TRWA RENOWACJA FORUM DREAMLANDU — zgodnie z podjętymi przez najwyższe krajowe czynniki sprawcze decyzją rozpoczęła się renowacja dreamlandzkiego forum. W pierwszej kolejności dokonane zostały zmiany w strukturze forum głównego i forum dla mieszkańców. Konsolidacji uległo kilka działów, kilka zmieniło swoją nazwę. Uporządkowane zostały kwestie związane z bazą prawną (choć sama baza wciąż potrzebuje dużego nakładu pracy) jak i prasą działającą obecnie i ongi w Królestwie. Zmianom uległo również forum poświęcone zagranicy, jak i wstępnie usunięto kilka niepotrzebnych grup uprawnień. Kolejne działania zakładają dalsze porządki w kwestii uprawnień, zmiany na forach samorządów, uporządkowanie i ukształtowanie docelowej struktury, a na samym końcu migrację forum na nowy silnik. Wszelkie uwagi prosimy kierować na Discordzie oznaczając JKW Roberta II Fryderyka.

[WYSTĄPIENIE] Karta powszechnych praw i wolności

Dział archiwum Parlamentu Królewskiego od maja 2015 roku.
Awatar użytkownika
Gilead
Posty: 94
Rejestracja: 21 sty 2019, 16:34
Numer GG: 67441662
Kontakt:

[WYSTĄPIENIE] Karta powszechnych praw i wolności

Post autor: Gilead » 4 lut 2019, 20:02

Panie Marszałku, Deputowani,
wspomniawszy na forum publicznym o moich prywatnych pracach nad projektem nowej Konstytucji, chciałbym przedstawić Państwu pierwszy efekt moich prac: gotowy rozdział pierwszy traktujący o powszechnych prawach, wolnościach i obowiązkach wraz z preambułą.
W tradycji państw prawnych katalog praw i wolności znajduje miejsce nadrzędne, symbolizując tym samym największe przywiązanie państwa do poszanowania oraz pełnej ochrony. Dopiero w dalszej kolejności Konstytucja przedstawiać winna zasady regulujące ustrój Państwa, które przedstawię w formie wystąpienia niezwłocznie, gdy tylko zakończę nad nimi prace.
Okażę wdzięczność za konstruktywne, rzetelne uwagi i krytykę odnośnie rzeczonego fragmentu szerszego projektu.
MY, Wspólnota Wolnych Obywateli Dreamlandzkich, jedyny Suweren i źródło władzy w Królestwie Dreamlandu,

Wraz z Jego Królewską Mością Robertem II Fryderykiem, królem Dreamlandu i Scholandii, panem ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, seniorem Furlandii i Luindoru, zwierzchnikem Skytji, seniorem Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii, źródłem sprawiedliwości, zwierzchnikiem sił zbrojnych, Wielkim Mistrzem Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

UZNAJĄC, że ustrój Naszego Państwa wymaga udoskonalenia w celu sprostania wymogom dobrej administracji, jak i zaspokojenia nowych potrzeb wynikających z przemian społecznych,

NADAJEMY Naszemu Państwu nową Konstytucję, która, na mocy Naszej suwerennej woli, będzie odtąd uznawana za ustawę zasadniczą Państwa i może zostać zmieniona wyłącznie na zasadach, które określamy.
ROZDZIAŁ I
POWSZECHNE PRAWA, WOLNOŚCI I OBOWIĄZKI
Art. 1. [Prawa podstawowe]
1. Godność człowieka jest przyrodzona, nienaruszalna i chroniona z pełną stanowczością.
2. Poszanowanie i ochrona praw stanowi obowiązek wszelkich władz państwowych.
3. Niniejsze powszechne prawa i wolności, jako prawo obowiązujące bezpośrednio, wiążą wszelkie władze państwowe.
4. Powszechne prawa i wolności nie mogą zwalniać od przestrzegania Konstytucji.
Art. 2. [Równość wobec prawa]
1. Wszyscy są równi wobec prawa.
2. Nikomu nie można nadawać przywilejów lub praw szczególnych naruszających powszechną równość wobec prawa.
3. Nikogo nie można dyskryminować ze względu na płeć, urodzenie, rasę, język, ojczyznę i pochodzenie, wyznanie, poglądy religijne lub polityczne, czy ze względu na swoją niepełnosprawność.
Art. 3. [Obywatelstwo]
1. Ustawa określa sposoby nabycia obywatelstwa oraz przesłanki pozbawienia lub zrzeczenia się nabytego obywatelstwa.
2. Nikogo nie można pozbawiać obywatelstwa lub wynikających z niego praw inaczej niż na podstawie prawomocnego wyroku sądowego, jeżeli ustawa karna przewiduje karę pozbawienia obywatelstwa lub ograniczenia praw obywatelskich, bądź dobrowolnego zrzeczenia się obywatelstwa.
Art. 4. [Bezpieczeństwo]
1. Zapewnia się powszechną wolność i bezpieczeństwo osobiste.
2. Ściganie dopuszczalne jest wyłącznie w przypadkach określonych ustawą i wymaga zarządzenia sędziego, którego formę i treść określa ustawa federalna.
3. Za wyjątkiem przypadku ujęcia na gorącym uczynku, nikt nie może zostać aresztowany inaczej niż na podstawie zarządzenia sędziego, które musi zostać przedstawione w momencie zatrzymania lub najpóźniej w ciągu siedmiu dni.
Art. 5. [Religie i światopogląd]
1. Wolność wyznania, sumienia, przekonań religijnych oraz światopoglądowych jest nienaruszalna i chroniona z pełną stanowczością.
2. Zapewnia się wolność wykonywania praktyk religijnych.
Art. 6. [Wolność słowa]
1. Zapewnia się wolność wypowiadania i rozpowszechniania swoich poglądów w słowie, piśmie i obrazie.
2. Zapewnia się swobodę pozyskiwania informacji z powszechnie dostępnych źródeł.
3. Zapewnia się wolność prasy oraz wolność informacji za pośrednictwem środków przekazu.
4. Nie można stosować wobec nikogo cenzury prewencyjnej inaczej niż na podstawie ustawy, jeżeli konieczna jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, a inne środki prawne zostały wyczerpane i są niewystarczające.
Art. 7. [Nauka i sztuka]
Zapewnia się wolność sztuki i nauki, badań naukowych i nauczania.
Art. 8. [Zgromadzenia i stowarzyszenia]
1. Wszyscy obywatele mają prawo, bez zgłaszania lub zezwolenia, gromadzić się pokojowo i bez broni.
2. Wszyscy obywatele mają prawo do zakładania partii, związków i stowarzyszeń.
Art. 9. [Swoboda przemieszczania się i zamieszkania]
1. Zapewnia się wolność przemieszczania się na całym obszarze Państwa.
2. Ograniczenie swobody przemieszczania się następuje wyłącznie na podstawie ustawy, jeżeli konieczna jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, a inne środki prawne zostały wyczerpane i są niewystarczające.
3. Wszyscy obywatele mają prawo do swobodnego wyboru i zmiany miejsca zamieszkania na całym obszarze Państwa.
Art. 10. [Konta i tożsamość]
1. Konta w systemach Państwa są nienaruszalne.
2. Przeszukanie konta lub blokada dostępu mogą być zarządzone wyłącznie w drodze postanowienia sądu lub innego organu do spraw porządku publicznego wyszczególnionego w ustawie i wyłącznie na zasadach określonych ustawą karną, jeżeli konieczna jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, a inne środki prawne są niewystarczające w celu ochrony przed nagłym niebezpieczeństwem.
3. Wszystkie postanowienia w sprawie przeszukania konta lub blokady dostępu podlegają kontroli parlamentarnej. W uzasadnionych przypadkach, w celu zapobieżenia nagłemu zagrożeniu bezpieczeństwa i porządku publicznego, kontrola ta może mieć charakter niejawny.
4. Obywatel, wobec którego zarządzono przeszukanie konta lub blokadę dostępu, ma prawo do nieskrępowanego odwołania się od dotyczącego go zarządzenia w drodze sądowej.
5. Zapewnia się powszechną ochronę danych osobowych.
6. Zapewnia się powszechną ochronę prywatności.
Art. 11. [Tajemnica korespondencji]
Tajemnica korespondencji, tajemnica pocztowa i tajemnica telekomunikacyjna są nienaruszalne.
Art. 12. [Głosowania]
Wszyscy obywatele mają prawo wybierania i bycia wybieranym do urzędów państwowych i lokalnych oraz do udziału w referendach i innych głosowaniach na podstawie ustawy.
Art. 13. [Kontrola obywatelska]
1. Wszyscy obywatele mają prawo do obywatelskiej kontroli władz w drodze składania pisemnych zapytań, zażaleń i wniosków w każdej sprawie do przedstawicieli władz państwowych.
2. Obowiązkiem wszelkich władz państwowych jest rzetelne odniesienie się do złożonych zapytań, zażaleń i wniosków w terminie i na zasadach określonych ustawą.
Art. 14. [Praca]
1. Wszyscy obywatele mają prawo do swobodnego wyboru zawodu i miejsca pracy.
2. Nikogo nie można zmuszać do wykonywania określonej pracy wbrew woli.
Art. 15. [Własność]
1. Zapewnia się prawo własności i dziedziczenia.
2. Wywłaszczenie może nastąpić wyłącznie na podstawie ustawy, jeżeli służy dobru ogółu, a osobie wywłaszczonej zapewniono sprawiedliwe odszkodowanie. Każdy ma prawo do nieskrępowanego odwołania się od dotyczącego go wywłaszczenia bądź wysokości odszkodowania w drodze sądowej.
Art. 16. [Azyl]
Zapewnia się, na zasadach określonych ustawą federalną, prawo azylu osobom prześladowanych ze względów politycznych.
Art. 17. [Wydanie obywatela]
1. Żaden obywatel nie może zostać wydany obcemu państwu inaczej niż na podstawie umowy międzynarodowej i w drodze postanowienia sądu, jeżeli w państwie przyjmującym wydanego obywatela przestrzegana jest praworządność.
2. Nie podlegają wydaniu osoby, które korzystają z prawa azylu.
Art. 18. [Prawa mniejszości]
Zapewnia się obywatelom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych prawo do zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania swoich tradycji i obyczajów, a także do rozwoju własnej kultury.
Art. 19. [Obowiązki]
1. Wszyscy przebywający na terytorium Królestwa Dreamlandu objęci są powszechnym obowiązkiem przestrzegania prawa.
2. Obowiązkiem każdego obywatela jest wierność Państwu oraz troska o dobro wspólne.
3. Nikogo nie można objąć dalszymi obowiązkami inaczej niż na podstawie ustawy, jeżeli obowiązki te nie ograniczają konstytucyjnych praw i wolności.
Art. 20. [Ograniczenie praw i wolności]
Ograniczenie praw i wolności w stosunku do jednostki może nastąpić wyłącznie na podstawie i na zasadach określonych ustawą karną, jeżeli przewiduje ona karę ograniczenia praw i wolności za popełnione przestępstwo, a w stosunku do ogółu − wyłącznie na podstawie Konstytucji na czas obowiązywania stanu nadzwyczajnego, jeżeli konieczna jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego przed nagłym zagrożeniem zewnętrznym.
Dziękuję za zapoznanie się z treścią proponowanego rozdziału.

Awatar użytkownika
Dariusz
Posty: 22
Rejestracja: 6 sty 2019, 18:22
Numer GG: 13522610
Lokalizacja: Bielsko-Biała
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Konstytucja: Powsz. prawa, wolności, obowiązki

Post autor: Dariusz » 5 lut 2019, 07:26

Bardzo dobry projekt tylko czy obecna konstytucja różni się od tego projektu wydaje mi się że nie .
Darius z Kamnitz

Awatar użytkownika
Chamberlain
Posty: 1649
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Konstytucja: Powsz. prawa, wolności, obowiązki

Post autor: Chamberlain » 5 lut 2019, 15:10

Panie Colquhoun,

zabrał się Pan za to od złej strony, w dodatku ignorując specyfikę państwa wirtualnego i dotychczasową praktykę polityczną, której najwyraźniej Pan nie zna (przez chwilę zastanawiałem się, czy nie jest Pan kolejnym "obywatelem z odzysku", jak Pohl czy Stettin, którzy swoje już widzieli i nie są skazani na powtarzanie najprostszych błędów, ale niestety nie). Ustawa zasadnicza powinna być maksymalnie zwięzła, Pańska liczyć będzie ok. 90-100 artykułów. Dość bezrefleksyjnie przekopiował Pan rozwiązania ze świata realnego, wpisując do ustawy zasadniczej rzeczy, które w większości przypadków stanowią jedynie podniosły frazes. Wolność sztuki i badań naukowych? Naprawdę?

Zaczął Pan od kosmetyki, niegodnej projektu nowej konstytucji. W pierwszej kolejności proszę się zastanowić, czy ma Pan coś do zaproponowania w warstwie ustrojowej, najlepiej w formie punktów i tez do wstępnej dyskusji.
- - William markiz Chamberlain-Schlesinger

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 974
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Konstytucja: Powsz. prawa, wolności, obowiązki

Post autor: Maciej II » 5 lut 2019, 15:53

W świetle ostatnich wydarzeń, dorzuciłbym od siebie punkt o nienaruszalności treści.

Awatar użytkownika
Gilead
Posty: 94
Rejestracja: 21 sty 2019, 16:34
Numer GG: 67441662
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Konstytucja: Powsz. prawa, wolności, obowiązki

Post autor: Gilead » 5 lut 2019, 15:57

zabrał się Pan za to od złej strony, w dodatku ignorując specyfikę państwa wirtualnego i dotychczasowe doświadczenie polityczne, którego najwyraźniej Pan nie zna (przez chwilę zastanawiałem się, czy nie jest Pan obywatelem z odzysku, jak Pohl czy Stettin, którzy swoje widzieli i nie są skazani na powtarzanie najprostszych błędów ale niestety nie).
Przykro mi, że dzieli Pan społeczeństwo na "lepszych" i "gorszych". Argumentacja skupiająca uwagę na cechy danej osoby aniżeli na to, co konkretnie głosi, jest nieuczciwa i do takowej odnosić się nie zamierzam.
Ustawa zasadnicza powinna być maksymalnie zwięzła, Pańska liczyć będzie ok. 90-100 artykułów.
Nie zgodzę się z Panem. Obecna ustawa zasadnicza jest już maksymalnie zwięzła, co paradoksalnie sprawia, że albo jest niejasna, albo pomija mnóstwo istotnych spraw, które winny być w konstytucji uregulowane. To właśnie przesadne "upraszczanie" przepisów prawa jest przyczyną obecnie panującego chaosu w Królestwie Dreamlandu. Dodatkowo zapewniam Pana, że moja propozycja nie będzie liczyła "ok. 90-100" artykułów, pomijając jednocześnie, jaką podstawę mogłaby mieć ta obawa i co taka sytuacja mogłąby w ogóle zmienić.
Dość bezrefleksyjnie przekopiował Pan rozwiązania ze świata realnego, wpisując do ustawy zasadniczej rzeczy, które powinny być regulowane na poziomie ustawowym (jeśli w ogóle). Tajemnica telekomunikacyjna? Wolność sztuk ii badań naukowych? Obawiam się, że brakuje tu już tylko zagwarantowania praw zwierząt.
Całkowicie pomija Pan aspekt narracyjny państw wirtualnych i istoty gwarancji konstytucyjnych w ogóle. Jego Wysokość Alfred, Pański zwolennik ze wspólnego Państwa ugrupowania, nie ignoruje tego aspektu. Przepisy, które na najwyższym szczeblu hierachii prawa określają, co i w jaki sposób chroni państwo, są absolutną podstawą. Bez tychże gwarancji spotkalibyśmy się z sytuacją, w której pewien katalog praw mógłby być swobodnie wprowadzany i wycofywany ustawą. To mogłoby spowodować wiele nadużyć na gruncie moralnym i nie może być na to zgody w cywilizowanym państwie prawnym.
Dodatkowo, będę wdzięczny za wskazanie konkretnie, których przepisów przeze mnie proponowanych nie da się zastosować w państwie wirtualnym, w któym narracja jest kluczowym elementem rozgrywki.
W pierwszej kolejności proszę się zastanowić, czy ma Pan coś do zaproponowania w warstwie ustrojowej, najlepiej w formie punktów i tez do wstępnej dyskusji.
Wspominałem wyżej w niniejszym wątku, że mam do zaproponowania konkrety, także, z całym szacunkiem, ale nie mam się nad czym, jak to Pan określił, zastanawiać. Odnosiłem się do tej kwestii również poza Parlamentem Królewskim, tj. na forum publicznym. Przepisy dotyczące generalnych postanowień ustrojowych zaprezentuję w następnej kolejności, w osobnym wystąpieniu.
Χέλμουτ Πολ pisze:
5 lut 2019, 15:53
W świetle ostatnich wydarzeń, dorzuciłbym od siebie punkt o nienaruszalności treści.
Słuszna uwaga. Uwzględnię to w wersji poprawionej.

Awatar użytkownika
الوـس
Premier Rządu Królewskiego
Posty: 4283
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
Herb:
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Konstytucja: Powsz. prawa, wolności, obowiązki

Post autor: الوـس » 5 lut 2019, 15:58

Osobiście byłbym zdania, że tego typu wartości najlepiej wyciągnąć przed nawias i uchwalić jako coś na kształt "Wielkiej Karty Swobód". Razem z ustawą ustrojową stanowiłoby to bardzo dobrą konstytucję dla Dreamlandu.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Gilead
Posty: 94
Rejestracja: 21 sty 2019, 16:34
Numer GG: 67441662
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Konstytucja: Powsz. prawa, wolności, obowiązki

Post autor: Gilead » 5 lut 2019, 15:59

الوـس pisze:
5 lut 2019, 15:58
Osobiście byłbym zdania, że tego typu wartości najlepiej wyciągnąć przed nawias i uchwalić jako coś na kształt "Wielkiej Karty Swobód". Razem z ustawą ustrojową stanowiłoby to bardzo dobrą konstytucję dla Dreamlandu.
Wydzielenie powszechnych praw, wolności i obowiązków jako osobnej ustawy zasadniczej – to również jak najbardziej słuszna możliwość do wzięcia pod uwagę.

Awatar użytkownika
Robert II Fryderyk
Posty: 1278
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
Herb:
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Konstytucja: Powsz. prawa, wolności, obowiązki

Post autor: Robert II Fryderyk » 5 lut 2019, 16:09

Jestem wielkim fanem konstytucji opartych o system dedykowanych ustaw (kart) konstytucyjnych. Osobne łatwiej ogarniać - karta rządowa, karta królewska, karta swobód... etc. Podpisywałbym.
Robert II Fryderyk, r. s.

Awatar użytkownika
الوـس
Premier Rządu Królewskiego
Posty: 4283
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
Herb:
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Konstytucja: Powsz. prawa, wolności, obowiązki

Post autor: الوـس » 5 lut 2019, 16:33

Ja jestem fanem ludzi, którzy używają słowa "dedykowany" w takim znaczeniu, jakie nadał mu język polski. Ale nowy projekt ustawy, jeżeli tylko się poważę taki napisać, zadedykuję na okładce WKM ;-)
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Arianator-in-chief
Posty: 1140
Rejestracja: 2 kwie 2013, 16:08

Re: [WYSTĄPIENIE] Konstytucja: Powsz. prawa, wolności, obowiązki

Post autor: Arianator-in-chief » 5 lut 2019, 16:49

Χέλμουτ Πολ pisze:
5 lut 2019, 15:53
W świetle ostatnich wydarzeń, dorzuciłbym od siebie punkt o nienaruszalności treści.
Jak najbardziej popieram: skończy się wreszcie usuwanie memów z Karo i cenzurowanie nazwiska Cz*******.
Gilead Colquhoun pisze:
5 lut 2019, 15:59
Wydzielenie powszechnych praw, wolności i obowiązków jako osobnej ustawy zasadniczej – to również jak najbardziej słuszna możliwość do wzięcia pod uwagę.
Cieszę się że Dreamland chce kopiować wandejskie rozwiązania konstytucyjne – i to akurat te mojego autorstwa :).
Na czasowym (?) urlopie od Dreamlandu.
Dane kontaktowe jakby coś.

Awatar użytkownika
الوـس
Premier Rządu Królewskiego
Posty: 4283
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
Herb:
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Konstytucja: Powsz. prawa, wolności, obowiązki

Post autor: الوـس » 5 lut 2019, 17:10

Arianator-in-chief pisze:
5 lut 2019, 16:49
Cieszę się że Dreamland chce kopiować wandejskie rozwiązania konstytucyjne – i to akurat te mojego autorstwa :).
Niejaka Francja na to wpadła dużo wcześniej :)
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 974
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Konstytucja: Powsz. prawa, wolności, obowiązki

Post autor: Maciej II » 5 lut 2019, 17:22

Arianator-in-chief pisze:
5 lut 2019, 16:49
Χέλμουτ Πολ pisze:
5 lut 2019, 15:53
W świetle ostatnich wydarzeń, dorzuciłbym od siebie punkt o nienaruszalności treści.
Jak najbardziej popieram: skończy się wreszcie usuwanie memów z Karo i cenzurowanie nazwiska Cz*******.
(Z obecnej ustawy zasadniczej, tak dla przypomnienia komunistom jak działają wolności i prawa konstytucyjne)

Artykuł 5.
Ograniczenie wolności i praw

1. Ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw jest dopuszczalne na podstawie ustawy albo dekretu lub prawa krajowego i w trybie nimi określonymi, jeżeli jest to konieczne dla ochrony porządku konstytucyjnego lub godności człowieka.

Arianator-in-chief
Posty: 1140
Rejestracja: 2 kwie 2013, 16:08

Re: [WYSTĄPIENIE] Konstytucja: Powsz. prawa, wolności, obowiązki

Post autor: Arianator-in-chief » 5 lut 2019, 17:33

Χέλμουτ Πολ pisze:
5 lut 2019, 17:22
1. Ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw jest dopuszczalne na podstawie ustawy albo dekretu lub prawa krajowego i w trybie nimi określonymi, jeżeli jest to konieczne dla ochrony porządku konstytucyjnego lub godności człowieka.
Tylko nie zapomnijcie takiej ustawy albo dekretu uchwalić, bo znowu się okaże tak jak w przypadku ostatniego wandalizmu dziennikoprawnego – nie ma odpowiedniego prawa, więc naruszanie godności publikowaniem danych realnych będzie legalne…
Na czasowym (?) urlopie od Dreamlandu.
Dane kontaktowe jakby coś.

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 974
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Konstytucja: Powsz. prawa, wolności, obowiązki

Post autor: Maciej II » 5 lut 2019, 17:55

Arianator-in-chief pisze:
5 lut 2019, 17:33
Tylko nie zapomnijcie takiej ustawy albo dekretu uchwalić, bo znowu się okaże tak jak w przypadku ostatniego wandalizmu dziennikoprawnego – nie ma odpowiedniego prawa, więc naruszanie godności publikowaniem danych realnych będzie legalne…
Artykuł 4.
Prawa i obowiązki człowieka i obywatela

2. Sfera prywatnego życia każdego człowieka jest nienaruszalna.

Od każdej następnej odpowiedzi c.d. praw i obowiązków konstytucyjnych pobieram od zainteresowanego opłatę 2000 D.

Arianator-in-chief
Posty: 1140
Rejestracja: 2 kwie 2013, 16:08

Re: [WYSTĄPIENIE] Konstytucja: Powsz. prawa, wolności, obowiązki

Post autor: Arianator-in-chief » 5 lut 2019, 18:22

Χέλμουτ Πολ pisze:
5 lut 2019, 17:55
2. Sfera prywatnego życia każdego człowieka jest nienaruszalna.
Czyli w końcu co ma być wg was nienaruszalne – treść, czy prywatność?
Na czasowym (?) urlopie od Dreamlandu.
Dane kontaktowe jakby coś.

Awatar użytkownika
Gilead
Posty: 94
Rejestracja: 21 sty 2019, 16:34
Numer GG: 67441662
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Konstytucja: Powsz. prawa, wolności, obowiązki

Post autor: Gilead » 5 lut 2019, 18:41

Panie Marszałku, Deputowani,
Przedstawiam zrewidowaną wersję projektu, odtąd znanego pod nazwą: Karta powszechnych praw i wolności Królestwa Dreamlandu. Z tego miejsca pragnę również poprosić Pana Marszałka o zmianę nazwy wątku na następujący: [WYSTĄPIENIE] Karta powszechnych praw i wolności. Dziękuję.
KARTA POWSZECHNYCH PRAW I WOLNOŚCI
KRÓLESTWA DREAMLANDU
MY, Wspólnota Wolnych Obywateli Dreamlandzkich, jedyny Suweren i źródło władzy w Królestwie Dreamlandu,

Wraz z Jego Królewską Mością Robertem II Fryderykiem, królem Dreamlandu i Scholandii, panem ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, seniorem Furlandii i Luindoru, zwierzchnikem Skytji, seniorem Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii, źródłem sprawiedliwości, zwierzchnikiem sił zbrojnych, Wielkim Mistrzem Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

UZNAJĄC, że naczelne zasady Naszego Państwa w sferze powszechnych praw i wolności człowieka i obywatela wymagają udoskonalenia w celu naprawy błędów i zaspokojenia nowych potrzeb wynikających z przemian społecznych,

NADAJEMY Naszemu Państwu niniejszą Kartę Powszechnych Praw i Wolności z mocą ustawy zasadniczej, która, na mocy Naszej suwerennej woli, będzie odtąd uznawana za zbiór naczelnych wartości Państwa i może zostać zmieniona wyłącznie na zasadach, które określamy.
Art. 1. [Prawa podstawowe]
1. Godność człowieka jest przyrodzona, nienaruszalna i chroniona z pełną stanowczością.
2. Poszanowanie i ochrona praw stanowi obowiązek wszelkich władz państwowych.
3. Niniejsze powszechne prawa i wolności, jako prawo obowiązujące bezpośrednio, wiążą wszelkie władze państwowe.
4. Powszechne prawa i wolności nie mogą zwalniać od przestrzegania obowiązującego prawa.
Art. 2. [Równość wobec prawa]
1. Wszyscy są równi wobec prawa.
2. Nikomu nie można nadawać przywilejów lub praw szczególnych naruszających powszechną równość wobec prawa.
3. Nikogo nie można dyskryminować ze względu na płeć, urodzenie, rasę, język, ojczyznę i pochodzenie, wyznanie, poglądy religijne lub polityczne, czy ze względu na swoją niepełnosprawność.
Art. 3. [Obywatelstwo]
1. Ustawa określa sposoby nabycia obywatelstwa oraz przesłanki pozbawienia lub zrzeczenia się nabytego obywatelstwa.
2. Nikogo nie można pozbawiać obywatelstwa lub wynikających z niego praw inaczej niż na podstawie prawomocnego wyroku sądowego, jeżeli ustawa karna przewiduje karę pozbawienia obywatelstwa lub ograniczenia praw obywatelskich, bądź dobrowolnego zrzeczenia się obywatelstwa.
Art. 4. [Bezpieczeństwo]
1. Zapewnia się powszechną wolność i bezpieczeństwo osobiste.
2. Ściganie dopuszczalne jest wyłącznie w przypadkach określonych ustawą i wymaga zarządzenia sędziego, którego formę i treść określa ustawa federalna.
3. Za wyjątkiem przypadku ujęcia na gorącym uczynku, nikt nie może zostać aresztowany inaczej niż na podstawie zarządzenia sędziego, które musi zostać przedstawione w momencie zatrzymania lub najpóźniej w ciągu siedmiu dni.
Art. 5. [Religie i światopogląd]
1. Wolność wyznania, sumienia, przekonań religijnych oraz światopoglądowych jest nienaruszalna i chroniona z pełną stanowczością.
2. Zapewnia się wolność wykonywania praktyk religijnych.
Art. 6. [Wolność słowa]
1. Zapewnia się wolność wypowiadania i rozpowszechniania swoich poglądów w słowie, piśmie i obrazie.
2. Zapewnia się swobodę pozyskiwania informacji z powszechnie dostępnych źródeł.
3. Zapewnia się wolność prasy oraz wolność informacji za pośrednictwem środków przekazu.
4. Zapewnia się nienaruszalność treści tworzonych w przestrzeni publicznej, za wyjątkiem treści naruszających prawo.
5. Nie można stosować wobec nikogo cenzury prewencyjnej inaczej niż na podstawie ustawy, jeżeli konieczna jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, a inne środki prawne zostały wyczerpane i są niewystarczające.
Art. 7. [Nauka i sztuka]
Zapewnia się wolność sztuki i nauki, badań naukowych i nauczania.
Art. 8. [Zgromadzenia i stowarzyszenia]
1. Wszyscy obywatele mają prawo, bez zgłaszania lub zezwolenia, gromadzić się pokojowo i bez broni.
2. Wszyscy obywatele mają prawo do zakładania partii, związków i stowarzyszeń.
Art. 9. [Swoboda przemieszczania się i zamieszkania]
1. Zapewnia się wolność przemieszczania się na całym obszarze Państwa.
2. Ograniczenie swobody przemieszczania się następuje wyłącznie na podstawie ustawy, jeżeli konieczna jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, a inne środki prawne zostały wyczerpane i są niewystarczające.
3. Wszyscy obywatele mają prawo do swobodnego wyboru i zmiany miejsca zamieszkania na całym obszarze Państwa.
Art. 10. [Konta i tożsamość]
1. Konta w systemach Państwa są nienaruszalne.
2. Przeszukanie konta lub blokada dostępu mogą być zarządzone wyłącznie w drodze postanowienia sądu lub innego organu do spraw porządku publicznego wyszczególnionego w ustawie i wyłącznie na zasadach określonych ustawą karną, jeżeli konieczna jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, a inne środki prawne są niewystarczające w celu ochrony przed nagłym niebezpieczeństwem.
3. Wszystkie postanowienia w sprawie przeszukania konta lub blokady dostępu podlegają kontroli parlamentarnej. W uzasadnionych przypadkach, w celu zapobieżenia nagłemu zagrożeniu bezpieczeństwa i porządku publicznego, kontrola ta może mieć charakter niejawny.
4. Obywatel, wobec którego zarządzono przeszukanie konta lub blokadę dostępu, ma prawo do nieskrępowanego odwołania się od dotyczącego go zarządzenia w drodze sądowej.
5. Zapewnia się powszechną ochronę danych osobowych.
6. Zapewnia się powszechną ochronę prywatności.
Art. 11. [Tajemnica korespondencji]
Tajemnica korespondencji, tajemnica pocztowa i tajemnica telekomunikacyjna są nienaruszalne.
Art. 12. [Głosowania]
Wszyscy obywatele mają prawo wybierania i bycia wybieranym do urzędów państwowych i lokalnych oraz do udziału w referendach i innych głosowaniach na podstawie ustawy.
Art. 13. [Kontrola obywatelska]
1. Wszyscy obywatele mają prawo do obywatelskiej kontroli władz w drodze składania pisemnych zapytań, zażaleń i wniosków w każdej sprawie do przedstawicieli władz państwowych.
2. Obowiązkiem wszelkich władz państwowych jest rzetelne odniesienie się do złożonych zapytań, zażaleń i wniosków w terminie i na zasadach określonych ustawą.
Art. 14. [Praca]
1. Wszyscy obywatele mają prawo do swobodnego wyboru zawodu i miejsca pracy.
2. Nikogo nie można zmuszać do wykonywania określonej pracy wbrew woli.
Art. 15. [Własność]
1. Zapewnia się prawo własności i dziedziczenia.
2. Wywłaszczenie może nastąpić wyłącznie na podstawie ustawy, jeżeli służy dobru ogółu, a osobie wywłaszczonej zapewniono sprawiedliwe odszkodowanie. Każdy ma prawo do nieskrępowanego odwołania się od dotyczącego go wywłaszczenia bądź wysokości odszkodowania w drodze sądowej.
Art. 16. [Azyl]
Zapewnia się, na zasadach określonych ustawą federalną, prawo azylu osobom prześladowanych ze względów politycznych.
Art. 17. [Wydanie obywatela]
1. Żaden obywatel nie może zostać wydany obcemu państwu inaczej niż na podstawie umowy międzynarodowej i w drodze postanowienia sądu, jeżeli w państwie przyjmującym wydanego obywatela przestrzegana jest praworządność.
2. Nie podlegają wydaniu osoby, które korzystają z prawa azylu.
Art. 18. [Prawa mniejszości]
Zapewnia się obywatelom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych prawo do zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania swoich tradycji i obyczajów, a także do rozwoju własnej kultury.
Art. 19. [Obowiązki]
1. Wszyscy przebywający na terytorium Królestwa Dreamlandu objęci są powszechnym obowiązkiem przestrzegania prawa.
2. Obowiązkiem każdego obywatela jest wierność Państwu oraz troska o dobro wspólne.
3. Nikogo nie można objąć dalszymi obowiązkami inaczej niż na podstawie ustawy, jeżeli obowiązki te nie ograniczają niniejszych praw i wolności.
Art. 20. [Ograniczenie praw i wolności]
Ograniczenie praw i wolności w stosunku do jednostki może nastąpić wyłącznie na podstawie i na zasadach określonych ustawą karną, jeżeli przewiduje ona karę ograniczenia praw i wolności za popełnione przestępstwo, a w stosunku do ogółu − wyłącznie na podstawie Karty z mocą ustawy zasadniczej na czas obowiązywania stanu nadzwyczajnego, jeżeli konieczna jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego przed nagłym zagrożeniem zewnętrznym.
Art. 21. [Zmiana Karty]
1. Niniejsza Karta nie może zostać w jakikolwiek sposób, w całości lub częściowo, zawieszona.
2. Całkowita lub częściowa zmiana niniejszej Karty wymaga obopólnej zgody Króla i większości trzech piątych ustawowej liczby członków Parlamentu Królewskiego.
Art. 22. [Przepisy końcowe]
1. Uznając nadrzędną wyższość przepisów niniejszej Karty w Królestwie Dreamlandu, dotychczasowe przepisy konstytucyjne określające powszechne prawa, wolności i obowiązki człowieka i obywatela, to jest artykuł 3., artykuł 4. oraz artykuł 5. Karty Konstytucyjnej z dn. z dnia 9 lutego 2016 r., zostają uchylone.
2. Niniejsza Karta wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
3. Ustawy i akty podustawowe obecnie obowiązujące stosuje się nadal, o ile nie są one niezgodne z niniejszą Kartą. W razie niezgodności, wszelkie przepisy prawa muszą zostać niezwłocznie zharmonizowane z prawami i wolnościami wynikającymi z niniejszej Karty.

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 974
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Konstytucja: Powsz. prawa, wolności, obowiązki

Post autor: Maciej II » 5 lut 2019, 18:43

Osobiście poszedłbym ścieżką modernizacji obecnej konstytucji zamiast pisać coś zupełnie od nowa.

Awatar użytkownika
Alfred
Posty: 1736
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Konstytucja: Powsz. prawa, wolności, obowiązki

Post autor: Alfred » 5 lut 2019, 18:45

Ja już napisałem całe od nowa. Szczegóły wkrótce.

Awatar użytkownika
Stanisław Dmowski
Posty: 1265
Rejestracja: 17 maja 2018, 09:04
Lokalizacja: Rosario (Scholandia)
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Konstytucja: Powsz. prawa, wolności, obowiązki

Post autor: Stanisław Dmowski » 5 lut 2019, 18:45

Jak narazie nie mam zbytnio czasu, by odnieść się szerzej, żądam krótkie pytanie posłowi Gileadowi: jakie wady ma obecna konstytucja, że podjęliście się spisania swojego projektu praktycznie od nowa?

Awatar użytkownika
Gilead
Posty: 94
Rejestracja: 21 sty 2019, 16:34
Numer GG: 67441662
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Konstytucja: Powsz. prawa, wolności, obowiązki

Post autor: Gilead » 5 lut 2019, 18:54

Wielka szkoda, gdyby cała moja praca i czas, jaki poświęciłem na szczegółowe przygotowanie powyższego projektu, poszły całkowicie na marne.

Awatar użytkownika
Gilead
Posty: 94
Rejestracja: 21 sty 2019, 16:34
Numer GG: 67441662
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Konstytucja: Powsz. prawa, wolności, obowiązki

Post autor: Gilead » 5 lut 2019, 18:55

Florian von Stettin pisze:
5 lut 2019, 18:45
Jak narazie nie mam zbytnio czasu, by odnieść się szerzej, żądam krótkie pytanie posłowi Gileadowi: jakie wady ma obecna konstytucja, że podjęliście się spisania swojego projektu praktycznie od nowa?
Panie Florianie, obecny katalog praw i wolności jest zbyt ogólny oraz nie chroni człowieka i obywatela przed licznymi niegodziwościami: brakuje ochrony tożsamości, treści, nie istnieje prawo azylu, można wymieniać długo.

Awatar użytkownika
Gilead
Posty: 94
Rejestracja: 21 sty 2019, 16:34
Numer GG: 67441662
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Konstytucja: Powsz. prawa, wolności, obowiązki

Post autor: Gilead » 5 lut 2019, 18:56

Χέλμουτ Πολ pisze:
5 lut 2019, 18:43
Osobiście poszedłbym ścieżką modernizacji obecnej konstytucji zamiast pisać coś zupełnie od nowa.
Z przykrością zauważyć muszę, iż obecna Karta Konstytucyjna jest, cóż, niemodernizowalna.

Awatar użytkownika
Dariusz
Posty: 22
Rejestracja: 6 sty 2019, 18:22
Numer GG: 13522610
Lokalizacja: Bielsko-Biała
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Konstytucja: Powsz. prawa, wolności, obowiązki

Post autor: Dariusz » 5 lut 2019, 20:04

Wraz z Jego Królewską Mością Robertem II Fryderykiem, królem Dreamlandu i Scholandii, panem ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, seniorem Furlandii i Luindoru, zwierzchnikem Skytji, seniorem Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii, źródłem sprawiedliwości, zwierzchnikiem sił zbrojnych, Wielkim Mistrzem Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,
Nie znam się na tym ale czy w takich aktach prawnych powinno się pisać aktualnie panującego ?.
Początek wygląda tak jakby to Król i ktoś wraz z nim uszczęśliwiał obywateli nowym prawem , więc od samego początku widać w tej karcie swobód że nie jest ona wynikiem ogólnonarodowej dyskusji lecz pomysłem grupy ludzi niekoniecznie reprezentatywnej .Taki akt prawny trzeba poddać dyskusji następnie całość poddać pod referendum .Tyle w temacie sam pomysł bardzo dobry ale wymaga korekt .Dziękuje i pozdrawiam


ps: My wspólnota a czy ktoś konsultował to ze wspólnotą czy tylko dał tej wspólnocie gotowy projekt
Darius z Kamnitz

Awatar użytkownika
Alfred
Posty: 1736
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Konstytucja: Powsz. prawa, wolności, obowiązki

Post autor: Alfred » 5 lut 2019, 21:17

Wysoka Izbo,

moje uwagi:

Konstrukcja preambuły: my, wspólnota obywateli, wraz z Królem, jest o tyle niefortunna, że sugeruje współsuwerenność Króla i wspólnoty. Trzeba też zauważyć, że zmiany Karty Konstytucyjnej w obowiązującym porządku konstytucyjnym Król nie zatwierdza, jak zwykłej ustawy, tylko ją ogłasza. Jeśli więc chcemy się odwoływać do osoby panującego monarchy, to lepiej w stylu rzymskim: „za panowania Jego Królewskiej Mości Roberta II Fryderyka…”.

Niezbyt szczęśliwą wydaje mi się przyjęta nazwa „prawa powszechne”, zważywszy, że część z nich w rzeczywistości nie ma zasięgu powszechnego, a przysługuje jedynie obywatelom. Dostrzegam w projekcie silną inspirację pierwszym rozdziałem ustawy zasadniczej RFN; sugerowałbym, aby zainspirować się także w zakresie nazewnictwa i przemianować „prawa powszechne” na „prawa podstawowe”, co trafniej odda istotę rzeczy.

Przesłanki pozbawienia obywatelstwa ujęte są nazbyt wąsko. Proponowana regulacja uniemożliwi wyłączenie ze wspólnoty osób, które zaniechały albo w ogóle nie podjęły aktywności w życiu publicznym, co w państwie wirtualnym jest koniecznością. Pod jej rządami możemy się dorobić, niczym Cesarstwo Leblandii, półtora tysiąca obywateli, z czego aktywny będzie jeden procent. Uwaga techniczna w tej samej kwestii: pozbawienie obywatelstwa na podstawie zrzeczenia się go zawiera w sobie sprzeczność; pozbawienie pewnego dobra z definicji dokonuje się wbrew woli jego dysponenta.

Ściganie, czyli jak rozumiem: wszczęcie postępowania karnego, ma na gruncie Karty wymagać zarządzenia sędziego. Prawo dreamlandzkiego nie zna instytucji sędziego śledczego, postępowanie przygotowawcze prowadzi u nas prokurator czy też minister będący jego odpowiednikiem. Wydaje mi się, że tutaj mamy do czynienia z nieprzemyślaną tzw. kalką z reala. Karta pomija z kolei typowe konstytucyjne regulacje z zakresu prawa karnego: zasadę domniemania niewinności, zasadę nullum crimen sine lege.

Zakaz stosowania cenzury prewencyjnej zdaje się niefortunny. Instytucja nadzoru jest stosunkowo mało inwazyjnym środkiem utrzymania porządku publicznego. Niejasne jest, jakie inne środki prawne miałyby zostać wyczerpane przed jej zastosowaniem. Czy powinniśmy najpierw kogoś odizolować, a dopiero w dalszej kolejności nadzorować? Byłoby to absurdem.

Artykuł dziesiąty interesujący i chyba pionierski. Rzadko która mikronacyjnej regulacja praw człowieka i obywatela podejmuje wysiłek wzięcia pod uwagę specyfiki wirtualnego państwa. Jednak i tutaj widoczne są niedociągnięcia. Zakaz przeszukania konta inaczej niż w celu ochrony przed nagłym niebezpieczeństwem oznaczałby przykładowo, że nie można sprawdzić czyjegoś konta bankowego dla ustalenia, gdzie przelał zdefraudowane środki publiczne. Albo dodrukowanie miliony (tu puszczam oko Koledze Deputowanemu de la Ciprofloksja). Kontrola parlamentarna wydaje się dziwnym pomysłem w kontekście modelu parlamentu powszechnego, na pewno zaś uniemożliwia on „kontrolę niejawną”. Ustęp czwarty natomiast stanowi superfluum; prawo do sądu przysługuje każdemu, nie tylko obywatelowi, z art. 11 Karty Konstytucyjnej.

Ochrona danych osobowych stanowi składnik ochrony prywatności i zdaje się zbędne jej osobne wyszczególnienie. W każdym razie postanowienia art. 10 ust. 5 i 6 powinny raczej zostać scalone z artykułem jedenastym.

Zakaz wydania obywatela innemu państwu jest zbędny, bowiem państwo dreamlandzkie nie ma technicznej możliwości, by to uczynić. Może ono kogoś wydalić, to jest zablokować mu dostęp do swoich serwisów, ale nie zmusi nikogo do uzyskania dostępu do serwisów innego państwa, nie dysponując ku temu środkami.

Postanowienia art. 2 ust. 3 i art. 18 budzą moje mieszane uczucia. Można o nich co prawda powiedzieć: nie zaszkodzi, a pomóc może. Wiele jednak zagrożeń, przed którymi te gwarancję mają chronić, ma w naszej rzeczywistości czysto hipotetyczny charakter. Jesteśmy społeczeństwem heterogenicznym językowo i jako grupa hobbystów takim najpewniej pozostaniemy; użytkownik innego języka po prostu znajdzie inną grupę podobnych hobbystów, posługujących się tym samym językiem. Urodzenie, pochodzenie, etniczność i rasa, do pewnego stopnia także narodowość, są w mikronacjach przedmiotem swobodnego wyboru jednostki i w zasadzie nie bywają kryterium dyskryminacji. Trudno też wskazać przykłady prześladowania mniejszości narodowych i etnicznych, choć być może Wandejczycy, wśród których niektórzy są na sali, zarzuciliby to państwu sarmackiemu z okresu unii sarmacko-wandejskiej.

Prawo azylu również dyskusyjne potrzebne.

Podsumowując: projekt wyjątkowo ambitny, bo mało kto przekuwa swoje przekonanie o potrzebie reformy prawodawstwa na propozycję przepisów, zwłaszcza tak rozległą, oraz ciekawy, szczególnie tam, gdzie mierzy się ze specyfiką wirtualnej rzeczywistości, ale jednak nieszczęśliwie zapatrzony w real.

Awatar użytkownika
Chamberlain
Posty: 1649
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
Kontakt:

Re: [WYSTĄPIENIE] Konstytucja: Powsz. prawa, wolności, obowiązki

Post autor: Chamberlain » 6 lut 2019, 11:44

Gilead Colquhoun pisze:
5 lut 2019, 15:57
Przykro mi, że dzieli Pan społeczeństwo na "lepszych" i "gorszych".
Opacznie mnie Pan zrozumiał. Nie dzielę na "gorszych” i "lepszych”. Już raczej na doświadczonych i pozbawionych doświadczenia, bo w tym przypadku to sprawa jednak istotna, co wykazała już nawet ta krótka wymiana uwag w tym wątku i spostrzeżenia przedmówcy. Mówię o specyficznym kontekście dreamlandzkim, w który dopiero się Pan wgryza. To jeszcze trochę potrwa, zanim zacznie stawiać Pan właściwe diagnozy, a napisanie solidnej ustawy zasadniczej dla społeczności, której Pan nie zna, wymaga postawienia naprawdę dobrej diagnozy. Proszę nie brać tego do siebie, to nic osobistego. Oszczędzam Panu tanich i prowadzących na manowce pochwał, które już Pan otrzymał w wątkach powitalnych. Zgoda na psucie prawa dla samej frajdy kreacji to inna para kaloszy.

Moja refleksja jest następująca: przepisywanie metodą kopiuj-wklej dość nijakich rozwiązań ze świata realnego (które nawet tam absolutnie niczego nie gwarantują, jak prawo do pracy i tym podobne) oraz rozcieńczanie Kary Konstytucyjnej, to debiut dość ryzykowny. ale niech tam - napiszmy sobie osobną Kartę Praw i Swobód, choćby dla samej poprawy samopoczucia i podkreślenia ideologicznych podstaw naszej wspólnoty. Tyle że, podobnie jak mój partyjny kolega, uważam, że w niektórych przypadkach Pańskie propozycje prowadziłyby do sparaliżowania aparatu państwowego. Inne - to już tylko bicie retorycznej piany. Naprawdę próbuje Pan przekonać deputowanych, że tym, czego potrzebujemy to zagwarantowanie każdemu prawa do pracy i wolności badań naukowych? To nie tylko nie jest odpowiedź na problemy Dreamlandu – to nawet nie byłaby odpowiedź na problemy jakiejkolwiek mikronacji. Jeśli uważa Pan inaczej, proszę to udowodnić lub przynajmniej podeprzeć się jakimś sensownym argumentem. Innym niż "napracowałem się, to doceńcie". Ja nie doceniam, bo nie ma czego. Stawiam sprawę otwarcie.

Tym, co pilnie wymaga załatania, jest kodeks karny, prawo wyborcze, rozdział prokuratury od rządu, kwestia transparentnej i aktywnej moderacji. To są fundamenty naszych problemów, które Pan zdąży jeszcze poznać.

Obecna Karta Konstytucyjna reguluje absolutne minimum, choć i tak wpisano do niej trochę za dużo. To, co nie trafiło do Karty, o ile nie jest zupełnym nonsensem, zostało uregulowane na poziomie ustawowym. Odsyłam do szybkiej kwerendy w Bazie Prawnej: wspomniana przez Pana instytucja azylu została wpisana w tekst ustawy o obywatelstwie z 2004 roku (!), gdzie poświęcono jej osobny rozdział; dopiero niedawna nowelizacja posłała te przepisy do kosza, jako mało adekwatne do naszych realiów (co jednak nie miało żadnego wpływu na praktykę dyplomatyczną, bo azyl w międzyczasie przyznano na podstawie zwyczaju międzynarodowego). To samo z prawami mniejszości narodowych, które zostały pośrednio zagwarantowane w kodeksie karnym, penalizującym klasyczne przestępstwa z nienawiści na tym tle narodowościowym (art. 32). I tak dalej. Powtórzę: możemy pewne rzeczy przenieść na poziom konstytucji, ale w czym konkretnie taka zabawa miałaby pomóc nam dzisiaj? Moim zdaniem - w niczym. Skutkiem będzie ograniczenie prawa do swobody wypowiedzi (już sobie wyobrażam te klasyczne ranty i "polemiki" z Sarmatami w ramach nowego ładu konstytucyjnego).

Podsumowując: zwykła ustawa. Tam powinno to pozostać, by nie rozcieńczać Karty Konstytucyjnej, która powinna regulować fundamentalne kwestie ustrojowe, które akurat nie wymagają poważnej rewizji. Takie jest moje zdanie. Wciąganie tego na poziom konstytucji to rozwiązanie może i efektowne, ale jednocześnie całkowicie wtórne i jałowe.

Przede wszystkim: nie jest to odpowiedź na nasze obecne wyzwania.
Ostatnio zmieniony 6 lut 2019, 11:49 przez Chamberlain, łącznie zmieniany 1 raz.
- - William markiz Chamberlain-Schlesinger

Zablokowany

Wróć do „Archiwum Parlamentu Królewskiego”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość