[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] Eksperyment konstytucyjny dot. rządu

Dział archiwum Parlamentu Królewskiego od maja 2015 roku do lipca 2019 roku.
Awatar użytkownika
Alfred
obywatel
Posty: 2385
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] Eksperyment konstytucyjny dot. rządu

Post autor: Alfred »

Wysoka Izbo,

przedkładam projekt zmiany Karty Konstytucyjnej, dotyczący funkcjonowania Rządu Królewskiego. Z uwagi na dość śmiały charakter zmian, proponuję ich przeprowadzenie w formie ograniczonego czasowo eksperymentu, który potrwałby przez dwie następne kadencje rządu. Tłem dla przedłożenia jest oczywiście utrzymująca się od dawna, nie najwyższa sprawność kolejnych gabinetów, a bardziej bezpośrednio zbliżające się referendum w sprawie odwołania premiera Ingawaara.

Aktywność zarówno całej społeczności, jak i poszczególnych jednostek ulega znacznym fluktuacjom. Kandydatom na fotel szefa rządu trudno upewnić się, że w ciągu dość długiej, czteromiesięcznej kadencji będą dysponowali wystarczającymi możliwościami czasowymi i zasobami energii, aby skutecznie wypełniać swoją rolę. Tym bardziej trudno o tę pewność względem potencjalnych ministrów, których grono nie jest zresztą zbyt szerokie. Z tego względu projekt skraca kadencję rządu do dwóch miesięcy.

Krótszy czas urzędowania powinien także przeciwdziałać opieszałości rządu, wymuszając na nim realizację swoich planów w niezbyt długim czasie. Co więcej, może także skłaniać do bardziej realistycznego formułowania tychże planów. Aby jednak spotęgować ten efekt, a także ustrzec państwo przed rządem nieaktywnym, dryfującym przez swoją kadencję aż do jej końca lub wzbudzenia skrajnego niezadowolenia społecznego, projekt wymaga, aby rząd składał parlamentowi sprawozdania ze swojej działalności co dwa tygodnie. Parlament udziela następnie rządowi swoistego wotum zaufania; jeśli natomiast zabraknie większości przychylnej rządowi, odbędą się przyspieszone wybory. Podobnie, gdyby sprawozdania po prostu nie przedstawiono we właściwym czasie.

Nie da się ukryć, że także aktywność Izby nie jest ostatnio najwyższa. W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że regularne głosowania nad sprawozdaniami rządowymi pozwolą odsiać deputowanych, którzy faktycznie wycofali się ze sprawowania swojej godności. Co jednak istotniejsze, projekt wyposaża rząd w możliwość stanowienia prawa z pominięciem parlamentu, co w zamiarze powinno znaleźć zastosowanie do stanowienia regulacji o charakterze bardziej technicznym, mało interesującym dla ogółu obywateli. Otóż w myśl projektu rząd może żądać od Króla wydania dekretu (co sankcjonuje dotychczasową praktykę), który nie podlega wówczas zatwierdzeniu (co stanowi nowość). Król może przyjąć wniosek, uzgodnić z rządem inną treść dekretu albo skierować projekt do parlamentu, gdzie jest on poddawany normalnej procedurze ustawodawczej, jakby był projektem ustawy złożonym przez premiera. W ten sposób zachowana zostaje dotychczasowa zasada, że stanowienie praw na poziomie ustawowym następuje przez współdziałanie monarchy i organu reprezentującego wspólnotę, a otwiera się droga do reformowania państwa bez długich i często pozbawionych treści procedur parlamentarnych. Trzeba jeszcze dodać, że ta możliwość nie dotyczy, naturalnie, regulacji spraw z zakresu wyłącznego prawodawstwa królewskiego (sukcesja, regencja, zaszczyty państwowe).

Projekt dokonuje także zmian o charakterze symbolicznym, przywracając łączność między Królem a Rządem Królewskim. Mianowicie jakkolwiek szef rządu jest wybierany, jak dotąd, w wyborach powszechnych, to kierowany przez niego gabinet powołuje już monarcha, dokonując także ewentualnych zmian w jego składzie (na wniosek premiera, oczywiście) oraz rozwiązując go w przypadku niezłożenia bądź nieprzyjęcia sprawozdania rządowego, rezygnacji premiera albo utraty przezeń prawnej zdolności do sprawowania swojego urzędu. Wraca się także do tradycyjnej nazwy Ministra Korony.

USTAWA
z dnia …

o zmianie Karty Konstytucyjnej
Art. 1. Na czas obowiązywania niniejszej ustawy w Karcie Konstytucyjnej z dnia 9 lutego 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 12 i 13 otrzymują brzmienie:
Artykuł 12.
Wydawanie dekretów
1. Dekrety stanowiące prawo w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 7 zd. 2, Król wydaje samodzielnie. Inne dekrety wydaje samodzielnie, przy czym wówczas podlegają one zatwierdzeniu przez Parlament Królewski, albo na wniosek Rządu Królewskiego.

2. Wydawszy dekret podlegający zatwierdzeniu, Król przedkłada go Parlamentowi Królewskiemu. Może przy tym uznać dekret za pilny.

3. Parlament Królewski głosuje nad przedłożonym mu dekretem i zatwierdza go zwykłą większością głosów. Nad dekretem pilnym Parlament Królewski głosuje przez 48 godzin. Zatwierdzony dekret Marszałek Parlamentu Królewskiego doręcza Królowi.

4. Król ogłasza doręczony mu, zatwierdzony dekret.

5. Otrzymawszy od Rządu Królewskiego wniosek o wydanie dekretu, najpóźniej 7. dnia od daty doręczenia wniosku Król wydaje dekret w brzmieniu zgodnym ze wnioskiem albo uzgodnionym później z Rządem Królewskim, albo też przedkłada wniosek Parlamentowi Królewskiemu, który rozpatruje go jak projekt ustawy pochodzący od Premiera Rządu Królewskiego.

Artykuł 13.
Rząd Królewski
1. Rząd Królewski kieruje sprawami publicznymi i zapewnia wykonanie prawa federalnego w zakresie, w jakim nie należy to do Króla ani rządów krajowych.

2. Rząd składa się z Premiera Rządu Królewskiego oraz Ministrów Korony. Król powołuje i rozwiązuje Rząd oraz dokonuje zmian w jego składzie.

3. Premier jest wybierany przez obywateli dreamlandzkich w odbywających się raz na dwa miesiące, powszechnych, bezpośrednich, równych i wolnych wyborach, w tajnym głosowaniu. Król zarządza wybory oraz na wniosek wybranego Premiera powołuje nowy Rząd.

4. Król rozwiązuje Rząd, jeśli:


1) Parlament Królewski nie przyjął sprawozdania Rządu, o którym mowa w ust. 6;
2) Rząd nie przedstawił tegoż sprawozdania terminowo;
3) Premier zrezygnował ze sprawowania swojego urzędu;
4) Premier nie może dalej sprawować swojego urzędu z prawnej przyczyny.

Rozwiązawszy Rząd, Król powierza mu tymczasowo dalsze pełnienie jego obowiązków. W przypadkach określonych pkt 3 i 4 wyznacza spośród Ministrów Korony pełniącego obowiązki Premiera.

5. Król dokonuje zmian w składzie Rządu na wniosek Premiera. Nadto odwołuje Ministra Korony, któremu Parlament Królewski wyraził wotum nieufności większością co najmniej trzech piątych głosów.

6. Rząd przedstawia Parlamentowi Królewskiemu okresowe sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdanie przedstawia się w ciągu dwóch dni po upływie każdych kolejnych dwóch tygodni od daty powołania Rządu. Parlament głosuje nad przedstawionym sprawozdaniem przez trzy dni i przyjmuje je zwykłą większością głosów.

7. Członkowie Parlamentu Królewskiego mogą zwracać się z zapytaniami do członków Rządu. Odpowiedź powinna być udzielona najpóźniej siódmego dnia od daty zapytania.

2) art. 17 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. W stanie klęski aktywnościowej Król rozpatruje każdą ustawę w trybie z art. 11 ust. 3 zd. 1, a jeśli to odmówi jej zatwierdzenia, ustawa nie podlega powtórnemu rozpatrzeniu przez Parlament Królewski. Dekretem stanowi się prawo w całym zakresie prawodawstwa federalnego. Król wydaje dekrety tylko samodzielnie i nie podlegają one zatwierdzeniu przez Parlament Królewski. Wszelkie kompetencje Króla, zwyczajnie wykonywane na wniosek albo za zgodą Parlamentu Królewskiego, wykonuje on samodzielnie.

Art. 2. Wszelkie zmiany, jakie zostałyby w czasie obowiązywania niniejszej ustawy wprowadzone w zmienionych nią przepisach Karty Konstytucyjnej, obowiązują tak długo, jak sama niniejsza ustawa, chyba że zastrzeżono inaczej.

Art. 3. Na czas obowiązywania niniejszej ustawy zawiesza się obowiązywanie przepisów o odwoływaniu Premiera Rządu Królewskiego w drodze referendum.

Art. 4. 1. Niniejsza ustawa wchodzi w życie wraz z pierwszym wyborem Premiera Rządu Królewskiego po jej ogłoszeniu, z tym, że wybór ten odbywa się już na podstawie art. 13 ust. 3 Karty Konstytucyjnej w brzmieniu ustalonym niniejszą ustawą.

2. Niniejsza ustawa traci moc wraz z trzecim wyborem Premiera Rządu Królewskiego po jej ogłoszeniu, z tym, że wybór ten odbywa się już na podstawie art. 13 ust. 3–5 Karty Konstytucyjnej w jej dotychczasowym brzmieniu.
KARTA KONSTYTUCYJNA
z dnia 9 lutego 2016 r.

My, Karolina Aleksandra, królowa Dreamlandu, Elderlandu i Scholandii, pani ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, seniorka Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, zwierzchniczka Skytji, seniorka Gorandii, Luskanii, Monderii i Tanequetilu, Wielka Mistrzyni Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

z upoważnienia ustawy z dnia 8 kwietnia 2018 r.
ogłaszamy tekst skonsolidowany ustawy zasadniczej Naszego Królestwa:

Artykuł 1.
Naczelne zasady ustroju

1. Królestwo Dreamlandu jest federalnym państwem prawa.

2. Suwerenem i źródłem władzy w Królestwie Dreamlandu jest wspólnota obywateli dreamlandzkich.

Artykuł 2.
Ustrój terytorialny

1. Terytorium Królestwa Dreamlandu składa się z krajów. Krajami są Domena Królewska i kraje federacji.

2. Król sprawuje zwierzchnictwo nad krajami. Na czele Domeny Królewskiej i krajów federacji przyłączonych do Królestwa Dreamlandu na mocy traktatów stoi Król lub powoływany przez niego przedstawiciel. W pozostałych krajach federacji, jeżeli ich akty zasadnicze nie przewidują, że na ich czele stoi przedstawiciel powoływany przez Króla, organy stojące na czele tych krajów federacji obowiązane są składać Królowi homagium w ciągu 7 dni od ich wyłonienia; w przeciwnym wypadku ich wyłonienie jest nieważne.

3. Ustrój kraju określa jego akt zasadniczy. Król nadaje akt zasadniczy Domenie Królewskiej. Akty zasadnicze krajów federacji przyjmuje się w referendach krajowych.

4. Kraje mogą być samorządne. Na terytorium kraju może obowiązywać prawo krajowe.

5. Referenda krajowe i wybory krajowe przeprowadza organ wyborczy Królestwa Dreamlandu.

6. Kraj federacji może być, w drodze edyktu, utworzony przez Króla na:

1) nowym terytorium Królestwa – na mocy traktatu o akcesji innego państwa wirtualnego do Królestwa Dreamlandu;

2) dotychczasowym terytorium Królestwa — na:

a) mocy woli obywateli istniejącego kraju federacji wyrażonego w referendum krajowym w sprawie jego podziału;

b) wniosek co najmniej pięciu obywateli Domeny Królewskiej złożony do Króla w sprawie wyodrębnienia z niej kraju federacji.

7. Kraj federacji może być, w drodze edyktu, zlikwidowany przez Króla, a jego terytorium włączone do Domeny Królewskiej wtedy, gdy w co najmniej dwóch wyborach lub referendach ogólnonarodowych przeprowadzonych na przestrzeni pół roku frekwencja w danym kraju federacji wynosiła co najwyżej trzech uprawnionych do głosowania.

8. Za zasługi dla Królestwa Dreamlandu Król może nadać obywatelowi lenno w Domenie Królewskiej.

9. Rządy krajowe sprawują prawodawstwo krajowe i wykonawstwo prawa krajowego. Sprawują także wykonawstwo prawa federalnego, w zakresie określonym przez to samo.

Artykuł 3.
Wolności

1. Wszyscy ludzie są wolni.

2. Królestwo Dreamlandu zapewnia wolność dobrowolnych zrzeszeń.

3. Partie polityczne zrzeszają obywateli Królestwa Dreamlandu w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa.

4. Zabrania się tworzenia i działalności dowolnych zrzeszeń, również tajnych, których cele programowe lub działalność zmierzają do pogwałcenia suwerenności i integralności terytorialnej Królestwa, bezprawnego zagarnięcia władzy państwowej, propagowania przemocy, dyskryminacji, nawoływania do nienawiści, dokonania zamachu na prawa i wolności człowieka.

5. Królestwo Dreamlandu zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu, wolność wypowiedzi oraz wolność religii.

Artykuł 4.
Prawa i obowiązki człowieka i obywatela

1. Wszyscy są wobec prawa równi.

2. Sfera prywatnego życia każdego człowieka jest nienaruszalna.

3. Obywatelstwo Królestwa Dreamlandu nabywa się i traci zgodnie z przepisami ustawy.

4. Obywatel Królestwa Dreamlandu ma prawo udziału w referendum oraz czynne i bierne prawa wyborcze.

5. Każdy znajdujący się pod władzą Królestwa Dreamlandu korzysta z wolności i praw zapewnionych w Karcie. Wyjątki od tej zasady w stosunku do obywtateli z większą liczbą obywatelstw i cudzoziemców określa ustawa albo dekret.

6. Obowiązkiem obywatela jest wierność Królestwu Dreamlandu i troska o dobro wspólne.

7. Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Królestwa Dreamlandu.

Artykuł 5.
Ograniczenie wolności i praw

1. Ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw jest dopuszczalne na podstawie ustawy albo dekretu lub prawa krajowego i w trybie nimi określonymi, jeżeli jest to konieczne dla ochrony porządku konstytucyjnego lub godności człowieka.

2. Pozbawienie wolności lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie albo dekrecie.

3. Królestwo Dreamlandu chroni własność. Wywłaszczenie jest możliwe tylko na zasadach i w trybie określonym w ustawie albo dekrecie oraz za sprawiedliwym i uprzednim odszkodowaniem.

Artykuł 6.
Prawodawstwo

1. Karta Konstytucyjna jest prawem podstawowym państwa. Prawodawstwo jest związane porządkiem konstytucyjnym.

2. Władza prawodawcza dzieli się między rząd federalny a rządy krajowe.

3. Prawodawstwo federalne obejmuje na zasadzie wyłączności zmiany Karty Konstytucyjnej oraz sprawy: państwowej infrastruktury informatycznej; obywatelstwa dreamlandzkiego; praw i obowiązków cudzoziemców i apatrydów; waluty państwowej; terytorium państwa; symboli i zaszczytów państwowych; stosunków międzynarodowych; organizacji, funkcjonowania i finansów rządu federalnego.

4. Prawodawstwo federalne obejmuje na zasadzie konkurencyjności sprawy: prawa karnego, prawa cywilnego, obronności, działalności gospodarczej, edukacji, pomocy socjalnej.

5. Prawodawstwo krajowe obejmuje sprawy nieobjęte prawodawstwem federalnym oraz sprawy objęte prawodawstwem federalnym na zasadzie konkurencyjności, jeżeli i na ile rząd federalny nie wykonał swoich uprawnień prawodawczych w tym zakresie.

6. Prawodawstwo federalne sprawują Parlament Królewski, Król, Premier Rządu Królewskiego i ministrowie. Parlament Królewski uchwala ustawy, Król wydaje dekrety i edykty, Premier Rządu Królewskiego i ministrowie wydają rozporządzenia.

7. Ustawą zmienia się Kartę Konstytucyjną, stanowi prawo w sprawach organizacji i funkcjonowania Parlamentu Królewskiego. Dekretem stanowi się prawo w sprawach sukcesji królewskiej, regencji, zaszczytów państwowych, organizacji i funkcjonowania dworu królewskiego. Ustawą lub dekretem stanowi się prawo w pozostałych sprawach objętych prawodawstwem federalnym; w tym zakresie ustawy i dekrety mogą zmieniać i uchylać się wzajemnie.

8. Rozporządzenie wydaje się z upoważnienia zawartego w ustawie albo dekrecie i stanowi nim prawo w zakresie tamże określonym. Edykt wydaje się z upoważnienia zawartego w Konstytucji, ustawie albo dekrecie i stanowi nim prawo w zakresie tamże określonym.

9. Ustawy, dekrety, rozporządzenia i edykty ogłasza się w państwowym publikatorze urzędowym przed ich wejściem w życie.

Artykuł 7.
Referendum

1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla Królestwa może być przeprowadzone referenudm ogólnonarodowe.

2. Referendum ogólnokrajowe zarządza się z inicjatywy grupy obywateli Królestwa, Parlamentu Królewskiego lub Króla.

3. Referendum ogólnokrajowe zarządza Król.

4. Na terytorium krajów mogą być przeprowadzane referenda krajowe.

5. Zasady i tryb przeprowadzania referendów ogólnonarodowych i referendów krajowych określa ustawa albo dekret.

Artykuł 8.
Król

1. Król jest głową państwa.

2. Król jest strażnikiem porządku konstytucyjnego i praworządności, suwerenności i integralności terytorialnej państwa; źródłem sprawiedliwości i zaszczytów państwowych; gwarantem ciągłości władzy państwowej.

3. Król sprawuje prawodawstwo zgodnie z Kartą Konstytucyjną. Król sprawuje wykonawstwo w sprawach obywatelstwa dreamlandzkiego, państwowej infrastruktury informatycznej, stosunków międzynarodowych i obronności wespół z Premierem Rządu Królewskiego, właściwymi ministrami i innymi organami państwa, zgodnie z podziałem uprawnień i obowiązków określonym prawem.

4. Król jest najwyższym przedstawicielem dyplomatycznym państwa i jako taki w szczególności: wypowiada wojnę i zawiera pokój, ratyfikuje i wypowiada traktaty, przyjmuje przedstawicieli dyplomatycznych państw obcych i organizacji międzynarodowych.

5. Król może: umorzyć trwające postępowanie karne; złagodzić albo darować karę wymierzoną przez Sąd Królestwa albo inny organ karzący; zatrzeć skazanie; zarządzić, w drodze edyktu, amnestię; zarządzić, w drodze edyktu, abolicję.

Artykuł 9.
Regencja; opróżnienie tronu

1. Król może powołać regenta albo radę regencyjną do wykonywania, w jego imieniu, jego uprawnień i obowiązków.

2. Sąd, na wniosek Parlamentu Królewskiego, powołuje regenta albo radę regencyjną, jeśli Król zaniechał wykonywania swoich uprawnień i obowiązków bez ustanowienia regencji.

3. Sąd, na wniosek Parlamentu Królewskiego, stwierdza opróżnienie tronu, jeśli regencja ustanowiona w trybie ust. 1 lub 2 trwa ponad 90 dni.

4. Nie można stwierdzić opróżnienia tronu, jeśli Król zniósł już regencję.

Artykuł 10.
Parlament Królewski

1. Parlament Królewski stanowi reprezentację woli wspólnoty obywateli dreamlandzkich i sprawuje, zgodnie z Kartą Konstytucyjną, prawodawstwo.

2. Obywatel dreamlandzki ma prawo zasiadać w Parlamencie Królewskim. Król powołuje go w skład Parlamentu Królewskiego na jego wniosek. Ustawą może być ustanowiony wymóg określonego stażu obywatelskiego lub niekaralności dla powołania w skład Parlamentu Królewskiego.

3. Parlament Królewski podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeżeli Karta Konstytucyjna nie stanowi inaczej.

4. Pracę Parlamentu Królewskiego organizuje Marszałek Parlamentu Królewskiego; przy wykonywaniu swoich uprawnień i obowiązków korzysta on z pomocy Wicemarszałków Parlamentu Królewskiego. Marszałka i Wicemarszałków Parlamentu Królewskiego wybiera Parlament Królewski.

Artykuł 11.
Procedura ustawodawcza

1. Projekt ustawy może przedłożyć Parlamentowi Królewskiemu: członek Parlamentu Królewskiego, Król, Premier Rządu Królewskiego, minister w zakresie swojej właściwości. Projekt ustawy zmieniającej Kartę Konstytucyjną może przedłożyć: członek Parlamentu Królewskiego, Król, Premier Rządu Królewskiego. Projekt ustawy stanowiącej prawo w sprawach organizacji i funkcjonowania Parlamentu Królewskiego może przedłożyć tylko członek Parlamentu Królewskiego.

2. Parlament Królewski debatuje, a następnie głosuje nad przedłożonym projektem ustawy. Parlament Królewski uchwala ustawę zwykłą większością głosów, a ustawę zmieniającą Kartę Konstytucyjną większością dwóch trzecich głosów liczby członków Parlamentu Królewskiego. Uchwaloną ustawę Marszałek Parlamentu Królewskiego doręcza Królowi.

3. Król, najpóźniej 14. dnia od daty doręczenia, zatwierdza i ogłasza doręczoną mu ustawę albo odmawia jej zatwierdzenia. Jeżeli doręczona Królowi ustawa zmienia Kartę Konstytucyjną albo stanowi prawo wyłącznie w sprawach organizacji i funkcjonowania Parlamentu Królewskiego, Król, najpóźniej 3. dnia od daty doręczenia, ogłasza ją.

4. Marszałek Parlamentu Królewskiego przedkłada Parlamentowi Królewskiemu ustawę, której zatwierdzenia Król odmówił. Parlament Królewski głosuje nad przedłożoną mu ustawą i uchwala ją powtórnie, większością trzech piątych głosów liczby członków Parlamentu Królewskiego. Uchwaloną powtórnie ustawę Marszałek Parlamentu Królewskiego doręcza Królowi.

5. Król, najpóźniej 3. dnia od daty doręczenia, ogłasza doręczoną mu, powtórnie uchwaloną ustawę.

Artykuł 12.
Wydawanie dekretów

1. Dekrety stanowiące prawo w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 7 zd. 2, Król wydaje samodzielnie. Inne dekrety wydaje samodzielnie, przy czym wówczas podlegają one zatwierdzeniu przez Parlament Królewski, albo na wniosek Rządu Królewskiego.

2. Wydawszy dekret podlegający zatwierdzeniu, Król przedkłada go Parlamentowi Królewskiemu. Może przy tym uznać dekret za pilny.

3. Parlament Królewski głosuje nad przedłożonym mu dekretem i zatwierdza go zwykłą większością głosów. Nad dekretem pilnym Parlament Królewski głosuje przez 48 godzin. Zatwierdzony dekret Marszałek Parlamentu Królewskiego doręcza Królowi.

4. Król ogłasza doręczony mu, zatwierdzony dekret.

5. Otrzymawszy od Rządu Królewskiego wniosek o wydanie dekretu, najpóźniej 7. dnia od daty doręczenia wniosku Król wydaje dekret w brzmieniu zgodnym ze wnioskiem albo uzgodnionym później z Rządem Królewskim, albo też przedkłada wniosek Parlamentowi Królewskiemu, który rozpatruje go jak projekt ustawy pochodzący od Premiera Rządu Królewskiego.

Artykuł 13.
Rząd Królewski

1. Rząd Królewski kieruje sprawami publicznymi i zapewnia wykonanie prawa federalnego w zakresie, w jakim nie należy to do Króla ani rządów krajowych.

2. Rząd składa się z Premiera Rządu Królewskiego oraz Ministrów Korony. Król powołuje i rozwiązuje Rząd oraz dokonuje zmian w jego składzie.

3. Premier jest wybierany przez obywateli dreamlandzkich w odbywających się raz na dwa miesiące, powszechnych, bezpośrednich, równych i wolnych wyborach, w tajnym głosowaniu. Król zarządza wybory oraz na wniosek wybranego Premiera powołuje nowy Rząd.

4. Król rozwiązuje Rząd, jeśli:

1) Parlament Królewski nie przyjął sprawozdania Rządu, o którym mowa w ust. 6;
2) Rząd nie przedstawił tegoż sprawozdania terminowo;
3) Premier zrezygnował ze sprawowania swojego urzędu;
4) Premier nie może dalej sprawować swojego urzędu z prawnej przyczyny.

Rozwiązawszy Rząd, Król powierza mu tymczasowo dalsze pełnienie jego obowiązków. W przypadkach określonych pkt 3 i 4 wyznacza spośród Ministrów Korony pełniącego obowiązki Premiera.

5. Król dokonuje zmian w składzie Rządu na wniosek Premiera. Nadto odwołuje Ministra Korony, któremu Parlament Królewski wyraził wotum nieufności większością co najmniej trzech piątych głosów.

6. Rząd przedstawia Parlamentowi Królewskiemu okresowe sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdanie przedstawia się w ciągu dwóch dni po upływie każdych kolejnych dwóch tygodni od daty powołania Rządu. Parlament głosuje nad przedstawionym sprawozdaniem przez trzy dni i przyjmuje je zwykłą większością głosów.

7. Członkowie Parlamentu Królewskiego mogą zwracać się z zapytaniami do członków Rządu. Odpowiedź powinna być udzielona najpóźniej siódmego dnia od daty zapytania.

Artykuł 14.
Sąd Królestwa

1. Wymiar sprawiedliwości w Królestwie Dreamlandu sprawuje Sąd Królestwa w imieniu Króla.

2. Sąd Królestwa orzeka na podstawie prawa, a w razie konieczności także na podstawie utrwalonych zwyczajów oraz zasad słuszności.

3. Każdy ma prawo wnieść swoją sprawę przed Sąd Królestwa. Każdy ma ponadto prawo odwołać się od wydanego w jego sprawie wyroku i uzyskać ponowne rozpatrzenie sprawy.

4. Sąd Królestwa stanowią sędziowie i sędziowie pokoju. Sędziów mianuje Król za zgodą Parlamentu Królewskiego na czteromiesięczną kadencję. Sędziów pokoju powołuje i odwołuje Król na wniosek Parlamentu Królewskiego. Nowo mianowany (powołany) sędzia (sędzia pokoju) obowiązany jest złożyć przysięgę na wierność Królestwu i prawu.

5. Sędziowie i sędziowie pokoju są niezawiśli i w wykonywaniu swojego urzędu podlegają wyłącznie Karcie Konstytucyjnej.

6. Sędzia nie może być członkiem partii politycznej.

7. Sędzia może być usunięty z urzędu tylko wyrokiem Sądu Królestwa, wydanym z ważnej przyczyny, na podstawie ustawy lub dekretu. Bez zgody Sądu Królestwa urzędujący sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, nie może też toczyć się przeciw niemu postępowanie karne.

8. Sądem Królestwa kieruje Prezes Sądu Królestwa, mianowany spośród sędziów i sędziów pokoju przez Króla za zgodą Parlamentu Królewskiego na czteromiesięczną kadencję. Prezes może być odwołany przez Króla przed upływem kadencji, za zgodą albo na wniosek Parlamentu Królewskiego. Prezes opróżnia swój urząd, gdy przestał być sędzią albo sędzią pokoju.

9. Ustawa albo dekret określi:

1) tryb postępowania przed Sądem Królestwa;

2) ustrój Sądu Królestwa i jego wewnętrzną organizację;

3) warunki bycia mianowanym na urząd sędziego;

4) tryb opróżnienia urzędu sędziego przed upływem kadencji.

Artykuł 15.
Odpowiedzialność konstytucyjna Króla; immunitety królewskie

1. Król odpowiada tronem przed sądem za naruszenie Karty Konstytucyjnej, ustawy lub dekretu, popełnione w zakresie panowania lub w związku z nim, albo za popełnienie przestępstwa, z oskarżenia Parlamentu Królewskiego.

2. Parlament Królewski rozważa postawienie Króla w stan oskarżenia na wniosek trzeciej części członków Parlamentu Królewskiego. Od złożenia wniosku, aż do jego odrzucenia albo prawomocnego osądzenia sprawy, ustąpienie z tronu jest wyłączone.

3. Parlament Królewski uchwala postawienie Króla w stan oskarżenia większością co najmniej trzech piątych głosów liczby członków Parlamentu Królewskiego, jednocześnie wyznaczając ze swojego grona oskarżyciela lub oskarżycieli oraz powołując regenta albo radę regencyjną. Tak ustanowiona regencja trwa aż do prawomocnego osądzenia sprawy.

4. O odpowiedzialności Króla sąd orzeka w imię wspólnoty obywateli dreamlandzkich.

5. Król nie podlega żadnej innej odpowiedzialności prawnej. Panujący Król nie może być pociągnięty do żadnej odpowiedzialności prawnej, nie może też toczyć się przeciw niemu postępowanie, do tego zmierzające.

Artykuł 16.
Odpowiedzialność konstytucyjna członków rządu

1. Premier Rządu Królewskiego odpowiada przed sądem za naruszenie Karty Konstytucyjnej, ustawy lub dekretu, popełnione w zakresie urzędowania albo w związku ze sprawowanym urzędem, z oskarżenia Króla albo Parlamentu Królewskiego; tak samo minister.

2. Parlament Królewski uchwala postawienie Premiera Rządu Królewskiego albo ministra w stan oskarżenia większością co najmniej trzech piątych głosów, jednocześnie wyznaczając ze swojego grona oskarżyciela lub oskarżycieli.

3. Uznając oskarżenie, sąd składa oskarżonego z urzędu. Nie stoi to na przeszkodzie orzeczeniu innych środków, przewidzianych ustawą lub dekretem.

Artykuł 17.
Stany nadzwyczajne

1. Na czas wojny Król może, w drodze edyktu, wprowadzić stan wojenny.

2. W przypadku zagrożenia bytu państwa lub porządku konstytucyjnego, którego nie da się usunąć konstytucyjnymi środkami, Król może, w drodze edyktu, wprowadzić stan wyjątkowy na czas określony, nie dłuższy niż 30 dni.

3. Na czas trwania stanu wojennego lub wyjątkowego prawa człowieka i obywatela mogą być zawieszone; w szczególności na czas trwania stanu wojennego mogą być zawieszone prawa obywateli państw nieprzyjacielskich.

4. Jeżeli liczba członków Parlamentu Królewskiego nie przekracza 5, Król może, w drodze edyktu, wprowadzić stan klęski aktywnościowej.

5. W stanie klęski aktywnościowej Król rozpatruje każdą ustawę w trybie z art. 11 ust. 3 zd. 1, a jeśli to odmówi jej zatwierdzenia, ustawa nie podlega powtórnemu rozpatrzeniu przez Parlament Królewski. Dekretem stanowi się prawo w całym zakresie prawodawstwa federalnego. Król wydaje dekrety tylko samodzielnie i nie podlegają one zatwierdzeniu przez Parlament Królewski. Wszelkie kompetencje Króla, zwyczajnie wykonywane na wniosek albo za zgodą Parlamentu Królewskiego, wykonuje on samodzielnie.

6. Król, w drodze edyktu, zakańcza trwający stan wojenny, stan wyjątkowy albo stan klęski aktywnościowej, gdy ustały przyczyny jego wprowadzenia.

(—) Karolina Aleksandra
Ostatnio zmieniony 8 mar 2019, 14:58 przez Alfred, łącznie zmieniany 2 razy.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Awatar użytkownika
Alfred
obywatel
Posty: 2385
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: [WNIOSEK] Eksperyment konstytucyjny dot. rządu

Post autor: Alfred »

Przyjmuję wniosek, kieruję go pod obrady i zarządzam debatę do następnej niedzieli włącznie.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Awatar użytkownika
Gilead
Posty: 94
Rejestracja: 21 sty 2019, 16:34
Numer GG: 67441662
NIM: 956381
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 16/03] Eksperyment konstytucyjny dot. rządu

Post autor: Gilead »

Zagłosuję przeciw. Proponowane rozwiązania cą całkowicie nierealne, zaś przymus w proponowanym zakresie przyniesie w rzeczywistości efekt odwrotny do zamierzonego przez wnioskodawcę.
Awatar użytkownika
Alfred
obywatel
Posty: 2385
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 16/03] Eksperyment konstytucyjny dot. rządu

Post autor: Alfred »

Jeśli całkowicie nierealne jest, aby raz na dwa tygodnie rząd dał nam znać w kilku — kilkunastu zdaniach, co robił ostatnio, to co jest jeszcze w ogóle możliwe?
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Awatar użytkownika
Chamberlain
Posty: 1956
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
NIM: 866253
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 16/03] Eksperyment konstytucyjny dot. rządu

Post autor: Chamberlain »

Alfred pisze: 9 mar 2019, 13:51
Jeśli całkowicie nierealne jest, aby raz na dwa tygodnie rząd dał nam znać w kilku — kilkunastu zdaniach, co robił ostatnio, to co jest jeszcze w ogóle możliwe?
Zmiana awatara.
- - William diuk Chamberlain-Schlesinger
Awatar użytkownika
Alfred
obywatel
Posty: 2385
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 16/03] Eksperyment konstytucyjny dot. rządu

Post autor: Alfred »

Dla siebie lepszego już raczej nie znajdę.

Mówiąc poważnie: nie spodziewam się ustawą zrobić ze złych rządów dobre rządy. Chodzi mi natomiast o stworzenie mechanizmów zachęcających ministrów do dzielenia stojących przed nimi zadań na mniejsze pakiety i systematycznego ich realizowania oraz o wymuszenie na rządzie prowadzenia chociaż minimalnej polityki informacyjnej, tak, aby obywatele mieli co chwalić, co ganić i o czym dyskutować.

Zły rząd nie podoła tym nowym wymogom. Rzecz jednak w tym, że jego trwanie nie jest żadną wartością dodaną. Możemy dryfować bezwładnie także bez nominalnych sterników i będzie w tym przynajmniej więcej uczciwości intelektualnej. Jeśli znajdziemy się w stanie permanentnych wyborów, to trudno. Cykl w końcu zostanie tak czy inaczej przerwany. Świadomość kryzysu może wręcz pobudzić do działania.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Awatar użytkownika
Karolina Aleksandra
król-senior
Posty: 1786
Rejestracja: 25 wrz 2012, 20:23
NIM: 430209
user_herb: k14
Lokalizacja: Ekorre
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 16/03] Eksperyment konstytucyjny dot. rządu

Post autor: Karolina Aleksandra »

Wysoka Izbo,

Mam mieszane uczucia. Nie naprawimy braku chęci wśród obywateli do sprawowania stanowiska Premiera przykręceniem śruby. Problem tkwi raczej w czymś innym i skrócenie kadencji do dwóch miesięcy go nie naprawi. Chociaż sam pomysł składania sprawozdań rządowych jest całkiem w porządku.

Może po prostu comiesięczne referendum w sprawie tego, czy Premier ma kontynuować urzędowanie? Wtedy kadencję można by wydłużyć nawet do połowy roku. I każdy miałby spokojnie czas na realizację swoich zamierzeń, a ostry napad realiozy nie położy całego urzędowania.

Karolina Aleksandra
Awatar użytkownika
Chamberlain
Posty: 1956
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
NIM: 866253
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 16/03] Eksperyment konstytucyjny dot. rządu

Post autor: Chamberlain »

Alfred pisze: 9 mar 2019, 21:00 Dla siebie lepszego już raczej nie znajdę.
Przepraszam za offtop, ale co właściwie jest na tym awatarze?
- - William diuk Chamberlain-Schlesinger
Awatar użytkownika
Alfred
obywatel
Posty: 2385
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 16/03] Eksperyment konstytucyjny dot. rządu

Post autor: Alfred »

(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Awatar użytkownika
Maciej II
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 2283
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 16/03] Eksperyment konstytucyjny dot. rządu

Post autor: Maciej II »

Frantisek Kupka to jakiś Wandejczyk?
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
Awatar użytkownika
Aleksander
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 5377
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 16/03] Eksperyment konstytucyjny dot. rządu

Post autor: Aleksander »

Wysoka Izbo,

projekt uważam za absolutnie interesujący. Jako, że pomimo wieku, nadal tkwi we mnie coś z rewolucjonisty, to jestem skłonny poprzeć ten projekt. To jest świeże podejście, zupełnie nowy pomysł. Prawdziwa sensacja i świeżość, której potrzebujemy. Gdybym był Chylińską w telewizyjnym show, to ująłbym to doprawdy dosadniej.
(-) Alexander, Rex Dreamlandis et Scholandiæ
Awatar użytkownika
Alfred
obywatel
Posty: 2385
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 16/03] Eksperyment konstytucyjny dot. rządu

Post autor: Alfred »

Karolina Aleksandra pisze: 9 mar 2019, 22:44Nie naprawimy braku chęci wśród obywateli do sprawowania stanowiska Premiera przykręceniem śruby.
To nie jest, w moim odczuciu, przykręcenie śruby. Chodzi po prostu o to, żeby wymagać chociaż absolutnego minimum. Jeśli rząd działa, to ma czym się pochwalić, a rozsądny premier czy minister propagandy korzysta z tej możliwości, żeby zwiększyć swoje poparcie społeczne. Nie wymaga się przecież wielkich sukcesów w każdym sprawozdaniu, tylko oznak, że coś tam rzeczywiście się w Pałacu Rady dzieje.
Karolina Aleksandra pisze: 9 mar 2019, 22:44Może po prostu comiesięczne referendum w sprawie tego, czy Premier ma kontynuować urzędowanie? Wtedy kadencję można by wydłużyć nawet do połowy roku. I każdy miałby spokojnie czas na realizację swoich zamierzeń, a ostry napad realiozy nie położy całego urzędowania.
Doświadczenie wielu minionych kadencji wskazuje, że raz spadłszy, aktywność rządu raczej się już nie podnosi. A ponieważ aktywność w mikronacjach działa na zasadzie feedback loop, wraz z gabinetem usypia całe państwo, co tym bardziej zniechęca do podjęcia jakichkolwiek działań. Zwracam uwagę, że projekt wymaga sprawozdania rządu, nie premiera. Nawet jeśli ten ostatni jest chwilowo wyłączony z działania, powinni pracować ministrowie. Sprawozdanie może przedstawić wicepremier. Ba! ponieważ przyjęcie sprawozdania jest czysto uznaniową decyzją parlamentu, do pomyślenia jest nawet przyjęcie sprawozdania zawierającego deklarację „nic ostatnio nie zrobiliśmy, przepraszamy, poprawimy się”. Kwestia wejścia w jakiś dialog ze społeczeństwem zamiast przesypiania kadencji na kanapach w gabinetach.

Nie jestem też pewien, po co komu sześciomiesięczna kadencja. Czy któryś z ostatnich premierów żałował, że nie mógł zostać na urzędzie dłużej? Czy ktoś prezentował tak ambitne plany, że trzeba byłoby je realizować przez sześć miesięcy? Przypominam też, że funkcjonuje u nas nieograniczona reelekcja.
الوـس pisze: 10 mar 2019, 21:05 Wysoka Izbo,

projekt uważam za absolutnie interesujący. Jako, że pomimo wieku, nadal tkwi we mnie coś z rewolucjonisty, to jestem skłonny poprzeć ten projekt. To jest świeże podejście, zupełnie nowy pomysł. Prawdziwa sensacja i świeżość, której potrzebujemy. Gdybym był Chylińską w telewizyjnym show, to ująłbym to doprawdy dosadniej.
Dziękuję za poparcie (bo rozumiem, że przy żartobliwym tonie jest zasadniczo na serio). Zachęcam pozostałych Kolegów Deputowanych do zajęcia stanowiska i zwracam uwagę, że projekt zawiera trzy rozłączne rozwiązania: skrócenie kadencji rządu, wyposażenie go w półsamodzielne kompetencje prawodawcze oraz zastąpienie referendum w sprawie odwołania premiera stałą, parlamentarną kontrolą całego rządu, dokonywaną na podstawie cyklicznych sprawozdań.

Zachęcam też do poparcia projektu, bo nie zaszkodzi, a pomóc może. Tym bardziej, że jeśli się nie sprawdzi, to za cztery miesiące znów będzie po dawnemu.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Awatar użytkownika
Aleksander
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 5377
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 16/03] Eksperyment konstytucyjny dot. rządu

Post autor: Aleksander »

Alfred pisze: 10 mar 2019, 21:41
الوـس pisze: 10 mar 2019, 21:05 Wysoka Izbo,

projekt uważam za absolutnie interesujący. Jako, że pomimo wieku, nadal tkwi we mnie coś z rewolucjonisty, to jestem skłonny poprzeć ten projekt. To jest świeże podejście, zupełnie nowy pomysł. Prawdziwa sensacja i świeżość, której potrzebujemy. Gdybym był Chylińską w telewizyjnym show, to ująłbym to doprawdy dosadniej.
Dziękuję za poparcie (bo rozumiem, że przy żartobliwym tonie jest zasadniczo na serio). Zachęcam pozostałych Kolegów Deputowanych do zajęcia stanowiska i zwracam uwagę, że projekt zawiera trzy rozłączne rozwiązania: skrócenie kadencji rządu, wyposażenie go w półsamodzielne kompetencje prawodawcze oraz zastąpienie referendum w sprawie odwołania premiera stałą, parlamentarną kontrolą całego rządu, dokonywaną na podstawie cyklicznych sprawozdań.
Zasadniczo jestem za. Trochę nie w moim klimacie jest zmiana nazewnictwa, ale to jest mało istotne w tym stanie rzeczy. Zamierzam popierać ten projekt.
(-) Alexander, Rex Dreamlandis et Scholandiæ
Awatar użytkownika
Alfred
obywatel
Posty: 2385
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 16/03] Eksperyment konstytucyjny dot. rządu

Post autor: Alfred »

Wysoka Izbo,

zgłaszam autopoprawkę polegającą na tym, aby w art. 1 pkt 1 wprowadzane brzmienie art. 13 Karty Konstytucyjnej zmienić na następujące:
Artykuł 13.
Rząd Królewski
1. Rząd Królewski kieruje sprawami publicznymi i zapewnia wykonanie prawa federalnego w zakresie, w jakim nie należy to do Króla ani rządów krajowych.

2. Rząd składa się z Premiera Rządu Królewskiego oraz Ministrów Korony. Król powołuje Rząd oraz dokonuje zmian w jego składzie. Raz powołany Rząd urzęduje aż do powołania Rządu nowego.

3. Premier jest wybierany przez obywateli dreamlandzkich w odbywających się raz na dwa miesiące, powszechnych, bezpośrednich, równych i wolnych wyborach, w tajnym głosowaniu. Król zarządza wybory, a na wniosek wybranego w nich Premiera powołuje nowy Rząd.

4. Król zarządza wybory Premiera wcześniej, niżby zwyczajnie należało, jeśli:

1) Parlament Królewski nie przyjął sprawozdania Rządu, o którym mowa w ust. 6;
2) Rząd nie przedstawił tegoż sprawozdania terminowo;
3) Premier zrezygnował ze sprawowania swojego urzędu;
4) Premier nie może dalej sprawować swojego urzędu z prawnej przyczyny.

W przypadkach określonych pkt 3 i 4 Król powierza jednemu z Ministrów Korony pełnienie obowiązków Premiera.

5. Król dokonuje zmian w składzie Rządu na wniosek Premiera. Nadto odwołuje Ministra Korony, któremu Parlament Królewski wyraził wotum nieufności większością co najmniej trzech piątych głosów.

6. Rząd przedstawia Parlamentowi Królewskiemu okresowe sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdanie przedstawia się w ciągu dwóch dni po upływie każdych kolejnych dwóch tygodni od daty powołania Rządu. Parlament głosuje nad przedstawionym sprawozdaniem przez trzy dni i przyjmuje je zwykłą większością głosów.

7. Członkowie Parlamentu Królewskiego mogą zwracać się z zapytaniami do członków Rządu. Odpowiedź powinna być udzielona najpóźniej siódmego dnia od daty zapytania.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Awatar użytkownika
Alfred
obywatel
Posty: 2385
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 16/03] Eksperyment konstytucyjny dot. rządu

Post autor: Alfred »

Zamykam debatę i zarządzam głosowanie, które potrwa do najbliższego piątku włącznie. Poniżej publikuję jednolity tekst projektu, uwzględniający zgłoszoną autopoprawkę oraz korektę dokonaną na podstawie Regulaminu, oraz kartę do głosowania.
USTAWA
z dnia …

o zmianie Karty Konstytucyjnej
Art. 1. Na czas obowiązywania niniejszej ustawy w Karcie Konstytucyjnej z dnia 9 lutego 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 12 i 13 otrzymują brzmienie:
Artykuł 12.
Wydawanie dekretów
1. Król samodzielnie wydaje dekrety stanowiące prawo w zakresie wyznaczonym art. 6 ust. 7 zd. 2. Inne dekrety wydaje albo samodzielnie, przy czym wówczas zatwierdza je Parlament Królewski, albo na wniosek Rządu Królewskiego.

2. Wydawszy dekret podlegający zatwierdzeniu, Król przedkłada go Parlamentowi Królewskiemu. Może przy tym uznać dekret za pilny.

3. Parlament Królewski głosuje nad przedłożonym mu dekretem i zatwierdza go zwykłą większością głosów. Nad dekretem pilnym Parlament Królewski głosuje przez czterdzieści osiem godzin. Zatwierdzony dekret Marszałek Parlamentu Królewskiego doręcza Królowi.

4. Król ogłasza doręczony mu, zatwierdzony dekret.

5. Król załatwia wniosek o wydanie dekretu najpóźniej siódmego dnia od daty doręczenia. Wydaje dekret w brzmieniu zgodnym ze wnioskiem, wydaje dekret w innym brzmieniu, uzgodnionym z Rządem Królewskim albo przesyła wniosek Parlamentowi Królewskiemu. Parlament rozpatruje wniosek jak projekt ustawy przedłożony mu przez Premiera Rządu Królewskiego.

Artykuł 13.
Rząd Królewski
1. Rząd Królewski kieruje sprawami publicznymi i zapewnia wykonanie prawa federalnego w zakresie, w jakim nie należy to do Króla ani rządów krajowych.

2. Rząd składa się z Premiera Rządu Królewskiego oraz Ministrów Korony. Król powołuje Rząd oraz dokonuje zmian w jego składzie. Rząd kończy urzędowanie wraz z powołaniem nowego Rządu.

3. Obywatele dreamlandzcy wybierają Premiera w odbywających się raz na dwa miesiące, powszechnych, bezpośrednich, równych i wolnych wyborach, w tajnym głosowaniu. Król zarządza wybory, a na wniosek wybranego w nich Premiera powołuje nowy Rząd.

4. Król zarządza wybory Premiera wcześniej, niżby zwyczajnie należało, jeśli:


1) Parlament Królewski nie przyjął sprawozdania Rządu, o którym mowa w ust. 6;
2) Rząd nie przedstawił tegoż sprawozdania terminowo;
3) Premier zrezygnował ze sprawowania swojego urzędu;
4) Premier nie może dalej sprawować swojego urzędu z prawnej przyczyny.

W przypadkach przewidzianych pkt 3 i 4 Król powierza jednemu z Ministrów Korony pełnienie obowiązków Premiera.

5. Król dokonuje zmian w składzie Rządu na wniosek Premiera. Nadto odwołuje Ministra Korony, któremu Parlament Królewski wyraził wotum nieufności większością co najmniej trzech piątych głosów.

6. Rząd przedstawia Parlamentowi Królewskiemu sprawozdanie ze swojej działalności w ciągu dwóch dni po upływie każdych kolejnych dwóch tygodni od daty powołania Rządu. Parlament głosuje nad przedstawionym sprawozdaniem przez trzy dni i przyjmuje je zwykłą większością głosów.

7. Członkowie Parlamentu Królewskiego mogą zwracać się z zapytaniami do członków Rządu. Adresat zapytania udziela odpowiedzi najpóźniej siódmego dnia od daty zapytania.

2) art. 17 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. W stanie klęski aktywnościowej Król rozpatruje każdą ustawę w trybie z art. 11 ust. 3 zd. 1, stanowi prawo dekretem w całym zakresie prawodawstwa federalnego, wydaje dekrety tylko samodzielnie oraz wykonuje samodzielnie swoje kompetencje, zwyczajnie wykonywane na wniosek albo za zgodą Parlamentu Królewskiego. Parlament Królewski nie rozpatruje niezatwierdzonych ustaw ponownie ani nie zatwierdza dekretów.

Art. 2. Wszelkie zmiany, jakie zostałyby w czasie obowiązywania niniejszej ustawy wprowadzone w zmienionych nią przepisach Karty Konstytucyjnej, obowiązują tak długo, jak sama niniejsza ustawa, chyba że zastrzeżono inaczej.

Art. 3. Na czas obowiązywania niniejszej ustawy zawiesza się obowiązywanie przepisów o odwoływaniu Premiera Rządu Królewskiego w drodze referendum.

Art. 4. 1. Niniejsza ustawa wchodzi w życie wraz z pierwszym wyborem Premiera Rządu Królewskiego po jej ogłoszeniu. Wybór ten odbywa się już na podstawie art. 13 ust. 3 Karty Konstytucyjnej w brzmieniu nadanym mu niniejszą ustawą.

2. Niniejsza ustawa traci moc wraz z trzecim wyborem Premiera Rządu Królewskiego po jej ogłoszeniu. Wybór ten odbywa się już na podstawie art. 13 ust. 3–5 Karty Konstytucyjnej w jej dotychczasowym brzmieniu.
król-senior Alfred:
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja:
sir Colquhoun:
sir Pohl:
pan von Witt:
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
obywatel
Posty: 13211
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Bekka-Heach (Rolandia)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 22/03] Eksperyment konstytucyjny dot. rządu

Post autor: Daniel von Witt »

król-senior Alfred:
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja:
sir Colquhoun:
sir Pohl:
pan von Witt: PRZECIW
(-) Daniel von Witt
Awatar użytkownika
Aleksander
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 5377
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 22/03] Eksperyment konstytucyjny dot. rządu

Post autor: Aleksander »

król-senior Alfred:
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja: ZA
sir Colquhoun:
sir Pohl:
pan von Witt: PRZECIW
(-) Alexander, Rex Dreamlandis et Scholandiæ
Awatar użytkownika
Alfred
obywatel
Posty: 2385
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 22/03] Eksperyment konstytucyjny dot. rządu

Post autor: Alfred »

król-senior Alfred: ZA
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja: ZA
sir Colquhoun:
sir Pohl:
pan von Witt: PRZECIW
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Awatar użytkownika
Gilead
Posty: 94
Rejestracja: 21 sty 2019, 16:34
Numer GG: 67441662
NIM: 956381
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 22/03] Eksperyment konstytucyjny dot. rządu

Post autor: Gilead »

król-senior Alfred: ZA
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja: ZA
sir Colquhoun: PRZECIW
sir Pohl:
pan von Witt: PRZECIW
Awatar użytkownika
Maciej II
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 2283
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 22/03] Eksperyment konstytucyjny dot. rządu

Post autor: Maciej II »

król-senior Alfred: ZA
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja: ZA
sir Colquhoun: PRZECIW
sir Pohl: PRZECIW
pan von Witt: PRZECIW
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
Zablokowany

Wróć do „Parlament Królewski 2016 — 2019”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości