kwie 2016, 22:48

(3) Ośmieszanie Parlamentu w każdym miejscu publicznym Królestwa Dreamlandu.
Bardziej pasuje tu chyba określenie działanie na niekorzyść i nie tylko w KD, ale też poza granicami naszego Królestwa.
ObrazekObrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek

Awatar użytkownika
Marcin Mikołaj
Posty: 1302
Rejestracja: 29 gru 2011, 14:52
Numer GG: 6042777
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre; Zjednoczone Księstwo - Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: [DEBATA IV/2016] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: Marcin Mikołaj » 22 kwie 2016, 08:33

Wysoka Izbo,

Pytanie brzmi, czy aby na pewno konieczne są takie zabezpieczenia? Czym jest działanie na niekorzyść? Jak to weryfikować? Będziemy kierować wnioski do Sądu Królestwa w celu sprawdzenia, czy doszło do naruszenia przepisu, aby nie usłyszeć, że Marszałek w politycznym akcie uznał działanie danego Lorda za działanie na niekorzyść Królestwa?

Jestem przekonany, że osoby wchodzące w skład Parlamentu Królewskiego mają na tyle oleju w głowie, na tyle instynktu samozachowawczego, że są w stanie poskromić chęć przedstawienia niewybrednych komentarzy.

(-) Marcin Mikołaj, R.S.

Awatar użytkownika
ABW
Posty: 815
Rejestracja: 9 gru 2015, 23:02
Numer GG: 47635658
Herb:
Lokalizacja: Eskalibur (Luindor)
Kontakt:

Re: [DEBATA IV/2016] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: ABW » 22 kwie 2016, 16:29

A co jeśli nadejdą jeszcze lepsze czasy i parlamentarzystów będzie nawet powyżej 20-stu osób? Czy do każdego z osobna będzie można mieć 100% zaufanie, szczególnie, że będą to nowi mikronauci? Chyba w historii Dreamlandu nie było przypadku, aby w parlamencie był jakiś spiskowiec, ale załóżmy, że taka osoba się znajdzie i nawet jak udowodnimy temu komuś winę to będzie bezkarny, bo w regulaminie nie było żadnego przepisu.
ObrazekObrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek

Awatar użytkownika
Angus Kaufman
Posty: 848
Rejestracja: 21 mar 2012, 17:54
Numer GG: 60315947
Lokalizacja: Skytja / Domena Kr
Kontakt:

Re: [DEBATA IV/2016] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: Angus Kaufman » 22 kwie 2016, 16:32

Auksencjusz Butodziej pisze:Chyba w historii Dreamlandu nie było przypadku, aby w parlamencie był jakiś spiskowiec, ale załóżmy, że taka osoba się znajdzie i nawet jak udowodnimy temu komuś winę to będzie bezkarny, bo w regulaminie nie było żadnego przepisu.
Takie rzeczy upycha się raczej w kodeksie karnym, a nie w regulaminie porządkowym parlamentu.
(-) Angus Kaufman / renegat / pornoprankster / zwykły cwel / cichy tytan pracy

Awatar użytkownika
Marcin Mikołaj
Posty: 1302
Rejestracja: 29 gru 2011, 14:52
Numer GG: 6042777
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre; Zjednoczone Księstwo - Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: [DEBATA IV/2016] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: Marcin Mikołaj » 22 kwie 2016, 16:39

Wysoka Izbo,
Szanowny Lordzie,

Mam wrażenie, że nie do końca się zrozumieliśmy - w jaki sposób chce Lord badać okoliczność "działania na niekorzyść" - jest to w moim odczuciu tak samo niefortunne sformułowanie jak w przypadku "ośmieszania" - punkt widzenia zawsze będzie zależeć od miejsca siedzenia. Ponadto proszę zwrócić uwagę, że zgodnie z dekretem mandat Parlamentarzysty wygasa z chwilą uprawomocnienia się wyroku skazującego za popełnienie przestępstwa (wypadek udowodnienia winy przy spisku).

Uważam, że tak istotne kwestie jak odpowiedzialność karna - a zdaje się, że o tym chcemy mówić odnosząc się do "spisków", "działania na niekorzyść Królestwa" - powinna być uregulowana, niezależnie od tego, czy mówimy o zwykłym obywatelu, czy Lordzie, w akcie normatywnym rangi ustawowej.

(-) Marcin Mikołaj, R.S.

Awatar użytkownika
ABW
Posty: 815
Rejestracja: 9 gru 2015, 23:02
Numer GG: 47635658
Herb:
Lokalizacja: Eskalibur (Luindor)
Kontakt:

Re: [DEBATA IV/2016] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: ABW » 22 kwie 2016, 17:31

Marcin Mikołaj pisze: Ponadto proszę zwrócić uwagę, że zgodnie z dekretem mandat Parlamentarzysty wygasa z chwilą uprawomocnienia się wyroku skazującego za popełnienie przestępstwa (wypadek udowodnienia winy przy spisku).
Wasza Królewska Wysokość

Poniekąd to może być dosyć dobrym zabezpieczeniem przed zachowaniami urągającymi członkom Parlamentu, jednak jakiś przepis moim zdaniem powinien być może np. Za zachowania sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami i niekulturalne grozi kara pozbawienia praw członka Parlamentu i wydalenie z Parlamentu. Może i mają Wasze Ekselencje rację, że taki przepis powinien znajdować się w kodeksie karnym, ale tak jak wspomniałem ogólny przepis w regulaminie powinien się znajdować.
Uważam, że tak istotne kwestie jak odpowiedzialność karna - a zdaje się, że o tym chcemy mówić odnosząc się do "spisków", "działania na niekorzyść Królestwa" - powinna być uregulowana, niezależnie od tego, czy mówimy o zwykłym obywatelu, czy Lordzie, w akcie normatywnym rangi ustawowej.
To znaczy, że działanie na szkodę naszego Królestwa nie jest prawnie uregulowane i nie ma za to żadnej kary?
ObrazekObrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek

Awatar użytkownika
Torkan Ingawaar
lord
Posty: 1398
Rejestracja: 1 gru 2014, 19:01
Lokalizacja: Sangajokk
Kontakt:

Re: [DEBATA IV/2016] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: Torkan Ingawaar » 22 kwie 2016, 18:10

Auksencjusz Butodziej pisze:A co jeśli nadejdą jeszcze lepsze czasy i parlamentarzystów będzie nawet powyżej 20-stu osób?
Ech. Kolejna osoba pada ofiarą tego samego, błędnego toku rozumowania. Prawo Królestwa, jak i Dreamland w ogóle powinien być skonstruowany tak, aby służył nam najlepiej teraz, żeby był dopasowany do naszych potrzeb, a nie nastawiony na tę mityczną falę setek (tysięcy!) nowych obywateli, która ma nadejść w każdej chwili, ale od lat jakoś nie nadchodzi. Dreamland ma być przede wszystkim dobrą zabawą. Prawo powinno być dostosowane do naszych aktualnych potrzeb. Do potrzeb państwa kilkunastoosobowego z kilkuosobowym parlamentem.
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)
Obrazek

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13170
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA IV/2016] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: Daniel von Witt » 22 kwie 2016, 19:14

Projekt z autopoprawkami.
UCHWAŁA PARLAMENTU KRÓLEWSKIEGO
z dnia ... 2016 roku

Lordowie w Parlamencie Królewskim zgromadzeni uchwalają, jak następuje:

Art. 1.
Przyjmuje się Regulamin Parlamentu Królewskiego, którego treść stanowi załącznik do uchwały.

Art. 2.
Uchwała wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
------------------------------------------------------------
Załącznik do Uchwały Parlamentu Królewskiego z dnia ... 2016 roku
REGULAMIN PARLAMENTU KRÓLEWSKIEGO
przyjęty Uchwałą Parlamentu Królewskiego z dnia ... 2016 roku
Rozdział I.
Postanowienia wstępne.


Art. 1. [Kompetencje Parlamentu]
 • 1. Parlament Królewski Królestwa Dreamlandu zwany dalej "Parlamentem", wykonuje swoje kompetencje zgodnie z Kartą Konstytucyjną, ustawami federalnymi, dekretami królewskimi i niniejszym Regulaminem.
  2. W sprawach nieuregulowanych aktami normatywnymi wymienionymi w ustępie poprzedzającym, stosuje się utrwalone zwyczaje.
  3. Gdy w Regulaminie mowa jest o "dekrecie" rozumie się przez to Dekret Królewski z dnia 4 kwietnia 2016 roku o Parlamencie Królewskim.
Art. 2. [Miejsce obrad]
Parlament obraduje w przeznaczonym do tego dziale Forum Dyskusyjnego Królestwa Dreamlandu.

Rozdział II.
Funkcjonariusze Parlamentu.


Art. 3. [Marszałek i Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego]
Pracami Parlamentu kieruje Marszałek Parlamentu Królewskiego, zwany dalej "Marszałkiem”, lub Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego, zwany dalej "Wicemarszałkiem".

Art. 4. [Przekazanie/przejęcie kompetencji]
 • 1. Marszałek może przekazać prowadzenie wybranych spraw lub całości swoich kompetencji Wicemarszałkowi.
  2. W razie braku aktywności Marszałka w ciągu 3 dni od wystąpienia sytuacji wymagającej jego działania, każdy z lordów może wejść w kompetencje Marszałka w zakresie wykonania tego działania.
  3. Dokonywanie czynności przekazania, odebrania i wejścia w kompetencje podlega ogłoszeniu we właściwym wątku lub w osobnym wątku, jeśli Marszałek przekazuje czasowo wszystkie swoje obowiązki Wicemarszałkowi.
  4. Jeżeli w dalszej części Regulaminu, z wyjątkiem art. 11, mowa jest o "Marszałku" rozumie się przez to również Wicemarszałka lub dowolnego lorda uprawnionego do podejmowania działania w zastępstwie Marszałka na podstawie niniejszego artykułu.
Rozdział III.
Obrady Parlamentu.


Art. 5. [Uchwały i ustawy]
Parlament podejmuje uchwały i ustawy w drodze głosowań. Do podjęcia uchwał lub ustaw wymagana jest zwykła większość głosów, chyba że odrębne przepisy wymagają innej większości.

Art. 6. [Wiadomości w sali obrad Parlamentu]
Wiadomości na forum Parlamentu należą do jednej z kategorii:
 • (1) wnioski,
  (2) debaty,
  (3) głosowania,
  (4) informacje Marszałka,
  (5) wystąpienia.
Art. 7. [Wnioski]
 • 1. Wnioski składają osoby posiadające inicjatywę ustawodawczą, którym przysługuje czynne prawo dostępu do sali obrad Parlamentu.
  2. Wnioski zawierają w temacie wiadomości oznaczenie "[WNIOSEK]".
  3. Wnioski są adresowane do Marszałka.
  4. Marszałek przyjmuje wnioski i poddaje je pod obrady w formie debaty w porządku według daty zgłoszenia.
  5. Marszałek może poddać wniosek od razu pod głosowanie, jeżeli nie jest on projektem ustawodawczym, a jedynie projektem, który dotyczy wewnętrznej organizacji prac Parlamentu.
Art. 8. [Debaty]
 • 1. Debaty otwiera Marszałek.
  2. Otwierając debatę, Marszałek umieszcza w temacie oznaczenie "[DEBATA]" oraz nadaje jej sygnaturę z numerem porządkowym i tematem debaty. W przypadku, gdy debata dotyczy złożonego wniosku, Marszałek otwiera debatę w wątku z wnioskiem, zmieniając odpowiednio jej temat.
  3. Debata toczy się wyłącznie w otwartym przez Marszałka wątku.
  4. Marszałek może podzielić debatę na osobne wątki, sygnując je tą samą sygnaturą z dodaniem kolejnych liter alfabetu.
  5. W ramach otwartej debaty wypowiadać się mogą wszyscy mający prawo czynnego dostępu do prac Parlamentu.
  6. Debata trwa do chwili zamknięcia jej przez Marszałka.
  7. Marszałek zamyka debatę po upływie przynajmniej 7 dni od jej otwarcia, lub - w przypadku wymuszających pośpiech okoliczności - po upływie przynajmniej 3 dni od jej otwarcia.
  8. Na wniosek jednego z lordów Marszałek może zakończyć debatę jeżeli trwała ona dłużej niż 3 dni.
Art. 9. [Poprawki]
 • 1. W ramach debaty lordowie mogą zgłaszać poprawki do omawianego projektu.
  2. Wniesienie poprawki musi być wyraźnie zaznaczone w treści wiadomości i zawierać zmieniony tekst ze wskazaniem jego docelowego miejsca w projekcie.
  3. Jedna poprawka może uwzględniać zmiany w więcej niż jednym miejscu w projekcie.
  4. Jeśli nie jest to wyraźnie zaznaczone, wszystkie zmiany zaproponowane w formie poprawki w jednej wiadomości są traktowane jako jedna poprawka.
  5. Prawidłowo wniesione poprawki poddawane są pod głosowanie po zakończeniu debaty.
  6. Jeśli wnioskodawca wnosi autopoprawkę, jest ona przyjmowana do projektu bez głosowania.
  7. Poprawki pokrywające się z autopoprawkami nie są poddawane pod głosowanie.
Art. 10. [Głosowania]
 • 1. Głosowania przeprowadza się w wątku danej debaty.
  2. Głosowania otwiera Marszałek po zamknięciu debaty, podwieszając wątek oraz zmieniając w temacie wątku oznaczenie "[DEBATA]" na "[GŁOSOWANIE - DO X]", gdzie X jest datą planowanego zamknięcia głosowania.
  3. Wiadomość otwierająca głosowanie zawiera w treści głosowany projekt ustawy federalnej, uchwały Parlamentu lub poprawki.
  4. W ramach otwartego głosowania lordowie przesyłają swoje głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymuję się", z wyjątkiem przypadków określonych przez ustęp 10 niniejszego artykułu.
  5. Głosowanie trwa do chwili zamknięcia go przez Marszałka, niezależnie od wskazanej w temacie wątku daty planowanego zamknięcia.
  6. Marszałek zamyka głosowanie po upływie przynajmniej 7 dni od jego otwarcia. Marszałek może zamknąć głosowanie wcześniej, jeśli wszyscy lordowie oddali głos lub jeżeli wynik głosowania został przesądzony.
  7. Wiadomość zamykająca głosowanie zawiera w treści statystykę głosów oraz wynik głosowania.
  8. Po przeprowadzeniu głosowań nad poprawkami Marszałek wprowadza w projekcie przyjęte poprawki, porządkuje numerację, przeprowadza redakcję stylistyczną, gramatyczną i ortograficzną, a następnie przeprowadza w tym samym wątku głosowanie nad ostatecznym projektem.
  9. Po zamknięciu ostatniego głosowania Marszałek zmienia oznaczenie w temacie na "[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE]", odwiesza wątek i zamyka go.
  10. W przypadku kilku wykluczających się poprawek lub projektów dopuszcza się głosowanie alternatywne - wówczas lordowie głosują za jedną z opcji, przeciw wszystkim lub wstrzymują się od głosu.
  11. Głosowanie, o którym mowa w przepisach poprzedzających może zostać przeprowadzone przy użyciu odpowiednich narzędzi informatycznych, w takim wypadku Marszałek otwierając wątek w myśl ust. 2 w treści postu zamieszcza link do panelu głosowania oraz link wskazujący aktualny stan przebiegu głosowania. Ustęp 7 i 9 stosuje się.
Art. 11. [Informacje Marszałka]
 • 1. Informacje Marszałka ogłasza Marszałek.
  2. Wiadomości wysyłane jako informacje Marszałka zawierają w temacie oznaczenie "[INFORMACJA]".
Art. 12. [Wystąpienia]
 • 1. Wystąpienie może wygłosić każdy mający prawo czynnego dostępu do prac Parlamentu.
  2. Wystąpieniami są wszystkie wiadomości nie klasyfikujące się do pozostałych kategorii, m.in. oświadczenia, interpelacje, mowy Jego Królewskiej Mości, expose Premiera Rządu Królewskiego, opinie wezwanych ekspertów, wypowiedzi gości zagranicznych.
Art. 13. [Dyskusje niebędące debatami]
 • 1. Ewentualnej dyskusji pod informacjami Marszałka lub wystąpieniami nie traktuje się jako debaty.
  2. Marszałek zamyka wątki z informacjami Marszałka lub wystąpieniami po upływie przynajmniej 7 dni od ostatniej wiadomości.
Art. 14. [Archiwum Parlamentu Królewskiego]
 • 1. Po upływie przynajmniej 7 dni od zamknięcia wątku z wnioskiem, debatą, głosowaniem, informacjami lub wystąpieniami Marszałek przenosi go do archiwum obrad Parlamentu.
  2. Wątki podwieszone pozostają w dziale głównym przynajmniej do chwili odwieszenia.
  3. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba ponownego otwarcia zamkniętego wątku, Marszałek otwiera go i przenosi z archiwum do działu głównego, informując w jego obrębie o ponownym otwarciu.
Art. 15. [Uprawnienia szczególne Marszałka]
 • 1. Marszałek ma prawo zmiany tematu wszystkich wątków tak, by lepiej odpowiadał treści lub wpasowywał się w przyjęty porządek obrad.
  2. Marszałek ma prawo podwiesić dowolny wątek.
  3. Marszałek ma prawo odwiesić dowolny wątek, z wyjątkiem trwającego głosowania.
Rozdział IV.
Lordowie.


Art. 16. [Mandat parlamentarny]
 • 1. Mandat parlamentarny nabywa się z chwilą powołania lorda przez Króla.
  2. Mandat parlamentarny traci się z chwilą odwołania lorda przez Króla w wyniku nieuzasadnionej absencji w dwóch następujących po sobie głosowaniach. O absencji lorda Marszałek zawiadamia Króla.
  3. O wygaśnięciu mandatu z przyczyn przewidzianych dekretem powiadamia Marszałek w informacji Marszałka.
  4. Marszałek prowadzi aktualną listę lordów na forum Parlamentu.
Art. 17. [Działalność urągająca sprawowanemu mandatowi]
 • 1. Lord może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie dekretu.
  2. Za działalność urągającą sprawowanemu mandatowi uznaje się:
  (1) Rażące i uporczywe niestosowanie się do niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności spamowanie forum Parlamentu wiadomościami niedającymi się zakwalifikować do żadnej z kategorii określonych art. 6 niniejszego Regulaminu,
  (2) Wulgarne zwracanie się do innych osób mających czynne prawo dostępu do forum Parlamentu.
(-) Daniel diuk von Witt

Awatar użytkownika
ABW
Posty: 815
Rejestracja: 9 gru 2015, 23:02
Numer GG: 47635658
Herb:
Lokalizacja: Eskalibur (Luindor)
Kontakt:

Re: [DEBATA IV/2016] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: ABW » 22 kwie 2016, 19:26

Jak dla mnie ta wersja może być już oficjalna, cieszy mnie ostatni punkt - taki przepis w miarę ogólny w razie czego zahamuje ordynarne zachowanie. Chyba czas zarządzić głosowanie nad tą uchwałą?
ObrazekObrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13170
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA IV/2016] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: Daniel von Witt » 22 kwie 2016, 19:45

Póki co debatujemy bardzo sprawnie i szybko, przez to dany temat wydaje się obgadany już po dniu, dwóch dniach, dlatego sugerowałbym pochylić się jeszcze nad art. 7 mówiącym o debatach i ich długości (7 dni i 3 dni w wersji skróconej). Być może powinniśmy określić, że czas debaty wyznacza swobodnie Marszałek, "przeczuwając" tempo prac na podstawie aktywności w danym czasie, z tym, że debata nie powinna być krótsza niż 3 dni i dłuższa niż 14 dni. Co o tym sądzicie?

(-) Daniel diuk von Witt

Awatar użytkownika
Torkan Ingawaar
lord
Posty: 1398
Rejestracja: 1 gru 2014, 19:01
Lokalizacja: Sangajokk
Kontakt:

Re: [DEBATA IV/2016] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: Torkan Ingawaar » 22 kwie 2016, 20:22

Jestem jak najbardziej za. Z tym, że maksymalny czas debaty skróciłbym do 7 dni z możliwością przedłużenia na wniosek jednego z Lordów.
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)
Obrazek

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13170
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA IV/2016] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: Daniel von Witt » 23 kwie 2016, 19:30

Wnoszę o skrócenie debaty i rozpoczęcie głosowania.
UCHWAŁA PARLAMENTU KRÓLEWSKIEGO
z dnia ... 2016 roku

Lordowie w Parlamencie Królewskim zgromadzeni uchwalają, jak następuje:

Art. 1.
Przyjmuje się Regulamin Parlamentu Królewskiego, którego treść stanowi załącznik do uchwały.

Art. 2.
Uchwała wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
------------------------------------------------------------
Załącznik do Uchwały Parlamentu Królewskiego z dnia ... 2016 roku
REGULAMIN PARLAMENTU KRÓLEWSKIEGO
przyjęty Uchwałą Parlamentu Królewskiego z dnia ... 2016 roku
Rozdział I.
Postanowienia wstępne.


Art. 1. [Kompetencje Parlamentu]
 • 1. Parlament Królewski Królestwa Dreamlandu zwany dalej "Parlamentem", wykonuje swoje kompetencje zgodnie z Kartą Konstytucyjną, ustawami federalnymi, dekretami królewskimi i niniejszym Regulaminem.
  2. W sprawach nieuregulowanych aktami normatywnymi wymienionymi w ustępie poprzedzającym, stosuje się utrwalone zwyczaje.
  3. Gdy w Regulaminie mowa jest o "dekrecie" rozumie się przez to Dekret Królewski z dnia 4 kwietnia 2016 roku o Parlamencie Królewskim.
Art. 2. [Miejsce obrad]
Parlament obraduje w przeznaczonym do tego dziale Forum Dyskusyjnego Królestwa Dreamlandu.

Rozdział II.
Funkcjonariusze Parlamentu.


Art. 3. [Marszałek i Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego]
Pracami Parlamentu kieruje Marszałek Parlamentu Królewskiego, zwany dalej "Marszałkiem”, lub Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego, zwany dalej "Wicemarszałkiem".

Art. 4. [Przekazanie/przejęcie kompetencji]
 • 1. Marszałek może przekazać prowadzenie wybranych spraw lub całości swoich kompetencji Wicemarszałkowi.
  2. W razie braku aktywności Marszałka w ciągu 3 dni od wystąpienia sytuacji wymagającej jego działania, każdy z lordów może wejść w kompetencje Marszałka w zakresie wykonania tego działania.
  3. Dokonywanie czynności przekazania, odebrania i wejścia w kompetencje podlega ogłoszeniu we właściwym wątku lub w osobnym wątku, jeśli Marszałek przekazuje czasowo wszystkie swoje obowiązki Wicemarszałkowi.
  4. Jeżeli w dalszej części Regulaminu, z wyjątkiem art. 11, mowa jest o "Marszałku" rozumie się przez to również Wicemarszałka lub dowolnego lorda uprawnionego do podejmowania działania w zastępstwie Marszałka na podstawie niniejszego artykułu.
Rozdział III.
Obrady Parlamentu.


Art. 5. [Uchwały i ustawy]
Parlament podejmuje uchwały i ustawy w drodze głosowań. Do podjęcia uchwał lub ustaw wymagana jest zwykła większość głosów, chyba że odrębne przepisy wymagają innej większości.

Art. 6. [Wiadomości w sali obrad Parlamentu]
Wiadomości na forum Parlamentu należą do jednej z kategorii:
 • (1) wnioski,
  (2) debaty,
  (3) głosowania,
  (4) informacje Marszałka,
  (5) wystąpienia.
Art. 7. [Wnioski]
 • 1. Wnioski składają osoby posiadające inicjatywę ustawodawczą, którym przysługuje czynne prawo dostępu do sali obrad Parlamentu.
  2. Wnioski zawierają w temacie wiadomości oznaczenie "[WNIOSEK]".
  3. Wnioski są adresowane do Marszałka.
  4. Marszałek przyjmuje wnioski i poddaje je pod obrady w formie debaty w porządku według daty zgłoszenia.
  5. Marszałek może poddać wniosek od razu pod głosowanie, jeżeli nie jest on projektem ustawodawczym, a jedynie projektem, który dotyczy wewnętrznej organizacji prac Parlamentu.
Art. 8. [Debaty]
 • 1. Debaty otwiera Marszałek.
  2. Otwierając debatę, Marszałek umieszcza w temacie oznaczenie "[DEBATA]" oraz nadaje jej sygnaturę z numerem porządkowym i tematem debaty. W przypadku, gdy debata dotyczy złożonego wniosku, Marszałek otwiera debatę w wątku z wnioskiem, zmieniając odpowiednio jej temat.
  3. Debata toczy się wyłącznie w otwartym przez Marszałka wątku.
  4. Marszałek może podzielić debatę na osobne wątki, sygnując je tą samą sygnaturą z dodaniem kolejnych liter alfabetu.
  5. W ramach otwartej debaty wypowiadać się mogą wszyscy mający prawo czynnego dostępu do prac Parlamentu.
  6. Debata trwa 7 dni, chyba, że Marszałek wskaże inny termin jej zakończenia. Nie może ona trwać jednak krócej niż 3 dni.
  7. Debata trwa do chwili zamknięcia jej przez Marszałka.
  8. Na wniosek jednego z lordów Marszałek może zakończyć debatę jeżeli trwała ona dłużej niż 3 dni lub wydłużyć debatę o maksymalnie 7 dni.
Art. 9. [Poprawki]
 • 1. W ramach debaty lordowie mogą zgłaszać poprawki do omawianego projektu.
  2. Wniesienie poprawki musi być wyraźnie zaznaczone w treści wiadomości i zawierać zmieniony tekst ze wskazaniem jego docelowego miejsca w projekcie.
  3. Jedna poprawka może uwzględniać zmiany w więcej niż jednym miejscu w projekcie.
  4. Jeśli nie jest to wyraźnie zaznaczone, wszystkie zmiany zaproponowane w formie poprawki w jednej wiadomości są traktowane jako jedna poprawka.
  5. Prawidłowo wniesione poprawki poddawane są pod głosowanie po zakończeniu debaty.
  6. Jeśli wnioskodawca wnosi autopoprawkę, jest ona przyjmowana do projektu bez głosowania.
  7. Poprawki pokrywające się z autopoprawkami nie są poddawane pod głosowanie.
Art. 10. [Głosowania]
 • 1. Głosowania przeprowadza się w wątku danej debaty.
  2. Głosowania otwiera Marszałek po zamknięciu debaty, podwieszając wątek oraz zmieniając w temacie wątku oznaczenie "[DEBATA]" na "[GŁOSOWANIE - DO X]", gdzie X jest datą planowanego zamknięcia głosowania.
  3. Wiadomość otwierająca głosowanie zawiera w treści głosowany projekt ustawy federalnej, uchwały Parlamentu lub poprawki.
  4. W ramach otwartego głosowania lordowie przesyłają swoje głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymuję się", z wyjątkiem przypadków określonych przez ustęp 10 niniejszego artykułu.
  5. Głosowanie trwa do chwili zamknięcia go przez Marszałka, niezależnie od wskazanej w temacie wątku daty planowanego zamknięcia.
  6. Marszałek zamyka głosowanie po upływie przynajmniej 7 dni od jego otwarcia. Marszałek może zamknąć głosowanie wcześniej, jeśli wszyscy lordowie oddali głos lub jeżeli wynik głosowania został przesądzony.
  7. Wiadomość zamykająca głosowanie zawiera w treści statystykę głosów oraz wynik głosowania.
  8. Po przeprowadzeniu głosowań nad poprawkami Marszałek wprowadza w projekcie przyjęte poprawki, porządkuje numerację, przeprowadza redakcję stylistyczną, gramatyczną i ortograficzną, a następnie przeprowadza w tym samym wątku głosowanie nad ostatecznym projektem.
  9. Po zamknięciu ostatniego głosowania Marszałek zmienia oznaczenie w temacie na "[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE]", odwiesza wątek i zamyka go.
  10. W przypadku kilku wykluczających się poprawek lub projektów dopuszcza się głosowanie alternatywne - wówczas lordowie głosują za jedną z opcji, przeciw wszystkim lub wstrzymują się od głosu.
  11. Głosowanie, o którym mowa w przepisach poprzedzających może zostać przeprowadzone przy użyciu odpowiednich narzędzi informatycznych, w takim wypadku Marszałek otwierając wątek w myśl ust. 2 w treści postu zamieszcza link do panelu głosowania oraz link wskazujący aktualny stan przebiegu głosowania. Ustęp 7 i 9 stosuje się.
Art. 11. [Informacje Marszałka]
 • 1. Informacje Marszałka ogłasza Marszałek.
  2. Wiadomości wysyłane jako informacje Marszałka zawierają w temacie oznaczenie "[INFORMACJA]".
Art. 12. [Wystąpienia]
 • 1. Wystąpienie może wygłosić każdy mający prawo czynnego dostępu do prac Parlamentu.
  2. Wystąpieniami są wszystkie wiadomości nie klasyfikujące się do pozostałych kategorii, m.in. oświadczenia, interpelacje, mowy Jego Królewskiej Mości, expose Premiera Rządu Królewskiego, opinie wezwanych ekspertów, wypowiedzi gości zagranicznych.
Art. 13. [Dyskusje niebędące debatami]
 • 1. Ewentualnej dyskusji pod informacjami Marszałka lub wystąpieniami nie traktuje się jako debaty.
  2. Marszałek zamyka wątki z informacjami Marszałka lub wystąpieniami po upływie przynajmniej 7 dni od ostatniej wiadomości.
Art. 14. [Archiwum Parlamentu Królewskiego]
 • 1. Po upływie przynajmniej 7 dni od zamknięcia wątku z wnioskiem, debatą, głosowaniem, informacjami lub wystąpieniami Marszałek przenosi go do archiwum obrad Parlamentu.
  2. Wątki podwieszone pozostają w dziale głównym przynajmniej do chwili odwieszenia.
  3. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba ponownego otwarcia zamkniętego wątku, Marszałek otwiera go i przenosi z archiwum do działu głównego, informując w jego obrębie o ponownym otwarciu.
Art. 15. [Uprawnienia szczególne Marszałka]
 • 1. Marszałek ma prawo zmiany tematu wszystkich wątków tak, by lepiej odpowiadał treści lub wpasowywał się w przyjęty porządek obrad.
  2. Marszałek ma prawo podwiesić dowolny wątek.
  3. Marszałek ma prawo odwiesić dowolny wątek, z wyjątkiem trwającego głosowania.
Rozdział IV.
Lordowie.


Art. 16. [Mandat parlamentarny]
 • 1. Mandat parlamentarny nabywa się z chwilą powołania lorda przez Króla.
  2. Mandat parlamentarny traci się z chwilą odwołania lorda przez Króla w wyniku nieuzasadnionej absencji w dwóch następujących po sobie głosowaniach. O absencji lorda Marszałek zawiadamia Króla.
  3. O wygaśnięciu mandatu z przyczyn przewidzianych dekretem powiadamia Marszałek w informacji Marszałka.
  4. Marszałek prowadzi aktualną listę lordów na forum Parlamentu.
Art. 17. [Działalność urągająca sprawowanemu mandatowi]
 • 1. Lord może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie dekretu.
  2. Za działalność urągającą sprawowanemu mandatowi uznaje się:
  (1) Rażące i uporczywe niestosowanie się do niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności spamowanie forum Parlamentu wiadomościami niedającymi się zakwalifikować do żadnej z kategorii określonych art. 6 niniejszego Regulaminu,
  (2) Wulgarne zwracanie się do innych osób mających czynne prawo dostępu do forum Parlamentu.
(-) Daniel diuk von Witt

Awatar użytkownika
Gaston de Senancour
Posty: 1626
Rejestracja: 19 sty 2016, 13:02
Numer GG: 59036457
Kontakt:

Re: [DEBATA IV/2016] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: Gaston de Senancour » 23 kwie 2016, 19:32

Przychylam się do wniosku i zarządzam głosowanie, które potrwa do 30 kwietnia.
Formularz głosowania:
(1) Jego Królewska Wysokość król senior Marcin Mikołaj
(2) Daniel diuk von Witt
(3) sir Angus Kaufman
(4) sir Torkan Ingawaar
(5) sir Auksencjusz Butodziej
(6) Gaston de Senancour
(7) Edward von Dern
[x] Gaston de Senancour / Lider Frakcji Radykalnej

Awatar użytkownika
Torkan Ingawaar
lord
Posty: 1398
Rejestracja: 1 gru 2014, 19:01
Lokalizacja: Sangajokk
Kontakt:

Re: [DEBATA IV/2016] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: Torkan Ingawaar » 23 kwie 2016, 19:37

Formularz głosowania:
(1) Jego Królewska Wysokość król senior Marcin Mikołaj
(2) Daniel diuk von Witt
(3) sir Angus Kaufman
(4) sir Torkan Ingawaar: ZA
(5) sir Auksencjusz Butodziej
(6) Gaston de Senancour
(7) Edward von Dern
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)
Obrazek

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13170
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE IV/2016] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: Daniel von Witt » 23 kwie 2016, 19:38

Formularz głosowania:
(1) Jego Królewska Wysokość król senior Marcin Mikołaj
(2) Daniel diuk von Witt: ZA
(3) sir Angus Kaufman
(4) sir Torkan Ingawaar: ZA
(5) sir Auksencjusz Butodziej
(6) Gaston de Senancour
(7) Edward von Dern
(-) Daniel diuk von Witt

Awatar użytkownika
Gaston de Senancour
Posty: 1626
Rejestracja: 19 sty 2016, 13:02
Numer GG: 59036457
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE IV/2016] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: Gaston de Senancour » 23 kwie 2016, 19:44

Formularz głosowania:
(1) Jego Królewska Wysokość król senior Marcin Mikołaj
(2) Daniel diuk von Witt: ZA
(3) sir Angus Kaufman
(4) sir Torkan Ingawaar: ZA
(5) sir Auksencjusz Butodziej
(6) Gaston de Senancour ZA
(7) Edward von Dern
[x] Gaston de Senancour / Lider Frakcji Radykalnej

Awatar użytkownika
ABW
Posty: 815
Rejestracja: 9 gru 2015, 23:02
Numer GG: 47635658
Herb:
Lokalizacja: Eskalibur (Luindor)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE IV/2016] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: ABW » 24 kwie 2016, 15:06

Formularz głosowania:
(1) Jego Królewska Wysokość król senior Marcin Mikołaj
(2) Daniel diuk von Witt: ZA
(3) sir Angus Kaufman
(4) sir Torkan Ingawaar: ZA
(5) sir Auksencjusz Butodziej: ZA
(6) Gaston de Senancour: ZA
(7) Edward von Dern
ObrazekObrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek

Awatar użytkownika
Edward Ingawaar
Posty: 122
Rejestracja: 15 kwie 2016, 19:09
Herb:
Lokalizacja: Sangajokk
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE IV/2016] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: Edward Ingawaar » 24 kwie 2016, 15:08

ZA pisze:
Formularz głosowania:
(1) Jego Królewska Wysokość król senior Marcin Mikołaj
(2) Daniel diuk von Witt: ZA
(3) sir Angus Kaufman
(4) sir Torkan Ingawaar: ZA
(5) sir Auksencjusz Butodziej
(6) Gaston de Senancour ZA
(7) Edward von Dern ZA
(~) sir Edward Lupus Ingawaar-Svoboda y de Ebruz
Prawowity następca Skytyjskiego tronu
Obrazek

Zablokowany

Wróć do „Archiwum Parlamentu Królewskiego”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość