[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] Deregulacja partii politycznych

Dział archiwum Parlamentu Królewskiego od maja 2015 roku.
Awatar użytkownika
Alfred
Posty: 1736
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
Kontakt:

[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] Deregulacja partii politycznych

Post autor: Alfred » 20 mar 2019, 07:49

Wysoka Izbo,

przedkładam projekt ustawy o uchyleniu ustawy o partiach politycznych. Ma on charakter siostrzany względem wcześniej złożonego projektu ustawy o uchyleniu niektórych ustaw i dekretów, a został wyodrębniony dlatego, że przeprowadzenie deregulacji w tym względzie wymaga zmiany Karty Konstytucyjnej, co.jest trudniejsze od uchwalenia zwykłej ustawy.

Ustawę o partiach politycznych uważam za zbędną z tego powodu, że do niczego się ona tymże partiom nie przydaje. Nie uczestniczą one w obrocie cywilnoprawnym, a więc nie korzystają z nadanej im osobowości prawnej, a co do zgłaszania kandydatów na stanowisko premiera utrwalił się zwyczaj, że dokonują tego sami kandydaci. Rejestracja partii zgodnie z ustawą stała się więc zbędną formalnością, którą coraz więcej ugrupowań omija.

Postuluję więc, aby ustawę znieść i pozwolić partiom działać bez rejestracji, w dowolnych formach uzgodnionych przez ich członków, na podstawie ogólnej wolności zrzeszeń.
USTAWA
z …

o uchyleniu ustawy o partiach politycznych
Artykuł 1.
Traci moc ustawa federalna z 7 maja 2016 r. o partiach politycznych.
Artykuł 2.
W Karcie Konstytucyjnej w art. 13 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Obywatel dreamlandzki ma prawo kandydowania. Sam zgłasza swoją kandydaturę. Jeśli w wyznaczonym czasie nie zgłosił się żaden kandydat, pojedynczego kandydata zgłasza Król.”
Artykuł 3.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Awatar użytkownika
Alfred
Posty: 1736
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
Kontakt:

Re: [WNIOSEK] Deregulacja partii politycznych

Post autor: Alfred » 20 mar 2019, 07:53

Uzupełniam wniosek o tekst jednolity Karty Konstytucyjnej:
KARTA KONSTYTUCYJNA
z dnia 9 lutego 2016 r.

[tekst skonsolidowany
z dnia 11 maja 2018 r.]

My, Karolina Aleksandra, królowa Dreamlandu, Elderlandu i Scholandii, pani ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, seniorka Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, zwierzchniczka Skytji, seniorka Gorandii, Luskanii, Monderii i Tanequetilu, Wielka Mistrzyni Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

z upoważnienia ustawy z dnia 8 kwietnia 2018 r.
ogłaszamy tekst skonsolidowany ustawy zasadniczej Naszego Królestwa:

Artykuł 1.
Naczelne zasady ustroju

1. Królestwo Dreamlandu jest federalnym państwem prawa.

2. Suwerenem i źródłem władzy w Królestwie Dreamlandu jest wspólnota obywateli dreamlandzkich.

Artykuł 2.
Ustrój terytorialny

1. Terytorium Królestwa Dreamlandu składa się z krajów. Krajami są Domena Królewska i kraje federacji.

2. Król sprawuje zwierzchnictwo nad krajami. Na czele Domeny Królewskiej i krajów federacji przyłączonych do Królestwa Dreamlandu na mocy traktatów stoi Król lub powoływany przez niego przedstawiciel. W pozostałych krajach federacji, jeżeli ich akty zasadnicze nie przewidują, że na ich czele stoi przedstawiciel powoływany przez Króla, organy stojące na czele tych krajów federacji obowiązane są składać Królowi homagium w ciągu 7 dni od ich wyłonienia; w przeciwnym wypadku ich wyłonienie jest nieważne.

3. Ustrój kraju określa jego akt zasadniczy. Król nadaje akt zasadniczy Domenie Królewskiej. Akty zasadnicze krajów federacji przyjmuje się w referendach krajowych.

4. Kraje mogą być samorządne. Na terytorium kraju może obowiązywać prawo krajowe.

5. Referenda krajowe i wybory krajowe przeprowadza organ wyborczy Królestwa Dreamlandu.

6. Kraj federacji może być, w drodze edyktu, utworzony przez Króla na:

1) nowym terytorium Królestwa – na mocy traktatu o akcesji innego państwa wirtualnego do Królestwa Dreamlandu;

2) dotychczasowym terytorium Królestwa — na:

a) mocy woli obywateli istniejącego kraju federacji wyrażonego w referendum krajowym w sprawie jego podziału;

b) wniosek co najmniej pięciu obywateli Domeny Królewskiej złożony do Króla w sprawie wyodrębnienia z niej kraju federacji.

7. Kraj federacji może być, w drodze edyktu, zlikwidowany przez Króla, a jego terytorium włączone do Domeny Królewskiej wtedy, gdy w co najmniej dwóch wyborach lub referendach ogólnonarodowych przeprowadzonych na przestrzeni pół roku frekwencja w danym kraju federacji wynosiła co najwyżej trzech uprawnionych do głosowania.

8. Za zasługi dla Królestwa Dreamlandu Król może nadać obywatelowi lenno w Domenie Królewskiej.

9. Rządy krajowe sprawują prawodawstwo krajowe i wykonawstwo prawa krajowego. Sprawują także wykonawstwo prawa federalnego, w zakresie określonym przez to samo.

Artykuł 3.
Wolności

1. Wszyscy ludzie są wolni.

2. Królestwo Dreamlandu zapewnia wolność dobrowolnych zrzeszeń.

3. Partie polityczne zrzeszają obywateli Królestwa Dreamlandu w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa.

4. Zabrania się tworzenia i działalności dowolnych zrzeszeń, również tajnych, których cele programowe lub działalność zmierzają do pogwałcenia suwerenności i integralności terytorialnej Królestwa, bezprawnego zagarnięcia władzy państwowej, propagowania przemocy, dyskryminacji, nawoływania do nienawiści, dokonania zamachu na prawa i wolności człowieka.

5. Królestwo Dreamlandu zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu, wolność wypowiedzi oraz wolność religii.

Artykuł 4.
Prawa i obowiązki człowieka i obywatela

1. Wszyscy są wobec prawa równi.

2. Sfera prywatnego życia każdego człowieka jest nienaruszalna.

3. Obywatelstwo Królestwa Dreamlandu nabywa się i traci zgodnie z przepisami ustawy.

4. Obywatel Królestwa Dreamlandu ma prawo udziału w referendum oraz czynne i bierne prawa wyborcze.

5. Każdy znajdujący się pod władzą Królestwa Dreamlandu korzysta z wolności i praw zapewnionych w Karcie. Wyjątki od tej zasady w stosunku do obywtateli z większą liczbą obywatelstw i cudzoziemców określa ustawa albo dekret.

6. Obowiązkiem obywatela jest wierność Królestwu Dreamlandu i troska o dobro wspólne.

7. Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Królestwa Dreamlandu.

Artykuł 5.
Ograniczenie wolności i praw

1. Ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw jest dopuszczalne na podstawie ustawy albo dekretu lub prawa krajowego i w trybie nimi określonymi, jeżeli jest to konieczne dla ochrony porządku konstytucyjnego lub godności człowieka.

2. Pozbawienie wolności lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie albo dekrecie.

3. Królestwo Dreamlandu chroni własność. Wywłaszczenie jest możliwe tylko na zasadach i w trybie określonym w ustawie albo dekrecie oraz za sprawiedliwym i uprzednim odszkodowaniem.

Artykuł 6.
Prawodawstwo

1. Karta Konstytucyjna jest prawem podstawowym państwa. Prawodawstwo jest związane porządkiem konstytucyjnym.

2. Władza prawodawcza dzieli się między rząd federalny a rządy krajowe.

3. Prawodawstwo federalne obejmuje na zasadzie wyłączności zmiany Karty Konstytucyjnej oraz sprawy: państwowej infrastruktury informatycznej; obywatelstwa dreamlandzkiego; praw i obowiązków cudzoziemców i apatrydów; waluty państwowej; terytorium państwa; symboli i zaszczytów państwowych; stosunków międzynarodowych; organizacji, funkcjonowania i finansów rządu federalnego.

4. Prawodawstwo federalne obejmuje na zasadzie konkurencyjności sprawy: prawa karnego, prawa cywilnego, obronności, działalności gospodarczej, edukacji, pomocy socjalnej.

5. Prawodawstwo krajowe obejmuje sprawy nieobjęte prawodawstwem federalnym oraz sprawy objęte prawodawstwem federalnym na zasadzie konkurencyjności, jeżeli i na ile rząd federalny nie wykonał swoich uprawnień prawodawczych w tym zakresie.

6. Prawodawstwo federalne sprawują Parlament Królewski, Król, Premier Rządu Królewskiego i ministrowie. Parlament Królewski uchwala ustawy, Król wydaje dekrety i edykty, Premier Rządu Królewskiego i ministrowie wydają rozporządzenia.

7. Ustawą zmienia się Kartę Konstytucyjną, stanowi prawo w sprawach organizacji i funkcjonowania Parlamentu Królewskiego. Dekretem stanowi się prawo w sprawach sukcesji królewskiej, regencji, zaszczytów państwowych, organizacji i funkcjonowania dworu królewskiego. Ustawą lub dekretem stanowi się prawo w pozostałych sprawach objętych prawodawstwem federalnym; w tym zakresie ustawy i dekrety mogą zmieniać i uchylać się wzajemnie.

8. Rozporządzenie wydaje się z upoważnienia zawartego w ustawie albo dekrecie i stanowi nim prawo w zakresie tamże określonym. Edykt wydaje się z upoważnienia zawartego w Konstytucji, ustawie albo dekrecie i stanowi nim prawo w zakresie tamże określonym.

9. Ustawy, dekrety, rozporządzenia i edykty ogłasza się w państwowym publikatorze urzędowym przed ich wejściem w życie.

Artykuł 7.
Referendum

1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla Królestwa może być przeprowadzone referenudm ogólnonarodowe.

2. Referendum ogólnokrajowe zarządza się z inicjatywy grupy obywateli Królestwa, Parlamentu Królewskiego lub Króla.

3. Referendum ogólnokrajowe zarządza Król.

4. Na terytorium krajów mogą być przeprowadzane referenda krajowe.

5. Zasady i tryb przeprowadzania referendów ogólnonarodowych i referendów krajowych określa ustawa albo dekret.

Artykuł 8.
Król

1. Król jest głową państwa.

2. Król jest strażnikiem porządku konstytucyjnego i praworządności, suwerenności i integralności terytorialnej państwa; źródłem sprawiedliwości i zaszczytów państwowych; gwarantem ciągłości władzy państwowej.

3. Król sprawuje prawodawstwo zgodnie z Kartą Konstytucyjną. Król sprawuje wykonawstwo w sprawach obywatelstwa dreamlandzkiego, państwowej infrastruktury informatycznej, stosunków międzynarodowych i obronności wespół z Premierem Rządu Królewskiego, właściwymi ministrami i innymi organami państwa, zgodnie z podziałem uprawnień i obowiązków określonym prawem.

4. Król jest najwyższym przedstawicielem dyplomatycznym państwa i jako taki w szczególności: wypowiada wojnę i zawiera pokój, ratyfikuje i wypowiada traktaty, przyjmuje przedstawicieli dyplomatycznych państw obcych i organizacji międzynarodowych.

5. Król może: umorzyć trwające postępowanie karne; złagodzić albo darować karę wymierzoną przez Sąd Królestwa albo inny organ karzący; zatrzeć skazanie; zarządzić, w drodze edyktu, amnestię; zarządzić, w drodze edyktu, abolicję.

Artykuł 9.
Regencja; opróżnienie tronu

1. Król może powołać regenta albo radę regencyjną do wykonywania, w jego imieniu, jego uprawnień i obowiązków.

2. Sąd, na wniosek Parlamentu Królewskiego, powołuje regenta albo radę regencyjną, jeśli Król zaniechał wykonywania swoich uprawnień i obowiązków bez ustanowienia regencji.

3. Sąd, na wniosek Parlamentu Królewskiego, stwierdza opróżnienie tronu, jeśli regencja ustanowiona w trybie ust. 1 lub 2 trwa ponad 90 dni.

4. Nie można stwierdzić opróżnienia tronu, jeśli Król zniósł już regencję.

Artykuł 10.
Parlament Królewski

1. Parlament Królewski stanowi reprezentację woli wspólnoty obywateli dreamlandzkich i sprawuje, zgodnie z Kartą Konstytucyjną, prawodawstwo.

2. Obywatel dreamlandzki ma prawo zasiadać w Parlamencie Królewskim. Król powołuje go w skład Parlamentu Królewskiego na jego wniosek. Ustawą może być ustanowiony wymóg określonego stażu obywatelskiego lub niekaralności dla powołania w skład Parlamentu Królewskiego.

3. Parlament Królewski podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeżeli Karta Konstytucyjna nie stanowi inaczej.

4. Pracę Parlamentu Królewskiego organizuje Marszałek Parlamentu Królewskiego; przy wykonywaniu swoich uprawnień i obowiązków korzysta on z pomocy Wicemarszałków Parlamentu Królewskiego. Marszałka i Wicemarszałków Parlamentu Królewskiego wybiera Parlament Królewski.

Artykuł 11.
Procedura ustawodawcza

1. Projekt ustawy może przedłożyć Parlamentowi Królewskiemu: członek Parlamentu Królewskiego, Król, Premier Rządu Królewskiego, minister w zakresie swojej właściwości. Projekt ustawy zmieniającej Kartę Konstytucyjną może przedłożyć: członek Parlamentu Królewskiego, Król, Premier Rządu Królewskiego. Projekt ustawy stanowiącej prawo w sprawach organizacji i funkcjonowania Parlamentu Królewskiego może przedłożyć tylko członek Parlamentu Królewskiego.

2. Parlament Królewski debatuje, a następnie głosuje nad przedłożonym projektem ustawy. Parlament Królewski uchwala ustawę zwykłą większością głosów, a ustawę zmieniającą Kartę Konstytucyjną większością dwóch trzecich głosów liczby członków Parlamentu Królewskiego. Uchwaloną ustawę Marszałek Parlamentu Królewskiego doręcza Królowi.

3. Król, najpóźniej 14. dnia od daty doręczenia, zatwierdza i ogłasza doręczoną mu ustawę albo odmawia jej zatwierdzenia. Jeżeli doręczona Królowi ustawa zmienia Kartę Konstytucyjną albo stanowi prawo wyłącznie w sprawach organizacji i funkcjonowania Parlamentu Królewskiego, Król, najpóźniej 3. dnia od daty doręczenia, ogłasza ją.

4. Marszałek Parlamentu Królewskiego przedkłada Parlamentowi Królewskiemu ustawę, której zatwierdzenia Król odmówił. Parlament Królewski głosuje nad przedłożoną mu ustawą i uchwala ją powtórnie, większością trzech piątych głosów liczby członków Parlamentu Królewskiego. Uchwaloną powtórnie ustawę Marszałek Parlamentu Królewskiego doręcza Królowi.

5. Król, najpóźniej 3. dnia od daty doręczenia, ogłasza doręczoną mu, powtórnie uchwaloną ustawę.

Artykuł 12.
Procedura zatwierdzenia dekretu

1. Dekret podlega przed wejściem w życie zatwierdzeniu przez Parlament Królewski, chyba że stanowi prawo wyłącznie w zakresie określonym art. 6 ust. 7 zd. 2.

2. Wydawszy dekret podlegający zatwierdzeniu, Król przedkłada go Parlamentowi Królewskiemu; może przy tym zażądać pilnego zatwierdzenia tego dekretu.

3. Parlament Królewski głosuje nad przedłożonym mu dekretem i zatwierdza go zwykłą większością głosów. Jeżeli Król zażądał pilnego zatwierdzenia dekretu, Parlament Królewski głosuje nad nim przez 48 godzin. Zatwierdzony dekret Marszałek Parlamentu Królewskiego doręcza Królowi.

4. Król ogłasza doręczony mu, zatwierdzony dekret.

Artykuł 13.
Rząd Królewski

1. Rząd Królewski sprawuje wykonawstwo prawa federalnego w zakresie, w jakim nie jest ono zastrzeżone Królowi albo powierzone rządom krajowym.

2. Rząd Królewski składa się z Premiera oraz powoływanych i odwoływanych przez niego ministrów.

3. Premier jest wybierany na okres czteromiesięcznej kadencji w tajnych i bezpośrednich wyborach.

4. Wybory na urząd Premiera zarządza Król.

5. Obywatel dreamlandzki ma prawo kandydowania. Sam zgłasza swoją kandydaturę. Jeśli w wyznaczonym czasie nie zgłosił się żaden kandydat, pojedynczego kandydata zgłasza Król.

6. Członkowie Parlamentu Królewskiego mają prawo zadawać pytania Premierowi Rządu Królewskiego i ministrom. Adresat pytania udziela odpowiedzi najpóźniej 14. dnia od dnia zadania pytania.

7. Parlament Królewski może uchwalić wotum nieufności wobec ministra większością 3/5 głosów na wniosek Króla lub członka Parlamentu Królewskiego.

8. Nie można uchwalić wotum nieufności wobec Premiera.

9. Premier niezwłocznie odwołuje ministra wobec którego uchwalono wotum nieufności.

Artykuł 14.
Sąd Królestwa

1. Wymiar sprawiedliwości w Królestwie Dreamlandu sprawuje Sąd Królestwa w imieniu Króla.

2. Sąd Królestwa orzeka na podstawie prawa, a w razie konieczności także na podstawie utrwalonych zwyczajów oraz zasad słuszności.

3. Każdy ma prawo wnieść swoją sprawę przed Sąd Królestwa. Każdy ma ponadto prawo odwołać się od wydanego w jego sprawie wyroku i uzyskać ponowne rozpatrzenie sprawy.

4. Sąd Królestwa stanowią sędziowie i sędziowie pokoju. Sędziów mianuje Król za zgodą Parlamentu Królewskiego na czteromiesięczną kadencję. Sędziów pokoju powołuje i odwołuje Król na wniosek Parlamentu Królewskiego. Nowo mianowany (powołany) sędzia (sędzia pokoju) obowiązany jest złożyć przysięgę na wierność Królestwu i prawu.

5. Sędziowie i sędziowie pokoju są niezawiśli i w wykonywaniu swojego urzędu podlegają wyłącznie Karcie Konstytucyjnej.

6. Sędzia nie może być członkiem partii politycznej.

7. Sędzia może być usunięty z urzędu tylko wyrokiem Sądu Królestwa, wydanym z ważnej przyczyny, na podstawie ustawy lub dekretu. Bez zgody Sądu Królestwa urzędujący sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, nie może też toczyć się przeciw niemu postępowanie karne.

8. Sądem Królestwa kieruje Prezes Sądu Królestwa, mianowany spośród sędziów i sędziów pokoju przez Króla za zgodą Parlamentu Królewskiego na czteromiesięczną kadencję. Prezes może być odwołany przez Króla przed upływem kadencji, za zgodą albo na wniosek Parlamentu Królewskiego. Prezes opróżnia swój urząd, gdy przestał być sędzią albo sędzią pokoju.

9. Ustawa albo dekret określi:

1) tryb postępowania przed Sądem Królestwa;

2) ustrój Sądu Królestwa i jego wewnętrzną organizację;

3) warunki bycia mianowanym na urząd sędziego;

4) tryb opróżnienia urzędu sędziego przed upływem kadencji.

Artykuł 15.
Odpowiedzialność konstytucyjna Króla; immunitety królewskie

1. Król odpowiada tronem przed sądem za naruszenie Karty Konstytucyjnej, ustawy lub dekretu, popełnione w zakresie panowania lub w związku z nim, albo za popełnienie przestępstwa, z oskarżenia Parlamentu Królewskiego.

2. Parlament Królewski rozważa postawienie Króla w stan oskarżenia na wniosek trzeciej części członków Parlamentu Królewskiego. Od złożenia wniosku, aż do jego odrzucenia albo prawomocnego osądzenia sprawy, ustąpienie z tronu jest wyłączone.

3. Parlament Królewski uchwala postawienie Króla w stan oskarżenia większością co najmniej trzech piątych głosów liczby członków Parlamentu Królewskiego, jednocześnie wyznaczając ze swojego grona oskarżyciela lub oskarżycieli oraz powołując regenta albo radę regencyjną. Tak ustanowiona regencja trwa aż do prawomocnego osądzenia sprawy.

4. O odpowiedzialności Króla sąd orzeka w imię wspólnoty obywateli dreamlandzkich.

5. Król nie podlega żadnej innej odpowiedzialności prawnej. Panujący Król nie może być pociągnięty do żadnej odpowiedzialności prawnej, nie może też toczyć się przeciw niemu postępowanie, do tego zmierzające.

Artykuł 16.
Odpowiedzialność konstytucyjna członków rządu

1. Premier Rządu Królewskiego odpowiada przed sądem za naruszenie Karty Konstytucyjnej, ustawy lub dekretu, popełnione w zakresie urzędowania albo w związku ze sprawowanym urzędem, z oskarżenia Króla albo Parlamentu Królewskiego; tak samo minister.

2. Parlament Królewski uchwala postawienie Premiera Rządu Królewskiego albo ministra w stan oskarżenia większością co najmniej trzech piątych głosów, jednocześnie wyznaczając ze swojego grona oskarżyciela lub oskarżycieli.

3. Uznając oskarżenie, sąd składa oskarżonego z urzędu. Nie stoi to na przeszkodzie orzeczeniu innych środków, przewidzianych ustawą lub dekretem.

Artykuł 17.
Stany nadzwyczajne

1. Na czas wojny Król może, w drodze edyktu, wprowadzić stan wojenny.

2. W przypadku zagrożenia bytu państwa lub porządku konstytucyjnego, którego nie da się usunąć konstytucyjnymi środkami, Król może, w drodze edyktu, wprowadzić stan wyjątkowy na czas określony, nie dłuższy niż 30 dni.

3. Na czas trwania stanu wojennego lub wyjątkowego prawa człowieka i obywatela mogą być zawieszone; w szczególności na czas trwania stanu wojennego mogą być zawieszone prawa obywateli państw nieprzyjacielskich.

4. Jeżeli liczba członków Parlamentu Królewskiego nie przekracza 5, Król może, w drodze edyktu, wprowadzić stan klęski aktywnościowej.

5. Na czas trwania stanu klęski aktywnościowej zawieszeniu ulega obowiązywanie art. 11 ust. 3 zd. 2, ust. 4 i 5 oraz art. 12 Karty Konstytucyjnej. Dekretem stanowi się prawo w całym zakresie prawodawstwa federalnego. Kompetencje Króla, wykonywane w normalnych warunkach na wniosek albo za zgodą Parlamentu Królewskiego, wykonuje on bez takiego wniosku albo zgody.

6. Król, w drodze edyktu, zakańcza trwający stan wojenny, stan wyjątkowy albo stan klęski aktywnościowej, gdy ustały przyczyny jego wprowadzenia.

(—) Karolina Aleksandra

Awatar użytkownika
Alfred
Posty: 1736
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
Kontakt:

Re: [WNIOSEK] Deregulacja partii politycznych

Post autor: Alfred » 20 mar 2019, 07:54

Przyjmuję wniosek pod obrady i zarządzam debatę, która potrwa siedem dni od dzisiaj.

Awatar użytkownika
Robert II Fryderyk
Posty: 1181
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
Herb:
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 27/03] Deregulacja partii politycznych

Post autor: Robert II Fryderyk » 24 mar 2019, 07:59

Wasza Królewska Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo.

Nie mam wątpliwości, że deregulacja jest tu pożądanym i dobrym kierunkiem. Popieram całym sercem. Nie ma dziś sensu rozbudowywanie regulacji prawnych by uregulować taki aspekt jak wolność zrzeszania się w ramach partii politycznych, nie mamy rozbudowanych obowiązków finansowych, raportowych czy innych.

Chciałbym jednak zasugerować rozważenie poprawki do Karty Konstytucyjnej, a mianowicie zaproponowany przepis "Obywatel dreamlandzki ma prawo kandydowania. Sam zgłasza swoją kandydaturę. Jeśli w wyznaczonym czasie nie zgłosił się żaden kandydat, pojedynczego kandydata zgłasza Król." zmienić na "Obywatel dreamlandzki ma prawo kandydowania. Kandydaturę zgłasza osobiście, lub wyraża zgodę na kandydowanie jeśli kandydatura została zgłoszona przez osobę lub osoby trzecie. Jeśli w wyznaczonym czasie nie zgłosił się żaden kandydat, pojedynczego kandydata zgłasza Król."

Dzięki temu zyskamy nieco więcej elastyczności, która akurat nam w niczym nie przeszkadza.

Robert II Fryderyk, rex
Robert II Fryderyk, r. s.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 13156
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 27/03] Deregulacja partii politycznych

Post autor: Daniel von Witt » 24 mar 2019, 11:49

Popieram projekt ustawy oraz postulowaną treść zmiany Karty, jaką przedstawia Jego Okupacja, a nie wnioskodawca.

(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
Alfred
Posty: 1736
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 27/03] Deregulacja partii politycznych

Post autor: Alfred » 24 mar 2019, 12:30

W drodze autopoprawki nadaję wprowadzanemu art. 2 projektu brzmieniu art. 13 ust. 5 Karty Konstytucyjnej następujące brzmienie: „5. Obywatel dreamlandzki ma prawo kandydowania. Albo sam zgłasza swoją kandydaturę, albo potwierdza ją, jeśli została zgłoszona przez wyborcę. Jeśli po wyznaczonym czasie brak kandydatów, pojedynczego kandydata zgłasza Król”.

Zgadzam się co do zasady z sugestią Waszej Królewskiej Mości. Dokonałem jednak pewnej modyfikacji, dookreślając, że osoba zgłaszająca kandydata musi dysponować prawem wybierania. Liczba pojedyncza wyczerpuje tu także liczbę mnogą. Jeśli dokonana zmiana zadowala WKM, prosiłbym o cofnięcie zgłoszonej poprawki.

Awatar użytkownika
Robert II Fryderyk
Posty: 1181
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
Herb:
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 27/03] Deregulacja partii politycznych

Post autor: Robert II Fryderyk » 24 mar 2019, 12:59

Alfred pisze:
24 mar 2019, 12:30
Zgadzam się co do zasady z sugestią Waszej Królewskiej Mości. Dokonałem jednak pewnej modyfikacji, dookreślając, że osoba zgłaszająca kandydata musi dysponować prawem wybierania. Liczba pojedyncza wyczerpuje tu także liczbę mnogą. Jeśli dokonana zmiana zadowala WKM, prosiłbym o cofnięcie zgłoszonej poprawki.
Wasza Królewska Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo.

Dziękuję. Wyczerpuje i oczywiście przedłożoną poprawkę wycofuję.

Robert II Fryderyk, rex
Robert II Fryderyk, r. s.

Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
Posty: 2529
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
Herb:
Lokalizacja: Dreamland, Księstwo Furlandii i Luindoru, Alhambra
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 27/03] Deregulacja partii politycznych

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau » 24 mar 2019, 19:14

Wasza Królewska Mość,
Szanowni Deputowani,

Wnoszę o wprowadzenie poprawki, która doprecyzuje ile czasu ma Jego Królewska Mość na ogłoszenie "swojego kandydata". Nie chcemy raczej, by był to okres niczym nie limitowany jak również, by musiał to zrobić NATYCHMIAST po upłynięciu czasu zgłaszania kandydatów. Proponuję 3 dni.

„5. Obywatel dreamlandzki ma prawo kandydowania. Albo sam zgłasza swoją kandydaturę, albo potwierdza ją, jeśli została zgłoszona przez wyborcę. Jeśli po wyznaczonym czasie brak kandydatów, pojedynczego kandydata zgłasza Król w terminie 3 dni od upłynięcia wyznaczonego terminu”.
(-) Fryderyk Karol Albert markiz Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.

Awatar użytkownika
Alfred
Posty: 1736
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 27/03] Deregulacja partii politycznych

Post autor: Alfred » 24 mar 2019, 19:18

Kolego Deputowany,

czas na wyznaczenie kandydata określa Ordynacja wyborcza. W mojej ocenie nie jest zasadne wchodzenie w takie szczegóły na poziomie konstytucyjnym.

Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
Posty: 2529
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
Herb:
Lokalizacja: Dreamland, Księstwo Furlandii i Luindoru, Alhambra
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 27/03] Deregulacja partii politycznych

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau » 24 mar 2019, 19:29

WKW,

Ma Wasza Wysokość rację. Jest ten czas określony, więc wniosek wycofuję i popieram obecny kształt zmiany.
(-) Fryderyk Karol Albert markiz Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.

Awatar użytkownika
Alfred
Posty: 1736
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 27/03] Deregulacja partii politycznych

Post autor: Alfred » 29 mar 2019, 22:02

Zamykam debatę i zarządzam głosowanie, które potrwa przez pięć następnych dni, do 3 kwietnia włącznie. Poniżej zamieszczam tekst jednolity projektu ustawy, uwzględniający wniesioną autopoprawkę, oraz kartę do głosowania.
USTAWA
z …

o uchyleniu ustawy o partiach politycznych
Artykuł 1.
Traci moc ustawa federalna z 7 maja 2016 r. o partiach politycznych.
Artykuł 2.
W Karcie Konstytucyjnej w art. 13 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Obywatel dreamlandzki ma prawo kandydowania. Albo sam zgłasza swoją kandydaturę, albo potwierdza ją, jeśli została zgłoszona przez wyborcę. Jeśli po wyznaczonym czasie brak kandydatów, pojedynczego kandydata zgłasza Król.”
Artykuł 3.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
król-senior Alfred:
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja:
sir Colquhoun:
sir Pohl:
pan von Witt:

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 860
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 27/03] Deregulacja partii politycznych

Post autor: Maciej II » 30 mar 2019, 11:19

król-senior Alfred:
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja:
sir Colquhoun:
sir Pohl: ZA
pan von Witt:

Awatar użytkownika
Chamberlain
Posty: 1649
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 27/03] Deregulacja partii politycznych

Post autor: Chamberlain » 30 mar 2019, 13:02

król-senior Alfred:
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain: ZA
baron de la Ciprofloksja:
sir Colquhoun:
sir Pohl: ZA
pan von Witt:
- - William markiz Chamberlain-Schlesinger

Awatar użytkownika
Alfred
Posty: 1736
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 3 IV] Deregulacja partii politycznych

Post autor: Alfred » 30 mar 2019, 13:19

król-senior Alfred: ZA
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain: ZA
baron de la Ciprofloksja:
sir Colquhoun:
sir Pohl: ZA
pan von Witt:

Awatar użytkownika
الوـس
Premier Rządu Królewskiego
Posty: 4228
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
Herb:
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 3 IV] Deregulacja partii politycznych

Post autor: الوـس » 30 mar 2019, 16:40

król-senior Alfred: ZA
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain: ZA
baron de la Ciprofloksja: ZA
sir Colquhoun:
sir Pohl: ZA
pan von Witt:
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
Posty: 2529
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
Herb:
Lokalizacja: Dreamland, Księstwo Furlandii i Luindoru, Alhambra
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 3 IV] Deregulacja partii politycznych

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau » 31 mar 2019, 00:56

król-senior Alfred: ZA
markiz Orański-Nassau: ZA
markiz Oxlade-Chamberlain: ZA
baron de la Ciprofloksja: ZA
sir Colquhoun:
sir Pohl: ZA
pan von Witt:
(-) Fryderyk Karol Albert markiz Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.

Awatar użytkownika
Alfred
Posty: 1736
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 3 IV] Deregulacja partii politycznych

Post autor: Alfred » 31 mar 2019, 11:51

Zamykam głosowanie wcześniej w związku z przesądzeniem jego wyniku. Wzięło udział pięciu spośród siedmiu deputowanych, wszyscy oddali głosy za projektem ustawy. Wobec czego stwierdzam, że Parlament Królewski uchwalił ustawę o uchyleniu ustawy o partiach politycznych. Przekazuję ją do zatwierdzenia Jego Królewskiej Mości.

Zablokowany

Wróć do „Archiwum Parlamentu Królewskiego”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość