[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Dział archiwum Parlamentu Królewskiego od maja 2015 roku do lipca 2019 roku.
Awatar użytkownika
Torkan Ingawaar
obywatel
Posty: 1413
Rejestracja: 1 gru 2014, 19:01
NIM:
Lokalizacja: Sangajokk
Kontakt:

[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: Torkan Ingawaar »

Obrazek
Ustawa federalna
z dnia ... 2019 roku
o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym
1. Art. 5 ust. 1 ustawy o państwowym forum dyskusyjnym z dnia 24 lipca 2017 roku zwanej dalej „ustawą” przyjmuje brzmienie „Administrację forum stanowią Król, Premier Rządu Królewskiego, Minister właściwy do spraw wewnętrznych, szef Królewskich Służb Informatycznych oraz administratorzy powoływani i odwoływani przez Króla w drodze postanowienia.”
2. W art. 3 ust. 2 ustawy dodaje się punkt 7. o treści „Rozpowszechniać realnych danych osobowych oraz realnego wizerunku osób, które sobie tego nie życzą.”
3. W art. 13 ust. 1 ustawy dodaje się punkt 2. o treści „areszt”; numerację pozostałych punktów zmienia się odpowiednio.
4. W art. 13 ustawy dodaje się ust. 2b o treści „Areszt nakłada się na użytkowników uporczywie i wielokrotnie łamiących przepisy niniejszej ustawy mimo zastosowania innych środków porządkowych, na czas określony w pełnych dniach, najwięcej 7 dni. Użytkownik, wobec którego zastosowany został środek porządkowy w postaci aresztu nie ma możliwości zamieszczania postów na forum. W szczególnych przypadkach, gdy wymaga tego pełniona przez użytkownika funkcja publiczna lub inne przepisy prawa, użytkownik może opublikować post, po uprzedniej akceptacji jego treści przez moderatora.”
5. Dodaje się art. 16 w brzmieniu „Moderator dokonuje edycji treści postów w zakresie, w którym łamią one art. 3 ust. 2 pkt 7 niniejszej ustawy. Fakt dokonania edycji podaje do wiadomości publicznej.”
6. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
USTAWA
z dnia 24 lipca 2017 r.
[t.j. z dnia ... 2019 r.]

o państwowym forum dyskusyjnym
Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Zasadniczą przestrzenią komunikacji w Królestwie Dreamlandu jest państwowe forum dyskusyjne, zwane dalej „forum”.
2. Ustawa reguluje funkcjonowanie forum.

Art. 2. 1. Każdy ma prawo korzystać z forum na równych z innymi zasadach.
2. Każdemu przysługuje bierny dostęp do wszystkich sekcji forum; wyjątki określa ustawa.
3. Zarejestrowanemu i uwierzytelnionemu użytkownikowi forum przysługuje czynny dostęp do wszystkich sekcji forum; wyjątki określa ustawa. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób rejestracji.

Art. 3. 1. Korzystający z forum obowiązany jest:
1) przestrzegać dobrych obyczajów;
2) tworzyć nowe wątki we właściwych sekcjach forum
3) zamieszczać posty we właściwych wątkach.
2. Korzystającemu z forum nie wolno:
1) znieważać Królestwa Dreamlandu, okazywać temu samemu pogardy lub lekceważenia;
2) znieważać krajów federacji, okazywać tym samym pogardy lub lekceważenia;
3) znieważać organów państwa;
4) znieważać ani poniżać innych ludzi;
5) zamieszczać na forum treści pornograficznych ani treści nadzwyczaj drastycznych;
6) wypowiadać się niemerytorycznie i agresywnie;
7) rozpowszechniać realnych danych osobowych oraz realnego wizerunku osób, które sobie tego nie życzą.

Art. 4. 1. Sekcjami forum są kategorie i działy tego samego.
2. Komu przysługuje bierny dostęp do sekcji forum, ten może odczytywać wszelkie zamieszczone w niej treści. Komu przysługuje czynny dostęp do sekcji forum, ten może w niej tworzyć wątki i zamieszczać posty.
3. Właściwą dla wątku sekcją forum jest ta sekcja, której przeznaczenie w największym stopniu odpowiada tematowi wątku. Właściwym dla posta jest wątek, którego temat odpowiada tematowi posta.

Rozdział 2
Administracja i moderacja forum

Art. 5. 1. Administrację forum stanowią Król, Premier Rządu Królewskiego, Minister właściwy do spraw wewnętrznych, szef Królewskich Służb Informatycznych oraz administratorzy powoływani i odwoływani przez Króla w drodze postanowienia.
2. Administracja forum sprawuje zarząd nad forum, szczególnie:
1) tworzy i znosi sekcje forum;
2) ustala, w granicach ustawy, którym ludziom przysługuje bierny lub czynny dostęp do poszczególnych sekcji forum.
3. Zadania administracji forum wykonują poszczególni jej członkowie, przy czym administratorzy forum podlegają w tym zakresie wytycznym i poleceniom Króla.

Art. 6. 1. Moderację forum stanowią Minister Policji oraz powoływani i odwoływani przez niego moderatorzy forum.
2. Moderatorzy forum w zakresie wykonywania swoich uprawnień i obowiązków podlegają wytycznym i poleceniom Ministra Policji.

Rozdział 3
Struktura forum

Art. 7. Przeznaczenie sekcji forum ocenia się, biorąc pod uwagę jej nazwę i inne oznaczenia, którymi jest ona opatrzona, a także przeznaczenie nadrzędnych sekcji forum, szczególnie zaś sekcji bezpośrednio nadrzędnej.

Art. 8. 1. Bierny lub czynny dostęp do sekcji forum przeznaczonej pod działalność organu państwa lub państwowej jednostki organizacyjnej, może przysługiwać tylko urzędnikom państwowym albo określonej grupie tych samych.
2. Bierny lub czynny dostęp do sekcji forum przeznaczonej pod działalność osoby prywatnej, może przysługiwać tylko ludziom lub grupom ludzi wskazanym przez tę osobę.

Art. 9. 1. Sekcja forum przeznaczona pod użytkowanie jej przez Królestwo Elderlandu, zgodnie z Traktatem o udostępnieniu infrastruktury informatycznej, zawartym dnia 2 kwietnia 2017 r. w Elderze, nie podlega władzy państwowej Królestwa Dreamlandu.
2. Sekcja forum przeznaczona pod działalność przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego nie podlega władzy państwowej Królestwa Dreamlandu.

Rozdział 4
Egzekwowanie porządku publicznego

Art. 10. 1. Właściwymi funkcjonariuszami porządkowymi odnośnie do sekcji forum, która przeznaczona jest pod działalność Parlamentu Królewskiego, są Marszałek i Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego.
2. Właściwymi funkcjonariuszami porządkowymi odnośnie do sekcji forum, która przeznaczona jest pod działalność Sądu Królestwa, są Prezes Sądu Królestwa oraz upoważnieni przez niego sędziowie i sędziowie pokoju.
3. Właściwymi funkcjonariuszami porządkowymi odnośnie do pozostałych sekcji forum są członkowie moderacji forum.

Art. 11. 1. Wątek, znajdujący się w niewłaściwej sekcji forum, funkcjonariusz porządkowy przenosi do sekcji właściwej.
2. Post, który znajduje się w wątku niewłaściwym, funkcjonariusz porządkowy wyodrębnia w nowy wątek we właściwej sekcji forum albo przenieść do właściwego wątku; można odstąpić od tego, jeżeli niewłaściwość nie jest rażąca.

Art. 12. 1. Jeżeli użytkownik forum uchybił swoim obowiązkom, wyszczególnionym w art. 3 ust. 1, funkcjonariusz porządkowy upomina go.
2. Jeżeli użytkownik forum uchybił obowiązującym go zakazom, wyszczególnionym w art. 3 ust. 2, funkcjonariusz porządkowy upomina go albo postanawia nałożyć nań środek porządkowy; w razie potrzeby zawiadamia nadto oskarżyciela publicznego.

Art. 13. 1. Środkami porządkowymi są:
1) nadzór;
2) areszt;
3) usunięcie z forum;
4) ewaporacja.
2. Nadzór nakłada się na czas określony w pełnych dniach, najwięcej 14 dni. Post zamieszczony przez obłożonego nadzorem podlega akceptacji przez funkcjonariusza porządkowego; funkcjonariusz porządkowy nie akceptuje posta, którego treść jest niezgodna z ustawą lub przepisami odrębnymi.
2a. Areszt nakłada się na użytkowników uporczywie i wielokrotnie łamiących przepisy niniejszej ustawy mimo zastosowania innych środków porządkowych, na czas określony w pełnych dniach, najwięcej 7 dni. Użytkownik, wobec którego zastosowany został środek porządkowy w postaci aresztu nie ma możliwości zamieszczania postów na forum. W szczególnych przypadkach, gdy wymaga tego pełniona przez użytkownika funkcja publiczna lub inne przepisy prawa, użytkownik może opublikować post, po uprzedniej akceptacji jego treści przez moderatora.
3. Usunięty z forum nie może korzystać z forum na żaden sposób. Usunięcie z forum stosuje się tylko wobec niebędących mieszkańcami.
4. Administracja forum usuwa wszelkie ślady korzystania z forum przez ewaporowanego, szczególnie jego konto i wszystkie zamieszczone przezeń posty. Ewaporację można zastosować tylko wobec użytkownika forum niebędącego mieszkańcem, najpóźniej dnia następującego po dniu jego rejestracji.

Art. 14. 1. Obłożony środkiem porządkowym może wnieść do Sądu Królestwa skargę na postanowienie o nałożeniu środka porządkowego, najpóźniej 7. dnia od daty wydania tego postanowienia; postanowienie to powinno zawierać odpowiednie pouczenie.
2. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonywania nałożonego środka porządkowego.
3. Sąd Królestwa, uznawszy skargę za zasadną, uchyla zaskarżone postanowienie, a jeśli środek porządkowy został do tego czasu wykonany, stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia. Sąd Królestwa, uznawszy skargę za niezasadną, oddala ją.
4. Postępowanie sądowe spowodowane wniesieniem skargi jest wolne od opłat.

Art. 15. Członek moderacji forum zmienia albo usuwa obraźliwe, wulgarne albo niezgodne z ustawą lub przepisami odrębnymi dane personalne użytkownika forum.

Art. 16. Moderator dokonuje edycji treści postów w zakresie, w którym łamią one art. 3 ust. 2. pkt 7. niniejszej ustawy. Fakt dokonania edycji podaje do wiadomości publicznej.
Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

niniejszy projekt jest z jednej strony realizacją moich planów przedstawionych w exposé, z drugiej zaś stanowi reakcję Rządu Królewskiego na niektóre z ostatnich wydarzeń. Proponowane zmiany dotyczą trzech obszarów - pierwszym jest administracja forum. Ustawa prawnie sankcjonuje utarty obyczaj polityczny, który do niedawna był przez kolejnych monarchów przestrzegany. Jest to także istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa i zwiększenia społecznej kontroli nad zarządzaniem forum - skład administracji zostanie zrównoważony poprzez obecność w nim pochodzącego z nominacji seniorów monarchy i powoływanego przez niego szefa Królewskich Służb Informatycznych oraz pochodzącego z demokratycznych wyborów Premiera Rządu Królewskiego i powoływanego przez niego ministra. Królestwo zabezpieczy się przed sytuacją, w której na mocy jednoosobowej decyzji szef KSI, premier czy MSW mogliby zostać pozbawieni możliwości wykonywania części swoich obowiązków poprzez odebranie dostępu do panelu administratora forum.

Druga zmiana dotyczy ochrony realnych danych osobowych. Uważam, iż to haniebne, że Królestwo do tej pory nie chroniło należycie praw swoich obywateli do prywatności i nienaruszalności sfery życia realnego, a funkcjonariusze, którzy podejmowali w tym zakresie interwencje (sam miałem okazję to robić jako moderator forum) musieli działać ponad obowiązującym prawem. Projekt w niniejszej części traktować należy przede wszystkim jako usunięcie szkodliwej luki prawnej i ufam, iż nie wzbudza na tej płaszczyźnie kontrowersji. Moderatorzy otrzymaliby również możliwość sprawnej interwencji poprzez usunięcie wrażliwych danych realnych z publicznej wypowiedzi. Takie przypadki wymagają natychmiastowej reakcji funkcjonariusza i konieczność dochodzenia swoich praw w tym zakresie na drodze długiej batalii sądowej jest absurdalna i godzi ona w zaufanie obywateli do państwa.

Ostatnia zmiana dotyczy katalogu środków porządkowych. Został on poszerzony o karę aresztu, która w praktyce oznacza czasowy ban na forum. Zdaję sobie sprawę, iż jest to propozycja o stosunkowo represyjnym charakterze, dlatego też możliwość zastosowania aresztu ograniczałaby się jedynie do przypadków recydywy i po uprzednim, nieprzynoszącym oczekiwanych skutków, zastosowaniu innego środka porządkowego (upomnienie/nadzór). Stoję na stanowisku, iż pospolite wykroczenia przeciw netykiecie, takie jak uporczywy spam czy trolling nie powinny, poza przypadkami skrajnymi, angażować Sądu Królestwa (zwłaszcza gdy wymagają natychmiastowego ukrócenia) i mogą być zwalczane przez moderację. Przez wspomniane przez ustawę szczególne przypadki rozumiem na przykład konieczność złożenia zeznań przed prokuratorem lub wyjaśnień w sądzie albo oddania głosu w Parlamencie Królewskim. Niewskazana by była sytuacja, w której ukaranie aresztem prowadzi do paraliżu całego państwa, poprzez uniemożliwienie urzędnikowi wykonywania podstawowych obowiązków służbowych, lub prowadzi do utraty przez kogoś sprawowanej funkcji (np. godności deputowanego za absencję w głosowaniach).
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)
Obrazek

Awatar użytkownika
Gilead
Posty: 94
Rejestracja: 21 sty 2019, 16:34
Numer GG: 67441662
NIM: 956381
Kontakt:

Re: [Wniosek] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: Gilead »

Panie Premierze,
nowelizacja, zaiste, niezmiernie potrzebna w tych jakże osobliwie burzliwych czasach dla Królestwa Dreamlandu. Oddam głos za jej przyjęciem.

Awatar użytkownika
Dariusz
Posty: 22
Rejestracja: 6 sty 2019, 18:22
Numer GG: 13522610
NIM:
Lokalizacja: Bielsko-Biała
Kontakt:

Re: [Wniosek] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: Dariusz »

Nastąpiło zbytnie skupienie władzy na forum w rękach królewsko-rządowych .
Darius z Kamnitz

Awatar użytkownika
Pascal de La Brun
Posty: 111
Rejestracja: 3 sie 2016, 20:43
NIM: 770957
user_herb: p19
Lokalizacja: Unia Saudadzka
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 14.02] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: Pascal de La Brun »

Zarządzam debatę, która potrwa do 14 lutego.

(-) Pascal de La Brun
Marszałek Parlamentu Królewskiego

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 1916
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: [Wniosek] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: Maciej II »

Dariusz pisze:
7 lut 2019, 15:55
Nastąpiło zbytnie skupienie władzy na forum w rękach królewsko-rządowych .
Alle Macht an den Volksgerichtshof!

A zaostrzenie UF poprę, bo jest zwyczajnie potrzebne na już.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13172
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 14.02] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: Daniel von Witt »

Nie popieram tak przesadnego rozrostu administracji forum dyskusyjnego, zwłaszcza na osoby, na których powoływanie obywatele nie mają żadnego wpływu, a którzy nie są niezbędni do przetrwania Królestwa. Chodzi o ministra do spraw wewnętrznych. Zagłosuję przeciw nowelizacji, jeśli ten przepis nie zniknie z projektu.

Generalnie nowelę uważam za powierzchowną, liżącą tylko problem, a nie go leczącą.

(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
الوـس
Regent
Posty: 4973
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 14.02] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: الوـس »

Wysoka Izbo,
Wielebny Marszałku,

Jestem przeciwny wprowadzaniu kary aresztu, gdyż faktycznie dubluje karę nadzoru. Co więcej odwołanie się do sądu jest środkiem, który działa przy dobrej obsadzie sądu. W obecnej sytuacji, gdy jest nas dwóch, to w razie gdyby doszło do zalewu takimi sprawami, byłaby to dosyć iluzoryczna ochrona. Zwłaszcza, gdy nie wyciąga się konsekwencji wobec moderatora, który zapędził się w wykonywaniu swoich obowiązków.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Miś
Pierwszy Minister
Posty: 2263
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 14.02] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: Miś »

IMHO jeśli już Mężu robisz karę aresztu to bez prawa do tostowania, bo faktycznie wychodzi z tego taki nadzór (np. dać coś o warunkowym dopuszczeniu do sądu jeśli składasz odwołanie). No i przydałby się jakiś paragraf za bezpodstawne nakładanie środporządków przez funkcjonariuszy. Może doklepanie paragrafu do kodeksu karnego?
Mischa "Miś" wicehrabia Baxter
Der Preimminister von Königreich Traumland
formerly known as Czerwony Baron

Awatar użytkownika
Karolina Aleksandra
król-senior
Posty: 1758
Rejestracja: 25 wrz 2012, 20:23
NIM: 430209
user_herb: k14
Lokalizacja: Ekorre
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 14.02] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: Karolina Aleksandra »

Daniel von Witt pisze:
7 lut 2019, 18:29
Nie popieram tak przesadnego rozrostu administracji forum dyskusyjnego
A tymczasem wątki nie są wydzielane, dyskutanci nie są upominani. Może jednak?

KA

Awatar użytkownika
الوـس
Regent
Posty: 4973
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 14.02] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: الوـس »

Wysoka Izbo,
Wielebny Marszałku,

zgłaszam poprawkę:
W ustawie skreśla się pkt 3 oraz 4. W pkt 5 dodaje się zdanie "Od tej czynności przysługuje odwołanie do sądu."
Tak jak już wspomniałem wcześniej - jestem przeciwnikiem stosowania kary aresztu, gdyż jest ona w praktyce tożsama z karą nadzoru. Jedyną różnicą jest całkowite zablokowanie dostępu do forum, co średnio zorientowanemu użytkownikowi nie stanie na przeszkodzie w podczytywaniu forum.

Co więcej uważam, że czynności moderatora powinny podlegać kontroli sądowej. Skoro przyjmujemy model, w którym powołujemy pałkarza i dajemy mu do ręki pałę, to trzeba też zabezpieczyć możliwość ewentualnej wtórnej weryfikacji słuszności (bo nie o celności mowa) takiego machania lolą.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Torkan Ingawaar
obywatel
Posty: 1413
Rejestracja: 1 gru 2014, 19:01
NIM:
Lokalizacja: Sangajokk
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 14.02] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: Torkan Ingawaar »

Nie zgodzę się z przedmówcami w kwestii rzekomego dublowania nadzoru. Nadzór bowiem, jak sama nazwa wskazuje, ma charakter zabezpieczający, areszt zaś - represyjny. Zgodnie z UF o forum, w przypadku nałożenia nadzoru moderator nie akceptuje posta, którego treść jest niezgodna z ustawą lub przepisami odrębnymi. Nadzór więc ma uniemożliwiać użytkownikowi łamanie prawa poprzez filtrowanie jego wypowiedzi pod kątem ich zgodności z przepisami, a areszt jest wymierzaną w trybie administracyjnym karą za ich ustawiczne łamanie. Jest środkiem dużo bardziej dotkliwym od nadzoru, bowiem uniemożliwia użytkownikowi zamieszczania jakichkolwiek wypowiedzi, niezależnie od ich zgodności z prawem (wyłączając wymienione w nowelizacji wyjątki). Na marginesie, nie umożliwia on - jak zdaje się sugerować deputowany Ciprofloksja - przeglądania forum. Zgodnie z treścią projektu, aresztowany nie może jedynie publikować postów.

Z uwagami Daniela von Witta się zgadzam, tak samo jak z ostatnią częścią poprawki Alusia de la Ciprofloksji. W związku z tym składam autopoprawkę w poniższym brzmieniu:
Z art. 1. skreśla się słowa „minister właściwy do spraw wewnętrznych”. W art. 5. dodaje się zdanie „Od decyzji moderatora przysługuje odwołanie do Sądu Królestwa”.
Projekt w finalnej wersji prezentuje się następująco:
Ustawa federalna
z dnia ... 2019 roku
o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym
1. Art. 5 ust. 1 ustawy o państwowym forum dyskusyjnym z dnia 24 lipca 2017 roku zwanej dalej „ustawą” przyjmuje brzmienie „Administrację forum stanowią Król, Premier Rządu Królewskiego, szef Królewskich Służb Informatycznych oraz administratorzy powoływani i odwoływani przez Króla w drodze postanowienia.”
2. W art. 3 ust. 2 ustawy dodaje się punkt 7. o treści „Rozpowszechniać realnych danych osobowych oraz realnego wizerunku osób, które sobie tego nie życzą.”
3. W art. 13 ust. 1 ustawy dodaje się punkt 2. o treści „areszt”; numerację pozostałych punktów zmienia się odpowiednio.
4. W art. 13 ustawy dodaje się ust. 2b o treści „Areszt nakłada się na użytkowników uporczywie i wielokrotnie łamiących przepisy niniejszej ustawy mimo zastosowania innych środków porządkowych, na czas określony w pełnych dniach, najwięcej 7 dni. Użytkownik, wobec którego zastosowany został środek porządkowy w postaci aresztu nie ma możliwości zamieszczania postów na forum. W szczególnych przypadkach, gdy wymaga tego pełniona przez użytkownika funkcja publiczna lub inne przepisy prawa, użytkownik może opublikować post, po uprzedniej akceptacji jego treści przez moderatora.”
5. Dodaje się art. 16 w brzmieniu „Moderator dokonuje edycji treści postów w zakresie, w którym łamią one art. 3 ust. 2 pkt 7 niniejszej ustawy. Fakt dokonania edycji podaje do wiadomości publicznej. Od decyzji moderatora przysługuje odwołanie do Sądu Królestwa.
6. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)
Obrazek

Awatar użytkownika
Chamberlain
obywatel
Posty: 1745
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
NIM: 866253
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 14.02] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: Chamberlain »

Projekt poprę.

Zastanawiam się tylko, jakie byłyby reakcje publiczności, gdyby dokument o identycznej treści przedłożył mój partyjny kolega, albo kolega mojego partyjnego kolegi, czyli ja. To zresztą chyba jedyny dostępny w tej chwili sposób na nowelizowanie ustawy o forum: za pośrednictwem KPD. W realu mamy proxy war, tutaj możemy mieć proxy legislation.
- - William diuk Chamberlain-Schlesinger

Awatar użytkownika
Pascal de La Brun
Posty: 111
Rejestracja: 3 sie 2016, 20:43
NIM: 770957
user_herb: p19
Lokalizacja: Unia Saudadzka
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 21.02] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: Pascal de La Brun »

Zamykam debatę i otwieram głosowanie, które potrwa do 21 lutego.
Karta do głosowania pisze:(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Florian von Stettin:
(3) Aluś de la Ciprofloksja:
(4) Pascal de la Brun:
(5) Daniel von Witt:
(6) Torkan Ingawaar:
(7) Sted Asketil:
(8) Konstantin Wolframovich:
(9) Oskar ben Grozny Witt:
(10) Helmut Pohl:
(11) Fryderyk Orański-Nassau:
(12) William Oxlade-Chamberlain:
(13) Piotr Harniakiewicz:
(14) Patrick de Lover:
(15) Alfred:
(16) Gilead Colquhoun:
Pascal de La Brun
Marszałek Parlamentu Królewskiego

Awatar użytkownika
Stanisław Dmowski
obywatel
Posty: 1739
Rejestracja: 17 maja 2018, 09:04
NIM: 318196
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 21.02] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: Stanisław Dmowski »

Karta do głosowania pisze:(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Florian von Stettin: PRZECIW
(3) Aluś de la Ciprofloksja:
(4) Pascal de la Brun:
(5) Daniel von Witt:
(6) Torkan Ingawaar:
(7) Sted Asketil:
(8) Konstantin Wolframovich:
(9) Oskar ben Grozny Witt:
(10) Helmut Pohl:
(11) Fryderyk Orański-Nassau:
(12) William Oxlade-Chamberlain:
(13) Piotr Harniakiewicz:
(14) Patrick de Lover:
(15) Alfred:
(16) Gilead Colquhoun:

Awatar użytkownika
Chamberlain
obywatel
Posty: 1745
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
NIM: 866253
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 21.02] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: Chamberlain »

Karta do głosowania pisze:(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Florian von Stettin: PRZECIW
(3) Aluś de la Ciprofloksja:
(4) Pascal de la Brun:
(5) Daniel von Witt:
(6) Torkan Ingawaar:
(7) Sted Asketil:
(8) Konstantin Wolframovich:
(9) Oskar ben Grozny Witt:
(10) Helmut Pohl:
(11) Fryderyk Orański-Nassau:
(12) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(13) Piotr Harniakiewicz:
(14) Patrick de Lover:
(15) Alfred:
(16) Gilead Colquhoun: ZA
- - William diuk Chamberlain-Schlesinger

Awatar użytkownika
الوـس
Regent
Posty: 4973
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 21.02] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: الوـس »

Wielebny Marszałku,

dlaczego nie głosowano wcześniej mojej poprawki?
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Gilead
Posty: 94
Rejestracja: 21 sty 2019, 16:34
Numer GG: 67441662
NIM: 956381
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 21.02] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: Gilead »

Wysoka Izbo,
wskutek pomyłki, tj. kliknięcia na niewłaściwy przycisk, miast zacytować kartę do głosowania, wyedytowałem post szanownego deputowanego Williama, dopisując de facto swój głos za ustawą. Zamiarem mym było jednak wysłanie osobnej wiadomości.
Z powodu popełnienia błędu, oddaję się do dyspozycji pana Premiera jako moderator Państwowego Forum Dyskusyjnego.

Awatar użytkownika
Konstantin Wolframovich
obywatel
Posty: 101
Rejestracja: 12 lis 2018, 06:36
NIM: 689878
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 21.02] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: Konstantin Wolframovich »

Karta do głosowania pisze:(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Florian von Stettin: PRZECIW
(3) Aluś de la Ciprofloksja:
(4) Pascal de la Brun:
(5) Daniel von Witt:
(6) Torkan Ingawaar:
(7) Sted Asketil:
(8) Konstantin Wolframovich: PRZECIW
(9) Oskar ben Grozny Witt:
(10) Helmut Pohl:
(11) Fryderyk Orański-Nassau:
(12) William Oxlade-Chamberlain:
(13) Piotr Harniakiewicz:
(14) Patrick de Lover:
(15) Alfred:
(16) Gilead Colquhoun:
/-/ por. Konstantin Wolframovich

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13172
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 21.02] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: Daniel von Witt »

Karta do głosowania pisze:(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Florian von Stettin: PRZECIW
(3) Aluś de la Ciprofloksja:
(4) Pascal de la Brun:
(5) Daniel von Witt: PRZECIW
(6) Torkan Ingawaar:
(7) Sted Asketil:
(8) Konstantin Wolframovich: PRZECIW
(9) Oskar ben Grozny Witt:
(10) Helmut Pohl:
(11) Fryderyk Orański-Nassau:
(12) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(13) Piotr Harniakiewicz:
(14) Patrick de Lover:
(15) Alfred:
(16) Gilead Colquhoun:
(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
Pascal de La Brun
Posty: 111
Rejestracja: 3 sie 2016, 20:43
NIM: 770957
user_herb: p19
Lokalizacja: Unia Saudadzka
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 21.02] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: Pascal de La Brun »

الوـس pisze:
16 lut 2019, 13:40
Wielebny Marszałku,

dlaczego nie głosowano wcześniej mojej poprawki?
Wiem, że taka sytuacja jest niedopuszczalna, ale najzwyczajniej w świecie o tym zapomniałem. Bardzo za to Pana przepraszam i obiecuję, że to się już nie powtórzy.

(-) Pascal de La Brun
Marszałek Parlamentu Królewskiego

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13172
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 21.02] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: Daniel von Witt »

Trzeba przerwać głosowanie i głosować poprawkę. Nie można zignorować wniosku deputowanego.

(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
obywatel
Posty: 2653
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
NIM: 132626
user_herb: c08.gif
Lokalizacja: Księstwo Furlandii i Luindoru, Segali
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 21.02] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau »

Również tak uważam. Głosujmy poprawkę. Zapytuję natomiast dlaczego w Parlamencie Królewskim nie uznaje się tytułów honorowych. To niedopuszczalne. Wnoszę o korzystanie z nich.
(-) Fryderyk Karol Albert markiz Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13172
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 21.02] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: Daniel von Witt »

Fryderyk Orański-Nassau pisze:
18 lut 2019, 18:37
Zapytuję natomiast dlaczego w Parlamencie Królewskim nie uznaje się tytułów honorowych. To niedopuszczalne. Wnoszę o korzystanie z nich.
Że co? XD

(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
Karolina Aleksandra
król-senior
Posty: 1758
Rejestracja: 25 wrz 2012, 20:23
NIM: 430209
user_herb: k14
Lokalizacja: Ekorre
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 21.02] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: Karolina Aleksandra »

Czy Pan Marszałek zamierza uporządkować tryb głosowania?

Karolina Aleksandra

Awatar użytkownika
Pascal de La Brun
Posty: 111
Rejestracja: 3 sie 2016, 20:43
NIM: 770957
user_herb: p19
Lokalizacja: Unia Saudadzka
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 28.02] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: Pascal de La Brun »

W związku z zaistniałą sytuacją przerywam głosowanie nad ustawą. Zarządzam głosowanie nad poprawką zgłoszoną przez deputowanego Alusia de la Ciprofloksje. Głosować będziemy do 28 lutego.
Karta do głosowania pisze:(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Florian von Stettin:
(3) Aluś de la Ciprofloksja:
(4) Pascal de la Brun:
(5) Daniel von Witt:
(6) Torkan Ingawaar:
(7) Sted Asketil:
(8) Konstantin Wolframovich:
(9) Oskar ben Grozny Witt:
(10) Helmut Pohl:
(11) Fryderyk Orański-Nassau:
(12) William Oxlade-Chamberlain:
(13) Piotr Harniakiewicz:
(14) Patrick de Lover:
(15) Alfred:
(16) Gilead Colquhoun:
(-) Pascal de La Brun
Marszałek Parlamentu Królewskiego

Zablokowany

Wróć do „Parlament Królewski 2016 — 2019”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość