TRWA RENOWACJA FORUM DREAMLANDU — zgodnie z podjętymi przez najwyższe krajowe czynniki sprawcze decyzją rozpoczęła się renowacja dreamlandzkiego forum. W pierwszej kolejności dokonane zostały zmiany w strukturze forum głównego i forum dla mieszkańców. Konsolidacji uległo kilka działów, kilka zmieniło swoją nazwę. Uporządkowane zostały kwestie związane z bazą prawną (choć sama baza wciąż potrzebuje dużego nakładu pracy) jak i prasą działającą obecnie i ongi w Królestwie. Zmianom uległo również forum poświęcone zagranicy, jak i wstępnie usunięto kilka niepotrzebnych grup uprawnień. Kolejne działania zakładają dalsze porządki w kwestii uprawnień, zmiany na forach samorządów, uporządkowanie i ukształtowanie docelowej struktury, a na samym końcu migrację forum na nowy silnik. Wszelkie uwagi prosimy kierować na Discordzie oznaczając JKW Roberta II Fryderyka.

[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] Ordynacja wyborcza

Dział archiwum Parlamentu Królewskiego od maja 2015 roku.
Awatar użytkownika
Alfred
Posty: 1736
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
Kontakt:

[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] Ordynacja wyborcza

Post autor: Alfred » 17 lut 2019, 00:17

Wysoka Izbo,

w ostatnim czasie ujawniły się pewne problemy organów władzy publicznej w zakresie pojmowania i właściwego stosowania ustawy — Prawo wyborczo-referendalne. Jakkolwiek jest to dla mnie zaskakujące, biorąc pod uwagę nieprzesadne skomplikowanie tejże ustawy oraz wyjątkowo długą debatę parlamentarną, która poprzedzała jego uchwalenie, należy stwierdzić, iż dostosowanie prawa wyborczego do możliwości kognitywnych urzędników państwowych leży niewątpliwie w interesie publicznym.

Dlatego też składam Izbie niniejszy projekt ustawy — Ordynacja wyborcza, który zastępuje przepisy Prawa wyborczo-referendalnego odnoszące się do wyborów i przemianowuje je na Ordynację referendalną. Ustawa została napisana najprościej, jak się dało, z chronologicznym układem przepisów, wskazujących kto, kiedy i co ma w ramach procedury wyborczej robić. Mam nadzieję, że będzie to wystarczająca odpowiedź na ujawnione potrzeby. Ponadto wprowadza ona pewne usprawnienia do procedury wyborczej, umożliwiając skrócenie okresu zgłaszania kandydatur w wyjątkowych przypadkach (to szczególnie wybory powtarzane lub przyspieszone), przewidując wprost możliwość rezygnacji z kandydowania i wytaczając ścieżkę postępowania w sytuacji, gdyby wycofali się w ogóle wszyscy kandydaci oraz przekształcając referendum odwołujące premiera w coś na kształt konstruktywnego wotum nieufności.
USTAWA
z dnia …

Ordynacja wyborcza
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
Art. 1. Wybór i odwołanie Premiera Rządu Królewskiego, zwanego dalej „Premierem Rządu”, odbywają się według przepisów tej ustawy.

Art. 2. Gdy w tej ustawie mowa jest o „tygodniu”, należy przez to rozumieć tydzień kalendarzowy, a gdy mowa o „weekendzie”, należy przez to rozumieć następujące po sobie piątek, sobotę i niedzielę jednego tygodnia.

Art. 3. 1. Do przeprowadzania wyborów, referendów w sprawie odwołania Premiera Rządu oraz referendów ogólnopaństwowych Król powołuje Komisarza Wyborczego Królestwa, zwanego dalej „Komisarzem Wyborczym”.
2. Komisarz Wyborczy jest niezależny i wykonuje swoje kompetencje niezawiśle. Podczas trwania wyborów albo referendum może być odwołany tylko w szczególnych okolicznościach.

Art. 4. 1. Komisarz Wyborczy prowadzi serwis internetowy do przeprowadzania głosowań wyborczych i referendalnych.
2. Serwis ten powinien zapewniać uwierzytelnienie osób oddających głosy i weryfikować ich uprawnienie do oddania głosu, w miarę możliwości dopuszczać oddawanie głosów tylko w taki sposób, aby były one ważne oraz zapewniać bezwzględną tajność oddanych głosów.

Art. 5. 1. Komisarz Wyborczy zawiadamia uprawnionych do głosu o nadchodzących głosowaniach, przeprowadzanych na podstawie tej ustawy, najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem danego głosowania.
2. Zawiadomień dokonuje się e-mailowo na adres zawiadamianego ujawniony w Centralnym Rejestrze Mieszkańców oraz wiadomością prywatną za pośrednictwem państwowego forum dyskusyjnego.
Rozdział 2.
Wybory
Art. 6. 1. Prawo wybierania przysługuje obywatelowi dreamlandzkiemu, chyba że jest on prawomocnie pozbawiony praw publicznych albo nabył obywatelstwo już po zarządzeniu wyborów (wyborca).
2. Prawo kandydowania przysługuje tym samym, którym przysługuje prawo wybierania, jednak wyłączając Komisarza Wyborczego, obywateli państw obcych i osoby, wobec których prawomocnie orzeczono zakaz zajmowania stanowiska Premiera Rządu.

Art. 7. 1. Wybory zarządza się w trzecim ostatnim pełnym tygodniu, przypadającym w kadencji Premiera Rządu. W szczególnych okolicznościach można je zarządzić w tygodniu bezpośrednio poprzednim albo następnym.
2. Wybory zarządza się niezwłocznie po:
1) złożeniu rezygnacji przez Premiera Rządu na ręce Króla;
2) opróżnieniu urzędu Premiera Rządu z innej przyczyny niż upływ kadencji albo rezygnacja;
3) ogłoszeniu wyników wyborów, w których żaden kandydat nie został wybrany bądź które pozostały nierozstrzygnięte w drugiej turze;
4) anulowaniu wyborów;
5) stwierdzeniu nieważności wyborów.
3. Wybory zarządza Król.

Art. 8. 1. Wraz z zarządzeniem wyborów otwiera się lista kandydatów.
2. Dysponujący prawem kandydowania może zgłosić się do wpisu na listę kandydatów aż do upływu tygodnia następującego po tygodniu zarządzenia wyborów. Jednak z ważnej przyczyny można przy zarządzaniu wyborów zarządzić skrócenie tego terminu do upływu tygodnia zarządzenia wyborów, o ile wyniesie on przynajmniej trzy dni.
3. Termin do zgłaszania się do wpisu na listę ulega wydłużeniu o trzy dni, gdyby z jego upływem na liście było mniej niż dwóch kandydatów. Jednak w przypadku z ust. 2 zd. 2 termin ten ulega wydłużeniu na tej zasadzie tylko gdyby z jego upływem lista była pusta.
4. Gdyby termin do zgłaszania się do wpisu na listę upłynął, a lista była pusta, pojedynczego kandydata zgłasza do wpisu na listę Król.
5. Lista kandydatów zamyka się wraz z upływem terminu do zgłaszania się do wpisu na listę, a w przypadku z ust. 4 wraz ze wpisaniem kandydata zgłoszonego przez Króla.
6. Kandydat ulega skreśleniu z listy kandydatów, jeśli zrezygnował z kandydowania albo utracił prawo kandydowania.
7. Listę kandydatów prowadzi Komisarz Wyborczy.

Art. 9. 1. Głosowanie wyborcze odbywa się w pierwszy weekend po zamknięciu się niepustej listy kandydatów albo po wyznaczeniu kandydata.
2. Wyborca oddaje pojedynczy głos: za oznaczonym kandydatem, przeciw wszystkim kandydatom albo obojętny. Głos oddany niezgodnie z przepisami ustawy jest nieważny.

Art. 10. 1. Wyniki głosowania obejmują w szczególności liczbę wyborców, liczbę oddanych głosów i liczby głosów oddanych w poszczególnych wariantach oraz głosów nieważnych.
2. Wynik wyborów ustala się następująco: jeśli najwięcej głosów oddano przeciw wszystkim kandydatom, żaden kandydat nie został wybrany; jeśli najwięcej głosów oddano za jednym z kandydatów, został on wybrany; w innym przypadku wybory są nierozstrzygnięte. Głosy obojętne pomija się.
3. Wyniki głosowania i wyborów ustala i obwieszcza Komisarz Wyborczy niezwłocznie po zakończeniu głosowania wyborczego.

Art. 11. 1. Jeśli wybory pozostały nierozstrzygnięte, przeprowadza się drugą turę wyborów.
2. W drugiej turze wyborów pozostają tylko ci kandydaci, którzy w pierwszej turze otrzymali na równi najwięcej głosów.
3. Druga tura wyborów polega na powtórnym głosowaniu wyborczym, które odbywa się w pierwszy weekend po ogłoszeniu wyników wyborów w pierwszej turze.
4. Nie można oddawać głosów obojętnych w drugiej turze wyborów.
5. Do drugiej tury wyborów stosuje się odpowiednio przepisy art. 8.

Art. 12. 1. Gdyby kandydat został skreślony z listy kandydatów już po rozpoczęciu głosowania wyborczego albo powtórnego głosowania wyborczego, głosy oddane za nim uważa się za głosy przeciw wszystkim kandydatom.
2. Gdyby wszyscy kandydaci zostali skreśleni z listy kandydatów już po jej zamknięciu, Król zarządza anulowanie wyborów.

Art. 13. 1. Badaniu podlega tylko ważność wyborów rozstrzygniętych przez wybór jednego z kandydatów. Nieważność wyborów stwierdza się tylko, jeżeli stwierdzone nieprawidłowości w zarządzeniu lub przeprowadzeniu wyborów tudzież ustaleniu wyników głosowania i wyborów mogły mieć wpływ na wynik wyborów.
2. W terminie dwóch dni po ogłoszeniu wyników wyborów, o których mowa w ust. 1, wyborcy przysługuje protest wyborczy do Sądu Królestwa. Uczestnikami postępowania sądowego są protestujący, Król i Komisarz Wyborczy.
3. W przypadku braku protestów, po upływie terminu do ich składania ważność wyborów bada i stwierdza Król.

Art. 14. Urzędowanie nowo wybranego Premiera Rządu rozpoczyna się dzień po dniu stwierdzenia ważności wyborów.
Rozdział 3.
Odwołanie premiera
Art. 15. 1. Wniosek o zarządzenie referendum w sprawie odwołania Premiera Rządu może złożyć pięciu obywateli dreamlandzkich, niebędących prawomocnie pozbawionymi praw publicznych.
2. Wniosek taki podczas trwania jednej kadencji Premiera Rządu może być złożony tylko raz.
3. Wniosek ten wskazuje imiennie kandydata na stanowisko Premiera Rządu. Kandydat wyraża zgodę na kandydowanie w terminie trzech dni od dnia złożenia wniosku.
4. Jeśli wniosek złożono prawidłowo, a wskazany w nim kandydat wyraził zgodę na kandydowanie, Król zarządza referendum.
5. Gdyby wskazany we wniosku kandydat w późniejszym czasie zrezygnował z kandydowania albo utracił prawo kandydowania, Król zarządza anulowanie referendum.

Art. 16. Prawo głosu przysługuje obywatelowi dreamlandzkiemu, chyba że jest on prawomocnie pozbawiony praw publicznych albo nabył obywatelstwo już po zarządzeniu referendum.

Art. 17. 1. Głosowanie referendalne odbywa się w pierwszy weekend po zarządzeniu referendum.
2. Uprawniony do głosu oddaje pojedynczy głos: za odwołaniem Premiera Rządu, przeciw odwołaniu Premiera Rządu albo obojętny. Głos oddany niezgodnie z przepisami ustawy jest nieważny.

Art. 18. 1. Przepisy art. 8 ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio.
2. Wynik referendum ustala się następująco: jeśli głosów za odwołaniem Premiera Rządu oddano więcej niż przeciw niemu, Premier Rządu zostaje odwołany; w przeciwnym wypadku pozostaje na stanowisku.

Art. 19. 1. Przepisy art. 11 stosuje się odpowiednio.
2. Wynik referendum wywiera skutki od dnia po dniu stwierdzenia ważności referendum.
Rozdział 4.
Przepisy końcowe
Art. 20. W ustawie z dnia 24 lipca 2018 r. — Prawo wyborczo-referendalne wprowadza się następujące zmiany:
1) tytułowi ustawy nadaje się brzmienie: „ustawa z dnia 24 lipca 2018 r. — Ordynacja referendalna”;
2) art. 1 nadaje się brzmienie:

„Art. 1. 1. Ustawa określa prawa referendalne obywateli dreamlandzkich, zasady i tryb zarządzania, przeprowadzania, ustalania wyników i stwierdzania ważności referendów ogólnopaństwowych i krajowych oraz właściwość organów władzy publicznej w sprawach określonych ustawą.
2. Ustawa nie ma zastosowania do referendum w sprawie odwołania Premiera Rządu, które odbywa się według przepisów Ordynacji wyborczej.”;

3) w art. 2 skreśla się ust. 1 i ust. 3 pkt 1;
4) użyte w art. 3, 5 i 7, w różnych przypadkach, wyrażenie „wybory i referenda”, zastępuje się każdorazowo wyrażeniem „referenda” w odpowiednim przypadku;
5) art. 4 nadaje się brzmienie:

„Art. 4. Referenda przeprowadza Komisarz Wyborczy Królestwa, powołany na podstawie Ordynacji wyborczej.”;

6) art. 6 nadaje się brzmienie:

„Art. 6. Głosowania referendalne przeprowadza się w serwisie wyborczym, prowadzonym na podstawie Ordynacji wyborczej.”;

7) dział II skreśla się;
8) art. 22 skreśla się;
9) w art. 25 po słowach „w ciągu sześciu miesięcy” skreśla się pozostałą część przepisu, z wyłączeniem końcowej kropki;
10) użyte w art. 29 ust. 1 i 3, w różnych przypadkach, wyrażenie „„organ wyborczy””, zastępuje się każdorazowo wyrażeniem „Komisarz Wyborczy Królestwa” w odpowiednim przypadku.

Art. 21. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.
USTAWA
z dnia 24 lipca 2018 r.

Ordynacja referendalna

My, Alfred, król Dreamlandu i Scholandii, pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej,
senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji, etc.,

ogłaszamy, że Nasz Parlament uchwalił, a My zatwierdziliśmy, co następuje:

Dział I
Przepisy ogólne

Rozdział 1
Zakres stosowania ustawy, definicje i skróty
Art. 1. 1. Ustawa określa prawa referendalne obywateli dreamlandzkich, zasady i tryb zarządzania, przeprowadzania, ustalania wyników i stwierdzania ważności referendów ogólnopaństwowych i krajowych oraz właściwość organów władzy publicznej w sprawach określonych ustawą.
2. Ustawa nie ma zastosowania do referendum w sprawie odwołania Premiera Rządu, które odbywa się według przepisów Ordynacji wyborczej.

Art. 2. 1. (skreślony).
2. Określenie „uprawniony” oznacza tego, któremu w danym referendum przysługuje prawo głosu.
3. Skrótowe określenia, użyte w niniejszej ustawie, oznaczają odpowiednio:
1) (skreślony);
2) „tydzień” — tydzień kalendarzowy;
3) „weekend” — następujące kolejno po sobie dni tego samego tygodnia: piątek, sobotę i niedzielę.
Rozdział 2
Organy właściwe w sprawach wyborczych i referendalnych
Art. 3. 1. Król zarządza referenda ogólnopaństwowe. Nadto bada i stwierdza ważność referendów ogólnopaństwowych.
2. W stosunku do referendów krajowych te same funkcje pełni właściwy organ rządu krajowego. Jego właściwość określa prawo krajowe.

Art. 4. Referenda przeprowadza Komisarz Wyborczy Królestwa, powołany na podstawie Ordynacji wyborczej.

Art. 5. Sąd Królestwa bada i stwierdza ważność oprotestowanych referendów.
Rozdział 3
Głosowania
Art. 6. Głosowania referendalne przeprowadza się w serwisie wyborczym, prowadzonym na podstawie Ordynacji wyborczej.
Art. 7. 1. Organ wyborczy zawiadamia uprawnionych do głosu o nadchodzących głosowaniach w wyborach i referendach, najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem danego głosowania.
2. Zawiadomień dokonuje się e-mailowo na adres zawiadamianego ujawniony w Centralnym Rejestrze Mieszkańców oraz wiadomością prywatną za pośrednictwem państwowego forum dyskusyjnego.
Dział II
(skreślony)

Dział III
Referenda

Rozdział 1
Prawa referendalne
Art. 19. Obywatelowi dreamlandzkiemu, dysponującemu prawami publicznymi, przysługuje prawo głosu w referendum ogólnopaństwowym, o ile nabył obywatelstwo przed jego zarządzeniem, oraz prawo inicjatywy w zakresie referendum ogólnopaństwowego.

Art. 20. Obywatelowi dreamlandzkiemu, dysponującemu prawami publicznymi, zamieszkałemu na terytorium określonego kraju federacji, przysługuje prawo głosu w referendum krajowym, odbywającym się w tym kraju, o ile nabył obywatelstwo przed jego zarządzeniem, oraz prawo inicjatywy w zakresie takiego referendum.
Rozdział 2
Przedmiot referendum
Art. 21. 1. Referendum ogólnopaństwowe może dotyczyć spraw o szczególnym znaczeniu dla państwa, z wyłączeniem amnestii, budżetu, podatków i kadr rządu federalnego (referendum ogólnopaństwowe zwykłe). Nie może ono naruszać niezależności Sądu Królestwa ani niezawisłości sędziów.
2. Król zarządza referendum ogólnopaństwowe zwykłe samodzielnie albo na wniosek Parlamentu Królewskiego lub pięciu obywateli dysponujących prawem inicjatywy.

Art. 22. (skreślony).

Art. 23. 1. Referendum krajowe może dotyczyć spraw o szczególnym znaczeniu dla kraju federacji, z wyłączeniem budżetu i podatków.
2. Właściwy organ rządu krajowego zarządza referendum krajowe na wniosek Króla albo trzech obywateli dysponujących prawem inicjatywy, a jeśli prawo krajowe tak stanowi, także samodzielnie albo na wniosek innego organu rządu krajowego.

Art. 24. Żadne referendum nie może zmierzać do naruszenia niepodległości państwa lub nienaruszalności jego granic, porządku konstytucyjnego państwa lub poszczególnego kraju ani przepisów ustawy lub dekretu.

Art. 25. Referendum w tym samym przedmiocie nie może odbywać się dwukrotnie w ciągu sześciu miesięcy.
Rozdział 3
Ogólna procedura referendalna
Art. 26. 1. Wniosek o zarządzenie referendum wnosi się do organu właściwego do jego zarządzenia.
2. Obywatel dysponujący prawem inicjatywy może złożyć projekt wniosku o zarządzenie referendum w sekcji państwowego forum dyskusyjnego, przeznaczonej pod urzędowanie organu właściwego. W ciągu następnych 7 dni inni obywatele mogą przyłączyć się do wniosku, który uznaje się za wniesiony w brzmieniu zgodnym z projektem w chwili przyłączenia się wystarczającej liczby obywateli dla jego wniesienia.
3. Wniosek określa przedmiot referendum oraz treść pytań referendalnych i opcji głosowania dla każdego z pytań. Treść pytań ani opcji głosowania nie może zmierzać do narzucenia ani zasugerowania określonego rozstrzygnięcia.

Art. 27. 1. Właściwy organ zarządza referendum niezwłocznie po wniesieniu odpowiedniego wniosku.
2. Może się uprzednio zwrócić do Sądu Królestwa o orzeczenie w sprawie dopuszczalności przedmiotu referendum lub treści pytań referendalnych i opcji głosowania.
3. Głosowanie wyznacza się na weekend jednego z dwóch najbliższych tygodni.
4. Akt zarządzenia referendum określa zgodnie z wnioskiem przedmiot referendum oraz treść poszczególnych pytań referendalnych i opcji głosowania, z dodaniem opcji głosu obojętnego, a także zawiera datę głosowania.

Art. 28. 1. Uprawniony oddaje w głosowaniu pojedynczy głos, wybierając jedną opcję głosowania dla każdego pytania referendalnego.
2. Głos oddany niezgodnie z przepisami ustawy jest nieważny.

Art. 29. 1. Niezwłoczenie po zakończeniu głosowania, organ wyborczy zlicza głosy, a następnie ustala i obwieszcza wyniki głosowania.
2. Obwieszczenie zawiera:
1) liczbę uprawnionych;
2) liczbę uprawnionych, którzy wykonali prawo głosu;
3) liczbę głosów oddanych w poszczególnych opcjach i dla poszczególnych pytań referendalnych;
4) liczbę głosów nieważnych;
5) pouczenie o prawie wniesienia protestu referendalnego i treści odpowiednich przepisów ustawy.
Art. 30. 1. Ważność referendum bada się i stwierdza w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wyników głosowania.
2. Nieważność wyborów stwierdza się tylko, jeśli stwierdzone uchybienia w ich zarządzeniu, przeprowadzeniu lub ustalaniu wyników głosowań mogły mieć wpływ na ich wynik.
3. W terminie dwóch dni od dnia obwieszczenia wyników głosowania, uprawnionemu przysługuje protest referendalny przeciwko ważności referendum do Sądu Królestwa. Protest skierowany jest przeciwko organowi zarządzającemu referendum i organowi wyborczemu łącznie.
Dział IV
Przepisy wprowadzające
Art. 31. W ustawie federalnej z dnia 28 października 2016 r. — Kodeks karny wprowadza się następujące zmiany:
1) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu:
„Art. 22a. 1. Kto fałszuje wynik wyborów albo referendum, podlega karze banicji na czas nie krótszy od 1 miesiąca.
2. Kto przekupuje dysponującego prawem głosu albo w inny sposób, niezgodnie z prawem, wpływa na wynik wyborów albo referendum, podlega karze ograniczenia wolności na czas nie krótszy od 1 miesiąca.
3. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 albo 2 popełnia go w związku ze sprawowaniem władzy publicznej, podlega karze banicji na czas nie krótszy od 3 miesięcy.”;
2) w rozdziale X dodaje się art. 47a w brzmieniu:
„Art. 47a. Kto narusza tajność głosów oddanych w wyborach albo referendum, podlega karze banicji albo karze ograniczenia wolności.”.
Art. 32. Tracą moc dekret królewski z dnia 4 kwietnia 2016 r. — Ordynacja wyborcza oraz ustawa federalna z dnia 19 stycznia 2018 r. o referendach.

Art. 33. Do wyborów i referendów zarządzonych przed wejściem w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 34. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 13169
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [WNIOSEK] Ordynacja wyborcza

Post autor: Daniel von Witt » 17 lut 2019, 12:21

Zaczyna się. Pierwsze dawki galimatiasu.

(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
Karolina Aleksandra
Posty: 1731
Rejestracja: 25 wrz 2012, 20:23
Herb:
Lokalizacja: Ekorre
Kontakt:

Re: [WNIOSEK] Ordynacja wyborcza

Post autor: Karolina Aleksandra » 17 lut 2019, 12:46

Jakkolwiek jest to dla mnie zaskakujące, biorąc pod uwagę nieprzesadne skomplikowanie tejże ustawy oraz wyjątkowo długą debatę parlamentarną, która poprzedzała jego uchwalenie, należy stwierdzić, iż dostosowanie prawa wyborczego do możliwości kognitywnych urzędników państwowych leży niewątpliwie w interesie publicznym.
Wysoka Izbo,

Przepraszam, ale skisłam.

Karolina Aleksandra

Awatar użytkownika
Pascal de La Brun
Posty: 111
Rejestracja: 3 sie 2016, 20:43
Herb:
Lokalizacja: Unia Saudadzka
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 24.02] Ordynacja wyborcza

Post autor: Pascal de La Brun » 17 lut 2019, 17:05

Przyjmuję projekt oraz zarządzam debatę, która potrwa do 24 lutego.

(-) Pascal de La Brun
Marszałek Parlamentu Królewskiego

Awatar użytkownika
JPII
Posty: 2007
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 24.02] Ordynacja wyborcza

Post autor: JPII » 18 lut 2019, 10:35

Alfred pisze:
17 lut 2019, 00:17
w ostatnim czasie ujawniły się pewne problemy organów władzy publicznej w zakresie pojmowania i właściwego stosowania ustawy — Prawo wyborczo-referendalne. Jakkolwiek jest to dla mnie zaskakujące, biorąc pod uwagę nieprzesadne skomplikowanie tejże ustawy oraz wyjątkowo długą debatę parlamentarną, która poprzedzała jego uchwalenie, należy stwierdzić, iż dostosowanie prawa wyborczego do możliwości kognitywnych urzędników państwowych leży niewątpliwie w interesie publicznym.
Wy się deputowani i deputowane chyba brandzlujecie tym hejtem. Rozumiem, że się wam nie podoba i że nie rozumiecie konwencji, ale aż tak się tym rozkoszować? Krytyki Palestry są na szczęście zajebiste. No, ale oni się nie znają na ordynacjach wyborczych, prawda? To nie nasza słodka, autystyczna banieczka, do której ktoś mnie przypadkiem nakierował. Pozdrawiam! Dobrych pogawędek na Discordzie.
Obrazek
Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar,
Komisarz Stepowej Krakozyjskiej Żuzypospolitej Ludowej

Awatar użytkownika
Karolina Aleksandra
Posty: 1731
Rejestracja: 25 wrz 2012, 20:23
Herb:
Lokalizacja: Ekorre
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 24.02] Ordynacja wyborcza

Post autor: Karolina Aleksandra » 18 lut 2019, 15:38

Dalej kisnę, ale żeby nie było, że tylko niemerytoryczna debata, zarzucę pierwszymi uwagami.

1) Określanie piątku, soboty i niedzieli jako weekend nie jest intuicyjne i logiczne.
2)
Wybory zarządza się w trzecim ostatnim pełnym tygodniu, przypadającym w kadencji Premiera Rządu.
Taak, jestem pewna, że wszyscy będą sobie notowali w kalendarzyku, kiedy jest „trzeci ostatni pełen tydzień”. Przydałoby się jakieś prostsze odniesienie.

3)
Prawo kandydowania przysługuje tym samym, którym przysługuje prawo wybierania, jednak wyłączając Komisarza Wyborczego, obywateli państw obcych i osoby, wobec których prawomocnie orzeczono zakaz zajmowania stanowiska Premiera Rządu.
Według tego przepisu prawo kandydowania przysługuje obywatelowi, który nabył obywatelstwo po zarządzeniu wyborów, ale prawo wybierania już nie.

Karolina Aleksandra

Awatar użytkownika
Torkan Ingawaar
lord
Posty: 1398
Rejestracja: 1 gru 2014, 19:01
Lokalizacja: Sangajokk
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 24.02] Ordynacja wyborcza

Post autor: Torkan Ingawaar » 18 lut 2019, 17:13

Skrócić o 2/3 i będzie w porządku.

W zasadzie, po co jakiś absurdalny i skrajnie niewygodny podział na tygodnie wyborcze? Dlaczego czasowym punktem odniesienia następnych czynności nie mogą być czynności je poprzedzające, tj. na przykład po zamknięciu listy kandydatów następuje głosowanie i tak dalej?
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)
Obrazek

Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
Posty: 2540
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
Herb:
Lokalizacja: Księstwo Furlandii i Luindoru, Segali
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 24.02] Ordynacja wyborcza

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau » 18 lut 2019, 18:41

Torkan Ingawaar pisze:
18 lut 2019, 17:13
Skrócić o 2/3 i będzie w porządku.
Trochę to bezcelowe-jeśli zmiana ma odpowiedzieć na niedomówienie i podane na tacy jest po kolei jak, kto, gdzie i kiedy to skracanie tego de facto pozostawi sytuację taką samą jaką jest.
(-) Fryderyk Karol Albert markiz Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.

Awatar użytkownika
Karolina Aleksandra
Posty: 1731
Rejestracja: 25 wrz 2012, 20:23
Herb:
Lokalizacja: Ekorre
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 24.02] Ordynacja wyborcza

Post autor: Karolina Aleksandra » 18 lut 2019, 19:55

Ośmielę się zauważyć, że problem z obecną ordynacją nie wynika z jej długości lub krótkości, a z usiania terminami prawniczymi, które są nielogiczne i trudne do zrozumienia z punktu widzenia osoby, która nie zajmuje się prawem na co dzień.

Awatar użytkownika
الوـس
Premier Rządu Królewskiego
Posty: 4311
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
Herb:
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 24.02] Ordynacja wyborcza

Post autor: الوـس » 18 lut 2019, 21:10

Ja tu dostrzegam fascynację systemem amerykańskim. Wolałbym jednak system polski. Zamiast pisać "trzeci od końca tydzień pełni w koniunkcji z Jowiszem", lepiej to uprościć i napisać, że wybory zarządza się nie później niż 30 dni przed końcem kadencji, na weekend przypadający nie później niż 14 dni przed jej końcem. Proste i logiczne.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Alfred
Posty: 1736
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 24.02] Ordynacja wyborcza

Post autor: Alfred » 18 lut 2019, 21:18

Torkan Ingawaar pisze:
18 lut 2019, 17:13
W zasadzie, po co jakiś absurdalny i skrajnie niewygodny podział na tygodnie wyborcze? Dlaczego czasowym punktem odniesienia następnych czynności nie mogą być czynności je poprzedzające, tj. na przykład po zamknięciu listy kandydatów następuje głosowanie i tak dalej?
Głosowanie wyborcze odbywa się w pierwszy weekend po zamknięciu się niepustej listy kandydatów albo po wyznaczeniu kandydata.
Pan Premier czytał projekt? ;)
Karolina Aleksandra pisze:
18 lut 2019, 15:38
Określanie piątku, soboty i niedzieli jako weekend nie jest intuicyjne i logiczne.
Zgadza się. Definicja słownikowa to piątkowe popołudnie, sobota i niedziela; intuicyjnie natomiast weekend może obejmować nawet samą sobotę i niedzielę. Niemniej jednak jest to termin krótki, a jego wyjaśnienie znajduje się w ustawie. Gdyby jednak więcej deputowanych zgłaszało co do tego zastrzeżenia, można to nieco zmodyfikować, aby np. taki przepis: „Głosowanie wyborcze odbywa się w pierwszy weekend po zamknięciu się niepustej listy kandydatów albo po wyznaczeniu kandydata” przyjął zamiast tego brzmienie: „Głosowanie wyborcze odbywa się przez trzy dni, począwszy od pierwszego piątku po zamknięciu się niepustej listy kandydatów albo po wyznaczeniu kandydata”. Mam jednak przykre przeczucie, że to też okaże się dla kogoś niejasne…
Karolina Aleksandra pisze:
18 lut 2019, 15:38
Taak, jestem pewna, że wszyscy będą sobie notowali w kalendarzyku, kiedy jest „trzeci ostatni pełen tydzień”. Przydałoby się jakieś prostsze odniesienie.
Przyznam, że to pewna pozostałość koncepcji „tygodni wyborczych”. Można byłoby to zrobić inaczej, określając okienko na zarządzenie wyborów jako „między 25. a 18. ostatnim dniem kadencji” czy coś podobnego. Wtedy termin do zgłaszania się do wpisu na listę kandydatów trwałby co najmniej siedem dni od zarządzenia wyborów i kończył się w pierwszą możliwą niedzielę (tak, aby cztery dni od poniedziałku do czwartku przed głosowaniem przeznaczyć na kampanię po ustaleniu się grona kandydatów, ewentualnie na przedłużony okres zgłoszeń, a nawet wyznaczenie kandydata przez Króla).
Karolina Aleksandra pisze:
18 lut 2019, 15:38
Według tego przepisu prawo kandydowania przysługuje obywatelowi, który nabył obywatelstwo po zarządzeniu wyborów, ale prawo wybierania już nie.
Skąd ten wniosek? Zacytowany przepis wskazuje przecież, że „prawo kandydowania przysługuje tym samym, którym przysługuje prawo wybierania”, dalej wyliczając tylko wyjątki. Czyli inaczej: nie ma prawa kandydowania bez prawa wybierania. Potencjalni kandydaci są podzbiorem wyborców.

Awatar użytkownika
Alfred
Posty: 1736
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 24.02] Ordynacja wyborcza

Post autor: Alfred » 18 lut 2019, 21:26

الوـس pisze:
18 lut 2019, 21:10
Ja tu dostrzegam fascynację systemem amerykańskim. Wolałbym jednak system polski. Zamiast pisać "trzeci od końca tydzień pełni w koniunkcji z Jowiszem", lepiej to uprościć i napisać, że wybory zarządza się nie później niż 30 dni przed końcem kadencji, na weekend przypadający nie później niż 14 dni przed jej końcem. Proste i logiczne.
Zaprzeczam stanowczo. O systemie amerykańskim mam absolutnie minimalne pojęcie. To jest system alfredowski. :]
JPII pisze:
18 lut 2019, 10:35
Wy się deputowani i deputowane chyba brandzlujecie tym hejtem. Rozumiem, że się wam nie podoba i że nie rozumiecie konwencji, ale aż tak się tym rozkoszować? Krytyki Palestry są na szczęście zajebiste. No, ale oni się nie znają na ordynacjach wyborczych, prawda? To nie nasza słodka, autystyczna banieczka, do której ktoś mnie przypadkiem nakierował. Pozdrawiam! Dobrych pogawędek na Discordzie.
1983 miał dość słaby scenariusz, choć moim zdaniem świetny klimat świata przedstawionego, który sprawił, że obejrzałem do końca. Za to moja ordynacja była znakomita, choć przyznaję, ta jest jeszcze lepsza.

Awatar użytkownika
Karolina Aleksandra
Posty: 1731
Rejestracja: 25 wrz 2012, 20:23
Herb:
Lokalizacja: Ekorre
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 24.02] Ordynacja wyborcza

Post autor: Karolina Aleksandra » 20 lut 2019, 21:59

Alfred pisze:
18 lut 2019, 21:18
Skąd ten wniosek? Zacytowany przepis wskazuje przecież, że „prawo kandydowania przysługuje tym samym, którym przysługuje prawo wybierania”, dalej wyliczając tylko wyjątki. Czyli inaczej: nie ma prawa kandydowania bez prawa wybierania. Potencjalni kandydaci są podzbiorem wyborców.
W porządku, mea culpa, wycofuję zastrzeżenie.
Alfred pisze:
18 lut 2019, 21:18
Można byłoby to zrobić inaczej, określając okienko na zarządzenie wyborów jako „między 25. a 18. ostatnim dniem kadencji” czy coś podobnego.
Po co? Parlamentarzysta de la Ciprofloksja zaproponował znakomite rozwiązanie.
الوـس pisze:
18 lut 2019, 21:10
Zamiast pisać "trzeci od końca tydzień pełni w koniunkcji z Jowiszem", lepiej to uprościć i napisać, że wybory zarządza się nie później niż 30 dni przed końcem kadencji, na weekend przypadający nie później niż 14 dni przed jej końcem. Proste i logiczne.
Alfred pisze:
18 lut 2019, 21:18
„Głosowanie wyborcze odbywa się przez trzy dni, począwszy od pierwszego piątku po zamknięciu się niepustej listy kandydatów albo po wyznaczeniu kandydata”
A może po prostu… „Głosowanie wyborcze odbywa się przez trzy dni: piątek, sobotę i niedzielę”…?
Alfred pisze:
18 lut 2019, 21:18
Mam jednak przykre przeczucie, że to też okaże się dla kogoś niejasne…
Wasza Królewska Wysokość, nie w niejasności i wyzywaniu mieszkańców Królestwa od debili w dyskretny acz dobitny sposób tkwi problem. Wszyscy doceniamy kunszt prawny WKW, ale prawo mikronacyjne generalnie się tworzy po to, aby je stosować. Prawo tworzone przez WKW ma ten problem, że wymaga chwili zastanowienia, aby je zinterpretować i jest miejscami zwyczajnie niejasne — i to nie jest opinia tylko niedoedukowanego motłochu o ograniczonych możliwościach kognitywnych, ale również Dreamlandczyków, którzy realnie zajmują się prawem.

Serio, zrezygnujmy z tygodni wyborczych, uprośćmy to maksymalnie i będzie w porządku. Uprzedzając zarzuty — nie, to nie jest dostosowywanie prawa do niższego poziomu kognitywnego. To po prostu tworzenie prawa dla każdego, które każdy będzie w stanie zrozumieć bez ataku migreny czy zniechęcenia do mikronacji.

Karolina Aleksandra

Awatar użytkownika
Alfred
Posty: 1736
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 24.02] Ordynacja wyborcza

Post autor: Alfred » 22 lut 2019, 19:46

Wasza Królewska Wysokość, zwracam uwagę, że debatowany projekt ustawy, upraszczającej prawo wyborcze, zgłosiłem ja, a nie ktoś z licznych i głośnych przecież krytyków obowiązującego prawa. Nie mam więc sobie nic do zarzucenia, jeśli chodzi o otwartość na przystosowanie napisanych przeze mnie przepisów do potrzeb społecznych. Przy tym jednak zauważam, iż źródłem znacznej części problemów z nimi była wybiórcza lektura ustawy wyborczej, ograniczona co najwyżej do wybranych przepisów. Także w tej debacie okazuje się, że jej uczestnicy zwyczajnie nie czytali projektu, czego dość zabawnym przykładem jest wypowiedź deputowanego Ingawaara. Nie sądzę, żeby jakikolwiek poziom „kunsztu prawnego” mógł pozwolić na stworzenie ustawy, którą będzie się dało zrozumieć bez czytania ani wszelkiego wysiłku umysłowego. Stąd też czuję się uprawniony do pewnych złośliwości.

Do projektu złożę autopoprawki w poniedziałek albo wtorek.

Awatar użytkownika
الوـس
Premier Rządu Królewskiego
Posty: 4311
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
Herb:
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 24.02] Ordynacja wyborcza

Post autor: الوـس » 22 lut 2019, 21:30

Osobiście poważnie zastanawiam się nad złożeniem własnego projektu.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Robert II Fryderyk
Posty: 1305
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
Herb:
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 24.02] Ordynacja wyborcza

Post autor: Robert II Fryderyk » 23 lut 2019, 08:06

Drodzy.

Zgodnie z zapowiedziami nie zamierzam się wtrącać w bieżącą politykę Królestwa, jednakże również zastanawiam się nad złożeniem własnego projektu ordynacji. Wobec czego deklaruję chęć pomocy i wsparcia dla każdego, kto z mej pomocy zechce skorzystać. Co do zasady uważam, że ordynacja winna być najprostsza jak to tylko możliwe, jak najbardziej czytelna i zrozumiała, i zdecydowanie nie może być przeregulowana. To nie instrukcja obsługi reaktora, a prawo wyborcze może być łatwe dla każdego.

RIIF, r.
Robert II Fryderyk, r. s.
"Działania bez przedstawienia planu, propozycji nowych zasad jak ma to wyglądać. Słowem bez zasad i żadnego planu, a nawet informacji." — Julian/Laurencjusz at Afera, baridajski wieszcz narodowy.

Awatar użytkownika
Pascal de La Brun
Posty: 111
Rejestracja: 3 sie 2016, 20:43
Herb:
Lokalizacja: Unia Saudadzka
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 05.03] Ordynacja wyborcza

Post autor: Pascal de La Brun » 25 lut 2019, 17:20

Zamykam debatę oraz zarządzam głosowanie, które potrwa do 5 marca.
Karta do głosowania pisze:(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Florian von Stettin:
(3) Aluś de la Ciprofloksja:
(4) Pascal de la Brun:
(5) Daniel von Witt:
(6) Torkan Ingawaar:
(7) Sted Asketil:
(8) Konstantin Wolframovich:
(9) Oskar ben Grozny Witt:
(10) Helmut Pohl:
(11) Fryderyk Orański-Nassau:
(12) William Oxlade-Chamberlain:
(13) Piotr Harniakiewicz:
(14) Patrick de Lover:
(15) Alfred:
(16) Gilead Colquhoun:
(-) Pascal de La Brun
Marszałek Parlamentu Królewskiego

Awatar użytkownika
الوـس
Premier Rządu Królewskiego
Posty: 4311
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
Herb:
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 05.03] Ordynacja wyborcza

Post autor: الوـس » 25 lut 2019, 20:17

Karta do głosowania pisze:(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Florian von Stettin:
(3) Aluś de la Ciprofloksja: PRZECIW
(4) Pascal de la Brun:
(5) Daniel von Witt:
(6) Torkan Ingawaar:
(7) Sted Asketil:
(8) Konstantin Wolframovich:
(9) Oskar ben Grozny Witt:
(10) Helmut Pohl:
(11) Fryderyk Orański-Nassau:
(12) William Oxlade-Chamberlain:
(13) Piotr Harniakiewicz:
(14) Patrick de Lover:
(15) Alfred:
(16) Gilead Colquhoun:
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Alfred
Posty: 1736
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 05.03] Ordynacja wyborcza

Post autor: Alfred » 25 lut 2019, 22:17

Ponieważ zarządzenie głosowania uniemożliwiło mi złożenia zapowiadanych poprawek, cofam projekt.

Awatar użytkownika
Alfred
Posty: 1736
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 05.03] Ordynacja wyborcza

Post autor: Alfred » 2 mar 2019, 11:44

Na podstawie art. 3 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 4 Regulaminu Parlamentu Królewskiego zarządza się:

przyjąć cofnięcie wniosku i wycofać wniosek spod obrad.
Alfred R.S.
WICEMARSZAŁEK

Zablokowany

Wróć do „Archiwum Parlamentu Królewskiego”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości