TRWA RENOWACJA FORUM DREAMLANDU — zgodnie z podjętymi przez najwyższe krajowe czynniki sprawcze decyzją rozpoczęła się renowacja dreamlandzkiego forum. W pierwszej kolejności dokonane zostały zmiany w strukturze forum głównego i forum dla mieszkańców. Konsolidacji uległo kilka działów, kilka zmieniło swoją nazwę. Uporządkowane zostały kwestie związane z bazą prawną (choć sama baza wciąż potrzebuje dużego nakładu pracy) jak i prasą działającą obecnie i ongi w Królestwie. Zmianom uległo również forum poświęcone zagranicy, jak i wstępnie usunięto kilka niepotrzebnych grup uprawnień. Kolejne działania zakładają dalsze porządki w kwestii uprawnień, zmiany na forach samorządów, uporządkowanie i ukształtowanie docelowej struktury, a na samym końcu migrację forum na nowy silnik. Wszelkie uwagi prosimy kierować na Discordzie oznaczając JKW Roberta II Fryderyka.

[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Dział archiwum Parlamentu Królewskiego od maja 2015 roku.
Awatar użytkownika
Robert II Fryderyk
Posty: 1305
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
Herb:
Kontakt:

[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: Robert II Fryderyk » 14 sty 2019, 10:07

Wielce Szanowny Panie Marszałku,
Wysoka Izbo.

Na podstawie art. 11 ust. 1 Karty Konstytucyjnej mamy zaszczyt przedłożyć Panu Marszałkowi i Wysokiej Izbie projekt Ustawy o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym.

TEKST PROJEKTU
UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym
Art. 1.
W art. 6. Ustawy z dnia 24 lipca 2017 r. o państwowym forum dyskusyjnym dodaje się ustęp 3 w brzmieniu „Jeśli moderatorzy, o których mowa w poprzednich ustępach, nie są powołani, Król może powołać nie więcej niż dwóch moderatorów tymczasowych na okres jednorazowo nie dłuższy niż dwa tygodnie. W chwili powołania moderatorów przez Ministra Policji moderatorzy tymczasowi tracą swoje funkcje.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie w 7 dni po ogłoszeniu.
UZASADNIENIE PROJEKTU

Prawo Królestwa Dreamlandu obowiązuje korzystających z FPKD do przestrzegania dobrych obyczajów; tworzenia nowych wątków we właściwych sekcjach forum i zamieszczania postów we właściwych wątkach. Istnieją również określone zakazy, tj. nie wolno: znieważać Królestwa Dreamlandu, okazywać temu samemu pogardy lub lekceważenia; znieważać krajów federacji, okazywać tym samym pogardy lub lekceważenia; znieważać organów państwa; znieważać ani poniżać innych ludzi; zamieszczać na forum treści pornograficznych ani treści nadzwyczaj drastycznych; wypowiadać się niemerytorycznie i agresywnie. Niemalże każdy jeden z owych nakazów i zakazów jest obecnie w Królestwie Dreamlandu naruszany, niektóre z premedytacją.

Do zarządu i ochrony FPKD przepisy odpowiednio powołują Administrację i Moderację. Niestety tylko ta pierwsza grupa działa sprawnie. Moderatorów od pewnego już czasu FPKD i cała nasza społeczność nie uświadcza. Obowiązek powołania moderatorów spoczywa na Ministrze Policji, jest więc kompetencją Rządu Królewskiego. To właściwa delegacja. Problem pojawia się w sytuacji, kiedy MP moderatorów nie powołuje. Brakuje na tę okoliczność wentyla bezpieczeństwa, który pozwoliłby, choćby tymczasowo, zapewnić stosowną obsługę Forum. Projekt przez nas złożony właśnie taki wentyl bezpieczeństwa ustanawia. Dzięki przyjęciu przedłożonego projektu przez Wysoką Izbę uelastycznimy zarządzanie FPKD i zapewnimy bieżącą dbałość o przestrzeganie prawa w Królestwie. Zakończymy z okresem kompletnego forumowego bezprawia. Powołując moderatorów tymczasowych wywrzemy dodatkowo presję na Ministra Policji by ten powołał moderatorów właściwych.

Po pierwsze, co ważne, przedłożony projekt ma charakter wentyla bezpieczeństwa. Wentyl bezpieczeństwa, jako taki, nie może nigdy mieć charakteru permanentnego, dlatego też, to po drugie, projekt zakłada, iż moderatorów tymczasowych powołać można jedynie i dopiero wtedy kiedy nie uczyni powołania moderatorów organ do tego prawem wyznaczony (Minister Policji). Po trzecie tymczasowość rozwiązania zapewniają dwa dodatkowe elementy — jednym jest maksymalny jednorazowy okres sprawowania funkcji moderatora tymczasowego wynoszący dwa tygodnie, drugim jest natychmiastowa utrata funkcji moderatora tymczasowego jeśli Minister Policji powoła moderatorów właściwych. Dzięki takiej konstrukcji nie jest w żaden sposób ograniczane prawo Rządu Królewskiego i Ministra Policji to sprawowania zarządu porządkowego nad FPKD. Ostatnią kwestią jest to, kto moderatorów tymczasowych ma powoływać. W pierwotnej wersji projektu, który dziś przedkładamy Wysokiej Izbie był to albo Król, albo szef KSI. W toku konsultacji ostatecznie pozostał jedynie Król jako jedyny organ nie mający charakteru czasowego, jako "strażnik [...] praworządności".

Przedkładając Wysokiej Izbie niniejszy projekt zwracamy się do Deputowanych o jego przyjęcie i zaakceptowanie. Celem nadrzędnym, nas wszystkich, jest dbałość o rozwój naszego państwa, poszanowanie prawa i porządku, i zapewnienie warunków do pokojowego współistnienia różnych poglądów, idei, i osób je reprezentujących.

UJEDNOLICONY TEKST USTAWY
USTAWA
z dnia 24 lipca 2017 r.

o państwowym forum dyskusyjnym
My, Alfred, król Dreamlandu, Elderlandu i Scholandii, pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji, senior Gorandii, Luskanii, Monderii i Tanequetilu etc.,

ogłaszamy, że Nasz Parlament uchwalił, a My zatwierdziliśmy, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Zasadniczą przestrzenią komunikacji w Królestwie Dreamlandu jest państwowe forum dyskusyjne, zwane dalej „forum”.
2. Ustawa reguluje funkcjonowanie forum.

Art. 2. 1. Każdy ma prawo korzystać z forum na równych z innymi zasadach.
2. Każdemu przysługuje bierny dostęp do wszystkich sekcji forum; wyjątki określa ustawa.
3. Zarejestrowanemu i uwierzytelnionemu użytkownikowi forum przysługuje czynny dostęp do wszystkich sekcji forum; wyjątki określa ustawa. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób rejestracji.

Art. 3. 1. Korzystający z forum obowiązany jest:
1) przestrzegać dobrych obyczajów;
2) tworzyć nowe wątki we właściwych sekcjach forum
3) zamieszczać posty we właściwych wątkach.
2. Korzystającemu z forum nie wolno:
1) znieważać Królestwa Dreamlandu, okazywać temu samemu pogardy lub lekceważenia;
2) znieważać krajów federacji, okazywać tym samym pogardy lub lekceważenia;
3) znieważać organów państwa;
4) znieważać ani poniżać innych ludzi;
5) zamieszczać na forum treści pornograficznych ani treści nadzwyczaj drastycznych;
6) wypowiadać się niemerytorycznie i agresywnie.

Art. 4. 1. Sekcjami forum są kategorie i działy tego samego.
2. Komu przysługuje bierny dostęp do sekcji forum, ten może odczytywać wszelkie zamieszczone w niej treści. Komu przysługuje czynny dostęp do sekcji forum, ten może w niej tworzyć wątki i zamieszczać posty.
3. Właściwą dla wątku sekcją forum jest ta sekcja, której przeznaczenie w największym stopniu odpowiada tematowi wątku. Właściwym dla posta jest wątek, którego temat odpowiada tematowi posta.

Rozdział 2
Administracja i moderacja forum

Art. 5. 1. Administrację forum stanowią Król oraz administratorzy forum; administratorów forum powołuje i odwołuje Król.
2. Administracja forum sprawuje zarząd nad forum, szczególnie:
1) tworzy i znosi sekcje forum;
2) ustala, w granicach ustawy, którym ludziom przysługuje bierny lub czynny dostęp do poszczególnych sekcji forum.
3. Zadania administracji forum wykonują poszczególni jej członkowie, przy czym administratorzy forum podlegają w tym zakresie wytycznym i poleceniom Króla.

Art. 6. 1. Moderację forum stanowią Minister Policji oraz powoływani i odwoływani przez niego moderatorzy forum.
2. Moderatorzy forum w zakresie wykonywania swoich uprawnień i obowiązków podlegają wytycznym i poleceniom Ministra Policji.
3. Jeśli moderatorzy, o których mowa w poprzednich ustępach, nie są powołani, Król może powołać nie więcej niż dwóch moderatorów tymczasowych na okres jednorazowo nie dłuższy niż dwa tygodnie. W chwili powołania moderatorów przez Ministra Policji moderatorzy tymczasowi tracą swoje funkcje.

Rozdział 3
Struktura forum

Art. 7. Przeznaczenie sekcji forum ocenia się, biorąc pod uwagę jej nazwę i inne oznaczenia, którymi jest ona opatrzona, a także przeznaczenie nadrzędnych sekcji forum, szczególnie zaś sekcji bezpośrednio nadrzędnej.

Art. 8. 1. Bierny lub czynny dostęp do sekcji forum przeznaczonej pod działalność organu państwa lub państwowej jednostki organizacyjnej, może przysługiwać tylko urzędnikom państwowym albo określonej grupie tych samych.
2. Bierny lub czynny dostęp do sekcji forum przeznaczonej pod działalność osoby prywatnej, może przysługiwać tylko ludziom lub grupom ludzi wskazanym przez tę osobę.

Art. 9. 1. Sekcja forum przeznaczona pod użytkowanie jej przez Królestwo Elderlandu, zgodnie z Traktatem o udostępnieniu infrastruktury informatycznej, zawartym dnia 2 kwietnia 2017 r. w Elderze, nie podlega władzy państwowej Królestwa Dreamlandu.
2. Sekcja forum przeznaczona pod działalność przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego nie podlega władzy państwowej Królestwa Dreamlandu.

Rozdział 4
Egzekwowanie porządku publicznego

Art. 10. 1. Właściwymi funkcjonariuszami porządkowymi odnośnie do sekcji forum, która przeznaczona jest pod działalność Parlamentu Królewskiego, są Marszałek i Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego.
2. Właściwymi funkcjonariuszami porządkowymi odnośnie do sekcji forum, która przeznaczona jest pod działalność Sądu Królestwa, są Prezes Sądu Królestwa oraz upoważnieni przez niego sędziowie i sędziowie pokoju.
3. Właściwymi funkcjonariuszami porządkowymi odnośnie do pozostałych sekcji forum są cżłonkowie moderacji forum.

Art. 11. 1. Wątek, znajdujący się w niewłaściwej sekcji forum, funkcjonariusz porządkowy przenosi do sekcji właściwej.
2. Post, który znajduje się w wątku niewłaściwym, funkcjonariusz porządkowy wyodrębnia w nowy wątek we właściwej sekcji forum albo przenieść do właściwego wątku; można odstąpić od tego, jeżeli niewłaściwość nie jest rażąca.

Art. 12. 1. Jeżeli użytkownik forum uchybił swoim obowiązkom, wyszczególnionym w art. 3 ust. 1, funkcjonariusz porządkowy upomina go.
2. Jeżeli użytkownik forum uchybił obowiązującym go zakazom, wyszczególnionym w art. 3 ust. 2, funkcjonariusz porządkowy upomina go albo postanawia nałożyć nań środek porządkowy; w razie potrzeby zawiadamia nadto oskarżyciela publicznego.

Art. 13. 1. Środkami porządkowymi są:
1) nadzór;
2) usunięcie z forum;
3) ewaporacja.
2. Nadzór nakłada się na czas określony w pełnych dniach, najwięcej 14 dni. Post zamieszczony przez obłożonego nadzorem podlega akceptacji przez funkcjonariusza porządkowego; funkcjonariusz porządkowy nie akceptuje posta, którego treść jest niezgodna z ustawą lub przepisami odrębnymi.
3. Usunięty z forum nie może korzystać z forum na żaden sposób. Usunięcie z forum stosuje się tylko wobec niebędących mieszkańcami.
4. Administracja forum usuwa wszelkie ślady korzystania z forum przez ewaporowanego, szczególnie jego konto i wszystkie zamieszczone przezeń posty. Ewaporację można zastosować tylko wobec użytkownika forum niebędącego mieszkańcem, najpóźniej dnia następującego po dniu jego rejestracji.

Art. 14. 1. Obłożony środkiem porządkowym może wnieść do Sądu Królestwa skargę na postanowienie o nałożeniu środka porządkowego, najpóźniej 7. dnia od daty wydania tego postanowienia; postanowienie to powinno zawierać odpowiednie pouczenie.
2. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonywania nałożonego środka porządkowego.
3. Sąd Królestwa, uznawszy skargę za zasadną, uchyla zaskarżone postanowienie, a jeśli środek porządkowy został do tego czasu wykonany, stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia. Sąd Królestwa, uznawszy skargę za niezasadną, oddala ją.
4. Postępowanie sądowe spowodowane wniesieniem skargi jest wolne od opłat.

Art. 15. Członek moderacji forum zmienia albo usuwa obraźliwe, wulgarne albo niezgodne z ustawą lub przepisami odrębnymi dane personalne użytkownika forum.
Robert II Fryderyk, rex
Robert II Fryderyk, r. s.
"Działania bez przedstawienia planu, propozycji nowych zasad jak ma to wyglądać. Słowem bez zasad i żadnego planu, a nawet informacji." — Julian/Laurencjusz at Afera, baridajski wieszcz narodowy.

Awatar użytkownika
JPII
Posty: 2007
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
Kontakt:

Re: UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: JPII » 14 sty 2019, 10:24

Z miejsca zapowiadam głosowanie przeciw sarmackiej cenzurze w KD.
Obrazek
Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar,
Komisarz Stepowej Krakozyjskiej Żuzypospolitej Ludowej

Awatar użytkownika
Pascal de La Brun
Posty: 111
Rejestracja: 3 sie 2016, 20:43
Herb:
Lokalizacja: Unia Saudadzka
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 21.01] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: Pascal de La Brun » 14 sty 2019, 10:34

Wasza Królewska Mość,

przyjmuję projekt oraz zarządzam debatę, która potrwa do 21 stycznia.

(-) Pascal de La Brun
Marszałek Parlamentu Królewskiego

Awatar użytkownika
Robert II Fryderyk
Posty: 1305
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
Herb:
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 21.01] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: Robert II Fryderyk » 14 sty 2019, 10:40

Pascal de La Brun pisze:
14 sty 2019, 10:34
Wasza Królewska Mość,

przyjmuję projekt oraz zarządzam debatę, która potrwa do 21 stycznia.
Panie Marszałku bardzo dziękuję.
JPII pisze:
14 sty 2019, 10:24
Z miejsca zapowiadam głosowanie przeciw sarmackiej cenzurze w KD.
Mam wrażenie, że Pan deputowany myli pojęcia. Celem tego projektu nie jest wprowadzanie jakiejkolwiek cenzury. To pierwsze. Drugie - celem jest wprowadzenie mechanizmu zabezpieczającego porządek publiczny wobec opieszałości/braku działania Ministerstwa Policji. Trzecie w końcu - przydałyby się jakieś argumenty Panie deputowany. Jakiekolwiek.
Robert II Fryderyk, r. s.
"Działania bez przedstawienia planu, propozycji nowych zasad jak ma to wyglądać. Słowem bez zasad i żadnego planu, a nawet informacji." — Julian/Laurencjusz at Afera, baridajski wieszcz narodowy.

Awatar użytkownika
JPII
Posty: 2007
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 21.01] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: JPII » 14 sty 2019, 10:56

Konkrety powtarzałem pierdyliard razy więc powtórzę jeszcze raz. Obecne przepisy są martwe i powinno się je zajebać na amen. A nie dawać RCA możliwość powoływania modów. Mamy wykształconą w KD wolność słowa która uwiera tylko niektórych - wkurwiające jest ciągłe przypierdalanie się tych niektórych np. o to, że się robi dygresje w innych wątkach "bo to syf". Jak już pisałem to dzisiaj, komu to nie pasi niech spada na elektrodę pe el. Oskar wysunął dobry argument, że bez naturalnego przechodzenia z tematu na temat nie byłoby takiej aktywności jak teraz. Zerojedynkowe klejenie się do tematu wątku dla samej zasady jest chujowe i zabija naturalną dyskusję. Podobnie ze znieważaniem. To jest martwy przepis i wprowadzanie cenzury jak w Sarmacji to pomysł z dupy. Już wolałbym gdyby osoby faktycznie urażone składały pozwy do sądu a nie żeby jakiś moderator wyjebywał posty lub nakładał nadzór bo akurat moderatorowi nie pasi jakaś wypowiedź. Na przykład gdyby ktoś do mnie napisał, że jestem chujem to bym nie składał pozwu (bo ani mnie to nie uraża ani nie jest specjalnie mijające się z prawdą XD) i byłbym wkurwiony jakby jakiś mod wyjebał takiego posta. Tyle na ten temat.
Obrazek
Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar,
Komisarz Stepowej Krakozyjskiej Żuzypospolitej Ludowej

Awatar użytkownika
Robert II Fryderyk
Posty: 1305
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
Herb:
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 21.01] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: Robert II Fryderyk » 14 sty 2019, 11:01

Pański język nie przystoi tej izbie. Zastanawia się Pan już nad rezygnacją z godności deputowanego i, nie wiem, przeniesienie się na ulicę? Nie akceptuję, i nie będę akceptował formy w jakiej się Pan komunikuje ze mną, użytkownikami tego forum i tymi, którzy nas obserwują i zastanawiają się czy się zarejestrować, czy nie. Żadna wolność nie jest wolnością absolutną, i im szybciej to Pan ogarnie, tym lepiej dla nas wszystkim, ale przede wszystkim dla Pana. Wystawia Pan sobie nader słabe świadectwo. Pokazuje Pan, że nie jest osobą dojrzałą, że nie umie żyć w społeczeństwie. Nie będę tego tolerował.

Moderacja nie jest cenzurą. Moderacja to m.in porządkowanie forum. Forum jest formą w pewien sposób uporządkowaną. Jak chce Pan mieć jedne wątek na cały bajzel, który Pan wyczynia to proszę sobie założyć listę dyskusyjną i zaprosić na nią psiapsióły. Nie jest Pan tu sam i nie ma Pan monopolu na kształtowanie tej przestrzeni. Proszę to w końcu zrozumieć.

Ponadto Król nie rości sobie żadnych praw. Król sprząta tam gdzie nie jest posprzątane. Król, tak jak się od niego oczekuje, nie ma w dupie. A to, ze Pan ma z tym problem średnio mnie interesuje.
Robert II Fryderyk, r. s.
"Działania bez przedstawienia planu, propozycji nowych zasad jak ma to wyglądać. Słowem bez zasad i żadnego planu, a nawet informacji." — Julian/Laurencjusz at Afera, baridajski wieszcz narodowy.

Awatar użytkownika
JPII
Posty: 2007
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 21.01] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: JPII » 14 sty 2019, 11:07

Pański język nie przystoi tej izbie. Zastanawia się Pan już nad rezygnacją z godności deputowanego i, nie wiem, przeniesienie się na ulicę? Nie akceptuję, i nie będę akceptował formy w jakiej się Pan komunikuje ze mną, użytkownikami tego forum i tymi, którzy nas obserwują i zastanawiają się czy się zarejestrować, czy nie. Żadna wolność nie jest wolnością absolutną, i im szybciej to Pan ogarnie, tym lepiej dla nas wszystkim, ale przede wszystkim dla Pana. Wystawia Pan sobie nader słabe świadectwo. Pokazuje Pan, że nie jest osobą dojrzałą, że nie umie żyć w społeczeństwie. Nie będę tego tolerował.
A do tego wnoszę w Dreamlandzie więcej wartości dodanej niż na razie ty zdążyłeś. Więc nie będę tańczyć jak mi zagrasz ;)

Z Parlamentu spierdalał nie będę. Prędzej ty z tronu polecisz.
Obrazek
Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar,
Komisarz Stepowej Krakozyjskiej Żuzypospolitej Ludowej

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 13169
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 21.01] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: Daniel von Witt » 14 sty 2019, 12:21

Od kilku już lat polityka bezpieczeństwa jest domeną rządu, i jestem oredownikiem tego, by tak zostało. Jeżeli dany rząd nie powołuje moderatorów to może po prostu nie chce i jest to część jego agendy? Król nie powinien się w to mieszać. Cierpicie? To idźcie dochodzić swych praw w sądzie. Zawsze tak mówiłem i twierdzę tak dziś. Ochrona pokrzywdzonych zajmuje się sąd, a nie królewski palkarz. Będę głosował za odrzuceniem projektu.

(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
Oskar ben Grozny Witt
Posty: 996
Rejestracja: 5 gru 2016, 15:04
Numer GG: 42085982
Herb:
Lokalizacja: Unia Saudadzka, Koppenberg
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 21.01] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: Oskar ben Grozny Witt » 14 sty 2019, 13:51

Robert II Fryderyk pisze:
14 sty 2019, 11:01
Żadna wolność nie jest wolnością absolutną,
Najwyraźniej u nas jest "bardziej absolutna", niż u was w Sarmacji.
Robert II Fryderyk pisze:
14 sty 2019, 11:01
Pokazuje Pan, że nie jest osobą dojrzałą,
Ja odnoszę wrażenie, że to sama Okupacja nie jest dojrzała. Wymaga dostosowania się większości do siebie samej. Bardzo samolubne :(
Robert II Fryderyk pisze:
14 sty 2019, 11:01
Król sprząta tam gdzie nie jest posprzątane.
To przy sprzątaniu tronu z kurzu, 26 stycznia sprzątnijcie go razem ze swoją osobą

Ogłaszam, że będę głosował przeciw tej ustawie.
Daniel von Witt pisze: Robert nie będzie rządził. Zachęcam wszystkich patriotów do bojkotowania i torpedowania działań Roberta tymczasowo zajmującego tron (nie bezcześćmy nazwy król zestawiając ją z tym typem). Pierwszy cel: koronacja. Naród go nie chce. Pokażmy to wszyscy".
Alus pisze: Szkoda jedynie, że RCA ma to wszystko w dupie. Tak to leży mu na sercu dobro Dreamlandu ;-)

(-) Oskar baron ben Grozny Witt

Awatar użytkownika
Robert II Fryderyk
Posty: 1305
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
Herb:
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 21.01] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: Robert II Fryderyk » 14 sty 2019, 13:54

Oskar ben Grozny Witt pisze:
14 sty 2019, 13:51
Ogłaszam, że będę głosował przeciw tej ustawie.
A Pan deputowany umie jakoś głos swój uzasadnić, czy tylko "nie bo nie"?
Robert II Fryderyk, r. s.
"Działania bez przedstawienia planu, propozycji nowych zasad jak ma to wyglądać. Słowem bez zasad i żadnego planu, a nawet informacji." — Julian/Laurencjusz at Afera, baridajski wieszcz narodowy.

Awatar użytkownika
Oskar ben Grozny Witt
Posty: 996
Rejestracja: 5 gru 2016, 15:04
Numer GG: 42085982
Herb:
Lokalizacja: Unia Saudadzka, Koppenberg
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 21.01] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: Oskar ben Grozny Witt » 14 sty 2019, 13:59

Robert II Fryderyk pisze:
14 sty 2019, 13:54
A Pan deputowany umie jakoś głos swój uzasadnić, czy tylko "nie bo nie"?
Nie, bo nie, tylko brak potrzeby ;) Zgadzam się z opiniami moich przedmówców. Nie wolno?
Daniel von Witt pisze: Robert nie będzie rządził. Zachęcam wszystkich patriotów do bojkotowania i torpedowania działań Roberta tymczasowo zajmującego tron (nie bezcześćmy nazwy król zestawiając ją z tym typem). Pierwszy cel: koronacja. Naród go nie chce. Pokażmy to wszyscy".
Alus pisze: Szkoda jedynie, że RCA ma to wszystko w dupie. Tak to leży mu na sercu dobro Dreamlandu ;-)

(-) Oskar baron ben Grozny Witt

Awatar użytkownika
Robert II Fryderyk
Posty: 1305
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
Herb:
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 21.01] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: Robert II Fryderyk » 14 sty 2019, 14:01

Oskar ben Grozny Witt pisze:
14 sty 2019, 13:59
Nie, bo nie, tylko brak potrzeby ;) Zgadzam się z opiniami moich przedmówców. Nie wolno?
Ja nie wiem co Pan zrobił, bo poskąpił Pan nam tej informacji. Więc pytam. Nie wolno?
Natomiast rozumiem, że zgadza się Pan ze stekiem bluzgów wyplutym tu przez deputowanego Ipanienko, z którego absolutnie nic nie wynika? I skoro uważa Pan, że projekt to zmiana niepotrzebna, to rozumiem, że uważa Pan, iż bagnisko, które wybiło na Forum jest ok, i dokładnie tak chcemy funkcjonować, i tak zdobywać nowych, itd.? Tak?
Robert II Fryderyk, r. s.
"Działania bez przedstawienia planu, propozycji nowych zasad jak ma to wyglądać. Słowem bez zasad i żadnego planu, a nawet informacji." — Julian/Laurencjusz at Afera, baridajski wieszcz narodowy.

Awatar użytkownika
Oskar ben Grozny Witt
Posty: 996
Rejestracja: 5 gru 2016, 15:04
Numer GG: 42085982
Herb:
Lokalizacja: Unia Saudadzka, Koppenberg
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 21.01] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: Oskar ben Grozny Witt » 14 sty 2019, 14:11

Robert II Fryderyk pisze:
14 sty 2019, 14:01
Natomiast rozumiem, że zgadza się Pan ze stekiem bluzgów wyplutym tu przez deputowanego Ipanienko, z którego absolutnie nic nie wynika?
Słowo przedmówców - to liczba mnoga, więc proszę brać też pod uwagę post mojego ojca. Po drugie, to że Okupacja widzi tylko to, co dla siebie lepsze to nic nowego, bo ja potrafię coś poza tym "stekiem bluzgów" wynieść.
Robert II Fryderyk pisze:
14 sty 2019, 14:01
I skoro uważa Pan, że projekt to zmiana niepotrzebna, to rozumiem, że uważa Pan, iż bagnisko, które wybiło na Forum jest ok, i dokładnie tak chcemy funkcjonować, i tak zdobywać nowych, itd.? Tak?
Fajna manipulacja i dobór słów, podziwiam :*
A jeśli chodzi o "bagnisko". Okres biesiadowania u nas przez Kaufamana, też równał się z wysoką aktywnością i domyślam się co by Okupacja robiła w tamtym czasie, jeśli miałaby odpowiednie uprawnienia, powołując się na syf, bagno…
Daniel von Witt pisze: Robert nie będzie rządził. Zachęcam wszystkich patriotów do bojkotowania i torpedowania działań Roberta tymczasowo zajmującego tron (nie bezcześćmy nazwy król zestawiając ją z tym typem). Pierwszy cel: koronacja. Naród go nie chce. Pokażmy to wszyscy".
Alus pisze: Szkoda jedynie, że RCA ma to wszystko w dupie. Tak to leży mu na sercu dobro Dreamlandu ;-)

(-) Oskar baron ben Grozny Witt

Awatar użytkownika
Chamberlain
Posty: 1649
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 21.01] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: Chamberlain » 14 sty 2019, 14:45

JPII pisze:
14 sty 2019, 10:56
Obecne przepisy są martwe i powinno się je zajebać na amen.
Nie są martwe. Po prostu obecny rząd z nich nie korzysta raptem od czterech miesięcy. Wszystkie poprzednie korzystały.

Nowelę raczej poprę, bo widać, że minister Wolff nie stanął na wysokości zadania, mimo że ustawa o forum jasno mówi, kiedy i w jakich okolicznościach powinien interweniować. Nie spodziewam się również niczego dobrego po gabinecie Ingawaara, o ile w ogóle taki gabinet kiedyś powstanie.
jakiś Daniel pisze:Ochrona pokrzywdzonych zajmuje się sąd, a nie królewski palkarz.
A wcześniej interweniuje policjant, który jest do tego ustawowo zobligowany. Dochodzenie swych praw przed sądem na podstawie przepisów kodeksu karnego, gdzie w większości przypadków mowa jest o banicji i wysokich grzywnach (w ustawie o forum w grę wchodzi jedynie nadzór i wydzielanie postów) to frazes populisty oderwanego od rzeczywistości. W każdym przypadku korzystniejsza dla obywatela jest szybka interwencja na podstawie przepisów liberalnej ustawy o forum. Kodeks karny i kilkutygodniowe oczekiwanie na "sprawiedliwość" to zupełnie inne galaktyka.

Wrażliwsi i mniej dostosowani nawet nie dotrwają do wyroku - po prostu się wykruszą pod zalewem chamstwa, podobnie jak wykruszył się cały Wandystan. Pozostaną ci, którzy chamstwo nazywają swobodą ekspresji, zwłaszcza jeśli ta "swoboda" wymierzona jest w znienawidzonych przeciwników. A w tej chwili takich spraw w sądzie najwięcej powinien mieć Witt, który po prostu zdziczał z nadmiaru stresu. Zamiast tego sam jest sędzią-politykiem i politykiem-sędzią. Ot, paradoks państwa z dykty.
Ostatnio zmieniony 14 sty 2019, 14:52 przez Chamberlain, łącznie zmieniany 1 raz.
- - William markiz Chamberlain-Schlesinger

Awatar użytkownika
الوـس
Premier Rządu Królewskiego
Posty: 4311
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
Herb:
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 21.01] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: الوـس » 14 sty 2019, 14:52

Wydaje mi się, że środki proponowane przez wnioskodawcę są nieadekwatne do celów, które pragnąłby osiągnąć.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
JPII
Posty: 2007
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 21.01] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: JPII » 14 sty 2019, 14:52

RCA skończ bóldupić.
Obrazek
Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar,
Komisarz Stepowej Krakozyjskiej Żuzypospolitej Ludowej

Awatar użytkownika
Pascal de La Brun
Posty: 111
Rejestracja: 3 sie 2016, 20:43
Herb:
Lokalizacja: Unia Saudadzka
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 21.01] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: Pascal de La Brun » 14 sty 2019, 15:12

JPII pisze:
14 sty 2019, 14:52
RCA skończ bóldupić.
Panie Ipanienko,

przypominam, że znajdujemy się w Parlamencie Królewskim i taki język nie jest tutaj tolerowany. Proszę zachowywać się z kulturą, jak na deputowanego przystało.

(-) Pascal de La Brun
Marszałek Parlamentu Królewskiego

Awatar użytkownika
JPII
Posty: 2007
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 21.01] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: JPII » 14 sty 2019, 15:14

Pascal de La Brun pisze:
14 sty 2019, 15:12
JPII pisze:
14 sty 2019, 14:52
RCA skończ bóldupić.
Panie Ipanienko,

przypominam, że znajdujemy się w Parlamencie Królewskim i taki język nie jest tutaj tolerowany. Proszę zachowywać się z kulturą, jak na deputowanego przystało.

(-) Pascal de La Brun
Marszałek Parlamentu Królewskiego
No problemo!
Obrazek
Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar,
Komisarz Stepowej Krakozyjskiej Żuzypospolitej Ludowej

Awatar użytkownika
Robert II Fryderyk
Posty: 1305
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
Herb:
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 21.01] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: Robert II Fryderyk » 14 sty 2019, 15:18

الوـس pisze:
14 sty 2019, 14:52
Wydaje mi się, że środki proponowane przez wnioskodawcę są nieadekwatne do celów, które pragnąłby osiągnąć.
Chętnie rozwieję wątpliwości Pana Prezesa. Proszę jedynie je skonkretyzować. Cel jest prosty - zadbać o to by na forum była moderacja. I zmusić do ogarnięcia tego organ do tego powołany - a jeśli on nie chce - to zastąpienie go, choćby czasowo. Nie możemy pozostawać w wiecznym bezwładzie. Państwo nie może być bezsilne.
Robert II Fryderyk, r. s.
"Działania bez przedstawienia planu, propozycji nowych zasad jak ma to wyglądać. Słowem bez zasad i żadnego planu, a nawet informacji." — Julian/Laurencjusz at Afera, baridajski wieszcz narodowy.

Awatar użytkownika
JPII
Posty: 2007
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 21.01] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: JPII » 14 sty 2019, 15:24

Państwo jest bezsilne gdy nad naszymi głowami instaluje się importowanego kacyka na tronie i każe nam się łyknąć ten fakt bez pytań.
Obrazek
Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar,
Komisarz Stepowej Krakozyjskiej Żuzypospolitej Ludowej

Awatar użytkownika
الوـس
Premier Rządu Królewskiego
Posty: 4311
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
Herb:
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 21.01] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: الوـس » 14 sty 2019, 15:53

Robert II Fryderyk pisze:
14 sty 2019, 15:18
الوـس pisze:
14 sty 2019, 14:52
Wydaje mi się, że środki proponowane przez wnioskodawcę są nieadekwatne do celów, które pragnąłby osiągnąć.
Chętnie rozwieję wątpliwości Pana Prezesa. Proszę jedynie je skonkretyzować. Cel jest prosty - zadbać o to by na forum była moderacja. I zmusić do ogarnięcia tego organ do tego powołany - a jeśli on nie chce - to zastąpienie go, choćby czasowo. Nie możemy pozostawać w wiecznym bezwładzie. Państwo nie może być bezsilne.
Jestem zdania, że w zakresie powołania odpowiednich moderatorów jak również w zakresie ustalenia poziomu wypowiedzi na forum pierwszeństwo powinny mieć oddziaływania miękkie, a nie przysłowiowa pałka.

O ile w przypadku jakości wypowiedzi jestem skłonny uwierzyć, że dotychczasowe próby spełzły na niczym, o tyle w przypadku premiera... Cóż, jeszcze nie powołał swojego gabinetu. Zatem są to zabiegi cokolwiek przedwczesne.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Robert II Fryderyk
Posty: 1305
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
Herb:
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 21.01] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: Robert II Fryderyk » 14 sty 2019, 16:02

الوـس pisze:
14 sty 2019, 15:53
O ile w przypadku jakości wypowiedzi jestem skłonny uwierzyć, że dotychczasowe próby spełzły na niczym, o tyle w przypadku premiera... Cóż, jeszcze nie powołał swojego gabinetu. Zatem są to zabiegi cokolwiek przedwczesne.
Ale też przecież nie tworzymy prawa pod tego premiera, ani pod jakąkolwiek jednostkę. Dajcie bogowie by akurat rząd Premiera @Torkan Ingawaar działał jak należy, i zadbał także o moderację. Wówczas nie będzie potrzeby powoływania moderatorów tymczasowych, ba!, nie będzie takiej możliwości. Gdyby jednak rząd ów zawiódł w tym aspekcie, to dlaczego mamy skazywać się na trwanie w bagnie?

Propozycja, co podkreślam, jest wentylem bezpieczeństwa, nie zastępuje obecnych przepisów, rozszerza je jedynie, i daje Państwu komfort, iż w razie problemów mamy jak reagować. Gdyby zaś nawet doszło do powołania moderatorów tymczasowych to ponownie może się okazać, że zaraz ich nie ma, bo jednak Minister Policji się ocknie i powoła właściwych.

Propozycja przedłożona Wysokiej Izbie ma same plusy. Nie tworzy nowych przepisów karnych, nie tworzy nowych ograniczeń, nie tworzy nic, poza opcją istnienia moderacji forum niezależnie od woli/kaprysów/poglądów Ministra Policji gdyby taka potrzeba istniała.

Jako taka zatem propozycja ta nie jest przedwczesna. To próba naprawienia oczywistego niedociągnięcia w obecnym prawie. Jako taka jest spóźniona.
Robert II Fryderyk, r. s.
"Działania bez przedstawienia planu, propozycji nowych zasad jak ma to wyglądać. Słowem bez zasad i żadnego planu, a nawet informacji." — Julian/Laurencjusz at Afera, baridajski wieszcz narodowy.

Awatar użytkownika
Stanisław Dmowski
Posty: 1286
Rejestracja: 17 maja 2018, 09:04
Lokalizacja: Rosario (Scholandia)
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 21.01] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: Stanisław Dmowski » 14 sty 2019, 16:03

Oskar ben Grozny Witt pisze:
14 sty 2019, 13:51
Ja odnoszę wrażenie, że to sama Okupacja nie jest dojrzała. Wymaga dostosowania się większości do siebie samej. Bardzo samolubne :(
Oskar ben Grozny Witt pisze:
14 sty 2019, 13:51
To przy sprzątaniu tronu z kurzu, 26 stycznia sprzątnijcie go razem ze swoją osobą
Za każdym razem czytając wypowiedzi podkomendnych spod znaku św. Augustyna ogarnia mnie wielkie zdziwienie. Ta nienawiść przysłania Wam Ekscelencjo wszelkie zdolności poznawcze. Ludzie widzą, jaka jest sytuacja na forum i chcieliby "względnie" uporządkowanego forum. Zaznaczyłem to słowo "względnie", ponieważ do stanu kraju porcelany nigdy nie wrócimy, zawsze nasze dyskusje będą pełne dygresji i docinek słownych. Problem w tym, że jest ich już za dużo. Choćby wczoraj poprosiłem króla, by wydzielił z tematu o nowych funkcjach forum nasze dyskusje wojenne do kawiarni, by lepiej się to czytało, odmówił, słusznie zresztą tłumacząc, że ustawa nie daje mu takiego prawa. Prosiłem również premiera.

Zastanów się Oskar, co ty w ogóle piszesz. Czemu nie byłeś taki błyskotliwy za Alfreda? Pewnie dlatego, że był taki bardziej dreamlandzki...
Ostatnio zmieniony 14 sty 2019, 16:12 przez Stanisław Dmowski, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
Stanisław Dmowski
Posty: 1286
Rejestracja: 17 maja 2018, 09:04
Lokalizacja: Rosario (Scholandia)
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 21.01] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: Stanisław Dmowski » 14 sty 2019, 16:11

W kwestii ewentualnego poparcia projektu, będę poważnie rozważał jego poparcie. Projekt nie narusza moim zdaniem kompetencji Premiera. W sytuacji, gdy wybierze on jakiegoś moderatora, przepis po prostu nie byłby stosowany.
الوـس pisze:
14 sty 2019, 15:53
Jestem zdania, że w zakresie powołania odpowiednich moderatorów jak również w zakresie ustalenia poziomu wypowiedzi na forum pierwszeństwo powinny mieć oddziaływania miękkie, a nie przysłowiowa pałka.
Z moich ust to zapewnienie o rozważeniu poparcia nad projektem brzmi dziwnie. Już mówię dlaczego. Przez te cztery miesiące starałem się właśnie "oddziaływać miękko" jak to określiłeś. Nie wyciągałem pałki ani nadzorów, po prostu grzecznie prosiłem o kulturę wypowiedzi, szanowanie dyskutantów. Rzadko mnie słuchaliście. I tak się to stało, że wynikiem działań grupy ludzi, w tym przywódcy sąsiedniego państwa, wulgaryzmy lały się potokami. Patrząc na to wszystko z perspektywy czasu widzę, że polityka liberalna w tym względzie poniosła klęskę. Czas najwyższy coś z tym zrobić.

Awatar użytkownika
Oskar ben Grozny Witt
Posty: 996
Rejestracja: 5 gru 2016, 15:04
Numer GG: 42085982
Herb:
Lokalizacja: Unia Saudadzka, Koppenberg
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 21.01] UF o zmianie ustawy o państwowym forum dyskusyjnym

Post autor: Oskar ben Grozny Witt » 14 sty 2019, 19:32

Florian von Stettin pisze:
14 sty 2019, 16:03
Zastanów się Oskar, co ty w ogóle piszesz. Czemu nie byłeś taki błyskotliwy za Alfreda?
Byłem "taki błyskotliwy" za Alfreda, podczas jego pierwszego panowania. Za drugiego mnie w kraju już nie było - powinniście to wiedzieć, skoro wyskakujecie mi z takimi argumentami.
Florian von Stettin pisze:
14 sty 2019, 16:03
Pewnie dlatego, że był taki bardziej dreamlandzki...
Niczego takiego w życiu nie powiedziałem. Pańskie insynuacje proszę używać w stosunku do innych, jeśli ma taką ochotę.
Daniel von Witt pisze: Robert nie będzie rządził. Zachęcam wszystkich patriotów do bojkotowania i torpedowania działań Roberta tymczasowo zajmującego tron (nie bezcześćmy nazwy król zestawiając ją z tym typem). Pierwszy cel: koronacja. Naród go nie chce. Pokażmy to wszyscy".
Alus pisze: Szkoda jedynie, że RCA ma to wszystko w dupie. Tak to leży mu na sercu dobro Dreamlandu ;-)

(-) Oskar baron ben Grozny Witt

Zablokowany

Wróć do „Archiwum Parlamentu Królewskiego”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość