[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Dział archiwum Parlamentu Królewskiego od maja 2015 roku do lipca 2019 roku.
Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2282
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: Alfred »

Wysoka Izbo,

przedkładam projekt ustawy — Regulamin Parlamentu Królewskiego, zastępującej obowiązujące: ustawę federalną o Parlamencie Królewskim i załącznik do uchwały Parlamentu Królewskiego — Regulamin Parlamentu Królewskiego. Reforma konstytucyjna z lipca 2017 r. wytyczyła obszar wyłącznego prawodawstwa parlamentarnego, pozwalając uregulować całokształt kwestii ustrojowych i proceduralnych związanych z Parlamentem Królewskim w ustawie niepodlegającej wetu. Z punktu widzenia przejrzystości i czytelności prawa taka zmiana jest niewątpliwie pożądana.

Drugim powodem sporządzenia nowej ustawy jest niska jakość obowiązującego regulaminu. Trzeba tu wymienić: nadmierną drobiazgowość, przejawiającą się w regulowaniu nawet oznaczeń w tytułach wątków czy przyklejania i odklejania wątków; współistniejący z tą pierwszą brak precyzji w niektórych kwestiach, czego przykładem niech będzie sformułowanie „statystyka głosów” w art. 10 ust. 7; wreszcie dziwaczne rozwiązania, takie jak uznanie, że czasu trwania debaty tudzież głosowania nie określa zarządzenie marszałka, tylko nadany przez niego tytuł wątku obrad.

Projekt wprowadza jednak także pewne zmiany merytoryczne:

(1) Przywraca tytuł lorda, jako przysługujący członkowi Izby. „Deputowany” ma w tym kontekście niewiele sensu, „deputowani” nie są niczyimi przedstawicielami, a reprezentują sami siebie. Odejście od tytułu lorda stanowiło zadośćuczynienie postulatom i preferencjom środowiska, które w tej chwili ma niewielki udział w życoiu społeczności.

(2) Sankcjonuje urlop parlamentarzysty, dotąd funkcjonujący na zasadzie zwyczaju, niezgodnego zresztą z treścią obowiązujących przepisów. Przy tym wprowadza pewne ograniczenie korzystanie z urlopu: nie więcej niż 30 dni urlopu w każdych 90 dniach urzędowania lorda.

(3) Znosi dwukrotne skreślenie z listy parlamentarzystów jako przesłankę czasowej niezdolności do zajmowania stanowiska parlamentarzysty, ze względów, o których wspomniał dziś Jego Królewska Mość.

(4) Skraca zwyczajną długość trwania głosowania, do 3 dni w przypadku poprawek i 5 dni w przypadku samych projektów. Oddanie głosu jest bowiem czynnością mniej wymagającą niż zabranie głosu w debacie. Zarazem kasuje możliwość skrócenia głosowania w innych okolicznościach, niż przesądzenie wyniku głosowania. Zdarzyło się już, że Marszałek Parlamentu skrócił głosowanie, chcąc zapewnić przyjęcie popieranej przez siebie ustawy. Wtedy co prawda nie udało się, bo ten sam Marszałek źle policzył wymaganą liczbę głosów, jednak niebezpieczeństwo pozostało. Trudno tymczasem znaleźć dla takich praktyk uzasadnienie.

(5) Nadaje wpisowi na listę parlamentarzystów charakter konstytutywny. Obecnie bowiem z jednej strony deputowany zaczyna urzędowanie wraz z powołaniem go postanowieniem królewskim, ogłaszanym w państwowym publikatorze urzędowym, z drugiej kończy je wraz ze skreśleniem z listy, o którym tylko obwieszcza się w miejscu obrad.

(6) Przewiduje krótsze głosowanie nad dekretem, zgodnie z Kartą Konstytucyjną.

USTAWA
z dnia …

Regulamin Parlamentu Królewskiego
Dział I
Organizacja parlamentu
Rozdział 1.
Lordowie i marszałkowie
Artykuł 1.
Stanowisko lorda
(1) Parlament Królewski składa się z lordów.

(2) Lord powinien brać udział w głosowaniach, przestrzegać porządku obrad oraz szanować cześć innych lordów i powagę Parlamentu.

(3) Lord ma prawo brać udział we wszystkich etapach obrad, wygłaszać wystąpienia przed Parlamentem, otrzymywać uposażenie, które określają przepisy odrębne, oraz korzystać z urlopu według przepisów Regulaminu.

(4) Lord może zastąpić Marszałka, gdy ten i Wicemarszałkowie pozostają w danej sprawie bezczynni dłużej niż siedemdziesiąt dwie godziny.
Artykuł 2.
Stanowisko marszałka
(1) Marszałek Parlamentu Królewskiego reprezentuje Parlament na zewnątrz, strzeże jego praw, organizuje jego pracę oraz kieruje jego obradami.

(2) Wykonując swoje zadania, Marszałek działa swobodnie, w granicach przepisów Regulaminu i z zachowaniem praw lordów.

(3) W zakresie organizowania pracy Parlamentu Marszałek między innymi kontroluje prawidłowość przedłożeń, mogąc odmówić otwarcia obrad.

(4) W zakresie kierowania obradami Marszałek między innymi otwiera i zamyka obrady, zarządza poszczególne ich etapy oraz kończy wcześniej poszczególne etapy obrad, jeśli Regulamin to przewiduje.
Artykuł 3.
Stanowisko wicemarszałka
(1) Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego zastępuje Marszałka, gdy ten pozostaje w danej sprawie bezczynny dłużej niż dwadzieścia cztery godziny.

(2) Wicemarszałek zastępuje Marszałka w sprawach dotyczących tego samego.

(3) Wicemarszałek zastępuje Marszałka, gdy stanowisko tego jest puste.

(4) Wicemarszałek zastępuje Marszałka także stale, w zakresie, który określa Marszałek.
Artykuł 4.
Wymagania wobec lordów i marszałków
(1) Obywatel może być lordem dopiero po upływie czternastu dni od daty nabycia obywatelstwa.

(2) Prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, nie może być lordem przed upływem właściwego czasu od wykonania kary albo ustania jej karalności. Czas ten wynosi miesiąc w przypadku występku, a trzy miesiące w przypadku zbrodni.

(3) Marszałek i Wicemarszałkowie muszą sami być lordami.
Artykuł 5.
Powoływanie lordów
(1) Niniejszy artykuł tylko uzupełnia przepisy Karty Konstytucyjnej o powoływaniu lordów.

(2) Król wskazuje miejsce, w którym należy składać wnioski o powołanie na stanowisko lorda.

(3) Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko wnoszącego.
Artykuł 6.
Wybieranie i odwoływanie marszałków
(1) Niniejszy artykuł tylko uzupełnia przepisy Karty Konstytucyjnej o wybieraniu i odwoływaniu Marszałka i Wicemarszałków.

(2) Parlament może odwołać Marszałka bądź Wicemarszałka, jeśli pozostanie mimo tego przynajmniej jeden spośród Marszałka i Wicemarszałków.

(3) Parlament może powołać Marszałka bądź Wicemarszałka na stanowisko już zajęte.

(4) Król powierza jednemu z lordów pełnienie obowiązków Marszałka, gdy stanowiska tego i Wicemarszałków są puste.
Artykuł 7.
Koniec urzędowania marszałka
(1) Marszałek kończy urzędowanie, gdy zrezygnował ze swojego stanowiska wobec Parlamentu, został odwołany, na jego stanowisko powołano kogo innego albo został skreślony z listy lordów.

(2) To samo stosuje się do Wicemarszałka.
Rozdział 2.
Lista lordów
Artykuł 8.
Wpis na listę
(1) Marszałek wpisuje nowo powołanego lorda na listę lordów.

(2) Ze wpisem na listę lordów lord zaczyna urzędowanie.
Artykuł 9.
Skreślenie z listy
(1) Marszałek skreśla lorda z listy lordów, jeśli:

1) lord zrezygnował ze swojego stanowiska;

2) lord nie wziął udziału w dwóch kolejnych głosowaniach;

3) lord nie może zajmować stanowiska lorda z prawnej przyczyny.

(2) Do dwóch kolejnych głosowań, o których mowa w ust. 1 pkt 2:

1) wlicza się tylko jedno z głosowań, które skończyły się w odstępach czasowych krótszych niż dwadzieścia cztery godziny;

2) nie wlicza się głosowanie skończone wcześniej;

3) nie wlicza się głosowanie, które przypadło w czasie urlopu lorda;

4) nie wlicza się głosowanie, w którym lord nie mógł wziąć udziału z przyczyn leżących po stronie władzy publicznej.

(3) Ze skreśleniem z listy lordów lord kończy urzędowanie.
Artykuł 10.
Upublicznianie listy
(1) Marszałek udostępnia ogólnie stale aktualną listę lordów.

(2) Marszałek obwieszcza o wpisie na listę lordów oraz o skreśleniu z listy lordów. W obwieszczeniu wskazuje przyczynę skreślenia.
Rozdział 3.
Urlopy i dyscyplina
Artykuł 11.
Urlop
(1) Lord nie jest obowiązany brać udziału w głosowaniach, gdy jest na urlopie.

(2) Lord zgłasza urlop Marszałkowi, zanim go rozpocznie. Marszałek wskazuje miejsce, w którym należy zgłaszać urlopy.

(3) Zgłoszenie urlopu powinno określać dokładnie czas jego trwania.

(4) Lord nie może pozostawać na urlopie dłużej niż 30 dni w ciągu dowolnych 90 dni.
Artykuł 12.
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1) Za uchybienie obowiązkom, o których mowa w art. 1 ust. 3, z wyjątkiem obowiązku brania udziału w głosowaniach, Marszałek może udzielić lordowi nagany.

(2) Jeśli uchybienie jest poważne, Parlament z inicjatywy Marszałka może wymierzyć lordowi karę dyscyplinarną.

(3) Karami dyscyplinarnymi są:

1) pozbawienie prawa do uposażenia za miesiąc, w którym lord dopuścił się uchybienia;

2) pozbawienie ogółu praw lorda, na czas siedmiu albo czternastu dni.
Rozdział 4.
Miejsce obrad
Artykuł 13.
Miejsce obrad
(1) Obrady odbywają się w sekcji państwowego forum dyskusyjnego, przeznaczonej pod działalność Parlamentu.

(2) Odpowiednie osoby przedkładają projekty ustaw i uchwał, dekrety i niezatwierdzone ustawy, wygłaszają wystąpienia oraz składają zapytania do członków Rządu Królewskiego w nowych wątkach w miejscu obrad.

(3) W miejscu obrad znajduje się miejsce do składania wniosków o powołanie na stanowisko lorda, o którym mowa w art. 5 ust. 1, oraz miejsce do zgłaszania urlopów, o którym mowa w art. 11 ust. 2.

(4) W miejscu obrad Marszałek udostępnia listę lordów oraz obwieszcza o jej zmianach.
Artykuł 14.
Uprawnienia marszałka
Wykonując swoje zadania, w miejscu obrad Marszałek może otwierać i zamykać wątki, zmieniać tytuły wątków, wyróżniać wątki spośród innych na dostępne sposoby, dzielić i łączyć wątki oraz przenosić wątki między samym miejscem obrad i jego podsekcjami oraz wykonywać inne, tym podobne czynności.
Dział II
Obrady parlamentu
Rozdział 1.
Rozpatrywanie projektów, dekretów i wet
Oddział 1.
Przedmiot obrad
Artykuł 15.
Przedmiot obrad
Przedmiotem obrad jest projekt ustawy, projekt uchwały, dekret podlegający zatwierdzeniu albo niezatwierdzona ustawa.
Artykuł 16.
Inicjatywa uchwałodawcza
Jeśli przepisy odrębne nie stanowią inaczej co do uchwały w danej sprawie, projekt uchwały może przedłożyć Parlamentowi ten, kto mógłby przedłożyć mu projekt ustawy.
Artykuł 17.
Przedłożenie
(1) Do projektu ustawy czy uchwały przedkładający załącza uzasadnienie oraz teksty jednolite ustaw, dekretów, uchwał itp., których zmianę projekt przewiduje.

(2) To samo stosuje się do dekretu.

(3) Do niezatwierdzonej ustawy przedkładający załącza wyjaśnienie niezatwierdzenia, o ile Król dał takie wyjaśnienie.

(4) Jeśli przedkładający uchybił wymaganiom ust. 1–3, Marszałek wzywa go do uzupełnienia załączników w ciągu tygodnia.
Artykuł 18.
Cofnięcie projektu
(1) Przedkładający może cofnąć projekt ustawy czy uchwały, póki nie zarządzono nad nimi głosowania.

(2) W ciągu czterdziestu ośmiu godzin ten, kto mógłby sam przedłożyć taki sam projekt, może wejść w miejsce przedkładającego.

(3) Jeśli nikt nie wszedł w miejsce przedkładającego, Marszałek zamyka obrady.
Oddział 2.
Porządek obrad
Artykuł 19.
Etapy obrad
(1) Obrady nad projektem ustawy obejmują następujące po sobie kolejno: debatę, głosowania nad poprawkami oraz głosowanie nad samym projektem.

(2) To samo stosuje się do obrad nad projektem uchwały. Jednak mogą one obejmować tylko głosowanie nad samym projektem.

(3) Obrady nad dekretem obejmują tylko głosowanie nad nim.

(4) To samo stosuje się do obrad nad niezatwierdzoną ustawą.
Artykuł 20.
Debata
(1) Debata polega na swobodnej dyskusji nad przedmiotem obrad.

(2) Debata trwa siedem dni. Marszałek może ustalić inny czas trwania debaty, od trzech do czternastu dni, a w przypadku obrad nad projektem uchwały nawet pominąć debatę i zarządzić od razu głosowanie.

(3) Marszałek może odroczyć koniec trwającej debaty oraz przywrócić zakończona debatę.

(4) Marszałek wydłuża debatę ponad czternaście dni, na dowolny ze sposobów, o których mowa w ust. 3, tylko na wniosek jednej trzeciej lordów.

(5) Marszałek może skończyć wcześniej debatę, jeśli trwała już przynajmniej trzy dni.
Artykuł 21.
Poprawki
(1) Podczas debaty deputowani, przedkładający oraz ci, którzy sami mogliby przedłożyć taki sam projekt, mogą zgłaszać poprawki do projektu.

(2) Parlament nie głosuje nad poprawką przedkładającego, chyba że ten zaznaczył, że sobie tego życzy.

(3) Poprawka powinna obejmować dokładnie określone zmiany w tekście projektu albo zniesienie poprawki, nad którą Parlament nie głosuje.
Artykuł 22.
Głosowania
(1) Otwierając głosowanie, Marszałek ogłasza tekst przedmiotu głosowania oraz kartę do głosowania, sporządzoną na podstawie listy lordów.

(2) Jeśli podczas głosowania wpisano nowego lorda na listę lordów albo skreślono z tej listy lorda, który dotąd nie zagłosował, Marszałek ogłasza odpowiednio zmienioną kartę do głosowania.

(3) Lord głosuje za przedmiotem głosowania, przeciwko niemu albo wstrzymuje się od głosu.

(4) Marszałek może skończyć wcześniej głosowanie, jeśli jego wynik jest przesądzony.
Artykuł 23.
Głosowanie nad poprawką
(1) Parlament głosuje nad poprawkami osobno, ale jednocześnie, z wyjątkiem poprawek, które zależą od innych poprawek. Nad tymi głosuje po ich przyjęciu.

(2) Głosowanie nad poprawką trwa trzy dni. Marszałek może ustalić dłuższy czas trwania głosowania, do pięciu dni.

(3) Parlament przyjmuje poprawkę zwykłą większością głosów.
Artykuł 24.
Głosowanie zasadnicze
(1) Przed otwarciem głosowania nad projektem ustawy czy uchwały Marszałek opracowuje jego tekst. Wprowadza zmiany dokonane poprawkami oraz w miarę potrzeby przeprowadza korektę tekstu w zakresie poprawności językowej i dobrej redakcji.

(2) Głosowanie nad przedmiotem obrad trwa pięć dni. Marszałek może ustalić dłuższy czas trwania głosowania, do siedmiu dni.

(3) Nie stosuje się to do głosowania nad dekretem. To trwa przez czas określony Kartą Konstytucyjną.
Artykuł 25.
Wyniki głosowania
(1) Marszałek ogłasza wyniki skończonego głosowania.

(2) Wyniki te obejmują: liczbę oddanych głosów w porównaniu z kompletem głosów, liczbę głosów oddanych na poszczególne sposoby, o których mowa w art. 22 ust. 3, oraz podjęte rozstrzygnięcie.
Artykuł 26.
Obróbka uchwalonego aktu
(1) Przed doręczeniem uchwalonej ustawy Królowi, Marszałek:

1) dokonuje potrzebnych uzupełnień w jej tekście, a w szczególności uzupełnia datę dzienną ustawy w jej tytule oraz daty dzienne ustaw uchwalanych jednocześnie, do których ustawa odsyła;

2) w miarę potrzeby poprawia oczywiste błędy językowe tudzież redakcyjne w tekście ustawy.

(2) Przed ogłoszeniem podjętej uchwały Marszałek dokonuje czynności, o których mowa w ust. 1, oraz podpisuje uchwałę.
Rozdział 2.
Wystąpienia i interpelacje
Artykuł 27.
Wystąpienie
(1) Prawo wygłaszania wystąpień mają, oprócz lordów, także Król i członkowie Rządu Królewskiego.

(2) Wystąpienie może dotyczyć każdej sprawy publicznej.

(3) Wystąpienie jest przedmiotem obrad, które polegają na swobodnej dyskusji nad wystąpieniem i powiązanymi sprawami, wynikłymi podczas dyskusji.
Artykuł 28.
Interpelacja
Zapytanie lorda do członka Rządu Królewskiego jest przedmiotem obrad, które polegają na swobodnej dyskusji nad zapytanie oraz, po udzieleniu odpowiedzi, tą właśnie odpowiedzią.
Artykuł 29.
Zamknięcie obrad
Marszałek zamyka obrady po wygaśnięciu dyskusji.
Dział III
Przepisy wprowadzające
Artykuł 30.
Uchylane przepisy
(1) Traci moc ustawa federalna z dnia 12 listopada 2017 r. o Parlamencie Królewskim.

(2) Traci moc dotychczasowy Regulamin Parlamentu Królewskiego.
Artykuł 31.
Obrady otwarte dotychczas
Obrady otwarte przed wejściem w życie Regulaminu odbywają się według przepisów dotychczasowych.
Artykuł 32.
Wejście regulaminu w życie
Regulamin wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister

Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2282
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: [WNIOSEK] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: Alfred »

Przyjmuję wniosek pod obrady. Zarządzam debatę, która potrwa do przyszłego piątku włącznie.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister

Awatar użytkownika
Aleksander
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 5243
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 29/03] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: Aleksander »

Ja rozumiem, że sesja się skończyła, jest nadmiar wolnego czasu, a zajęcia z legislacji to mój ulubiony przedmiot na pierwszym roku. Wiem, że w domu już nikt nie chce słuchać o tych wszystkich fascynujących rzeczach, których się uczę i od których już pęka mi głowa. Wychodzę świeżo nabity wiedzą z wykładu, i chciałbym komuś to opowiedzieć. Dziewczyna ma już dosyć, matka na hasło "ustawa" sięga po kabel od prodiża, a ojciec już na początku listopada wyskoczył do sklepu po fajki i jeszcze nie wrócił.

Alfred, do cholery. Daj żyć! Uchylanie ustaw, które wszyscy mają w Tropiszowie, to co najwyżej nieszkodliwe dziwactwo. Ale cyzelowanie regulaminu, nadawanie mu formy znanej z kodeksów (działów i rozdziałów), podczas gdy sama ustawa składa się z raptem 32 artykułów, to jest ten moment, gdy muszę wziąć twój indeks i wymierzyć ci nim karnego klapsa na dziąsło.
(-) Alexander, Rex Dreamlandis et Scholandiæ

Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2282
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 29/03] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: Alfred »

الوـس pisze:
20 mar 2019, 12:44
Ja rozumiem, że sesja się skończyła, jest nadmiar wolnego czasu, a zajęcia z legislacji to mój ulubiony przedmiot na pierwszym roku. Wiem, że w domu już nikt nie chce słuchać o tych wszystkich fascynujących rzeczach, których się uczę i od których już pęka mi głowa. Wychodzę świeżo nabity wiedzą z wykładu, i chciałbym komuś to opowiedzieć. Dziewczyna ma już dosyć, matka na hasło "ustawa" sięga po kabel od prodiża, a ojciec już na początku listopada wyskoczył do sklepu po fajki i jeszcze nie wrócił.
Właśnie nie. Przez ostatnich parę miesięcy tylko raz opowiadałem komuś o prawie, ale akurat ta osoba sama zapytała. Wyżywam się tylko w kontekście mikronacyjnym.
الوـس pisze:
20 mar 2019, 12:44
Alfred, do cholery. Daj żyć! Uchylanie ustaw, które wszyscy mają w Tropiszowie, to co najwyżej nieszkodliwe dziwactwo. Ale cyzelowanie regulaminu, nadawanie mu formy znanej z kodeksów (działów i rozdziałów), podczas gdy sama ustawa składa się z raptem 32 artykułów, to jest ten moment, gdy muszę wziąć twój indeks i wymierzyć ci nim karnego klapsa na dziąsło.
Wychodzę z założenia, że artykułów, rozdziałów, działów itd. nie ma co żałować. To taki użyteczny znak przestankowy; daje znać, że teraz mówi się o czym innym. Chodziło mi o to, żeby regulamin był przejrzysty i powszechnie zrozumiały.

A indeks mam elektroniczny. :]
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister

Awatar użytkownika
Andrzej Szmejchel
obywatel
Posty: 2452
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 29/03] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: Andrzej Szmejchel »

Już tam chuj z tymi działami itd., sama treść i język brzmią tak jakby autor projektu wyżej srał niż dupę miał :(

Ale żeby nie było, że niemerytorycznie to powymieniam tylko najfajniejsze rodzyny:
  • "Niniejszy artykuł tylko uzupełnia" - sorry ale to chyba oczywiste?
  • "To samo" - to samo czyli co konkretnie? Lepiej by pasowało konkretne odwołanie w stylu "x o którym mowa w artykule n"
  • "Oddział 1. Przedmiot obrad Artykuł 15. Przedmiot obrad" - Antifa Jaworzno Antifa Jaworzno
  • "oraz wykonywać inne, tym podobne czynności" - czyli co konkretnie?
  • "(1) Debata polega na swobodnej dyskusji nad przedmiotem obrad." - no co ty????????
Ogólnie kierunek spoko tylko metoda niezbyt. Da się zrobić spoko regulamin bez pretensjonalnego tonu w środku.
Andrzej wicehr. Szmejchel

Awatar użytkownika
RIIF
minister
Posty: 1876
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 29/03] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: RIIF »

JPII pisze:
20 mar 2019, 13:36
Już tam chuj z tymi działami itd., sama treść i język brzmią tak jakby autor projektu wyżej srał niż dupę miał :(
Gorąco apeluję do gości parlamentu o jednak posługiwanie się zgoła odmiennym językiem. Zaś do pana Marszałka apeluję o niepozostawanie biernym na takie wybryki.

Nie ma miejsca w tym gmachu, i nigdy nie będzie, na takie wypowiedzi.
Robert Fryderyk, c.s, r. s., p.s., KKdrOD

Awatar użytkownika
Andrzej Szmejchel
obywatel
Posty: 2452
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 29/03] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: Andrzej Szmejchel »

No to nk wygwiazdkuje miejsca w pierwszym akapicie gdzie są bżytkiesłowa ale resztę zostawi bo odnoszę się merytorycznie ;)
Andrzej wicehr. Szmejchel

Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2282
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 29/03] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: Alfred »

W tym przypadku nie czuję się powołany do interwencji, gdyż byłoby niestosownym, gdybym miał karać za krytykę własnego projektu, nawet jeśli chodziłoby o formę tej krytyki.

A odnosząc się do jej treści:
  1. Widziałem za wiele błędów w stosowaniu prawa wynikających z tego, że ktoś przeczytał tylko jeden przepis bez uwzględnienia szerszego kontekstu. Poza tym bez tego zastrzeżenia art. 5 i 6 wyglądałyby po prostu na wybrakowane, np. art. 6 zaczyna się od odwoływania marszałków, a co z powoływaniem? Patrzę też z perspektywy osoby, która niekoniecznie zna wszechstronnie dreamlandzkich system prawny.
  2. Dla mnie intuicyjne jest, że gdy w dłuższej wypowiedzi pada zdanie zaczynające się od „to samo”, „tak samo”, to odnosi się do poprzedniego zdania. Czyli trzeba spojrzeć ustęp wyżej.
  3. Zgadzam się, że to wygląda źle, ale trudno znaleźć lepsze, zwięzłe określenia. Po prostu artykuł określa, co w ogóle jest przedmiotem obrad, a cały oddział ponadto odnosi się do kwestii inicjatywy, wymaganych załączników i cofnięcia projektu. To jest szersze i węższe ujęcie tego samego, to i tytuł ten sam.
  4. Gdybym chciał wyliczyć wyczerpująco, o co chodzi, to tak bym zrobił. Wydaje mi się, że definicja przez pokrewieństwo zawarta w tym artykule jest zupełnie zrozumiała i raczej nietrudno ustalić, czy dana czynność jest podobna do wymienionych, czy nie.
  5. Możliwe, że to zbyteczne dookreślenie, ale bez przesady, to chyba nic wielkiego?
No i gdzie w tym wszystkim ten pretensjonalny ton?
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister

Awatar użytkownika
Maciej II
król-senior
Posty: 2140
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 29/03] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: Maciej II »

Czytając post Alusia wciągnąłem mocniej powietrze nosem...
---

Maciej II zu Hergemon à de Ebruz

Awatar użytkownika
RIIF
minister
Posty: 1876
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 29/03] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: RIIF »

Wasza Królewska Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo,

o ile jestem rad widząc powrót do tradycyjnej nazwy stanowiska zajmowanego przez członków Parlamentu, tak mam ambiwalentne uczucia względem konstrukcji regulaminu. Chciałbym prosić Wnioskodawcę o rozważenie w swej duszy i sercu dwóch argumentów.

Pierwszy — do Parlamentu Królewskiego w zasadzie może wejść każdy, w każdej chwili. To powoduje, że niekoniecznie musi to być osoba dysponująca odpowiednim obyciem prawnym, czy sprawnością nawigowania po Forum. W domyśle chcemy by taka (nowa) osoba stała się aktywna od dnia zostania deputowanym/lordem.
Drugi — im prawo bardziej proste tym łatwiej je stosować. Mikronacje, szczególnie w dobie drastycznego osłabienia ich demograficznego potencjału winny wychodzić na przeciw potencjalnym odbiorcom, tj. młodym ludziom, którzy szybko (czasem nazbyt szybko) weryfikują potencjał nowej rozrywki. Złożone akty prawne budują wysoką barierę wejścia.

Reasumując zaś — zależy nam na rozruszaniu zarówno Parlamentu, jak i społeczeństwa w ogóle. Dlatego apeluję i zapytuję Wnioskodawcę - czy nie widzi szans na to, by projekt skrócić do minimum, część regulacji zostawić zwyczajowi, uprościć konstrukcję tak podstawowego aktu jak Regulamin Izby, i w sumie otrzymać przejrzysty, prosty, i łatwy do stosowania akt regulujący pracę w tym zacnym gronie? Jestem przekonany, że jest przestrzeń do takiego podejścia - a owoce zmiany mogą być dorodne.

Robert II Fryderyk, rex
Robert Fryderyk, c.s, r. s., p.s., KKdrOD

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
obywatel
Posty: 13196
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 29/03] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: Daniel von Witt »

Ten projekt ustawy to bełkot, w którym główny nacisk położono chyba na strukturę większą niż w 200-stronicowej pracy magisterskiej. Bez przesady. To pójdzie do kosza.

(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2282
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 29/03] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: Alfred »

Wasza Królewska Mość,

zgadzam się z obdywiema tezami Waszej Królewskiej Mości. Nie zgadzam się z założeniem, że prostotę i przejrzystość ustawy osiąga się, w każdych warunkach, przez skrócenie jej tekstu i uproszczenie konstrukcji, przez co rozumiem zmniejszenie liczby artykułów oraz redukcję podziału na jednostki systematyzacyjne (działy, rozdziały itp.). Sprowadzenie właściwości o charakterze jakościowym do takich o charakterze ilościowym musi rodzić wypaczenia.

W moim przekonaniu ustawa ma nie być ani długa, ani krótka, tylko adekwatnej długości względem złożoności zagadnienia. Nadmiernie zredukowany przekaz pozostawia wątpliwości, które użytkownik tekstu musi usuwać metodą domyślania się, prób i błędów. Odnosi się to do każdego tekstu o znaczeniu normatywnym. Wystarczy pomyśleć o współczesnych instrukcjach montażu urządzeń czy mebli, które coraz częściej składają się z samych piktogramów, a mimo niewątpliwej prostoty swojej formy niekoniecznie dają się łatwo wykonać. Przedłożony projekt niejednokrotnie wysławia wprost kwestie, których odbiorca mógłby sam się domyślić (art. 2 ust. 3 i 4, art. 4 ust. 3, art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1, art. 7, art. 9 ust. 3, art. 16, art. 18 ust. 1, art. 22 ust. 2). Czyni to nie po to, żeby uprzykrzyć mu życie swoją długością, ale żeby rozstrzygnąć możliwe wątpliwości interpretacyjne, nie wymagać od odbiorcy znajomości szerokiego kontekstu prawnego tudzież reguł wnioskowań prawniczych.

Ustawa jest natomiast nadmiernie długa, gdy niepotrzebnie reguluje drobiazgi, sprawy marginalnie znaczące dla osiągnięcia jej celów. Na tym polu szczególnie grzeszy obowiązujący Regulamin, na gruncie którego zatytułowanie wątku obrad „Głosowanie do data: Przedmiot obrad” zamiast „[GŁOSOWANIE DO DATA] Przedmiot obrad” byłoby nieprawidłowością w postępowaniu ustawodawczym. Uważam, że ustawa proceduralna powinno zasadniczo pozwalać odbiorcy wyobrazić sobie przebieg całej procedury, bez białych pól, które miałaby wypełniać twórczość organu prowadzącego tąż procedurę. Sądzę, że wobec takiej miary poziom szczegółowości projektu jest adekwatny.

Natomiast jeśli chodzi o systematyzację projektu, to jest dla mnie niezrozumiała dążność do jak największej „oszczędności” na artykułach, rozdziałach i tak dalej. Po pobieżnym przeglądzie: da się projekt skondensować do 12 artykułów, nieujętych już w żadne rozdziały. Będzie to wyglądało podobnie do aktualnie obowiązującego przepisu:

Art. 10. [Głosowania]
1. Głosowania przeprowadza się w wątku danej debaty.
2. Głosowania otwiera Marszałek po zamknięciu debaty, podwieszając wątek oraz zmieniając w temacie wątku oznaczenie „[DEBATA]” na „[GŁOSOWANIE – DO X]”, gdzie X jest datą planowanego zamknięcia głosowania.
3. Wiadomość otwierająca głosowanie zawiera w treści głosowany projekt ustawy federalnej, uchwały Parlamentu lub poprawki. Treści jednolitej projektu nie trzeba umieszczać jeżeli projekt nie był poddawany zmianom, bądź jednolita treść projektu znajduje się w jednej z wcześniejszych wiadomości.
3a. Otwierając głosowanie Marszałek publikuje listę uprawnionych do głosowania członków parlamentu w formie karty do głosowania. Deputowani, którzy objęli mandat po opublikowaniu listy nie mają prawa do oddania głosu w danym głosowaniu. Głos oddany w głosowaniu przez deputowanego, który utracił mandat po jego oddaniu jest traktowany jako ważny, jednak utrata mandatu pozbawia prawa do oddania głosu w trwającym głosowaniu, nawet jeżeli deputowany znajduje się na liście uprawnionych do głosowania.
4. W ramach otwartego głosowania deputowani przesyłają swoje głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”, z wyjątkiem przypadków określonych przez ustęp 10 niniejszego artykułu.
5. Głosowanie trwa do chwili zamknięcia go przez Marszałka, niezależnie od wskazanej w temacie wątku daty planowanego zamknięcia.
6. Marszałek zamyka głosowanie po upływie przynajmniej 4 dni od jego otwarcia. Marszałek może zamknąć głosowanie wcześniej, jeśli wszyscy deputowani oddali głos lub jeżeli wynik głosowania został przesądzony.
7. Wiadomość zamykająca głosowanie zawiera w treści statystykę głosów oraz wynik głosowania.
8. Po przeprowadzeniu głosowań nad poprawkami Marszałek wprowadza w projekcie przyjęte poprawki, porządkuje numerację, przeprowadza redakcję stylistyczną, gramatyczną i ortograficzną, a następnie przeprowadza w tym samym wątku głosowanie nad ostatecznym projektem.
9. Po zamknięciu ostatniego głosowania Marszałek zmienia oznaczenie w temacie na „[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE]”, odwiesza wątek i zamyka go.
10. W przypadku kilku wykluczających się poprawek lub projektów dopuszcza się głosowanie alternatywne – wówczas deputowani głosują za jedną z opcji, przeciw wszystkim lub wstrzymują się od głosu.
11. Głosowanie, o którym mowa w przepisach poprzedzających może zostać przeprowadzone przy użyciu odpowiednich narzędzi informatycznych, w takim wypadku Marszałek otwierając wątek w myśl ust. 2 w treści postu zamieszcza link do panelu głosowania oraz link wskazujący aktualny stan przebiegu głosowania. Ustęp 7 i 9 stosuje się.

Oczywiście to nie jest jasne, przejrzyste, przyjemne w stosowaniu etc., a ów nieobyty, młody obywatel, o którym Wasza Królewska Mość wspomina, na widok takiego potworka raczej zamknie szybkim ruchem kartę przeglądarki, niż zapała chęcią przyswojenia sobie przepisów regulaminu.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister

Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2282
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 29/03] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: Alfred »

W drodze autopoprawki zmieniam brzmienie niektórych przepisów projektu:

1) art. 3 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 3.
Stanowisko wicemarszałka
(1) Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego zastępuje Marszałka, gdy Marszałek pozostaje w danej sprawie bezczynny dłużej niż dwadzieścia cztery godziny.

(2) Wicemarszałek zastępuje Marszałka w sprawach dotyczących samego Marszałka.

(3) Wicemarszałek zastępuje Marszałka, gdy stanowisko Marszałka jest puste.


(4) Wicemarszałek zastępuje Marszałka także stale, w zakresie, który określa Marszałek.

2) art. 10 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 10.
Dostępność listy
(1) Marszałek udostępnia ogólnie stale aktualną listę lordów.

(2) Marszałek obwieszcza o wpisie na listę lordów oraz o skreśleniu z listy lordów. Obwieszczenie o skreśleniu z listy lordów powinno zawierać wskazanie przyczyny skreślenia.

3) art. 19–21 otrzymują brzmienie:
Artykuł 19.
Etapy obrad
(1) Obrady nad projektem ustawy obejmują następujące po sobie kolejno: swobodną dyskusję nad projektem, głosowania nad poprawkami oraz głosowanie nad projektem.

(2) To samo stosuje się do obrad nad projektem uchwały. Marszałek może jednak zarządzić od razu głosowanie nad projektem, pomijając poprzednie etapy obrad.

(3) Obrady nad dekretem obejmują tylko głosowanie nad nim.

(4) To samo stosuje się do obrad nad niezatwierdzoną ustawą.

Artykuł 20.
Dyskusja
(1) Dyskusja nad projektem trwa siedem dni. Marszałek może ustalić inny czas trwania dyskusji, od trzech do czternastu dni.

(2) Marszałek może odroczyć koniec trwającej dyskusji oraz przywrócić skończoną dyskusję, o ile nie zarządził jeszcze dalszego etapu obrad.

(3) Na wniosek jednej trzeciej lordów Marszałek jest obowiązany wydłużyć dyskusję na właściwy ze sposobów, o których mowa w ust. 2, o wskazany we wniosku czas.

(4) Nie można wydłużyć dyskusji ponad 28 dni trwania. Wydłużyć ją ponad 14 dni trwania można tylko na wniosek jedenj trzeciej lordów.


(5) Marszałek może skończyć wcześniej dyskusję, jeśli trwała już przynajmniej trzy dni.

Artykuł 21.
Poprawki
(1) Podczas dyskusji deputowani, przedkładający oraz ci, którzy sami mogliby przedłożyć taki sam projekt, mogą zgłaszać poprawki do projektu.

(2) Parlament nie głosuje nad poprawką przedkładającego, chyba że ten zaznaczył, że sobie tego życzy.

(3) Poprawka powinna obejmować dokładnie określone zmiany w tekście projektu albo zniesienie poprawki, nad którą Parlament nie głosuje.

4) art. 24 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 24.
Głosowanie zasadnicze
(1) Przed otwarciem głosowania nad projektem ustawy czy uchwały Marszałek opracowuje jego tekst. Wprowadza zmiany dokonane poprawkami oraz w miarę potrzeby przeprowadza korektę tekstu w zakresie poprawności językowej, dobrej redakcji i błędów pisarskich.

(2) Głosowanie nad przedmiotem obrad trwa pięć dni. Marszałek może ustalić dłuższy czas trwania głosowania, do siedmiu dni.

(3) Nie stosuje się to do głosowania nad dekretem. Trwa ono przez czas określony Kartą Konstytucyjną.

5) art. 26 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 26.
Obróbka uchwalonego aktu
(1) Przed doręczeniem uchwalonej ustawy Królowi, Marszałek:

1) dokonuje potrzebnych uzupełnień w jej tekście, a w szczególności uzupełnia datę dzienną ustawy w jej tytule oraz daty dzienne ustaw uchwalanych jednocześnie, do których ustawa odsyła;

2) w miarę potrzeby poprawia oczywiste błędy językowe, redakcyjne i pisarskie w tekście ustawy.

(2) Przed ogłoszeniem podjętej uchwały Marszałek dokonuje czynności, o których mowa w ust. 1, oraz podpisuje uchwałę.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister

Awatar użytkownika
Andrzej Szmejchel
obywatel
Posty: 2452
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 29/03] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: Andrzej Szmejchel »

Zapodałeś jednolity tekst?
Andrzej wicehr. Szmejchel

Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2282
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 29/03] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: Alfred »

Na razie nie muszę. Przy zgłaszaniu poprawek nie trzeba, to najwyżej uprzejmość względem Marszałka. Ponieważ jednak to ja jestem Marszałkiem, mogę z tym zaczekać do głosowania.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister

Awatar użytkownika
Chamberlain
obywatel
Posty: 1956
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
NIM: 866253
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 29/03] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: Chamberlain »

Alfred pisze:
24 mar 2019, 12:16
W moim przekonaniu ustawa ma nie być ani długa, ani krótka, tylko adekwatnej długości względem złożoności zagadnienia.
Krótsza zawsze lepsza niż dłuższa, Mistrzu Zła, w końcu nie może zabraknąć czasu na granie w gry, ale przypomnę, że mówimy o Regulaminie. Jego lektura to tradycyjne zajęcie Marszałka i jego ewentualnego zastępcy. Lordowie nie muszą do tego zaglądać, wystarczy jakieś streszczonko. Dlatego dobrym rozwiązaniem byłoby opracowanie zwięzłego wyciągu, który, po podwieszeniu w dziale Parlamentu, w kilku punktach informowałby, co, jak i kiedy. Na zasadzie: dwa skreślenia, debata 5 dni, itd. Więcej deputowanym do szczęścia nie trzeba.
- - William diuk Chamberlain-Schlesinger

Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2282
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 29/03] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: Alfred »

Oczywiście przygotowywanie materiałów popularyzatorskich, skierowanych do obywateli, jest bardzo sensowne i mogę takie do tej ustawy przygotować.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister

Awatar użytkownika
Chamberlain
obywatel
Posty: 1956
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
NIM: 866253
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 29/03] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: Chamberlain »

Alfred pisze:
26 mar 2019, 15:10
Oczywiście przygotowywanie materiałów popularyzatorskich, skierowanych do obywateli
Coś jak wyciąg z regulaminu MPK czy ZTM w autobusach i tramwajach. Najważniejsze przepisy jako post przyklejony w dziale PK.
- - William diuk Chamberlain-Schlesinger

Awatar użytkownika
Aleksander
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 5243
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 29/03] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: Aleksander »

Proponuję pójść dalej i wzorem środków transportu zbiorowego przyklejać w widocznych miejscach piktogramy.

Obrazek
(-) Alexander, Rex Dreamlandis et Scholandiæ

Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2282
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 29/03] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: Alfred »

Zamykam debatę i zarządzam głosowanie, które potrwa przez następne cztery dni, do 3 kwietnia włącznie. Poniżej zamieszczam jednolity tekst projektu ustawy, uwzględniający autopoprawki oraz korektę językową i stylistyczną, oraz kartę do głosowania.
USTAWA
z dnia …

Regulamin Parlamentu Królewskiego
Dział I
Organizacja parlamentu
Rozdział 1.
Lordowie i marszałkowie
Artykuł 1.
Stanowisko lorda
(1) Parlament Królewski składa się z lordów.

(2) Lord powinien brać udział w głosowaniach, przestrzegać porządku obrad oraz szanować cześć innych lordów i powagę Parlamentu.

(3) Lord ma prawo brać udział we wszystkich etapach obrad, wygłaszać wystąpienia przed Parlamentem, otrzymywać uposażenie, które określają przepisy odrębne, oraz korzystać z urlopu według przepisów Regulaminu.

(4) Lord może zastąpić Marszałka, gdy ten i Wicemarszałkowie pozostają w danej sprawie bezczynni dłużej niż siedemdziesiąt dwie godziny.
Artykuł 2.
Stanowisko marszałka
(1) Marszałek Parlamentu Królewskiego reprezentuje Parlament na zewnątrz, strzeże jego praw, organizuje jego pracę oraz kieruje jego obradami.

(2) Wykonując swoje zadania, Marszałek działa swobodnie, w granicach przepisów Regulaminu i z zachowaniem praw lordów.

(3) W zakresie organizowania pracy Parlamentu Marszałek między innymi kontroluje prawidłowość przedłożeń, mogąc odmówić otwarcia obrad.

(4) W zakresie kierowania obradami Marszałek między innymi otwiera i zamyka obrady, zarządza poszczególne ich etapy oraz kończy wcześniej poszczególne etapy obrad, jeśli Regulamin to przewiduje.
Artykuł 3.
Stanowisko wicemarszałka
(1) Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego zastępuje Marszałka, gdy Marszałek pozostaje w danej sprawie bezczynny dłużej niż dwadzieścia cztery godziny.

(2) Wicemarszałek zastępuje Marszałka w sprawach dotyczących samego Marszałka.

(3) Wicemarszałek zastępuje Marszałka, gdy stanowisko Marszałka jest puste.

(4) Wicemarszałek zastępuje Marszałka także stale, w zakresie, który określa Marszałek.
Artykuł 4.
Wymagania wobec lordów i marszałków
(1) Obywatel może być lordem dopiero po upływie czternastu dni od daty nabycia obywatelstwa.

(2) Prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, nie może być lordem przed upływem właściwego czasu od wykonania kary albo ustania jej karalności. Czas ten wynosi miesiąc w przypadku występku, a trzy miesiące w przypadku zbrodni.

(3) Marszałek i Wicemarszałkowie muszą sami być lordami.
Artykuł 5.
Powoływanie lordów
(1) Niniejszy artykuł tylko uzupełnia przepisy Karty Konstytucyjnej o powoływaniu lordów.

(2) Król wskazuje miejsce, w którym należy składać wnioski o powołanie na stanowisko lorda.

(3) Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko wnoszącego.
Artykuł 6.
Wybieranie i odwoływanie marszałków
(1) Niniejszy artykuł tylko uzupełnia przepisy Karty Konstytucyjnej o wybieraniu i odwoływaniu Marszałka i Wicemarszałków.

(2) Parlament może odwołać Marszałka bądź Wicemarszałka, jeśli pozostanie mimo tego przynajmniej jeden spośród Marszałka i Wicemarszałków.

(3) Parlament może powołać Marszałka bądź Wicemarszałka na stanowisko już zajęte.

(4) Król powierza jednemu z lordów pełnienie obowiązków Marszałka, gdy stanowiska tego i Wicemarszałków są puste.
Artykuł 7.
Koniec urzędowania marszałka
(1) Marszałek kończy urzędowanie, gdy zrezygnował ze swojego stanowiska wobec Parlamentu, został odwołany, na jego stanowisko powołano kogo innego albo został skreślony z listy lordów.

(2) To samo stosuje się do Wicemarszałka.
Rozdział 2.
Lista lordów
Artykuł 8.
Wpis na listę
(1) Marszałek wpisuje nowo powołanego lorda na listę lordów.

(2) Ze wpisem na listę lordów lord zaczyna urzędowanie.
Artykuł 9.
Skreślenie z listy
(1) Marszałek skreśla lorda z listy lordów, jeśli:

1) lord zrezygnował ze swojego stanowiska;

2) lord nie wziął udziału w dwóch kolejnych głosowaniach;

3) lord nie może zajmować stanowiska lorda z prawnej przyczyny.

(2) Do dwóch kolejnych głosowań, o których mowa w ust. 1 pkt 2:

1) wlicza się tylko jedno z głosowań, które skończyły się w odstępach czasowych krótszych niż dwadzieścia cztery godziny;

2) nie wlicza się głosowanie skończone wcześniej;

3) nie wlicza się głosowanie, które przypadło w czasie urlopu lorda;

4) nie wlicza się głosowanie, w którym lord nie mógł wziąć udziału z przyczyn leżących po stronie władzy publicznej.

(3) Ze skreśleniem z listy lordów lord kończy urzędowanie.
Artykuł 10.
Dostępność listy
(1) Marszałek udostępnia ogólnie stale aktualną listę lordów.

(2) Marszałek obwieszcza o wpisie na listę lordów oraz o skreśleniu z listy lordów. Obwieszczenie o skreśleniu z listy lordów powinno zawierać wskazanie przyczyny skreślenia.
Rozdział 3.
Urlopy i dyscyplina
Artykuł 11.
Urlop
(1) Lord nie jest obowiązany brać udziału w głosowaniach, gdy jest na urlopie.

(2) Lord zgłasza urlop Marszałkowi, zanim go rozpocznie. Marszałek wskazuje miejsce, w którym należy zgłaszać urlopy.

(3) Zgłoszenie urlopu powinno określać dokładnie czas jego trwania.

(4) Lord nie może pozostawać na urlopie dłużej niż 30 dni w ciągu dowolnych 90 dni.
Artykuł 12.
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1) Za uchybienie obowiązkom, o których mowa w art. 1 ust. 3, z wyjątkiem obowiązku brania udziału w głosowaniach, Marszałek może udzielić lordowi nagany.

(2) Jeśli uchybienie jest poważne, Parlament z inicjatywy Marszałka może wymierzyć lordowi karę dyscyplinarną.

(3) Karami dyscyplinarnymi są:

1) pozbawienie prawa do uposażenia za miesiąc, w którym lord dopuścił się uchybienia;

2) pozbawienie ogółu praw lorda, na czas siedmiu albo czternastu dni.
Rozdział 4.
Miejsce obrad
Artykuł 13.
Miejsce obrad
(1) Obrady odbywają się w sekcji państwowego forum dyskusyjnego, przeznaczonej pod działalność Parlamentu.

(2) Odpowiednie osoby przedkładają projekty ustaw i uchwał, dekrety i niezatwierdzone ustawy, wygłaszają wystąpienia oraz składają zapytania do członków Rządu Królewskiego w nowych wątkach w miejscu obrad.

(3) W miejscu obrad znajduje się miejsce do składania wniosków o powołanie na stanowisko lorda, o którym mowa w art. 5 ust. 1, oraz miejsce do zgłaszania urlopów, o którym mowa w art. 11 ust. 2.

(4) W miejscu obrad Marszałek udostępnia listę lordów oraz obwieszcza o jej zmianach.
Artykuł 14.
Uprawnienia marszałka
Wykonując swoje zadania, w miejscu obrad Marszałek może otwierać i zamykać wątki, zmieniać tytuły wątków, wyróżniać wątki spośród innych na dostępne sposoby, dzielić i łączyć wątki oraz przenosić wątki między samym miejscem obrad i jego podsekcjami oraz wykonywać inne, tym podobne czynności.
Dział II
Obrady parlamentu
Rozdział 1.
Rozpatrywanie projektów, dekretów i wet
Oddział 1.
Przedmiot obrad
Artykuł 15.
Przedmiot obrad
Przedmiotem obrad jest projekt ustawy, projekt uchwały, dekret podlegający zatwierdzeniu albo niezatwierdzona ustawa.
Artykuł 16.
Inicjatywa uchwałodawcza
Jeśli przepisy odrębne nie stanowią inaczej co do uchwały w danej sprawie, projekt uchwały może przedłożyć Parlamentowi ten, kto mógłby przedłożyć mu projekt ustawy.
Artykuł 17.
Przedłożenie
(1) Do projektu ustawy czy uchwały przedkładający załącza uzasadnienie oraz teksty jednolite ustaw, dekretów, uchwał itp., których zmianę projekt przewiduje.

(2) To samo stosuje się do dekretu.

(3) Do niezatwierdzonej ustawy przedkładający załącza wyjaśnienie niezatwierdzenia, o ile Król dał takie wyjaśnienie.

(4) Jeśli przedkładający uchybił wymaganiom ust. 1–3, Marszałek wzywa go do uzupełnienia załączników w ciągu tygodnia.
Artykuł 18.
Cofnięcie projektu
(1) Przedkładający może cofnąć projekt ustawy czy uchwały, póki nie zarządzono nad nimi głosowania.

(2) W ciągu czterdziestu ośmiu godzin ten, kto mógłby przedłożyć taki sam projekt, może wejść w miejsce przedkładającego.

(3) Jeśli nikt nie wszedł w miejsce przedkładającego, Marszałek zamyka obrady.
Oddział 2.
Porządek obrad
Artykuł 19.
Etapy obrad
(1) Obrady nad projektem ustawy obejmują następujące po sobie kolejno: swobodną dyskusję nad projektem, głosowania nad poprawkami oraz głosowanie nad projektem.

(2) To samo stosuje się do obrad nad projektem uchwały. Marszałek może jednak zarządzić od razu głosowanie nad projektem, pomijając poprzednie etapy obrad.

(3) Obrady nad dekretem obejmują tylko głosowanie nad nim.

(4) To samo stosuje się do obrad nad niezatwierdzoną ustawą.
Artykuł 20.
Dyskusja
(1) Dyskusja nad projektem trwa siedem dni. Marszałek może ustalić inny czas trwania dyskusji, od trzech do czternastu dni.

(2) Marszałek może odroczyć koniec trwającej dyskusji oraz przywrócić skończoną dyskusję, o ile nie zarządził jeszcze dalszego etapu obrad.

(3) Na wniosek jednej trzeciej lordów Marszałek jest obowiązany wydłużyć dyskusję na właściwy ze sposobów, o których mowa w ust. 2, o wskazany we wniosku czas.

(4) Nie można wydłużyć dyskusji ponad 28 dni trwania. Wydłużyć ją ponad 14 dni trwania można tylko na wniosek jedenj trzeciej lordów.

(5) Marszałek może skończyć wcześniej dyskusję, jeśli trwała już przynajmniej trzy dni.
Artykuł 21.
Poprawki
(1) Podczas dyskusji deputowani, przedkładający oraz ci, którzy sami mogliby przedłożyć taki sam projekt, mogą zgłaszać poprawki do projektu.

(2) Parlament nie głosuje nad poprawką przedkładającego, chyba że ten zaznaczył, że sobie tego życzy.

(3) Poprawka powinna obejmować dokładnie określone zmiany w tekście projektu albo zniesienie poprawki, nad którą Parlament nie głosuje.
Artykuł 22.
Głosowania
(1) Otwierając głosowanie, Marszałek ogłasza tekst przedmiotu głosowania oraz kartę do głosowania, sporządzoną na podstawie listy lordów.

(2) Jeśli podczas głosowania wpisano nowego lorda na listę lordów albo skreślono z tej listy lorda, który dotąd nie zagłosował, Marszałek ogłasza odpowiednio zmienioną kartę do głosowania.

(3) Lord głosuje za przedmiotem głosowania, przeciwko niemu albo wstrzymuje się od głosu.

(4) Marszałek może skończyć wcześniej głosowanie, jeśli jego wynik jest przesądzony.
Artykuł 23.
Głosowanie nad poprawką
(1) Parlament głosuje nad poprawkami osobno, ale jednocześnie, z wyjątkiem poprawek, które zależą od innych poprawek. Nad tymi głosuje po ich przyjęciu.

(2) Głosowanie nad poprawką trwa trzy dni. Marszałek może ustalić dłuższy czas trwania głosowania, do pięciu dni.

(3) Parlament przyjmuje poprawkę zwykłą większością głosów.
Artykuł 24.
Głosowanie zasadnicze
(1) Przed otwarciem głosowania nad projektem ustawy czy uchwały Marszałek opracowuje jego tekst. Wprowadza zmiany dokonane poprawkami oraz w miarę potrzeby przeprowadza korektę tekstu w zakresie poprawności językowej, dobrej redakcji i błędów pisarskich.

(2) Głosowanie nad przedmiotem obrad trwa pięć dni. Marszałek może ustalić dłuższy czas trwania głosowania, do siedmiu dni.

(3) Nie stosuje się to do głosowania nad dekretem. Trwa ono przez czas określony Kartą Konstytucyjną.
Artykuł 25.
Wyniki głosowania
(1) Marszałek ogłasza wyniki skończonego głosowania.

(2) Wyniki te obejmują: liczbę oddanych głosów w porównaniu z kompletem głosów, liczbę głosów oddanych na poszczególne sposoby, o których mowa w art. 22 ust. 3, oraz podjęte rozstrzygnięcie.
Artykuł 26.
Obróbka uchwalonego aktu
(1) Przed doręczeniem uchwalonej ustawy Królowi, Marszałek:

1) dokonuje potrzebnych uzupełnień w jej tekście, a w szczególności uzupełnia datę dzienną ustawy w jej tytule oraz daty dzienne ustaw uchwalanych jednocześnie, do których ustawa odsyła;

2) w miarę potrzeby poprawia oczywiste błędy językowe, redakcyjne i pisarskie w tekście ustawy.

(2) Przed ogłoszeniem podjętej uchwały Marszałek dokonuje czynności, o których mowa w ust. 1, oraz podpisuje uchwałę.
Rozdział 2.
Wystąpienia i interpelacje
Artykuł 27.
Wystąpienie
(1) Prawo wygłaszania wystąpień mają, oprócz lordów, także Król i członkowie Rządu Królewskiego.

(2) Wystąpienie może dotyczyć każdej sprawy publicznej.

(3) Wystąpienie jest przedmiotem obrad, które polegają na swobodnej dyskusji nad wystąpieniem i powiązanymi sprawami, wynikłymi podczas dyskusji.
Artykuł 28.
Interpelacja
Zapytanie lorda do członka Rządu Królewskiego jest przedmiotem obrad, które polegają na swobodnej dyskusji nad zapytaniem oraz, po udzieleniu odpowiedzi, tą właśnie odpowiedzią.
Artykuł 29.
Zamknięcie obrad
Marszałek zamyka obrady po wygaśnięciu dyskusji.
Dział III
Przepisy wprowadzające
Artykuł 30.
Uchylane przepisy
(1) Traci moc ustawa federalna z dnia 12 listopada 2017 r. o Parlamencie Królewskim.

(2) Traci moc dotychczasowy Regulamin Parlamentu Królewskiego.
Artykuł 31.
Obrady otwarte dotychczas
Obrady otwarte przed wejściem w życie Regulaminu odbywają się według przepisów dotychczasowych.
Artykuł 32.
Wejście regulaminu w życie
Regulamin wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia.
król-senior Alfred:
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja:
sir Colquhoun:
sir Pohl:
pan von Witt:
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister

Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2282
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 3 IV] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: Alfred »

król-senior Alfred: ZA
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja:
sir Colquhoun:
sir Pohl:
pan von Witt:
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister

Awatar użytkownika
Aleksander
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 5243
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 3 IV] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: Aleksander »

król-senior Alfred: ZA
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja: PRZECIW
sir Colquhoun:
sir Pohl:
pan von Witt:
Nie róbmy lepiej, niż jest.
(-) Alexander, Rex Dreamlandis et Scholandiæ

Awatar użytkownika
Maciej II
król-senior
Posty: 2140
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 3 IV] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: Maciej II »

król-senior Alfred: ZA
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja: PRZECIW
sir Colquhoun:
sir Pohl: ZA
pan von Witt:
I tak niewiele zmienia, ale praca została włożona.
---

Maciej II zu Hergemon à de Ebruz

Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
Posty: 2653
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
NIM: 132626
user_herb: c08.gif
Lokalizacja: Księstwo Furlandii i Luindoru, Segali
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 3 IV] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau »

król-senior Alfred: ZA
markiz Orański-Nassau: ZA
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja: PRZECIW
sir Colquhoun:
sir Pohl: ZA
pan von Witt:
Trzymam za słowo, że pojawi się forma skrócona.
(-) Fryderyk Karol Albert markiz Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
obywatel
Posty: 13196
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 3 IV] Regulamin Parlamentu Królewskiego

Post autor: Daniel von Witt »

król-senior Alfred: ZA
markiz Orański-Nassau: ZA
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja: PRZECIW
sir Colquhoun:
sir Pohl: ZA
pan von Witt: PRZECIW
(-) Daniel von Witt

Zablokowany

Wróć do „Parlament Królewski 2016 — 2019”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość