TRWA RENOWACJA FORUM DREAMLANDU — zgodnie z podjętymi przez najwyższe krajowe czynniki sprawcze decyzją rozpoczęła się renowacja dreamlandzkiego forum. W pierwszej kolejności dokonane zostały zmiany w strukturze forum głównego i forum dla mieszkańców. Konsolidacji uległo kilka działów, kilka zmieniło swoją nazwę. Uporządkowane zostały kwestie związane z bazą prawną (choć sama baza wciąż potrzebuje dużego nakładu pracy) jak i prasą działającą obecnie i ongi w Królestwie. Zmianom uległo również forum poświęcone zagranicy, jak i wstępnie usunięto kilka niepotrzebnych grup uprawnień. Kolejne działania zakładają dalsze porządki w kwestii uprawnień, zmiany na forach samorządów, uporządkowanie i ukształtowanie docelowej struktury, a na samym końcu migrację forum na nowy silnik. Wszelkie uwagi prosimy kierować na Discordzie oznaczając JKW Roberta II Fryderyka.

[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] UK - Następca tronu

Dział archiwum Parlamentu Królewskiego od maja 2015 roku.
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 13169
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] UK - Następca tronu

Post autor: Daniel von Witt » 24 lut 2019, 13:14

Wasza Ekscelencjo Marszałku,

składam projekt ustawy konstytucyjnej o zmianie Karty Konstytucyjnej.

USTAWA KONSTYTUCYJNA
z dnia ... 2019 roku

o zmianie Karty Konstytucyjnej

Art. 1.
W Karcie Konstytucyjnej z dnia 9 lutego 2016 roku wraz z późniejszymi zmianami, dokonuje się następujących zmian:
1. Dodaje się w art. 8 ust. 1a o następującym brzmieniu: "1a. Następcą tronu może być wyznaczony każdy człowiek. Jeżeli nie jest nim obywatel dreamlandzki z co najmniej półrocznym, nieprzerwanym stażem, wyznaczenie następcy musi zatwierdzić Parlament Królewski większością trzech piątych głosów. Art. 12 stosuje się odpowiednio.";
2. Dodaje się w art. 17 ust. 5 zmiany zdania pierwszego na brzmienie następujące: "Na czas trwania stanu klęski aktywnościowej zawieszeniu ulega obowiązywanie art. 8 ust. 1a zd 2 i 3, art. 11 ust. 3 zd. 2, ust. 4 i 5 oraz art. 12 Karty Konstytucyjnej."

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
KARTA KONSTYTUCYJNA
z dnia 9 lutego 2016 r.
[t.j. z dnia ... 2019 r.]

My, Karolina Aleksandra, królowa Dreamlandu, Elderlandu i Scholandii, pani ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, seniorka Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, zwierzchniczka Skytji, seniorka Gorandii, Luskanii, Monderii i Tanequetilu, Wielka Mistrzyni Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,
z upoważnienia ustawy z dnia 8 kwietnia 2018 r.

ogłaszamy tekst skonsolidowany ustawy zasadniczej Naszego Królestwa:
Art. 1. [Naczelne zasady ustroju]
1. Królestwo Dreamlandu jest federalnym państwem prawa.
2. Suwerenem i źródłem władzy w Królestwie Dreamlandu jest wspólnota obywateli dreamlandzkich.

Art. 2. [Ustrój terytorialny]
1. Terytorium Królestwa Dreamlandu składa się z krajów. Krajami są Domena Królewska i kraje federacji.
2. Król sprawuje zwierzchnictwo nad krajami. Na czele Domeny Królewskiej i krajów federacji przyłączonych do Królestwa Dreamlandu na mocy traktatów stoi Król lub powoływany przez niego przedstawiciel. W pozostałych krajach federacji, jeżeli ich akty zasadnicze nie przewidują, że na ich czele stoi przedstawiciel powoływany przez Króla, organy stojące na czele tych krajów federacji obowiązane są składać Królowi homagium w ciągu 7 dni od ich wyłonienia; w przeciwnym wypadku ich wyłonienie jest nieważne.
3. Ustrój kraju określa jego akt zasadniczy. Król nadaje akt zasadniczy Domenie Królewskiej. Akty zasadnicze krajów federacji przyjmuje się w referendach krajowych.
4. Kraje mogą być samorządne. Na terytorium kraju może obowiązywać prawo krajowe.
5. Referenda krajowe i wybory krajowe przeprowadza organ wyborczy Królestwa Dreamlandu.
6. Kraj federacji może być, w drodze edyktu, utworzony przez Króla na:
1) nowym terytorium Królestwa - na mocy traktatu o akcesji innego państwa wirtualnego do Królestwa Dreamlandu;
2) dotychczasowym terytorium Królestwa - na:
a) mocy woli obywateli istniejącego kraju federacji wyrażonego w referendum krajowym w sprawie jego podziału;
b) wniosek co najmniej pięciu obywateli Domeny Królewskiej złożony do Króla w sprawie wyodrębnienia z niej kraju federacji.
7. Kraj federacji może być, w drodze edyktu, zlikwidowany przez Króla, a jego terytorium włączone do Domeny Królewskiej wtedy, gdy w co najmniej dwóch wyborach lub referendach ogólnonarodowych przeprowadzonych na przestrzeni pół roku frekwencja w danym kraju federacji wynosiła co najwyżej trzech uprawnionych do głosowania.
8. Za zasługi dla Królestwa Dreamlandu Król może nadać obywatelowi lenno w Domenie Królewskiej.
9. Rządy krajowe sprawują prawodawstwo krajowe i wykonawstwo prawa krajowego. Sprawują także wykonawstwo prawa federalnego, w zakresie określonym przez to samo.

Art. 3. [Wolności]
1. Wszyscy ludzie są wolni.
2. Królestwo Dreamlandu zapewnia wolność dobrowolnych zrzeszeń.
3. Partie polityczne zrzeszają obywateli Królestwa Dreamlandu w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa.
4. Zabrania się tworzenia i działalności dowolnych zrzeszeń, również tajnych, których cele programowe lub działalność zmierzają do pogwałcenia suwerenności i integralności terytorialnej Królestwa, bezprawnego zagarnięcia władzy państwowej, propagowania przemocy, dyskryminacji, nawoływania do nienawiści, dokonania zamachu na prawa i wolności człowieka.
5. Królestwo Dreamlandu zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu, wolność wypowiedzi oraz wolność religii.

Art. 4. [Prawa i obowiązki człowieka i obywatela]
1. Wszyscy są wobec prawa równi.
2. Sfera prywatnego życia każdego człowieka jest nienaruszalna.
3. Obywatelstwo Królestwa Dreamlandu nabywa się i traci zgodnie z przepisami ustawy.
4. Obywatel Królestwa Dreamlandu ma prawo udziału w referendum oraz czynne i bierne prawa wyborcze.
5. Każdy znajdujący się pod władzą Królestwa Dreamlandu korzysta z wolności i praw zapewnionych w Karcie. Wyjątki od tej zasady w stosunku do obywtateli z większą liczbą obywatelstw i cudzoziemców określa ustawa albo dekret.
6. Obowiązkiem obywatela jest wierność Królestwu Dreamlandu i troska o dobro wspólne.
7. Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Królestwa Dreamlandu.

Art. 5. [Ograniczenie wolności i praw]
1. Ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw jest dopuszczalne na podstawie ustawy albo dekretu lub prawa krajowego i w trybie nimi określonymi, jeżeli jest to konieczne dla ochrony porządku konstytucyjnego lub godności człowieka.
2. Pozbawienie wolności lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie albo dekrecie.
3. Królestwo Dreamlandu chroni własność. Wywłaszczenie jest możliwe tylko na zasadach i w trybie określonym w ustawie lbo dekrecie oraz za sprawiedliwym i uprzednim odszkodowaniem.

Art. 6. [Prawodawstwo]
1. Karta Konstytucyjna jest prawem podstawowym państwa. Prawodawstwo jest związane porządkiem konstytucyjnym.
2. Władza prawodawcza dzieli się między rząd federalny a rządy krajowe.
3. Prawodawstwo federalne obejmuje na zasadzie wyłączności zmiany Karty Konstytucyjnej oraz sprawy: państwowej infrastruktury informatycznej; obywatelstwa dreamlandzkiego; praw i obowiązków cudzoziemców i apatrydów; waluty państwowej; terytorium państwa; symboli i zaszczytów państwowych; stosunków międzynarodowych; organizacji, funkcjonowania i finansów rządu federalnego.
4. Prawodawstwo federalne obejmuje na zasadzie konkurencyjności sprawy: prawa karnego, prawa cywilnego, obronności, działalności gospodarczej, edukacji, pomocy socjalnej.
5. Prawodawstwo krajowe obejmuje sprawy nieobjęte prawodawstwem federalnym oraz sprawy objęte prawodawstwem federalnym na zasadzie konkurencyjności, jeżeli i na ile rząd federalny nie wykonał swoich uprawnień prawodawczych w tym zakresie.
6. Prawodawstwo federalne sprawują Parlament Królewski, Król, Premier Rządu Królewskiego i ministrowie. Parlament Królewski uchwala ustawy, Król wydaje dekrety i edykty, Premier Rządu Królewskiego i ministrowie wydają rozporządzenia.
7. Ustawą zmienia się Kartę Konstytucyjną, stanowi prawo w sprawach organizacji i funkcjonowania Parlamentu Królewskiego. Dekretem stanowi się prawo w sprawach sukcesji królewskiej, regencji, zaszczytów państwowych, organizacji i funkcjonowania dworu królewskiego. Ustawą lub dekretem stanowi się prawo w pozostałych sprawach objętych prawodawstwem federalnym; w tym zakresie ustawy i dekrety mogą zmieniać i uchylać się wzajemnie.
8. Rozporządzenie wydaje się z upoważnienia zawartego w ustawie albo dekrecie i stanowi nim prawo w zakresie tamże określonym. Edykt wydaje się z upoważnienia zawartego w Konstytucji, ustawie albo dekrecie i stanowi nim prawo w zakresie tamże określonym.
9. Ustawy, dekrety, rozporządzenia i edykty ogłasza się w państwowym publikatorze urzędowym przed ich wejściem w życie.

Art. 7. [Referendum]
1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla Królestwa może być przeprowadzone referenudm ogólnonarodowe.
2. Referendum ogólnokrajowe zarządza się z inicjatywy grupy obywateli Królestwa, Parlamentu Królewskiego lub Króla.
3. Referendum ogólnokrajowe zarządza Król.
4. Na terytorium krajów mogą być przeprowadzane referenda krajowe.
5. Zasady i tryb przeprowadzania referendów ogólnonarodowych i referendów krajowych określa ustawa albo dekret.

Art. 8. [Król]
1. Król jest głową państwa.
1a. Następcą tronu może być wyznaczony każdy człowiek. Jeżeli nie jest nim obywatel dreamlandzki z co najmniej półrocznym, nieprzerwanym stażem, wyznaczenie następcy musi zatwierdzić Parlament Królewski większością trzech piątych głosów. Art. 12 stosuje się odpowiednio.
2. Król jest strażnikiem porządku konstytucyjnego i praworządności, suwerenności i integralności terytorialnej państwa; źródłem sprawiedliwości i zaszczytów państwowych; gwarantem ciągłości władzy państwowej.
3. Król sprawuje prawodawstwo zgodnie z Kartą Konstytucyjną. Król sprawuje wykonawstwo w sprawach obywatelstwa dreamlandzkiego, państwowej infrastruktury informatycznej, stosunków międzynarodowych i obronności wespół z Premierem Rządu Królewskiego, właściwymi ministrami i innymi organami państwa, zgodnie z podziałem uprawnień i obowiązków określonym prawem.
4. Król jest najwyższym przedstawicielem dyplomatycznym państwa i jako taki w szczególności: wypowiada wojnę i zawiera pokój, ratyfikuje i wypowiada traktaty, przyjmuje przedstawicieli dyplomatycznych państw obcych i organizacji międzynarodowych.
5. Król może: umorzyć trwające postępowanie karne; złagodzić albo darować karę wymierzoną przez Sąd Królestwa albo inny organ karzący; zatrzeć skazanie; zarządzić, w drodze edyktu, amnestię; zarządzić, w drodze edyktu, abolicję.

Art. 9. [Regencja; opróżnienie tronu]
1. Król może powołać regenta albo radę regencyjną do wykonywania, w jego imieniu, jego uprawnień i obowiązków.
2. Sąd, na wniosek Parlamentu Królewskiego, powołuje regenta albo radę regencyjną, jeśli Król zaniechał wykonywania swoich uprawnień i obowiązków bez ustanowienia regencji.
3. Sąd, na wniosek Parlamentu Królewskiego, stwierdza opróżnienie tronu, jeśli regencja ustanowiona w trybie ust. 1 lub 2 trwa ponad 90 dni.
4. Nie można stwierdzić opróżnienia tronu, jeśli Król zniósł już regencję.

Art. 10. [Parlament Królewski]
1. Parlament Królewski stanowi reprezentację woli wspólnoty obywateli dreamlandzkich i sprawuje, zgodnie z Kartą Konstytucyjną, prawodawstwo.
2. Obywatel dreamlandzki ma prawo zasiadać w Parlamencie Królewskim. Król powołuje go w skład Parlamentu Królewskiego na jego wniosek. Ustawą może być ustanowiony wymóg określonego stażu obywatelskiego lub niekaralności dla powołania w skład Parlamentu Królewskiego.
3. Parlament Królewski podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeżeli Karta Konstytucyjna nie stanowi inaczej.
4. Pracę Parlamentu Królewskiego organizuje Marszałek Parlamentu Królewskiego; przy wykonywaniu swoich uprawnień i obowiązków korzysta on z pomocy Wicemarszałków Parlamentu Królewskiego. Marszałka i Wicemarszałków Parlamentu Królewskiego wybiera Parlament Królewski.

Art. 11. [Procedura ustawodawcza]
1. Projekt ustawy może przedłożyć Parlamentowi Królewskiemu: członek Parlamentu Królewskiego, Król, Premier Rządu Królewskiego, minister w zakresie swojej właściwości. Projekt ustawy zmieniającej Kartę Konstytucyjną może przedłożyć: członek Parlamentu Królewskiego, Król, Premier Rządu Królewskiego. Projekt ustawy stanowiącej prawo w sprawach organizacji i funkcjonowania Parlamentu Królewskiego może przedłożyć tylko członek Parlamentu Królewskiego.
2. Parlament Królewski debatuje, a następnie głosuje nad przedłożonym projektem ustawy. Parlament Królewski uchwala ustawę zwykłą większością głosów, a ustawę zmieniającą Kartę Konstytucyjną większością dwóch trzecich głosów liczby członków Parlamentu Królewskiego. Uchwaloną ustawę Marszałek Parlamentu Królewskiego doręcza Królowi.
3. Król, najpóźniej 14. dnia od daty doręczenia, zatwierdza i ogłasza doręczoną mu ustawę albo odmawia jej zatwierdzenia. Jeżeli doręczona Królowi ustawa zmienia Kartę Konstytucyjną albo stanowi prawo wyłącznie w sprawach organizacji i funkcjonowania Parlamentu Królewskiego, Król, najpóźniej 3. dnia od daty doręczenia, ogłasza ją.
4. Marszałek Parlamentu Królewskiego przedkłada Parlamentowi Królewskiemu ustawę, której zatwierdzenia Król odmówił. Parlament Królewski głosuje nad przedłożoną mu ustawą i uchwala ją powtórnie, większością trzech piątych głosów liczby członków Parlamentu Królewskiego. Uchwaloną powtórnie ustawę Marszałek Parlamentu Królewskiego doręcza Królowi.
5. Król, najpóźniej 3. dnia od daty doręczenia, ogłasza doręczoną mu, powtórnie uchwaloną ustawę.

Art. 12. [Procedura zatwierdzenia dekretu]
1. Dekret podlega przed wejściem w życie zatwierdzeniu przez Parlament Królewski, chyba że stanowi prawo wyłącznie w zakresie określonym art. 6 ust. 7 zd. 2.
2. Wydawszy dekret podlegający zatwierdzeniu, Król przedkłada go Parlamentowi Królewskiemu; może przy tym zażądać pilnego zatwierdzenia tego dekretu.
3. Parlament Królewski głosuje nad przedłożonym mu dekretem i zatwierdza go zwykłą większością głosów. Jeżeli Król zażądał pilnego zatwierdzenia dekretu, Parlament Królewski głosuje nad nim przez 48 godzin. Zatwierdzony dekret Marszałek Parlamentu Królewskiego doręcza Królowi.
4. Król ogłasza doręczony mu, zatwierdzony dekret.

Art. 13. [Rząd Królewski]
1. Rząd Królewski sprawuje wykonawstwo prawa federalnego w zakresie, w jakim nie jest ono zastrzeżone Królowi albo powierzone rządom krajowym.
2. Rząd Królewski składa się z Premiera oraz powoływanych i odwoływanych przez niego ministrów.
3. Premier jest wybierany na okres czteromiesięcznej kadencji w tajnych i bezpośrednich wyborach.
4. Wybory na urząd Premiera zarządza Król.
5. Kandydatów na Premiera mają prawo zgłaszać partie polityczne i obywatele. Jeżeli w przewidzianym terminie nie zostanie zgłoszony żaden kandydat, zgłoszenia kandydata dokonuje Król.
6. Członkowie Parlamentu Królewskiego mają prawo zadawać pytania Premierowi Rządu Królewskiego i ministrom. Adresat pytania udziela odpowiedzi najpóźniej 14. dnia od dnia zadania pytania.
7. Parlament Królewski może uchwalić wotum nieufności wobec ministra większością 3/5 głosów na wniosek Króla lub członka Parlamentu Królewskiego.
8. Nie można uchwalić wotum nieufności wobec Premiera.
9. Premier niezwłocznie odwołuje ministra wobec którego uchwalono wotum nieufności.

Art. 14. [Sąd Królestwa]
1. Wymiar sprawiedliwości w Królestwie Dreamlandu sprawuje Sąd Królestwa w imieniu Króla.
2. Sąd Królestwa orzeka na podstawie prawa, a w razie konieczności także na podstawie utrwalonych zwyczajów oraz zasad słuszności.
3. Każdy ma prawo wnieść swoją sprawę przed Sąd Królestwa. Każdy ma ponadto prawo odwołać się od wydanego w jego sprawie wyroku i uzyskać ponowne rozpatrzenie sprawy.
4. Sąd Królestwa stanowią sędziowie i sędziowie pokoju. Sędziów mianuje Król za zgodą Parlamentu Królewskiego na czteromiesięczną kadencję. Sędziów pokoju powołuje i odwołuje Król na wniosek Parlamentu Królewskiego. Nowo mianowany (powołany) sędzia (sędzia pokoju) obowiązany jest złożyć przysięgę na wierność Królestwu i prawu.
5. Sędziowie i sędziowie pokoju są niezawiśli i w wykonywaniu swojego urzędu podlegają wyłącznie Karcie Konstytucyjnej.
6. Sędzia nie może być członkiem partii politycznej.
7. Sędzia może być usunięty z urzędu tylko wyrokiem Sądu Królestwa, wydanym z ważnej przyczyny, na podstawie ustawy lub dekretu. Bez zgody Sądu Królestwa urzędujący sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, nie może też toczyć się przeciw niemu postępowanie karne.
8. Sądem Królestwa kieruje Prezes Sądu Królestwa, mianowany spośród sędziów i sędziów pokoju przez Króla za zgodą Parlamentu Królewskiego na czteromiesięczną kadencję. Prezes może być odwołany przez Króla przed upływem kadencji, za zgodą albo na wniosek Parlamentu Królewskiego. Prezes opróżnia swój urząd, gdy przestał być sędzią albo sędzią pokoju.
9. Ustawa albo dekret określi:
1) tryb postępowania przed Sądem Królestwa;
2) ustrój Sądu Królestwa i jego wewnętrzną organizację;
3) warunki bycia mianowanym na urząd sędziego;
4) tryb opróżnienia urzędu sędziego przed upływem kadencji.

Art. 15. [Odpowiedzialność konstytucyjna Króla; immunitety królewskie]
1. Król odpowiada tronem przed sądem za naruszenie Karty Konstytucyjnej, ustawy lub dekretu, popełnione w zakresie panowania lub w związku z nim, albo za popełnienie przestępstwa, z oskarżenia Parlamentu Królewskiego.
2. Parlament Królewski rozważa postawienie Króla w stan oskarżenia na wniosek trzeciej części członków Parlamentu Królewskiego. Od złożenia wniosku, aż do jego odrzucenia albo prawomocnego osądzenia sprawy, ustąpienie z tronu jest wyłączone.
3. Parlament Królewski uchwala postawienie Króla w stan oskarżenia większością co najmniej trzech piątych głosów liczby członków Parlamentu Królewskiego, jednocześnie wyznaczając ze swojego grona oskarżyciela lub oskarżycieli oraz powołując regenta albo radę regencyjną. Tak ustanowiona regencja trwa aż do prawomocnego osądzenia sprawy.
4. O odpowiedzialności Króla sąd orzeka w imię wspólnoty obywateli dreamlandzkich.
5. Król nie podlega żadnej innej odpowiedzialności prawnej. Panujący Król nie może być pociągnięty do żadnej odpowiedzialności prawnej, nie może też toczyć się przeciw niemu postępowanie, do tego zmierzające.

Art. 16. [Odpowiedzialność konstytucyjna członków rządu]
1. Premier Rządu Królewskiego odpowiada przed sądem za naruszenie Karty Konstytucyjnej, ustawy lub dekretu, popełnione w zakresie urzędowania albo w związku ze sprawowanym urzędem, z oskarżenia Króla albo Parlamentu Królewskiego; tak samo minister.
2. Parlament Królewski uchwala postawienie Premiera Rządu Królewskiego albo ministra w stan oskarżenia większością co najmniej trzech piątych głosów, jednocześnie wyznaczając ze swojego grona oskarżyciela lub oskarżycieli.
3. Uznając oskarżenie, sąd składa oskarżonego z urzędu. Nie stoi to na przeszkodzie orzeczeniu innych środków, przewidzianych ustawą lub dekretem.

Art. 17. [Stany nadzwyczajne]
1. Na czas wojny Król może, w drodze edyktu, wprowadzić stan wojenny.
2. W przypadku zagrożenia bytu państwa lub porządku konstytucyjnego, którego nie da się usunąć konstytucyjnymi środkami, Król może, w drodze edyktu, wprowadzić stan wyjątkowy na czas określony, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Na czas trwania stanu wojennego lub wyjątkowego prawa człowieka i obywatela mogą być zawieszone; w szczególności na czas trwania stanu wojennego mogą być zawieszone prawa obywateli państw nieprzyjacielskich.
4. Jeżeli liczba członków Parlamentu Królewskiego nie przekracza 5, Król może, w drodze edyktu, wprowadzić stan klęski aktywnościowej.
5. Na czas trwania stanu klęski aktywnościowej zawieszeniu ulega obowiązywanie art. 8 ust. 1a zd 2 i 3, art. 11 ust. 3 zd. 2, ust. 4 i 5 oraz art. 12 Karty Konstytucyjnej. Dekretem stanowi się prawo w całym zakresie prawodawstwa federalnego. Kompetencje Króla, wykonywane w normalnych warunkach na wniosek albo za zgodą Parlamentu Królewskiego, wykonuje on bez takiego wniosku albo zgody.
6. Król, w drodze edyktu, zakańcza trwający stan wojenny, stan wyjątkowy albo stan klęski aktywnościowej, gdy ustały przyczyny jego wprowadzenia.

(—) Karolina Aleksandra
Proponowana zmiana dotyczy wdrożenia w przepisy Karty Konstytucyjnej przepisów o następcy tronu. Treść noweli zakłada, że następcą tronu będzie mógł zostać dowolny człowiek, a w sytuacji, gdyby nie posiadał on obywatelstwa dreamlandzkiego przez co najmniej 6 kolejnych miesięcy, zgodę na jego wyznaczenie trzeba uzyskać w Parlamencie Królewskim, który większością 3/5 musiałby jej udzielić. W przeciwnym wypadku dana osoba nie mogłaby zostać następcą tronu. W ten sposób rozdziela się również czas między wyznaczeniem następcy tronu a abdykacją króla, jeśli to on dokonuje wyznaczenia. Nie byłoby więc dla nikogo nagłym zaskoczeniem to, kto zostawałby w Dreamlandzie kolejnym królem - zwłaszcza wtedy, gdy miałby nim zostać obcokrajowiec.
(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
Pascal de La Brun
Posty: 111
Rejestracja: 3 sie 2016, 20:43
Herb:
Lokalizacja: Unia Saudadzka
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 04.03] UK - Następca tronu

Post autor: Pascal de La Brun » 24 lut 2019, 17:01

Przyjmuję projekt oraz zarządzam debatę, która potrwa do 4 marca.

(-) Pascal de La Brun
Marszałek Parlamentu Królewskiego

Awatar użytkownika
Chamberlain
Posty: 1649
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 04.03] UK - Następca tronu

Post autor: Chamberlain » 6 mar 2019, 16:03

Czyżby wszyscy przeoczyli?

Tutaj również Marszałek lub Wicemarszałek mógłby zareagować. W swoim imieniu składam wniosek o przedłużenie debaty do końca weekendu. Może ktoś miałby ochotę się włączyć. Czy deputowany-wnioskodawca podtrzymuje zainteresowanie projektem?

Projekt próbuje ominąć przepisy Karty Konstytucyjnej, które są jednoznaczne: mechanizm sukcesji królewskiej regulowany jest wyłącznie dekretem. Deputowany Ipanienko zabrał się do tego lepiej, bo z głową: najpierw zniesienie obostrzenia z art. 6 ust. 7, potem właściwa nowela samego trybu sukcesji. Zaproponowane przepisy ingerują w tryb sukcesji, bo wprowadzają istotny filtr dla następcy tronu.

Samej treści przeciwny nie jestem, tylko wspomniane 6 miesięcy zamieniłbym na 3. Pół roku to trochę dużo, już na starcie eliminuje świeżych z błyskotliwym pomysłem na kraj. Trzy miesiące to dostatecznie dużo, by odsiać czubków, nadludzi pompowanych powietrzem, pozerów i świeżych imigrantów, a taka jest jak rozumiem, intencja autora projektu.
- - William markiz Chamberlain-Schlesinger

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 13169
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 04.03] UK - Następca tronu

Post autor: Daniel von Witt » 6 mar 2019, 18:37

Chamberlain pisze:
6 mar 2019, 16:03
Projekt próbuje ominąć przepisy Karty Konstytucyjnej, które są jednoznaczne: mechanizm sukcesji królewskiej regulowany jest wyłącznie dekretem. Deputowany Ipanienko zabrał się do tego lepiej, bo z głową: najpierw zniesienie obostrzenia z art. 6 ust. 7, potem właściwa nowela samego trybu sukcesji. Zaproponowane przepisy ingerują w tryb sukcesji, bo wprowadzają istotny filtr dla następcy tronu.
Coś się Panu pomieszalo. Ustawą można zmienić cała kartę. Ja nie proponuje zmiany w zakresie tego, kto ustala zasady sukcesji na podstawie karty. Chcę zmienić kartę tak, by król brał pod uwagę nowe jej przepisy.

(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
Gilead
Posty: 94
Rejestracja: 21 sty 2019, 16:34
Numer GG: 67441662
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 04.03] UK - Następca tronu

Post autor: Gilead » 7 mar 2019, 20:12

Zagłosuję przeciw. Dreamlandzki renesans winien rozpocząć się uchwaleniem całkowicie nowej, dokładnie skonstruowanej ustawy zasadniczej, nie zaś doraźnym, pochopnym naprawianiem wadliwej Karty Konstytucyjnej, która w żaden sposób nie przyczyni się do zmiany praw konstytucyjnie regulowanych królewskimi dekretami.

Awatar użytkownika
Chamberlain
Posty: 1649
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 04.03] UK - Następca tronu

Post autor: Chamberlain » 8 mar 2019, 11:22

Gilead Colquhoun pisze:
7 mar 2019, 20:12
Dreamlandzki renesans winien rozpocząć się uchwaleniem całkowicie nowej, dokładnie skonstruowanej ustawy zasadniczej
Czy jednak "dreamlandzki renesans" nie powinien rozpocząć się od podjęcia normalnej aktywności i dyskusji? Na przykład nad takimi wnioskami, jak ten?

Przecież Dreamland nie potrzebuje cztedziestej konstytucji z kolei. Żyjemy w państwie, w którym wygasła aktywność polityczna, a wszyscy teoretycznie obecni obywatele siedzą nad nowymi aktami prawnymi.
- - William markiz Chamberlain-Schlesinger

Awatar użytkownika
الوـس
Premier Rządu Królewskiego
Posty: 4288
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
Herb:
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 04.03] UK - Następca tronu

Post autor: الوـس » 8 mar 2019, 11:49

Chamberlain pisze:
8 mar 2019, 11:22
wszyscy teoretycznie obecni obywatele siedzą nad nowymi aktami prawnymi.
Nie wiem jak inni obywatele, ale ja piję martini.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Alfred
Posty: 1736
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 04.03] UK - Następca tronu

Post autor: Alfred » 8 mar 2019, 12:22

Zgodnie z regulaminem, debata trwa do zamknięcia przez marszałka. Proszę wszystkich o deklarację, jeśliby zamierzali się jeszcze wypowiedzieć na temat przedłożenia. Zaczekam do późnego wieczora, po czym zależnie od pojawienia się albo nie takich deklaracji formalnie przedłużę albo zamknę debatę.

Awatar użytkownika
Chamberlain
Posty: 1649
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 04.03] UK - Następca tronu

Post autor: Chamberlain » 8 mar 2019, 13:51

Alfred pisze:
8 mar 2019, 12:22
Proszę wszystkich o deklarację, jeśliby zamierzali się jeszcze wypowiedzieć na temat przedłożenia.
Jeśli o mnie chodzi - można zamykać.
- - William markiz Chamberlain-Schlesinger

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 976
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 04.03] UK - Następca tronu

Post autor: Maciej II » 8 mar 2019, 18:54

Mnie zastanawia czy ta zmiana w karcie rzeczywiście ma szansę wpłynąć pozytywnie na sukcesję.
Ostatni nasi królowie to był import, Dreamland od dawna nie "wyhodował" sobie króla, który miałby chęci, czas i umiejętności.
"Konkurs piękności" w parlamencie spowoduje tylko, że wszyscy Ci, którzy uznają się za Dreamlandczyków, a nie pokazują tego swoją aktywnością, zjawią się na czas wyboru następcy, naplują i sobie znowu pójdą. Świetnym przykładem tego podejścia jest obecna postawa rządu komunistów - z tymże tym nie udało się niczego zmienić, bo działania mające na celu "usunięcie króla ze stolca" wymagałyby nieco więcej zachodu niż napisanie "PRZECIW" w karcie do głosowania.

Ilu członków KPD potrzeba żeby zmienić żarówkę?
Członkowie KPD nie są w stanie niczego zmienić.

Awatar użytkownika
Robert II Fryderyk
Posty: 1282
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
Herb:
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 04.03] UK - Następca tronu

Post autor: Robert II Fryderyk » 8 mar 2019, 19:06

Wielce Szanowni Deputowani,

nie zamierzam narzucać kierunków, ani wchodzić w polemiki z prezentowanymi pomysłami - jeśli bowiem taka właśnie będzie wola Społeczeństwa by zmianę wprowadzić to wprowadzimy ją. Natomiast myślę, że warto złapać nieco dystansu do całej sytuacji - od mojego objęcia Tronu już trochę minęło, i chyba nawet tym najbardziej niedowierzającym udowodniłem, iż nie taki diabeł straszny jak go malują. Ci, którzy dotąd się nie przekonali, nie przekonają się nigdy. Mądrość Seniorów, którzy dokonali takiego, nie innego, wyboru, owoce wyda nie od razu, a po jakimś dopiero czasie. I wierzę, że Was te owoce nie zawiodą.

Reasumując - palcem pokażę Wam jedynie na model bezpośredniego wyboru Króla przez ogół społeczeństwa. Jest taki kraj, w którym elekcja urasta do rangi największego wydarzenia raz na jakiś czas, po to tylko by wyłonić w niej osobę, którą to samo społeczeństwu strąca w odmęty politycznej poprawności, ergo wyklucza ze społeczeństwa tego, który winien społeczeństwu temu przewodzić. Podejście to jest cokolwiek schizofreniczne, i myślę, że stać nas na to by na błędach innych się uczyć. Jest kraj, który mieniąc się monarchią z monarchią nie ma dziś de facto nic wspólnego. Niszczejąca i połuszczona fasada, która skrywa zgoła odmienne oblicze. Dreamland jest inny. Monarchia wciąż jest monarchią. Choć już nie taką jak niegdyś, to jednak.

Od Was więc dziś zależy tak naprawdę rzecz najważniejsza - czy zmianami, dokonywanymi ad hoc, pod tezę, zniesiemy formalnie monarchię, czy jednak monarchię ową utrzymamy i będziemy jedynym krajem liczącym się wirtualnie, który ma monarchię o istotnym znaczeniu. To wybór dość prosty, wbrew pozorom.
Robert II Fryderyk, r. s.

Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
Posty: 2534
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
Herb:
Lokalizacja: Księstwo Furlandii i Luindoru, Segali
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 04.03] UK - Następca tronu

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau » 8 mar 2019, 20:39

Kandydaci zagraniczni nie są przecież blokowani. Wolałbym co prawda nie zmieniać tego, ale nie jest to też nie wiadomo jak uderzająca w wybór zmiana.
(-) Fryderyk Karol Albert markiz Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.

Awatar użytkownika
Alfred
Posty: 1736
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 04.03] UK - Następca tronu

Post autor: Alfred » 8 mar 2019, 21:59

Przedłużam debatę do końca tygodnia.

Awatar użytkownika
Alfred
Posty: 1736
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 10/03] UK - Następca tronu

Post autor: Alfred » 11 mar 2019, 14:39

Zamykam debatę i otwieram głosowanie, które potrwa do końca bieżącego tygodnia. Poniżej zamieszczam tekst projektu po korekcie stylistycznej i kartę do głosowania.
USTAWA
z dnia ... 2019 r.

o zmianie Karty Konstytucyjnej
Art. 1. W Karcie Konstytucyjnej z dnia 9 lutego 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Następcą tronu może być wyznaczony każdy człowiek. Jeżeli nie jest nim obywatel dreamlandzki z co najmniej półrocznym, nieprzerwanym stażem, wyznaczenie następcy musi zatwierdzić Parlament Królewski większością trzech piątych głosów. Art. 12 stosuje się odpowiednio.";

2) w art. 17 w ust. 5 zd. 1 otrzymuje brzmienie:

"Na czas trwania stanu klęski aktywnościowej zawieszeniu ulega obowiązywanie art. 8 ust. 1a zd 2 i 3, art. 11 ust. 3 zd. 2, ust. 4 i 5 oraz art. 12 Karty Konstytucyjnej.".

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
król-senior Alfred:
książę Asketil:
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Brun:
baron de la Ciprofloksja:
baron von Stettin:
sir Colquhoun:
sir Pohl:
pan von Witt:

Awatar użytkownika
Alfred
Posty: 1736
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 10/03] UK - Następca tronu

Post autor: Alfred » 11 mar 2019, 14:39

król-senior Alfred: PRZECIW
książę Asketil:
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Brun:
baron de la Ciprofloksja:
baron von Stettin:
sir Colquhoun:
sir Pohl:
pan von Witt:

Awatar użytkownika
Gilead
Posty: 94
Rejestracja: 21 sty 2019, 16:34
Numer GG: 67441662
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 10/03] UK - Następca tronu

Post autor: Gilead » 11 mar 2019, 17:00

król-senior Alfred: PRZECIW
książę Asketil:
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Brun:
baron de la Ciprofloksja:
baron von Stettin:
sir Colquhoun: PRZECIW
sir Pohl:
pan von Witt:

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 13169
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 10/03] UK - Następca tronu

Post autor: Daniel von Witt » 12 mar 2019, 06:26

król-senior Alfred: PRZECIW
książę Asketil:
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Brun:
baron de la Ciprofloksja:
baron von Stettin:
sir Colquhoun: PRZECIW
sir Pohl:
pan von Witt: ZA
(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
الوـس
Premier Rządu Królewskiego
Posty: 4288
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
Herb:
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 17/03] UK - Następca tronu

Post autor: الوـس » 12 mar 2019, 12:41

król-senior Alfred: PRZECIW
książę Asketil:
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Brun:
baron de la Ciprofloksja: WSTRZYMUJĘ SIĘ
baron von Stettin:
sir Colquhoun: PRZECIW
sir Pohl:
pan von Witt: ZA
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 976
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 17/03] UK - Następca tronu

Post autor: Maciej II » 17 mar 2019, 11:56

król-senior Alfred: PRZECIW
książę Asketil:
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Brun:
baron de la Ciprofloksja: WSTRZYMUJĘ SIĘ
baron von Stettin:
sir Colquhoun: PRZECIW
sir Pohl: WSTRZYMUJĘ SIĘ
pan von Witt: ZA

Awatar użytkownika
Chamberlain
Posty: 1649
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 17/03] UK - Następca tronu

Post autor: Chamberlain » 17 mar 2019, 13:57

król-senior Alfred: PRZECIW
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain: PRZECIW
baron de la Ciprofloksja: WSTRZYMUJĘ SIĘ
sir Colquhoun: PRZECIW
sir Pohl: WSTRZYMUJĘ SIĘ
pan von Witt: ZA
- - William markiz Chamberlain-Schlesinger

Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
Posty: 2534
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
Herb:
Lokalizacja: Księstwo Furlandii i Luindoru, Segali
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 17/03] UK - Następca tronu

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau » 17 mar 2019, 19:47

król-senior Alfred: PRZECIW
markiz Orański-Nassau: WSTRZYMUJE SIĘ
markiz Oxlade-Chamberlain: PRZECIW
baron de la Ciprofloksja: WSTRZYMUJĘ SIĘ
sir Colquhoun: PRZECIW
sir Pohl: WSTRZYMUJĘ SIĘ
pan von Witt: ZA
(-) Fryderyk Karol Albert markiz Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.

Awatar użytkownika
Alfred
Posty: 1736
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 17/03] UK - Następca tronu

Post autor: Alfred » 18 mar 2019, 22:20

Zamykam głosowanie. Głosy oddali wszyscy deputowani w liczbie siedmiu, spośród których jeden zagłosował za projektem, trzech przeciwko projektowi, a innych trzech wstrzymało się od głosu. W związku z czym stwierdzam, że Parlament Królewski nie uchwalił ustawy.

Zablokowany

Wróć do „Archiwum Parlamentu Królewskiego”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości