Strona 1 z 2

Uchwalono: Ogłaszanie aktów urzędowych

: 15 kwie 2019, 01:20
autor: Alfred
Wysoka Izbo,

ponownie przedkładam projekt ustawy o ogłaszaniu aktów urzędowych, zakładający zniesienie Bazy Prawnej i zastąpienie jej wykazem praw prowadzonym na forum w formie zbioru odnośników do aktualnych tekstów obowiązujących aktów normatywnych. Wyrażam w ten sposób swój sprzeciw wobec stanu rzeczy, w którym zaległości w uzupełnianiu bazy sięgają na cztery miesiące wstecz i dotyczą sześćdziesięciu dziewięciu aktów, w tym dziesięciu rangi ustawowej, co oznacza zupełne zaprzeczenie zasadzie pewności prawa. Obywatele dreamlandzcy nie mogą być pozbawieni dostępu do rzetelnej informacji o obowiązującym prawie. Sam państwowy publikator urzędowy, ze względu na przyjęte zasady jego działania, nie spełnia takiej roli. Baza Prawna została natomiast całkowicie zaniedbana.

Zaniechanie rządu w tym zakresie jest, moim zdaniem, poważnym naruszeniem ustawy i mogłoby uzasadniać wdrożenie procedury wotum nieufności albo odpowiedzialności konstytucyjnej. Nie chcę jednak sięgać po te środki, uważam bowiem, że sama idea Bazy Prawnej jest przestarzała, prowadzi do zbytecznego absorbowania sił urzędników państwowych. Inni lordowie także nie podejmują inicjatyw tego rodzaju. Niemniej jednak uznanie, że właściwym rozwiązaniem problemu nie jest usunięcie ministra von Salvepol, nie może prowadzić do jego całkowitego zignorowania i zgody na dalsze trwanie tej patologii. W dalszym ciągu uważając swoją propozycję z marca za trafną, zdecydowałem się na ponowienie swojej inicjatywy ustawodawczej. Projekt uległ tylko drobnym zmianom: zrezygnowałem z pogrupowania poszczególnych artykułów w rozdziały, natomiast wprowadziłem ich intytulację. Przemianowałem także „państwowy dziennik urzędowy” na „państwowy zbiór aktów”, co w moim przekonaniu trafniej uchwytuje istotę tej instytucji.
USTAWA
z dnia …

o ogłaszaniu aktów urzędowych
Artykuł 1.
Czas ogłoszenia
(1) Akt urzędowy, wydany przez organ rządu federalnego (akt), musi zostać ogłoszony niezwłocznie po jego wydaniu.

(2) Jeśli po wydaniu akt podlega zatwierdzeniu przez inny organ, musi on zostać ogłoszony niezwłocznie po jego zatwierdzeniu.
Artykuł 2.
Właściwość do ogłoszenia
(1) Akt ogłasza ten organ, który go wydał.

(2) Akt wydany przez organ wieloosobowy ogłasza przewodniczący tego organu.

(3) Przepis szczególny może przewidywać, że akt pewnego rodzaju ogłasza określony inny organ.
Artykuł 3.
Miejsce ogłoszenia
(1) Akt ogłasza się na państwowym forum dyskusyjnym.

(2) Akt normatywny, należący do jednego z rodzajów, o których mowa w art. 6 ust. 5 zd. 2 Karty Konstytucyjnej, ogłasza się jawnie, w państwowym zbiorze aktów.

(3) Tak samo ogłasza się: akt wydany na podstawie przepisów Ordynacji wyborczej albo Ordynacji referendalnej, akt powołujący pewną osobę na określone stanowisko w rządzie federalnym albo odwołujący ją z takiego stanowiska, orzeczenie sądowe oraz akt skazujący na karę albo nakładający inny, dolegliwy środek.

(4) Inny akt ogłasza się jawnie, w miejscu właściwym ze względu na charakter aktu, okoliczności jego wydania i utrwalone zwyczaje.

(5) Akt skierowany wyłącznie do urzędników lub jednostek organizacyjnych podległych organowi wydającemu akt można ogłosić niejawnie, byle był stale dostępny jego adresatom.
Artykuł 4.
Rygor ogłoszenia
(1) Nieogłoszony akt nie wchodzi w życie tudzież nie wywiera skutków.

(2) Nie można ogłosić aktu, jeśli od dnia, w którym powinien był być ogłoszony, upłynęło już siedem dni.
Artykuł 5.
Ujednolicenie aktu
Jeśli ogłaszany akt normatywny zmienia inny taki akt, organ ogłaszający sporządza tekst jednolity zmienionego aktu i ogłasza go łącznie z ogłaszanym aktem.
Artykuł 6.
Sprostowanie aktu
Jeśli ogłoszony akt albo tekst aktu zawiera oczywisty błąd językowy, redakcyjny lub pisarski, organ, który ogłosił akt, sporządza sprostowanie do aktu oraz tekst sprostowany aktu i ogłasza je łącznie.
Artykuł 7.
Państwowy zbiór aktów
(1) Państwowy zbiór aktów jest sekcją państwowego forum dyskusyjnego.

(2) Państwowy zbiór aktów powinien być widoczny ze strony głównej forum oraz być opatrzony nazwą „Ogłoszenia urzędowe” i opisem trafnie oddającym jego znaczenie i zawartość.

(3) Tylko organy właściwe do ogłaszania aktów mają czynny dostęp do państwowego zbioru aktów.
Artykuł 8.
Wykaz praw
(1) Minister Spraw Wewnętrznych prowadzi wykaz praw w odrębnym, możliwie najbardziej wyróżnionym wątku w państwowym dzienniku urzędowym.

(2) Wykaz praw obejmuje akty normatywne, o których mowa w art. 6 ust. 5 zd. 2 Karty Konstytucyjnej, z wyjątkiem tych, które tylko zmieniają lub uchylają inne takie akty bądź które wywołują tylko jednorazowy skutek.

(3) Pozycja w wykazie praw obejmuje tytuł aktu oraz odsyłacz do ostatnio ogłoszonego tekstu aktu.
Artykuł 9.
Uchylenie przepisów dotychczasowych
(1) Traci moc ustawa federalna z dnia 13 maja 2016 r. o Bazie Prawnej.

(2) Bazę Prawną, prowadzoną na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowuje się w jej dotychczasowym stanie.

(3) Organ prowadzący wykaz praw niezwłocznie opatrzy tąż Bazę Prawną ostrzeżeniem o jej nieaktualności, zawierającym odsyłacz do wykazu praw.
Artykuł 10.
Wejście ustawy w życie
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Re: Projekt: Ogłaszanie aktów urzędowych

: 15 kwie 2019, 01:22
autor: Alfred
Otwieram obrady nad projektem ustawy o ogłaszaniu aktów urzędowych, przedłożonym przez lorda króla-seniora Alfreda. Zarządzam debatę i ustalam czas jej trwania na trzy dni.

Re: Debata do 18 IV: Ogłaszanie aktów urzędowych

: 15 kwie 2019, 07:12
autor: Robert II Fryderyk
Wasza Królewska Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo,

o ile nie podzielam niektórych wniosków WKW (w szczególności tych o możliwości sięgnięcia po wotum zaufania - skoro Rząd został de facto powołany tuż przed weekendem minionym, a więc przed chwilą)) tak w stu procentach zgadzam się z wnioskami dotyczącymi starożytnego charakteru obecnego rozwiązania.

Toteż apeluję i gorąco proszę o postawienie się w sytuacji osób, które winny BPSK aktualizować - jaki to mozoł pracy, jak niewdzięczna praca. Ułatwmy to sobie. I zaufajcie nam - zadbamy o to by prawo na forum (i tak tu publikowane) było czytelne i łatwo dostępne.

Zróbmy ten drobny krok ku porządkowi.

Re: Debata do 18 IV: Ogłaszanie aktów urzędowych

: 15 kwie 2019, 11:54
autor: Jarek Wawrzyniak
WKW
Wysoka Izbo

Moje pytanie dotyczy art 3 ust 5 ustawy. To jest zapis konkretnej podstawy prawnej czy też forma poczty urzędniczej? Co jest celem tego zapisu?

Ponadto uwag nie mam.

Re: Debata do 18 IV: Ogłaszanie aktów urzędowych

: 15 kwie 2019, 20:13
autor: الوـس
Wielebny Marszałku,
Wysoka Izbo,

jakkolwiek twierdzenie o nieaktualności bazy prawnej jest prawdziwe, tak trzeba jej przyznać jedną zaletę. Gdy jest na bieżąco aktualizowana, to poruszanie się po niej jest dużo prostsze, niż posługiwanie się forum. Baza prawna pozwala od razu wysortować akty prawne według kategorii, zaś do najistotniejszych aktów prawnych prowadzą linki na stronie głównej. Oczywiście problematyczne jest jej bieżące prowadzenie, ale to już taki urok bazy prawnej. Być może lepszym rozwiązaniem byłoby upoważnić a jednocześnie zobowiązać, by każdy publikowany akt prawny musiał zostać, przez osobę, która go ogłasza, ogłoszony także w bazie prawnej?

Re: Debata do 18 IV: Ogłaszanie aktów urzędowych

: 15 kwie 2019, 20:43
autor: Robert II Fryderyk
Akurat na forum równie łatwo można urządzić właściwe kategorie i nie będzie najmniejszych problemów z oszukiwaniem.

Re: Debata do 18 IV: Ogłaszanie aktów urzędowych

: 15 kwie 2019, 22:49
autor: Alfred
Panie Premierze,

przywołam tutaj treść art. 8 projektu ustawy:
Alfred pisze:
15 kwie 2019, 01:20
Artykuł 8.
Wykaz praw
(1) Minister Spraw Wewnętrznych prowadzi wykaz praw w odrębnym, możliwie najbardziej wyróżnionym wątku w państwowym dzienniku urzędowym.

(2) Wykaz praw obejmuje akty normatywne, o których mowa w art. 6 ust. 5 zd. 2 Karty Konstytucyjnej, z wyjątkiem tych, które tylko zmieniają lub uchylają inne takie akty bądź które wywołują tylko jednorazowy skutek.

(3) Pozycja w wykazie praw obejmuje tytuł aktu oraz odsyłacz do ostatnio ogłoszonego tekstu aktu.
Wykaz praw, mądrze prowadzony według postanowień tego przepisu, miałby wszystkie wymienione zalety bazy prawnej. Minister mógłby przecież pogrupować pozycje w wykazie, np. w tytuły „Konstytucja”, „ustawy i dekrety”, „rozporządzenia i edykty”. Obowiązujących aktów normatywnych nie ma u nas aż tak dużo, żeby koniecznie trzeba było je sortować w jakiś automatyczny sposób. Jeśli chcemy wyróżnić najważniejsze akty, można je w wykazie pogrubić, podświetlić kolorem albo wyróżnić na jeszcze inny sposób.

Re: Debata do 18 IV: Ogłaszanie aktów urzędowych

: 16 kwie 2019, 09:54
autor: الوـس
Wielebny Marszałku,

jestem skłonny ten projekt poprzeć, ale widziałbym raczej prowadzenie wykazu jako zadanie dla marszałka lub prezesa sądu. Chociażby z przyczyn prestiżowych. Co więcej, chociaż nie powinienem tego głośno mówić, to w trakcie mojego pobytu w Dreamlandzie (juz ponad dwa lata!) to właśnie te dwa organy funkcjonowały na tyle sprawnie, by można było im takie rzeczy powierzać.

Re: Debata do 18 IV: Ogłaszanie aktów urzędowych

: 17 kwie 2019, 17:41
autor: Alfred
Jakkolwiek jako Marszałek mógłbym prowadzić wykaz praw i nie czułbym się tym szczególnie obciążony, to nie zgadzam się z taką propozycją. Zadanie to ani nie wymaga dla rzetelnego wykonania przymiotów, którymi cieszy się tylko sąd, ani też nie pozostaje w wyłącznym związku z pracami Izby (do praw zaliczają się także dekrety, rozporządzenia i edykty). Czynności typowo administracyjne powinny należeć do administracji. Za przesunięciem funkcji rządu do parlamentu czy sądu nie może przemawiać fakt, że rząd tych funkcji nie realizuje.

Ale zachęcam do złożenia stosownej poprawki.

Re: Debata do 18 IV: Ogłaszanie aktów urzędowych

: 17 kwie 2019, 18:00
autor: Alfred
Zgłaszam autopoprawkę do art. 7 i 8. Zmienione przepisy zostały wyróżnione kolorem.
Artykuł 4.
Rygor ogłoszenia
(1) Nieogłoszony akt nie wchodzi w życie tudzież nie wywiera skutków.

(2) Nie można ogłosić aktu, jeśli od dnia, w którym jego ogłoszenie stało się wymagane, upłynęło już siedem dni.
Artykuł 7.
Państwowy zbiór aktów
(1) Państwowy zbiór aktów jest sekcją państwowego forum dyskusyjnego.

(2) Państwowy zbiór aktów powinien być widoczny ze strony głównej forum oraz być opatrzony nazwą „Ogłoszenia urzędowe” i opisem trafnie oddającym jego znaczenie i zawartość.

(3) Państwowy zbiór aktów może dzielić się na podsekcje. Wówczas akty powinny być ogłaszane w jego właściwych podsekcjach, a tylko w braku takiej bezpośrednio w nim samym.

(4) Tylko organy właściwe do ogłaszania aktów mają czynny dostęp do państwowego zbioru aktów.
Artykuł 8.
Państwowy rejestr praw
(1) Minister Spraw Wewnętrznych prowadzi państwowy rejestr praw w odrębnym, możliwie najbardziej wyróżnionym wątku w państwowym rejestrze praw.

(2) Państwowy rejestr praw obejmuje akty normatywne, o których mowa w art. 6 ust. 5 zd. 2 Karty Konstytucyjnej, z wyjątkiem tych, które tylko zmieniają lub uchylają inne takie akty bądź które wywołują tylko jednorazowy skutek.

(3) Pozycja w państwowym rejestrze praw obejmuje tytuł aktu oraz odsyłacz do ostatnio ogłoszonego tekstu aktu.
W art. 4 przeredagowałem ust. 2, aby uniknąć wrażenia, że ogłoszenie aktu później, niż w dniu wydania albo zatwierdzenia będzie zawsze uchybieniem ustawie. Można sobie wyobrazić okoliczności, w których byłoby to zrozumiałe. Akt powinien być ogłoszony „niezwłocznie”, czyli tak szybko, jak to możliwe. Nie ulega zmianie graniczny termin siedmiu dni, po którym akt zostanie uznany za niebyły.

W art. 7 wprowadziłem możliwość wewnętrznego ustrukturyzowania „Ogłoszeń urzędowych”, co zdaje się sugerował w czasie tej debaty Jego Królewska Mość. Nie jest to obligatoryjne, ale myślę, że stworzenie administracji takiej możliwości jest jak najbardziej sensowne.

W art. 8 przemianowałem „wykaz praw” na „państwowy rejestr praw” dla podwyższenia powagi.

Re: Debata do 18 IV: Ogłaszanie aktów urzędowych

: 17 kwie 2019, 18:03
autor: Alfred
Jarek Wawrzyniak pisze:
15 kwie 2019, 11:54
Moje pytanie dotyczy art 3 ust 5 ustawy. To jest zapis konkretnej podstawy prawnej czy też forma poczty urzędniczej? Co jest celem tego zapisu?
Nie do końca rozumiem, czym miałaby być ta „poczta urzędnicza”. Przepis formułuje wyjątek od ogólnej zasady ogłaszania wszystkich aktów jawnie (publicznie). Polecenia służbowe, okólniki, regulaminy wewnętrzne itp. akty mogą na jego podstawie być ogłaszane tylko związanym nimi urzędnikom. Sposób ogłoszenia musi jednak zapewniać możliwość zapoznania się z treścią aktu także w późniejszym czasie (czyli nie można ogłosić takiego aktu na IRC-u, ale można wiadomością prywatną, jeśli jego krąg adresatów jest z góry określony).

Re: Debata do 18 IV: Ogłaszanie aktów urzędowych

: 17 kwie 2019, 18:07
autor: Jarek Wawrzyniak
Ok. Dziękuję za odp. Nie wiedziałem o co dokładnie chodziło w tym zapisie. Ustawa ma moje poparcie.

Re: Debata do 18 IV: Ogłaszanie aktów urzędowych

: 17 kwie 2019, 21:12
autor: الوـس
Wielebny Marszałku,

z uwagi na natłok obowiązków realnych wnoszę, by debata została przedłużona. Chciałbym zaproponować poprawkę, a jednocześnie odnieść się szerzej do samej ustawy.

Mając na uwadze prace Parlamentu chciałbym zaproponować lordom krótką lekturę

Re: Debata do 18 IV: Ogłaszanie aktów urzędowych

: 18 kwie 2019, 00:11
autor: Alfred
Odraczam koniec dyskusji do 26 kwietnia.

Re: Dyskusja do 25 IV: Ogłaszanie aktów urzędowych

: 24 kwie 2019, 16:06
autor: Alfred
Wysoka Izbo,

zgłaszam autopoprawkę:

1) przed dotychczasowymi artykułami projektu dodaję nowy art. 1 w brzmieniu zamieszczonym poniżej, numerację ww. dotychczasowych artykułów zmieniam odpowiednio;
Artykuł 1.
Przedmiot ogłoszenia
Ogłoszeniu według przepisów niniejszej ustawy podlega akt urzędowy, wydany przez organ rządu federalnego, zawierający określone rozstrzygnięcie albo mogący być podstawą takiego rozstrzygnięcia, zwany dalej „aktem”.
Komentarz: Przedmiot ogłoszenia został dodatkowo dookreślony, aby uniknąć absurdów w rodzaju ogłaszania publicznie urzędowych zawiadomień, które wszak także są aktami urzędowymi organów rządu federalnego. Ogłaszane powinny być tylko akty związane z wykonywaniem władzy. Wyodrębnienie nowego artykułu służy też większej czystości dotychczasowego art. 1, który wbrew tytułowi zawierał nie tylko informację o czasie ogłoszenia aktu, ale też definicję samego aktu.

2) art. 2 (dotychczasowemu art. 1) nadaję brzmienie:
Artykuł 2.
Czas ogłoszenia
Właściwy organ ogłasza akt niezwłocznie po jego wydaniu, a jeśli dany akt podlega zatwierdzeniu, to niezwłocznie po jego zatwierdzeniu.
Poprawka redakcyjna, wyraźniej wskazująca na występowanie alternatywy.

3) art. 4 (dotychczasowemu art. 3) nadaję brzmienie:
Artykuł 4.
Miejsce ogłoszenia
(1) Jawnie, w państwowym zbiorze aktów ogłasza się: akty normatywne, o których mowa w art. 6 ust. 5 zd. 2 Karty Konstytucyjnej, akty dotyczące wyborów i referendów, akty powołujące i odwołujące urzędników federalnych, akty skazujące na kary albo nakładające podobne środki represyjne, orzeczenia sądowe oraz akty Króla wydane na podstawie art. 8 ust. 5 Karty Konstytucyjnej.

(2) Jawnie, na państwowym forum dyskusyjnym, w miejscu właściwym ze względu na charakter aktu, okoliczności jego wydania i utrwalone zwyczaje, ogłasza się wszelkie inne akty, z zastrzeżeniem przepisu ust. 3.

(3) Akt skierowany wyłącznie do urzędników lub jednostek organizacyjnych podległych organowi wydającemu akt można ogłosić niejawnie, byle był stale dostępny jego adresatom.
Katalog aktów ogłaszanych w „Ogłoszeniach urzędowych” został ujęty w zwięźlejszy sposób. Zamiast aktów wydanych na podstawie Ordynacji wyborczej i Ordynacji referendalnej zawiera teraz akty dotyczące wyborów i referendów, co jest określeniem zarówno krótszym, jak i potencjalnie bardziej pojemnym. Już na gruncie obowiązujących przepisów można byłoby zadawać pytanie, czy akt zarządzenia wyborów jest wydany na podstawie Ordynacji wyborczej, gdyż kompetencję Króla w tym zakresie przewiduje sama Karta Konstytucyjna. Dlatego też zmiana wydaje się celowa. Ponadto rozszerzono ów katalog o królewskie akty łaski.

Wprowadzono możliwość ogłoszenia aktu wewnętrznego poza forum.


4) skreślam art. 6 i 7 (dotychczasowe art. 5 i 6) i wprowadzam w ich miejsce art. 6 w brzmieniu zamieszczonym poniżej, numerację dalszych artykułów zmieniam odpowiednio.
Artykuł 6.
Czynności następcze
(1) Jeśli ogłaszany akt normatywny zmienia inny taki akt, organ ogłaszający sporządza tekst jednolity zmienionego aktu i ogłasza go łącznie z ogłaszanym aktem.

(2) Jeśli ogłoszony akt albo tekst aktu zawiera oczywisty błąd językowy, redakcyjny lub pisarski, organ, który ogłosił akt, sporządza odpowiednie sprostowanie oraz tekst sprostowany aktu i ogłasza je łącznie.
Proste scalenie dwóch artykułów.

Re: Dyskusja do 25 IV: Ogłaszanie aktów urzędowych

: 24 kwie 2019, 16:12
autor: Alfred
Tekst jednolity:
USTAWA
z dnia …

o ogłaszaniu aktów urzędowych
Artykuł 1.
Przedmiot ogłoszenia
Ogłoszeniu według przepisów niniejszej ustawy podlega akt urzędowy, wydany przez organ rządu federalnego, zawierający określone rozstrzygnięcie albo mogący być podstawą takiego rozstrzygnięcia, zwany dalej „aktem”.
Artykuł 2.
Czas ogłoszenia
Właściwy organ ogłasza akt niezwłocznie po jego wydaniu, a jeśli dany akt podlega zatwierdzeniu, to niezwłocznie po jego zatwierdzeniu.
Artykuł 3.
Właściwość do ogłoszenia
(1) Akt ogłasza ten organ, który go wydał.

(2) Akt wydany przez organ wieloosobowy ogłasza przewodniczący tego organu.

(3) Przepis szczególny może przewidywać, że akt pewnego rodzaju ogłasza określony inny organ.
Artykuł 4.
Miejsce ogłoszenia
(1) Jawnie, w państwowym zbiorze aktów ogłasza się: akty normatywne, o których mowa w art. 6 ust. 5 zd. 2 Karty Konstytucyjnej, akty dotyczące wyborów i referendów, akty powołujące i odwołujące urzędników federalnych, akty skazujące na kary albo nakładające podobne środki represyjne, orzeczenia sądowe oraz akty Króla wydane na podstawie art. 8 ust. 5 Karty Konstytucyjnej.

(2) Jawnie, na państwowym forum dyskusyjnym, w miejscu właściwym ze względu na charakter aktu, okoliczności jego wydania i utrwalone zwyczaje, ogłasza się wszelkie inne akty, z zastrzeżeniem przepisu ust. 3.

(3) Akt skierowany wyłącznie do urzędników lub jednostek organizacyjnych podległych organowi wydającemu akt można ogłosić niejawnie, byle był stale dostępny jego adresatom.
Artykuł 5.
Rygor ogłoszenia
(1) Nieogłoszony akt nie wchodzi w życie tudzież nie wywiera skutków.

(2) Nie można ogłosić aktu, jeśli od dnia, w którym powinien był być ogłoszony, upłynęło już siedem dni.
Artykuł 6.
Czynności następcze
(1) Jeśli ogłaszany akt normatywny zmienia inny taki akt, organ ogłaszający sporządza tekst jednolity zmienionego aktu i ogłasza go łącznie z ogłaszanym aktem.

(2) Jeśli ogłoszony akt albo tekst aktu zawiera oczywisty błąd językowy, redakcyjny lub pisarski, organ, który ogłosił akt, sporządza odpowiednie sprostowanie oraz tekst sprostowany aktu i ogłasza je łącznie.
Artykuł 7.
Państwowy zbiór aktów
(1) Państwowy zbiór aktów jest sekcją państwowego forum dyskusyjnego.

(2) Państwowy zbiór aktów powinien być widoczny ze strony głównej forum oraz być opatrzony nazwą „Ogłoszenia urzędowe” i opisem trafnie oddającym jego znaczenie i zawartość.

(3) Państwowy zbiór aktów może dzielić się na podsekcje. Wówczas akty powinny być ogłaszane w jego właściwych podsekcjach, a tylko w braku takiej bezpośrednio w nim samym.

(4) Tylko organy właściwe do ogłaszania aktów mają czynny dostęp do państwowego zbioru aktów.
Artykuł 8.
Państwowy rejestr praw
(1) Minister Spraw Wewnętrznych prowadzi państwowy rejestr praw w odrębnym, możliwie najbardziej wyróżnionym wątku w państwowym rejestrze praw.

(2) Państwowy rejestr praw obejmuje akty normatywne, o których mowa w art. 6 ust. 5 zd. 2 Karty Konstytucyjnej, z wyjątkiem tych, które tylko zmieniają lub uchylają inne takie akty bądź które wywołują tylko jednorazowy skutek.

(3) Pozycja w państwowym rejestrze praw obejmuje tytuł aktu oraz odsyłacz do ostatnio ogłoszonego tekstu aktu.
Artykuł 9.
Uchylenie przepisów dotychczasowych
(1) Traci moc ustawa federalna z dnia 13 maja 2016 r. o Bazie Prawnej.

(2) Bazę Prawną, prowadzoną na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowuje się w jej dotychczasowym stanie.

(3) Organ prowadzący wykaz praw niezwłocznie opatrzy tąż Bazę Prawną ostrzeżeniem o jej nieaktualności, zawierającym odsyłacz do wykazu praw.
Artykuł 10.
Wejście ustawy w życie
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Re: Dyskusja do 25 IV: Ogłaszanie aktów urzędowych

: 25 kwie 2019, 12:06
autor: الوـس
Wielebny Marszałku,
Wysoka Izbo,

składam poprawkę w ten sposób, że w art. 8. Minister Spraw Wewnętrznych zostaje zastąpiony Prezesem Sądu Królestwa.
Artykuł 8.
Państwowy rejestr praw
(1) Prezes Sądu Królestwa prowadzi państwowy rejestr praw w odrębnym, możliwie najbardziej wyróżnionym wątku w państwowym rejestrze praw.

(2) Państwowy rejestr praw obejmuje akty normatywne, o których mowa w art. 6 ust. 5 zd. 2 Karty Konstytucyjnej, z wyjątkiem tych, które tylko zmieniają lub uchylają inne takie akty bądź które wywołują tylko jednorazowy skutek.

(3) Pozycja w państwowym rejestrze praw obejmuje tytuł aktu oraz odsyłacz do ostatnio ogłoszonego tekstu aktu.
Jak już pisałem: ze względów prestiżowych wydaje mi się, że właściwsze byłoby powierzenie zaszczytu prowadzenia tego rejestru osobie prezesa.

Re: Dyskusja do 25 IV: Ogłaszanie aktów urzędowych

: 25 kwie 2019, 12:30
autor: Alfred
Kończę wcześniej dyskusję. Zarządzam głosowanie nad poprawką lorda de la Ciprofloksja. Poniżej ogłaszam tekst poprawki i kartę do głosowania.
W art. 8. Minister Spraw Wewnętrznych zostaje zastąpiony Prezesem Sądu Królestwa.
król-senior Alfred:
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja:
sir Gilead:
sir Pohl:
pan von Wawrzyniak:
pan von Witt:

Re: Głos. popr. do 28 IV: Ogłaszanie aktów urzędowych

: 25 kwie 2019, 14:16
autor: الوـس
król-senior Alfred:
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja: ZA
sir Gilead:
sir Pohl:
pan von Wawrzyniak:
pan von Witt:

Re: Głos. popr. do 28 IV: Ogłaszanie aktów urzędowych

: 25 kwie 2019, 16:27
autor: Maciej II
król-senior Alfred:
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja: ZA
sir Gilead:
sir Pohl: ZA
pan von Wawrzyniak:
pan von Witt:

Re: Głos. popr. do 28 IV: Ogłaszanie aktów urzędowych

: 25 kwie 2019, 16:36
autor: Jarek Wawrzyniak
król-senior Alfred:
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja: ZA
sir Gilead:
sir Pohl: ZA
pan von Wawrzyniak:ZA
pan von Witt:

Re: Głos. popr. do 28 IV: Ogłaszanie aktów urzędowych

: 25 kwie 2019, 18:05
autor: Alfred
król-senior Alfred: PRZECIW
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja: ZA
sir Gilead:
sir Pohl: ZA
pan von Wawrzyniak:ZA
pan von Witt:

Re: Głos. popr. do 28 IV: Ogłaszanie aktów urzędowych

: 26 kwie 2019, 12:59
autor: Fryderyk Orański-Nassau
król-senior Alfred: PRZECIW
markiz Orański-Nassau: ZA
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja: ZA
sir Gilead:
sir Pohl: ZA
pan von Wawrzyniak:ZA
pan von Witt:

Re: Głos. popr. do 28 IV: Ogłaszanie aktów urzędowych

: 30 kwie 2019, 12:32
autor: Jarek Wawrzyniak
Panie Marszałku

Co z dalszym głosowaniem?

Re: Głos. popr. do 28 IV: Ogłaszanie aktów urzędowych

: 30 kwie 2019, 14:26
autor: الوـس
Wielebny Marszałek realizuje najlepsze wzorce z realnych meczy piłkarskich i odgwizda koniec dopiero jak legła wyjdzie na prowadzenie zakończy głosowanie, jak poprawka upadnie.