Strona 1 z 1

[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] Ordynacja wyborcza (2)

: 26 lut 2019, 10:20
autor: Alfred
Wysoka Izbo,

składam nowy projekt nowej Ordynacji wyborczej. Napisałem go od nowa, uwzględniając uwagi wyrażone w debacie nad poprzednim projektem. Uzasadnienie pozostaje jednak niezmienione.
USTAWA
z dnia …

Ordynacja wyborcza
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
Art. 1. Wybory Premiera Rządu Królewskiego, zwane dalej „wyborami”, oraz referendum w sprawie jego odwołania, zwane dalej „referendum”, odbywają się według przepisów tej ustawy.

Art. 2. 1. Obywatelowi dreamlandzkiemu przysługuje prawo wybierania, prawo żądania zarządzenia referendum oraz prawo głosu w referendum, chyba że jest prawomocnie pozbawiony praw publicznych.
2. Nie przysługuje w danych wyborach prawo wybierania temu, kto nie miał obywatelstwa dreamlandzkiego jeszcze przed zarządzeniem tych wyborów. Tak samo nie przysługuje w danym referendum prawo głosu temu, kto nie miał obywatelstwa dreamlandzkiego jeszcze przed zarządzeniem tego referendum.
3. Wyborcy przysługuje także prawo kandydowania, chyba że zachodzi co do niego co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) jest obywatelem państwa obcego lub był nim w dniu zarządzenia wyborów;
2) sprawuje urząd Komisarza Wyborczego Królestwa;
3) prawomocnie zakazano mu sprawowania urzędu Premiera Rządu Królewskiego.
4. Raz utracone prawo kandydowania w danych wyborach nie powraca, nawet gdyby ustały przyczyny jego wygaśnięcia.

Art. 3. 1. Do przeprowadzania wyborów i referendów, w tym referendów określonych Ordynacją referendalną, Król powołuje Komisarza Wyborczego Królestwa.
2. Komisarz Wyborczy Królestwa jest niezależny i wykonuje swoje kompetencje niezawiśle.
3. Nie może on być odwołany w okresie od zarządzenia wyborów albo referendum, w tym referendum określonego Ordynacją referendalną, aż do ich zakończenia, chyba że zachodzi ku temu szczególna konieczność.

Art. 4. 1. Wybory, drugie tury wyborów i referenda zarządza i odwołuje Król.
2. W zakresie przeprowadzania wyborów i referendów do Komisarza Wyborczego Królestwa należą wszystkie czynności przewidziane tą ustawą, które nie należą na jej podstawie do właściwości innych organów.

Art. 5. 1. Wybory i referenda, w tym referenda określone Ordynacją referendalną, przeprowadza się w internetowym serwisie wyborczym (serwis wyborczy).
2. Serwis wyborczy powinien zapewniać uwierzytelnienie osób biorących udział w głosowaniu, weryfikować ich prawo głosu, dopuszczać oddawanie tylko głosów ważnych i przechowywać informacje o oddanych głosach w sposób zapewniający możliwość ustalenia wyników głosowania przy zachowaniu tajności każdego głosu z osobna.

Art. 6. 1. Uprawnionych do udziału w wyborach albo referendum, w tym referendum określonym Ordynacją referendalną, przypomina się o głosowaniu przed jego rozpoczęciem.
2. Przypomnienia rozsyła się na 28 do 20 godzin przed rozpoczęciem głosowania, wiadomością prywatną na państwowym forum dyskusyjnym, a w miarę możliwości także wiadomością e-mail na adres zawiadamianego ujawniony w Centralnym Rejestrze Mieszkańców, bądź też innym dostępnym i spodziewanie skutecznym sposobem.
3. Przypomnienia rozsyła Komisarz Wyborczy Królestwa.
Rozdział 2.
Wybory
Art. 7. 1. Wybory polegają na głosowaniu, w którym wyborca może oddać pojedynczy głos: za jednym z kandydatów, przeciw wszystkim kandydatom albo obojętny.
2. Druga tura wyborów polega na głosowaniu, w którym wyborca może oddać pojedynczy głos: za jednym z kandydatów albo przeciw wszystkim kandydatom.
3. Głos oddany niezgodnie z przepisami tej ustawy jest nieważny.
4. Zarówno wybory, jak i druga tura wyborów odbywają się przez trzy kolejne dni, począwszy od piątku aż do niedzieli.

Art. 8. 1. Wybory w trybie zwyczajnym zarządza się na 25 do 18 dni przed upływem kadencji ustępującego Premiera Rządu Królewskiego.
2. Wybory w trybie nadzwyczajnym zarządza się niezwłocznie po zaistnieniu innej przyczyny, dla której ich przeprowadzenie jest konieczne, w szczególności po:
1) złożeniu rezygnacji przez urzędującego Premiera Rządu Królewskiego;
2) odwołaniu urzędującego Premiera Rządu Królewskiego bądź złożeniu go z urzędu;
3) obwieszczeniu nierozstrzygnięcia drugiej tury wyborów;
4) stwierdzeniu nieważności wyborów;
5) odwołaniu wyborów albo drugiej tury wyborów.
3. Wybory zarządza się na takie dni, aby rozpoczęły się najpóźniej 20. dnia od zarządzenia wyborów. Przy wyznaczaniu daty wyborów należy dążyć do zapewnienia jak największej liczbie wyborców dogodnej sposobności do udziału w wyborach.
4. Wybory w trybie nadzwyczajnym zarządza się na takie dni, aby rozpoczęły się możliwie najwcześniej, jednak po upływie co najmniej 7 dni od zarządzenia wyborów.

Art. 9. 1. Lista kandydatów otwiera się dzień po zarządzeniu wyborów.
2. Uprawnieni do kandydowania mogą zgłaszać się do wpisu na listę aż do ostatniej niedzieli przed wyborami włącznie. Gdyby z jej upływem na liście nie było przynajmniej dwóch kandydatów, termin ten ulega wydłużeniu o 2 dni.
3. Gdyby termin określony ust. 2 upłynął, a na liście nie było przynajmniej jednego kandydata, w ciągu dwóch dni następujących po jego upływie Król wyznacza pojedynczego kandydata.
4. Kandydata skreśla się z listy, jeśli zrezygnował z kandydowania albo utracił do niego prawo.

Art. 10. 1. Gdyby kandydata skreślono z listy podczas wyborów albo drugiej tury wyborów, głosy oddane za nim uważa się za oddane przeciw wszystkim kandydatom.
2. Wybory albo drugą turę wyborów odwołuje się, gdyby z listy skreślono wszystkich kandydatów, a zgłoszenie się lub wyznaczenie nowych nie było już możliwe.
3. Wybory odwołuje się, gdyby wyznaczenie kandydata w terminie określonym art. 9 ust. 3 okazało się niemożliwe.

Art. 11. 1. Po zakończeniu wyborów ustala i obwieszcza się wyniki głosowania i wyborów.
2. Wyniki głosowania obejmują w szczególności liczbę wyborców, liczbę oddanych głosów, w tym głosów ważnych oraz liczby głosów oddanych w poszczególnych wariantach.
3. Wynik wyborów ustala się następująco, pomijając głosy obojętne: jeśli najwięcej głosów oddano przeciw wszystkim kandydatom, żaden kandydat nie został wybrany; jeśli najwięcej głosów oddano za jednym z kandydatów, został on wybrany; w innym przypadku wybory są nierozstrzygnięte.

Art. 12. 1. Jeśli wybory okazały się nierozstrzygnięte, zarządza się drugą turę wyborów, a przed jej rozpoczęciem skreśla z listy wszystkich kandydatów z wyłączeniem tych, którzy otrzymali na równi najwięcej głosów w pierwszej turze.
2. Drugą turę wyborów zarządza się na takie dni, aby rozpoczęła się możliwie najwcześniej.
Rozdział 3.
Referendum
Art. 13. 1. Referendum polega na głosowaniu, w którym uczestnik może oddać głos za odwołaniem Premiera Rządu Królewskiego i powołaniem na ten urząd zgłoszonego kandydata albo przeciw odwołaniu Premiera Rządu Królewskiego.
2. Głos oddany niezgodnie z przepisami tej ustawy jest nieważny.
3. Referendum odbywa się przez trzy kolejne dni, począwszy od piątku aż do niedzieli.

Art. 14. 1. Wniosek o zarządzenie referendum może złożyć trzech uprawnionych zgodnie z art. 2 ust. 1 obywateli dreamlandzkich, a gdyby był to drugi lub dalszy taki wniosek w tej samej kadencji Premiera Rządu Królewskiego, to siedmiu takich obywateli.
2. Wniosek wskazuje imiennie kandydata na urząd Premiera Rządu Królewskiego. Kandydat wyraża zgodę na kandydowanie w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. Nie jest to konieczne, jeśli sam jest współwnioskodawcą.
3. Nie można wycofać się z udziału we wniosku. Wniosek może być cofnięty tylko przez wszystkich współwnioskodawców łącznie.

Art. 15. Referendum zarządza się na takie dni, aby rozpoczęło się możliwie najwcześniej, jednak po upływie co najmniej 3 dni od jego zarządzenia.

Art. 16. Gdyby wskazany kandydat zrezygnował z kandydowania albo utracił do niego prawo, referendum odwołuje się.

Art. 17. 1. Po zakończeniu referendum ustala i obwieszcza się wyniki głosowania i referendum.
2. Wyniki głosowania obejmują w szczególności liczbę uprawnionych do głosu, liczbę oddanych głosów, w tym głosów ważnych oraz liczby głosów oddanych w poszczególnych wariantach.
3. Wynik referendum ustala się następująco: jeśli więcej niż połowę głosów oddano za odwołaniem Premiera Rządu Królewskiego i powołaniem na ten urząd zgłoszonego kandydata, następuje to właśnie, a w przeciwnym razie Premier Rządu Królewskiego pozostaje na urzędzie.
Rozdział 4.
Skuteczność i ważność wyborów i referendów
Art. 18. Wynik wyborów albo referendum wchodzi w życie dzień po stwierdzeniu ich ważności, a jeśli ich ważność nie podlega badaniu, to wraz z obwieszczeniem ich wyniku.

Art. 19. 1. Badaniu podlega tylko ważność rozstrzygniętych wyborów, w tym drugiej tury wyborów, w których wybrano Premiera Rządu Królewskiego, oraz referendów, w których odwołano Premiera Rządu Królewskiego.
2. Nieważność wyborów albo referendum stwierdza się tylko, jeśli stwierdzone nieprawidłowości w ich zarządzeniu, przeprowadzeniu lub ustaleniu ich wyników miały wpływ na ich wynik.
3. Sąd Królestwa bada ważność wyborów albo referendum w przypadku wniesienia protestu. Protest przysługuje odpowiednio wyborcy albo uprawnionemu do głosu w referendum w ciągu 48 godzin od obwieszczenia wyników wyborów albo referendum. Postępowanie sądowe jest wolne od opłat, a jego uczestnikami są skarżący, Król i Komisarz Wyborczy Królestwa.
4. Król bada ważność wyborów, jeśli w terminie nie wniesiono żadnych protestów.
Rozdział 5.
Przepisy końcowe
Art. 20. W ustawie z dnia 24 lipca 2018 r. — Prawo wyborczo-referendalne wprowadza się następujące zmiany:
1) tytułowi ustawy nadaje się brzmienie: „ustawa z dnia 24 lipca 2018 r. — Ordynacja referendalna”;
2) art. 1 nadaje się brzmienie:

Art. 1. 1. Ustawa określa prawa referendalne obywateli dreamlandzkich, zasady i tryb zarządzania, przeprowadzania, ustalania wyników i stwierdzania ważności referendów ogólnopaństwowych i krajowych oraz właściwość organów władzy publicznej w sprawach określonych ustawą.
2. Ustawa nie ma zastosowania do referendum w sprawie odwołania Premiera Rządu, które odbywa się według przepisów Ordynacji wyborczej.”;

3) w art. 2 skreśla się ust. 1 i ust. 3 pkt 1;
4) użyte w art. 3, 5 i 7, w różnych przypadkach, wyrażenie „wybory i referenda”, zastępuje się każdorazowo wyrażeniem „referenda” w odpowiednim przypadku;
5) art. 4 nadaje się brzmienie:

Art. 4. Referenda przeprowadza Komisarz Wyborczy Królestwa, powołany na podstawie Ordynacji wyborczej.”;

6) art. 6 nadaje się brzmienie:

Art. 6. Głosowania referendalne przeprowadza się w serwisie wyborczym, prowadzonym na podstawie Ordynacji wyborczej.”;

7) dział II skreśla się;
8) art. 22 skreśla się;
9) w art. 25 po słowach „w ciągu sześciu miesięcy” skreśla się pozostałą część przepisu, z wyłączeniem końcowej kropki;
10) użyte w art. 29 ust. 1 i 3, w różnych przypadkach, wyrażenie „„organ wyborczy””, zastępuje się każdorazowo wyrażeniem „Komisarz Wyborczy Królestwa” w odpowiednim przypadku.

Art. 21. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.
USTAWA
z dnia 24 lipca 2018 r.

Ordynacja referendalna

My, Alfred, król Dreamlandu i Scholandii, pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej,
senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji, etc.,

ogłaszamy, że Nasz Parlament uchwalił, a My zatwierdziliśmy, co następuje:

Dział I
Przepisy ogólne

Rozdział 1
Zakres stosowania ustawy, definicje i skróty
Art. 1. 1. Ustawa określa prawa referendalne obywateli dreamlandzkich, zasady i tryb zarządzania, przeprowadzania, ustalania wyników i stwierdzania ważności referendów ogólnopaństwowych i krajowych oraz właściwość organów władzy publicznej w sprawach określonych ustawą.
2. Ustawa nie ma zastosowania do referendum w sprawie odwołania Premiera Rządu, które odbywa się według przepisów Ordynacji wyborczej.

Art. 2. 1. (skreślony).
2. Określenie „uprawniony” oznacza tego, któremu w danym referendum przysługuje prawo głosu.
3. Skrótowe określenia, użyte w niniejszej ustawie, oznaczają odpowiednio:
1) (skreślony);
2) „tydzień” — tydzień kalendarzowy;
3) „weekend” — następujące kolejno po sobie dni tego samego tygodnia: piątek, sobotę i niedzielę.
Rozdział 2
Organy właściwe w sprawach wyborczych i referendalnych
Art. 3. 1. Król zarządza referenda ogólnopaństwowe. Nadto bada i stwierdza ważność referendów ogólnopaństwowych.
2. W stosunku do referendów krajowych te same funkcje pełni właściwy organ rządu krajowego. Jego właściwość określa prawo krajowe.

Art. 4. Referenda przeprowadza Komisarz Wyborczy Królestwa, powołany na podstawie Ordynacji wyborczej.

Art. 5. Sąd Królestwa bada i stwierdza ważność oprotestowanych referendów.
Rozdział 3
Głosowania
Art. 6. Głosowania referendalne przeprowadza się w serwisie wyborczym, prowadzonym na podstawie Ordynacji wyborczej.
Art. 7. 1. Organ wyborczy zawiadamia uprawnionych do głosu o nadchodzących głosowaniach w wyborach i referendach, najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem danego głosowania.
2. Zawiadomień dokonuje się e-mailowo na adres zawiadamianego ujawniony w Centralnym Rejestrze Mieszkańców oraz wiadomością prywatną za pośrednictwem państwowego forum dyskusyjnego.
Dział II
(skreślony)

Dział III
Referenda

Rozdział 1
Prawa referendalne
Art. 19. Obywatelowi dreamlandzkiemu, dysponującemu prawami publicznymi, przysługuje prawo głosu w referendum ogólnopaństwowym, o ile nabył obywatelstwo przed jego zarządzeniem, oraz prawo inicjatywy w zakresie referendum ogólnopaństwowego.

Art. 20. Obywatelowi dreamlandzkiemu, dysponującemu prawami publicznymi, zamieszkałemu na terytorium określonego kraju federacji, przysługuje prawo głosu w referendum krajowym, odbywającym się w tym kraju, o ile nabył obywatelstwo przed jego zarządzeniem, oraz prawo inicjatywy w zakresie takiego referendum.
Rozdział 2
Przedmiot referendum
Art. 21. 1. Referendum ogólnopaństwowe może dotyczyć spraw o szczególnym znaczeniu dla państwa, z wyłączeniem amnestii, budżetu, podatków i kadr rządu federalnego (referendum ogólnopaństwowe zwykłe). Nie może ono naruszać niezależności Sądu Królestwa ani niezawisłości sędziów.
2. Król zarządza referendum ogólnopaństwowe zwykłe samodzielnie albo na wniosek Parlamentu Królewskiego lub pięciu obywateli dysponujących prawem inicjatywy.

Art. 22. (skreślony).

Art. 23. 1. Referendum krajowe może dotyczyć spraw o szczególnym znaczeniu dla kraju federacji, z wyłączeniem budżetu i podatków.
2. Właściwy organ rządu krajowego zarządza referendum krajowe na wniosek Króla albo trzech obywateli dysponujących prawem inicjatywy, a jeśli prawo krajowe tak stanowi, także samodzielnie albo na wniosek innego organu rządu krajowego.

Art. 24. Żadne referendum nie może zmierzać do naruszenia niepodległości państwa lub nienaruszalności jego granic, porządku konstytucyjnego państwa lub poszczególnego kraju ani przepisów ustawy lub dekretu.

Art. 25. Referendum w tym samym przedmiocie nie może odbywać się dwukrotnie w ciągu sześciu miesięcy.
Rozdział 3
Ogólna procedura referendalna
Art. 26. 1. Wniosek o zarządzenie referendum wnosi się do organu właściwego do jego zarządzenia.
2. Obywatel dysponujący prawem inicjatywy może złożyć projekt wniosku o zarządzenie referendum w sekcji państwowego forum dyskusyjnego, przeznaczonej pod urzędowanie organu właściwego. W ciągu następnych 7 dni inni obywatele mogą przyłączyć się do wniosku, który uznaje się za wniesiony w brzmieniu zgodnym z projektem w chwili przyłączenia się wystarczającej liczby obywateli dla jego wniesienia.
3. Wniosek określa przedmiot referendum oraz treść pytań referendalnych i opcji głosowania dla każdego z pytań. Treść pytań ani opcji głosowania nie może zmierzać do narzucenia ani zasugerowania określonego rozstrzygnięcia.

Art. 27. 1. Właściwy organ zarządza referendum niezwłocznie po wniesieniu odpowiedniego wniosku.
2. Może się uprzednio zwrócić do Sądu Królestwa o orzeczenie w sprawie dopuszczalności przedmiotu referendum lub treści pytań referendalnych i opcji głosowania.
3. Głosowanie wyznacza się na weekend jednego z dwóch najbliższych tygodni.
4. Akt zarządzenia referendum określa zgodnie z wnioskiem przedmiot referendum oraz treść poszczególnych pytań referendalnych i opcji głosowania, z dodaniem opcji głosu obojętnego, a także zawiera datę głosowania.

Art. 28. 1. Uprawniony oddaje w głosowaniu pojedynczy głos, wybierając jedną opcję głosowania dla każdego pytania referendalnego.
2. Głos oddany niezgodnie z przepisami ustawy jest nieważny.

Art. 29. 1. Niezwłoczenie po zakończeniu głosowania, organ wyborczy zlicza głosy, a następnie ustala i obwieszcza wyniki głosowania.
2. Obwieszczenie zawiera:
1) liczbę uprawnionych;
2) liczbę uprawnionych, którzy wykonali prawo głosu;
3) liczbę głosów oddanych w poszczególnych opcjach i dla poszczególnych pytań referendalnych;
4) liczbę głosów nieważnych;
5) pouczenie o prawie wniesienia protestu referendalnego i treści odpowiednich przepisów ustawy.
Art. 30. 1. Ważność referendum bada się i stwierdza w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wyników głosowania.
2. Nieważność wyborów stwierdza się tylko, jeśli stwierdzone uchybienia w ich zarządzeniu, przeprowadzeniu lub ustalaniu wyników głosowań mogły mieć wpływ na ich wynik.
3. W terminie dwóch dni od dnia obwieszczenia wyników głosowania, uprawnionemu przysługuje protest referendalny przeciwko ważności referendum do Sądu Królestwa. Protest skierowany jest przeciwko organowi zarządzającemu referendum i organowi wyborczemu łącznie.
Dział IV
Przepisy wprowadzające
Art. 31. W ustawie federalnej z dnia 28 października 2016 r. — Kodeks karny wprowadza się następujące zmiany:
1) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu:
„Art. 22a. 1. Kto fałszuje wynik wyborów albo referendum, podlega karze banicji na czas nie krótszy od 1 miesiąca.
2. Kto przekupuje dysponującego prawem głosu albo w inny sposób, niezgodnie z prawem, wpływa na wynik wyborów albo referendum, podlega karze ograniczenia wolności na czas nie krótszy od 1 miesiąca.
3. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 albo 2 popełnia go w związku ze sprawowaniem władzy publicznej, podlega karze banicji na czas nie krótszy od 3 miesięcy.”;
2) w rozdziale X dodaje się art. 47a w brzmieniu:
„Art. 47a. Kto narusza tajność głosów oddanych w wyborach albo referendum, podlega karze banicji albo karze ograniczenia wolności.”.
Art. 32. Tracą moc dekret królewski z dnia 4 kwietnia 2016 r. — Ordynacja wyborcza oraz ustawa federalna z dnia 19 stycznia 2018 r. o referendach.

Art. 33. Do wyborów i referendów zarządzonych przed wejściem w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 34. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Re: [WNIOSEK] Ordynacja wyborcza (2)

: 26 lut 2019, 20:37
autor: Gilead
Wysoka Izbo,

ze względu na niepotrzebnie zawiłe konstrukcje prawnicze i ogólny bałagan redakcyjno-językowy w przedstawionym wyżej projekcie, zaproponuję Wysokiej Izbie własny projekt ordynacji.

Re: [WNIOSEK] Ordynacja wyborcza (2)

: 2 mar 2019, 11:35
autor: Alfred
Na podstawie art. 3 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 4 i art. 8 ust. 1 i 6 Regulaminu Parlamentu Królewskiego zarządza się:

I. Przyjąć złożony wniosek i poddać pod obrady.
II. Otworzyć debatę nad złożonym wnioskiem.
III. Wskazać czas trwania otworzonej debaty: do najbliższej środy, tj. 6 marca 2018 r., włącznie.
Alfred R.S.
WICEMARSZAŁEK

Re: [WNIOSEK] Ordynacja wyborcza (2)

: 8 mar 2019, 12:32
autor: Alfred
Zgłaszam autopoprawkę, polegającą na nadaniu art. 14 projektu brzmienia:
Art. 14. 1. Wniosek o zarządzenie referendum może złożyć co najmniej trzech uprawnionych zgodnie z art. 2 ust. 1 obywateli dreamlandzkich, a gdyby był to drugi lub dalszy taki wniosek w tej samej kadencji Premiera Rządu Królewskiego, to co najmniej siedmiu takich obywateli.
2. Wniosek wskazuje imiennie kandydata na urząd Premiera Rządu Królewskiego. Kandydat wyraża zgodę na kandydowanie w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. Nie jest to potrzebne, jeśli sam jest wnioskodawcą.
3. Pierwszy wnioskodawca przedstawia wniosek w miejscu urzędowania Króla, a następnie dalsi wnioskodawcy zgłaszają w tym samym miejscu swój udział we wniosku. Wniosek podlega odrzuceniu, jeśli po tygodniu od jego przedstawienia brak wymaganej liczby wnioskodawców.
4. Nie można wycofać się z udziału we wniosku. Wniosek może być cofnięty tylko przez wszystkich wnioskodawców działających w porozumieniu, w trybie przewidzianym dla składania wniosku.
zaś art. 8 ust. 2 pkt 2 brzmienia:
2) opróżnieniu urzędu Premiera Rządu Królewskiego;

Re: [WNIOSEK] Ordynacja wyborcza (2)

: 8 mar 2019, 12:44
autor: Alfred
Zamykam debatę i zarządzam głosowanie, które planowo potrwa do przyszłego piątku włącznie. Jednolity tekst projektu oraz kartę do głosowania zamieszczam poniżej.
USTAWA
z dnia …

Ordynacja wyborcza
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
Art. 1. Wybory Premiera Rządu Królewskiego, zwane dalej „wyborami”, oraz referendum w sprawie jego odwołania, zwane dalej „referendum”, odbywają się według przepisów tej ustawy.

Art. 2. 1. Obywatelowi dreamlandzkiemu przysługuje prawo wybierania, prawo żądania zarządzenia referendum oraz prawo głosu w referendum, chyba że jest prawomocnie pozbawiony praw publicznych.
2. Nie przysługuje w danych wyborach prawo wybierania temu, kto nie miał obywatelstwa dreamlandzkiego jeszcze przed zarządzeniem tych wyborów. Tak samo nie przysługuje w danym referendum prawo głosu temu, kto nie miał obywatelstwa dreamlandzkiego jeszcze przed zarządzeniem tego referendum.
3. Wyborcy przysługuje także prawo kandydowania, chyba że zachodzi co do niego co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) jest obywatelem państwa obcego lub był nim w dniu zarządzenia wyborów;
2) sprawuje urząd Komisarza Wyborczego Królestwa;
3) prawomocnie zakazano mu sprawowania urzędu Premiera Rządu Królewskiego.
4. Raz utracone prawo kandydowania w danych wyborach nie powraca, nawet gdyby ustały przyczyny jego wygaśnięcia.

Art. 3. 1. Do przeprowadzania wyborów i referendów, w tym referendów określonych Ordynacją referendalną, Król powołuje Komisarza Wyborczego Królestwa.
2. Komisarz Wyborczy Królestwa jest niezależny i wykonuje swoje kompetencje niezawiśle.
3. Nie może on być odwołany w okresie od zarządzenia wyborów albo referendum, w tym referendum określonego Ordynacją referendalną, aż do ich zakończenia, chyba że zachodzi ku temu szczególna konieczność.

Art. 4. 1. Wybory, drugie tury wyborów i referenda zarządza i odwołuje Król.
2. W zakresie przeprowadzania wyborów i referendów do Komisarza Wyborczego Królestwa należą wszystkie czynności przewidziane tą ustawą, które nie należą na jej podstawie do właściwości innych organów.

Art. 5. 1. Wybory i referenda, w tym referenda określone Ordynacją referendalną, przeprowadza się w internetowym serwisie wyborczym (serwis wyborczy).
2. Serwis wyborczy powinien zapewniać uwierzytelnienie osób biorących udział w głosowaniu, weryfikować ich prawo głosu, dopuszczać oddawanie tylko głosów ważnych i przechowywać informacje o oddanych głosach w sposób zapewniający możliwość ustalenia wyników głosowania przy zachowaniu tajności każdego głosu z osobna.

Art. 6. 1. Uprawnionych do udziału w wyborach albo referendum, w tym referendum określonym Ordynacją referendalną, przypomina się o głosowaniu przed jego rozpoczęciem.
2. Przypomnienia rozsyła się na 28 do 20 godzin przed rozpoczęciem głosowania, wiadomością prywatną na państwowym forum dyskusyjnym, a w miarę możliwości także wiadomością e-mail na adres zawiadamianego ujawniony w Centralnym Rejestrze Mieszkańców, bądź też innym dostępnym i spodziewanie skutecznym sposobem.
3. Przypomnienia rozsyła Komisarz Wyborczy Królestwa.
Rozdział 2.
Wybory
Art. 7. 1. Wybory polegają na głosowaniu, w którym wyborca może oddać pojedynczy głos: za jednym z kandydatów, przeciw wszystkim kandydatom albo obojętny.
2. Druga tura wyborów polega na głosowaniu, w którym wyborca może oddać pojedynczy głos: za jednym z kandydatów albo przeciw wszystkim kandydatom.
3. Głos oddany niezgodnie z przepisami tej ustawy jest nieważny.
4. Zarówno wybory, jak i druga tura wyborów odbywają się przez trzy kolejne dni, począwszy od piątku aż do niedzieli.

Art. 8. 1. Wybory w trybie zwyczajnym zarządza się na 25 do 18 dni przed upływem kadencji ustępującego Premiera Rządu Królewskiego.
2. Wybory w trybie nadzwyczajnym zarządza się niezwłocznie po zaistnieniu innej przyczyny, dla której ich przeprowadzenie jest konieczne, w szczególności po:
1) złożeniu rezygnacji przez urzędującego Premiera Rządu Królewskiego;
2) opróżnieniu urzędu Premiera Rządu Królewskiego;
3) obwieszczeniu nierozstrzygnięcia drugiej tury wyborów;
4) stwierdzeniu nieważności wyborów;
5) odwołaniu wyborów albo drugiej tury wyborów.
3. Wybory zarządza się na takie dni, aby rozpoczęły się najpóźniej 20. dnia od zarządzenia wyborów. Przy wyznaczaniu daty wyborów należy dążyć do zapewnienia jak największej liczbie wyborców dogodnej sposobności do udziału w wyborach.
4. Wybory w trybie nadzwyczajnym zarządza się na takie dni, aby rozpoczęły się możliwie najwcześniej, jednak po upływie co najmniej 7 dni od zarządzenia wyborów.

Art. 9. 1. Lista kandydatów otwiera się dzień po zarządzeniu wyborów.
2. Uprawnieni do kandydowania mogą zgłaszać się do wpisu na listę aż do ostatniej niedzieli przed wyborami włącznie. Gdyby z jej upływem na liście nie było przynajmniej dwóch kandydatów, termin ten ulega wydłużeniu o 2 dni.
3. Gdyby termin określony ust. 2 upłynął, a na liście nie było przynajmniej jednego kandydata, w ciągu dwóch dni następujących po jego upływie Król wyznacza pojedynczego kandydata.
4. Kandydata skreśla się z listy, jeśli zrezygnował z kandydowania albo utracił do niego prawo.

Art. 10. 1. Gdyby kandydata skreślono z listy podczas wyborów albo drugiej tury wyborów, głosy oddane za nim uważa się za oddane przeciw wszystkim kandydatom.
2. Wybory albo drugą turę wyborów odwołuje się, gdyby z listy skreślono wszystkich kandydatów, a zgłoszenie się lub wyznaczenie nowych nie było już możliwe.
3. Wybory odwołuje się, gdyby wyznaczenie kandydata w terminie określonym art. 9 ust. 3 okazało się niemożliwe.

Art. 11. 1. Po zakończeniu wyborów ustala i obwieszcza się wyniki głosowania i wyborów.
2. Wyniki głosowania obejmują w szczególności liczbę wyborców, liczbę oddanych głosów, w tym głosów ważnych oraz liczby głosów oddanych w poszczególnych wariantach.
3. Wynik wyborów ustala się następująco, pomijając głosy obojętne: jeśli najwięcej głosów oddano przeciw wszystkim kandydatom, żaden kandydat nie został wybrany; jeśli najwięcej głosów oddano za jednym z kandydatów, został on wybrany; w innym przypadku wybory są nierozstrzygnięte.

Art. 12. 1. Jeśli wybory okazały się nierozstrzygnięte, zarządza się drugą turę wyborów, a przed jej rozpoczęciem skreśla z listy wszystkich kandydatów z wyłączeniem tych, którzy otrzymali na równi najwięcej głosów w pierwszej turze.
2. Drugą turę wyborów zarządza się na takie dni, aby rozpoczęła się możliwie najwcześniej.
Rozdział 3.
Referendum
Art. 13. 1. Referendum polega na głosowaniu, w którym uczestnik może oddać głos za odwołaniem Premiera Rządu Królewskiego i powołaniem na ten urząd zgłoszonego kandydata albo przeciw odwołaniu Premiera Rządu Królewskiego.
2. Głos oddany niezgodnie z przepisami tej ustawy jest nieważny.
3. Referendum odbywa się przez trzy kolejne dni, począwszy od piątku aż do niedzieli.

Art. 14. 1. Wniosek o zarządzenie referendum może złożyć co najmniej trzech uprawnionych zgodnie z art. 2 ust. 1 obywateli dreamlandzkich, a gdyby był to drugi lub dalszy taki wniosek w tej samej kadencji Premiera Rządu Królewskiego, to co najmniej siedmiu takich obywateli.
2. Wniosek wskazuje imiennie kandydata na urząd Premiera Rządu Królewskiego. Kandydat wyraża zgodę na kandydowanie w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. Nie jest to potrzebne, jeśli sam jest wnioskodawcą.
3. Pierwszy wnioskodawca przedstawia wniosek w miejscu urzędowania Króla, a następnie dalsi wnioskodawcy zgłaszają w tym samym miejscu swój udział we wniosku. Wniosek podlega odrzuceniu, jeśli po tygodniu od jego przedstawienia brak wymaganej liczby wnioskodawców.
4. Nie można wycofać się z udziału we wniosku. Wniosek może być cofnięty tylko przez wszystkich wnioskodawców działających w porozumieniu, w trybie przewidzianym dla składania wniosku.

Art. 15. Referendum zarządza się na takie dni, aby rozpoczęło się możliwie najwcześniej, jednak po upływie co najmniej 3 dni od jego zarządzenia.

Art. 16. Gdyby wskazany kandydat zrezygnował z kandydowania albo utracił do niego prawo, referendum odwołuje się.

Art. 17. 1. Po zakończeniu referendum ustala i obwieszcza się wyniki głosowania i referendum.
2. Wyniki głosowania obejmują w szczególności liczbę uprawnionych do głosu, liczbę oddanych głosów, w tym głosów ważnych oraz liczby głosów oddanych w poszczególnych wariantach.
3. Wynik referendum ustala się następująco: jeśli więcej niż połowę głosów oddano za odwołaniem Premiera Rządu Królewskiego i powołaniem na ten urząd zgłoszonego kandydata, następuje to właśnie, a w przeciwnym razie Premier Rządu Królewskiego pozostaje na urzędzie.
Rozdział 4.
Skuteczność i ważność wyborów i referendów
Art. 18. Wynik wyborów albo referendum wchodzi w życie dzień po stwierdzeniu ich ważności, a jeśli ich ważność nie podlega badaniu, to wraz z obwieszczeniem ich wyniku.

Art. 19. 1. Badaniu podlega tylko ważność rozstrzygniętych wyborów, w tym drugiej tury wyborów, w których wybrano Premiera Rządu Królewskiego, oraz referendów, w których odwołano Premiera Rządu Królewskiego.
2. Nieważność wyborów albo referendum stwierdza się tylko, jeśli stwierdzone nieprawidłowości w ich zarządzeniu, przeprowadzeniu lub ustaleniu ich wyników miały wpływ na ich wynik.
3. Sąd Królestwa bada ważność wyborów albo referendum w przypadku wniesienia protestu. Protest przysługuje odpowiednio wyborcy albo uprawnionemu do głosu w referendum w ciągu 48 godzin od obwieszczenia wyników wyborów albo referendum. Postępowanie sądowe jest wolne od opłat, a jego uczestnikami są skarżący, Król i Komisarz Wyborczy Królestwa.
4. Król bada ważność wyborów, jeśli w terminie nie wniesiono żadnych protestów.
Rozdział 5.
Przepisy końcowe
Art. 20. W ustawie z dnia 24 lipca 2018 r. — Prawo wyborczo-referendalne wprowadza się następujące zmiany:
1) tytułowi ustawy nadaje się brzmienie: „ustawa z dnia 24 lipca 2018 r. — Ordynacja referendalna”;
2) art. 1 nadaje się brzmienie:

Art. 1. 1. Ustawa określa prawa referendalne obywateli dreamlandzkich, zasady i tryb zarządzania, przeprowadzania, ustalania wyników i stwierdzania ważności referendów ogólnopaństwowych i krajowych oraz właściwość organów władzy publicznej w sprawach określonych ustawą.
2. Ustawa nie ma zastosowania do referendum w sprawie odwołania Premiera Rządu, które odbywa się według przepisów Ordynacji wyborczej.”;

3) w art. 2 skreśla się ust. 1 i ust. 3 pkt 1;
4) użyte w art. 3, 5 i 7, w różnych przypadkach, wyrażenie „wybory i referenda”, zastępuje się każdorazowo wyrażeniem „referenda” w odpowiednim przypadku;
5) art. 4 nadaje się brzmienie:

Art. 4. Referenda przeprowadza Komisarz Wyborczy Królestwa, powołany na podstawie Ordynacji wyborczej.”;

6) art. 6 nadaje się brzmienie:

Art. 6. Głosowania referendalne przeprowadza się w serwisie wyborczym, prowadzonym na podstawie Ordynacji wyborczej.”;

7) dział II skreśla się;
8) art. 22 skreśla się;
9) w art. 25 po słowach „w ciągu sześciu miesięcy” skreśla się pozostałą część przepisu, z wyłączeniem końcowej kropki;
10) użyte w art. 29 ust. 1 i 3, w różnych przypadkach, wyrażenie „„organ wyborczy””, zastępuje się każdorazowo wyrażeniem „Komisarz Wyborczy Królestwa” w odpowiednim przypadku.

Art. 21. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.
(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Florian von Stettin:
(3) Aluś de la Ciprofloksja:
(4) Pascal de la Brun:
(5) Daniel von Witt:
(6) Torkan Ingawaar:
(7) Sted Asketil:
(8) Konstantin Wolframovich:
(9) Oskar ben Grozny Witt:
(10) Helmut Pohl:
(11) Fryderyk Orański-Nassau:
(12) William Oxlade-Chamberlain:
(13) Piotr Harniakiewicz:
(14) Patrick de Lover:
(15) Alfred:
(16) Gilead Colquhoun:

Re: [WNIOSEK] Ordynacja wyborcza (2)

: 8 mar 2019, 13:52
autor: Chamberlain
(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Florian von Stettin:
(3) Aluś de la Ciprofloksja:
(4) Pascal de la Brun:
(5) Daniel von Witt:
(6) Torkan Ingawaar:
(7) Sted Asketil:
(8) Konstantin Wolframovich:
(9) Oskar ben Grozny Witt:
(10) Helmut Pohl:
(11) Fryderyk Orański-Nassau:
(12) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(13) Piotr Harniakiewicz:
(14) Patrick de Lover:
(15) Alfred:
(16) Gilead Colquhoun:

Re: [WNIOSEK] Ordynacja wyborcza (2)

: 8 mar 2019, 13:59
autor: الوـس
(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Florian von Stettin:
(3) Aluś de la Ciprofloksja: PRZECIW
(4) Pascal de la Brun:
(5) Daniel von Witt:
(6) Torkan Ingawaar:
(7) Sted Asketil:
(8) Konstantin Wolframovich:
(9) Oskar ben Grozny Witt:
(10) Helmut Pohl:
(11) Fryderyk Orański-Nassau:
(12) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(13) Piotr Harniakiewicz:
(14) Patrick de Lover:
(15) Alfred:
(16) Gilead Colquhoun:

Re: [WNIOSEK] Ordynacja wyborcza (2)

: 8 mar 2019, 14:18
autor: Alfred
(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Florian von Stettin:
(3) Aluś de la Ciprofloksja: PRZECIW
(4) Pascal de la Brun:
(5) Daniel von Witt:
(6) Torkan Ingawaar:
(7) Sted Asketil:
(8) Konstantin Wolframovich:
(9) Oskar ben Grozny Witt:
(10) Helmut Pohl:
(11) Fryderyk Orański-Nassau:
(12) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(13) Piotr Harniakiewicz:
(14) Patrick de Lover:
(15) Alfred: ZA
(16) Gilead Colquhoun:

Re: [WNIOSEK] Ordynacja wyborcza (2)

: 9 mar 2019, 21:02
autor: Maciej II
(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Florian von Stettin:
(3) Aluś de la Ciprofloksja: PRZECIW
(4) Pascal de la Brun:
(5) Daniel von Witt:
(6) Torkan Ingawaar:
(7) Sted Asketil:
(8) Konstantin Wolframovich:
(9) Oskar ben Grozny Witt:
(10) Helmut Pohl: ZA
(11) Fryderyk Orański-Nassau:
(12) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(13) Piotr Harniakiewicz:
(14) Patrick de Lover:
(15) Alfred: ZA
(16) Gilead Colquhoun:

Re: [WNIOSEK] Ordynacja wyborcza (2)

: 10 mar 2019, 01:52
autor: Fryderyk Orański-Nassau
(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Florian von Stettin:
(3) Aluś de la Ciprofloksja: PRZECIW
(4) Pascal de la Brun:
(5) Daniel von Witt:
(6) Torkan Ingawaar:
(7) Sted Asketil:
(8) Konstantin Wolframovich:
(9) Oskar ben Grozny Witt:
(10) Helmut Pohl: ZA
(11) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(12) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(13) Piotr Harniakiewicz:
(14) Patrick de Lover:
(15) Alfred: ZA
(16) Gilead Colquhoun:

Re: [GŁOSOWANIE DO 15/03] Ordynacja wyborcza (2)

: 10 mar 2019, 12:13
autor: Gilead
(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Florian von Stettin:
(3) Aluś de la Ciprofloksja: PRZECIW
(4) Pascal de la Brun:
(5) Daniel von Witt:
(6) Torkan Ingawaar:
(7) Sted Asketil:
(8) Konstantin Wolframovich:
(9) Oskar ben Grozny Witt:
(10) Helmut Pohl: ZA
(11) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(12) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(13) Piotr Harniakiewicz:
(14) Patrick de Lover:
(15) Alfred: ZA
(16) Gilead Colquhoun: PRZECIW

Re: [GŁOSOWANIE DO 15/03] Ordynacja wyborcza (2)

: 11 mar 2019, 12:20
autor: Alfred
Publikuję kartę do głosowania uwzględniającą skreślenie z listy niektórych deputowanych:
król-senior Alfred: ZA
książę Asketil:
markiz Orański-Nassau: ZA
markiz Oxlade-Chamberlain: ZA
baron de la Brun:
baron de la Ciprofloksja: PRZECIW
baron Pohl: ZA
baron von Stettin:
sir Colquhoun: PRZECIW
pan von Witt:
POPRAWKA:
król-senior Alfred: ZA
książę Asketil:
markiz Orański-Nassau: ZA
markiz Oxlade-Chamberlain: ZA
baron de la Brun:
baron de la Ciprofloksja: PRZECIW
baron von Stettin:
sir Colquhoun: PRZECIW
sir Pohl: ZA
pan von Witt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 15/03] Ordynacja wyborcza (2)

: 11 mar 2019, 13:35
autor: Maciej II
^Przepraszam za OT, ale formalnie nie jestem baronem, a zwyczajnym szlachcicem. Z drugiej strony spawuję urząd księcia... W przypadku elekcji za pośrednictwem Rady Książęcej wychodzą później takie kwiatki.

Re: [GŁOSOWANIE DO 15/03] Ordynacja wyborcza (2)

: 11 mar 2019, 14:03
autor: Alfred
Dziękuję za zwrócenie uwagi. To akurat dlatego, że postanowienie królewskie w sprawie nobilitacji sprawdzałem wczoraj, a listę zmieniałem dzisiaj. Już poprawione.

Re: [GŁOSOWANIE DO 15/03] Ordynacja wyborcza (2)

: 11 mar 2019, 14:23
autor: Chamberlain
A "książę Asketil"? Też już chyba nieaktualne. Kilka razy odsyłał pocztą.

Re: [GŁOSOWANIE DO 15/03] Ordynacja wyborcza (2)

: 11 mar 2019, 14:28
autor: Alfred
Nie znalazłem aktu formalnie stwierdzającego wygaśnięcie tytułu, więc nie jestem pewien. Na wszelki wypadek uwzględniłem. Najlepiej, gdyby sam zainteresowany się wypowiedział.

Re: [GŁOSOWANIE DO 15/03] Ordynacja wyborcza (2)

: 11 mar 2019, 15:05
autor: الوـس
Dlaczego lista deputowanych ułożona została wg starszeństwa tytułów, a nie starszeństwa zasiadania w izbie? Jednak Parlament Królewski jest organem, bądź co bądź, kolegialnym, w którym tytuły szlacheckie czy arystokratyczne nie mają przełożenia na nic, poza właściwą intytulacją. Co i tak jest już mocno archaicznym zwyczajem. Dotychczasowy klimat izby był taki, że wszyscy byli wobec siebie równi i zwracali się per deputowany/kolego/pan, a nie wg tytułów. Wydawać by się mogło, że zachowanie tego obyczaju byłoby właściwe.

Re: [GŁOSOWANIE DO 15/03] Ordynacja wyborcza (2)

: 11 mar 2019, 15:17
autor: Alfred
Zachęcam do podjęcia tego tematu w wystąpieniu parlamentarnym, żeby nie zaburzać jeszcze bardziej obrad, których przedmiotem jest jednak projekt Ordynacji wyborczej. Może być kopiuj-wklej i oczywiście się odniosę.

Re: [GŁOSOWANIE DO 15/03] Ordynacja wyborcza (2)

: 12 mar 2019, 06:53
autor: Daniel von Witt
król-senior Alfred: ZA
książę Asketil:
markiz Orański-Nassau: ZA
markiz Oxlade-Chamberlain: ZA
baron de la Brun:
baron de la Ciprofloksja: PRZECIW
baron von Stettin:
sir Colquhoun: PRZECIW
sir Pohl: ZA
pan von Witt: PRZECIW
(-) Daniel von Witt

Re: [GŁOSOWANIE DO 15/03] Ordynacja wyborcza (2)

: 16 mar 2019, 12:26
autor: Alfred
Zamykam głosowanie. Wzięło udział 7 na 9 deputowanych, oddając 4 głosy za projektem i 3 przeciwko niemu. Wobec czego stwierdzam, że Parlament Królewski uchwalił Ordynację wyborczą i doręczam ją Jego Królewskiej Mości do rozpatrzenia.