[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE][XI/2018] DK - Rząd Królewski

Dział archiwum Parlamentu Królewskiego od maja 2015 roku.
Awatar użytkownika
Karolina Aleksandra
Posty: 1720
Rejestracja: 25 wrz 2012, 20:23
Herb:
Lokalizacja: Ekorre
Kontakt:

[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE][XI/2018] DK - Rząd Królewski

Post autor: Karolina Aleksandra » 28 mar 2018, 23:25

Szanowni Deputowani,

w związku z ogłoszeniem nowego Premiera Rządu Królewskiego, kolejny szef gabinetu rozpoczyna urzędowanie od prośby o zmianę przepisów o Rządzie Królewskim. Być może powinien zaistnieć specjalny tryb zgłaszania zmian w prawie przez Premierów na początku ich kadencji — jednak tymczasem mam zaszczyt przedłożyć Państwu do zatwierdzenia dwa projekty aktów prawnych — o ustroju Rządu Królewskiego oraz przepisy wprowadzające tenże dekret.

Proszę jednocześnie o procedowanie tego projektu w trybie pilnym z uwagi na wpływ projektu na prace Rządu Królewskiego.
DEKRET
z dnia 28 marca 2018 r.

o ustroju Rządu Królewskiego
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Dekret określa skład Rządu Królewskiego, sposób wykonywania jego kolegialnych kompetencji i rozdział zadań między jego członkami oraz określa ramowo ustrój jednostek pomocniczych.

Art. 2. Określenia skrótowe, użyte w niniejszej ustawie, oznaczają odpowiednio:
1) „Premier Rządu” — Premiera Rządu Królewskiego;
2) „Wicepremier Rządu” — Wicepremiera Rządu Królewskiego;
3) „jednostka pomocnicza” — rządową pomocniczą jednostkę organizacyjną.
Art. 3. 1. Rząd Królewski działa kolegialnie.
2. Rząd Królewski rozstrzyga przez jednomyślne uzgodnienia albo, na zarządzenie przewodniczącego, w głosowaniu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

Art. 4. 1. Rząd Królewski nadzoruje działalność ministrów ustawowych.
2. W szczególności Rząd Królewski może uchylić albo zmienić akt urzędowy ministra, o ile nie wywołał on nieodwracalnych skutków prawnych.
Rozdział 2
Członkowie Rządu Królewskiego
Art. 5. Rząd Królewski składa się z Premiera Rządu i ministrów.

Art. 6. 1. Wybór i odwołanie Premiera Rządu określają przepisy Karty Konstytucyjnej z dnia 9 lutego 2016 r. i dekretu królewskiego z dnia 4 kwietnia 2016 r. — Ordynacja wyborcza. Powoływanie i odwoływanie ministrów określają przepisy Karty Konstytucyjnej z dnia 9 lutego 2016 r.
2. Premier Rządu może:
1) powierzyć ministrowi wykonywanie funkcji Wicepremiera Rządu.
2) zarządzić wykonywanie przez siebie funkcji oznaczonego ministra ustawowego.
Art. 7. 1. Ministrami są w szczególności Minister Ksiąg i Rejestrów, Minister Policji, Minister Propagandy, Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Kultury i Nauki (ministrowie ustawowi).
2. Premier Rządu Królewskiego może, w drodze rozporządzeń, ustanawiać także inne urzędy ministrów (ministrowie pomocniczy), określać przypadające im zadania oraz znosić te urzędy.

Art. 8. 1. Parlament Królewski może wyrazić wotum nieufności Premierowi Rządu wykonującemu funkcję ministra ustawowego, na zasadach przewidzianych dla wyrażenia wotum nieufności ministrowi.
2. Wykonywanie funkcji ministra ustawowego przez Premiera Rządu ustaje wraz z wyrażeniem mu wotum nieufności. Premier Rządu nie zarządza powtórnie wykonywania przez siebie funkcji tego ministra.
Rozdział 3
Jednostki pomocnicze
Art. 9. Jednostkami pomocniczymi są Urząd Rządu Królewskiego i ministerstwa.

Art. 10. 1. Urząd Rządu Królewskiego podlega Premierowi Rządu i zapewnia obsługę Rządu Królewskiego jako całości, Premiera Rządu, Wicepremiera Rządu oraz ministrów, którym nie podlega żadne z ministerstw.
2. Rząd Królewski nadaje Urzędowi Rządu Królewskiego statut, określający jego ustrój.

Art. 11. 1. Rząd Królewski ustanawia, znosi i przekształca ministerstwa oraz nadaje poszczególnym ministerstwom statuty, określające ich ustrój.
2. Ministerstwo podlega oznaczonemu ministrowi ustawowemu i zapewnia jego obsługę.

Art. 12. 1. Urzędnicy jednostki pomocniczej dzielą się na sekretarzy stanu i pozostałych.
2. Organ, któremu podlega jednostka pomocnicza, może upoważniać urzędników tej jednostki do działania w oznaczonym zakresie w jego imieniu lub polecać im wykonanie określonych działań w jego imieniu.

Art. 13. 1. Premier Rządu powołuje i odwołuje urzędników Urzędu Rządu Królewskiego.
2. Na wniosek ministra, Premier Rządu powołuje i odwołuje sekretarzy stanu ministerstwa podlegającego temu ministrowi.
3. Minister powołuje i odwołuje pozostałych urzędników podlegającego mu ministerstwa.
Rozdział 4
Zadania i kompetencje członków Rządu Królewskiego
Art. 14. 1. Premier Rządu przewodniczy Rządowi Królewskiemu, koordynuje działalność poszczególnych członków Rządu Królewskiego oraz udziela ministrom wytycznych co do wykonywania ich zadań.
2. W granicach swoich zadań i prawem określonych uprawnień oraz wytycznych Premiera Rządu, minister działa samodzielnie i na własną odpowiedzialność.

Art. 15. Minister Ksiąg i Rejestrów zarządza finansami publicznymi, kieruje aktywnością państwa w życiu gospodarczym oraz prowadzi wszelkie prawem przewidziane rejestry, chyba że odnośnie poszczególnego rejestru przepis szczególny wskazuje inny organ właściwy do jego prowadzenia.

Art. 16. Minister Policji kieruje moderacją forum, ściga przestępstwa, w tym szczególnie sprawuje funkcję oskarżyciela publicznego przed Sądem Królestwa, zapewnia wykonywanie orzeczeń sądowych oraz sprawuje ogólną ochronę praworządności.

Art. 17. Minister Propagandy zapewnia należyte poinformowanie społeczeństwa o działalności Rządu Królewskiego i poszczególnych jego członków, promuje państwo w rzeczywistości internetowej i poza nią oraz kieruje sprawami opieki nad nowo zamieszkałymi w Królestwie Dreamlandu i integracji nowych obywateli dreamlandzkich.

Art. 18. Minister Spraw Zagranicznych reprezentuje państwo w stosunkach z państwami obcymi i organizacjami międzynarodowymi, w zakresie niezastrzeżonym dla Króla i Premiera Rządu. Na zasadach określonymi odrębnymi przepisami uczestniczy nadto w kształtowaniu polityki zagranicznej państwa.

Art. 19. Minister Kultury i Nauki otacza opieką działalność kulturalną, naukową, sportową i podobną, prowadzoną przez obywateli dreamlandzkich i dreamlandzkie jednostki organizacyjne oraz współdziała z Królem i Dworem Królewskim w organizowaniu świąt i innych uroczystości państwowych.

Art. 20. Poszczególni członkowie Rządu Królewskiego wykonują także inne, przewidziane przepisami odrębnymi zadania.

Art. 21. 1. W granicach swoich zadań i w celu ich wykonania poszczególni członkowie Rządu Królewskiego mogą podejmować bez szczególnego, prawnego upoważnienia wszelkie działania niewładcze.
2. Działania niewładcze, wiążące się z wydatkowaniem środków publicznych lub zaciąganiem zobowiązań majątkowych przez państwowe osoby prawne, poszczególni członkowie Rządu Królewskiego podejmują z upoważnienia uchwały Rządu Królewskiego, określającej zakres działań, właściwego do ich podejmowania członka Rządu Królewskiego oraz kwotę dopuszczalnych wydatków lub zobowiązań.
Rozdział 5
Przepis końcowy
Art. 22. Dekret wchodzi w życie w terminie określonym w dekrecie z dnia 28 marca 2018 r. — Przepisy wprowadzające dekret o ustroju Rządu Królewskiego.

(—) Karolina Aleksandra
Załączam także wiadomość od Premiera Rządu Królewskiego, będącą jednocześnie uzasadnieniem przedłożonych projektów.
Wysoka Izbo,

Jej Królewska Mość w swojej uprzejmości zgodziła się wydać i przedłożyć Izbie dwa dekrety, według projektów opracowanych przeze mnie, przeprowadzające reorganizację Rządu Królewskiego: dekret o ustroju Rządu Królewskiego i pomocniczo doń dekret wprowadzający. Na wstępie nadmienię, że realizują one założenia nakreślone w części trzeciej mojego programu wyborczego.

Wraz ze znaczącym zmniejszeniem się liczby działów administracji rządowej dalsze trwanie tej instytucji w dreamlandzkim systemie prawnym straciło sens. Obecnie w praktyce odpowiadają one poszczególnym resortom, z wyjątkiem działu „administracja”, który w praktyce ustawodawczej został zupełnie zmarginalizowany, a wskutek tego jest na ogół łączony z działem „sprawy wewnętrzne”. Wobec tego dekret o ustroju Rządu Królewskiego znosi podział administracji rządowej na działy, zamiast tego ustanawiając stałe urzędy ministrów o z góry określonych zadaniach i kompetencjach. Jest to rozwiązanie prostsze i czytelniejsze.

Przy okazji następuje pewne przesunięcie zadań między resortami. W szczególności wyróżniony zostaje minister całościowo odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ulega ograniczeniu zakres właściwości ministra spraw wewnętrznych (w nazewnictwie nowych przepisów — Ministra Ksiąg i Rejestrów), któremu ustawodawca najchętniej dokładał nowych obowiązków i który w związku z tym podlegał największemu obciążeniu.

Dotychczas obowiązujący dekret o Rządzie Królewskim stanowi, że członkami Rządu Królewskiego są między innymi wiceministrowie, pozostając w sprzeczności z art. 10 ust. 3 Karty Konstytucyjnej, inaczej ustalającym skład gabinetu. Na gruncie dekretu nowego wiceministrowie (sekretarze stanu) są urzędnikami ministerstw. Przy tym odchodzi się od obligatoryjnego tworzenia ministerstw; w praktyce bowiem ministrowie najczęściej nie mają swoich aparatów pomocniczych. Ministrów niemających własnych ministerstw, jak i oczywiście premiera, obsługiwać będzie jednolity Urząd Rządu Królewskiego.

Dekret o ustroju Rządu Królewskiego jasno wyraża zasadę, że premier i ministrowie w zakresie swoich zadań dysponują swobodą w podejmowaniu działań niewładczych. Jedynie te działania, które wiążą się z obciążeniem finansowym dla państwa podejmują oni na podstawie uchwały Rządu, co koresponduje z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, przewidującym wydatkowanie środków publicznych na (wśród innych) „programy federalne realizowane przez Rząd Królewski”.

Przepisy wprowadzające ograniczają się w zasadzie do podstawienia nowych nazw w przepisach ustaw i dekretów określających uprawnienia i obowiązki ministrów, z uwzględnieniem wyżej wspomnianych zmian właściwości. Zmiany treści tych uprawnień i obowiązków, zapowiedziane w programie wyborczym, nastąpią dopiero później. Podtrzymuje się także obowiązywanie dotychczas wydanych rozporządzeń, w związku ze zmianą przepisów upoważniających.

Uprzejmie proszę Izbę o przyjęcie przedłożonych jej dekretów.
M. A. Schlesinger-Asketil
[/justify]

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 13058
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: DK o ustroju Rządu Królewskiego

Post autor: Daniel von Witt » 29 mar 2018, 15:42

Zarządzam głosowanie nad zgłoszonym do zatwierdzenia dekretem królewskim. Głosowanie potrwa do 31 marca.
Karta do głosowania pisze:(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt:
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain:
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Izabela Złocka:
(11) Erwin von Beckendorff:
(12) Martin Alfred Schlesinger-Asketil:
(13) Oskar ben Grozny Witt:
(14) Marcel von Chacha:
(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 13058
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 31.03][XI/2018] DK - Rząd Królewski

Post autor: Daniel von Witt » 29 mar 2018, 15:45

Karta do głosowania pisze:(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt: PRZECIW
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain:
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Izabela Złocka:
(11) Erwin von Beckendorff:
(12) Martin Alfred Schlesinger-Asketil:
(13) Oskar ben Grozny Witt:
(14) Marcel von Chacha:
(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
Erwin von Beckendorff
Posty: 78
Rejestracja: 29 sty 2018, 13:10
Kontakt:

Re: DK o ustroju Rządu Królewskiego

Post autor: Erwin von Beckendorff » 29 mar 2018, 15:47

Karta do głosowania pisze:(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt: PRZECIW
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain:
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Izabela Złocka:
(11) Erwin von Beckendorff: ZA
(12) Martin Alfred Schlesinger-Asketil:
(13) Oskar ben Grozny Witt:
(14) Marcel von Chacha:

Marcel von Chacha
Posty: 245
Rejestracja: 11 sty 2018, 23:24

Re: [GŁOSOWANIE do 31.03][XI/2018] DK - Rząd Królewski

Post autor: Marcel von Chacha » 29 mar 2018, 18:19

A przepraszam, deputowani nie mają nic do gadania? Od razu przechodzimy do głosowania?
(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt: PRZECIW
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain:
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Izabela Złocka:
(11) Erwin von Beckendorff: ZA
(12) Martin Alfred Schlesinger-Asketil:
(13) Oskar ben Grozny Witt:
(14) Marcel von Chacha: PRZECIW

Awatar użytkownika
Alfred
Generalny Inspektor Inżynierii
Posty: 1714
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 31.03][XI/2018] DK - Rząd Królewski

Post autor: Alfred » 29 mar 2018, 19:13

(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt: PRZECIW
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain:
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Izabela Złocka:
(11) Erwin von Beckendorff: ZA
(12) Martin Alfred Schlesinger-Asketil: ZA
(13) Oskar ben Grozny Witt:
(14) Marcel von Chacha: PRZECIW

Awatar użytkownika
Chamberlain
minister
Posty: 1649
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 31.03][XI/2018] DK - Rząd Królewski

Post autor: Chamberlain » 29 mar 2018, 19:30

(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt: PRZECIW
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Izabela Złocka:
(11) Erwin von Beckendorff: ZA
(12) Martin Alfred Schlesinger-Asketil: ZA
(13) Oskar ben Grozny Witt:
(14) Marcel von Chacha: PRZECIW
[/quote]
- - William markiz Chamberlain-Schlesinger

Awatar użytkownika
Torkan Ingawaar
Posty: 1388
Rejestracja: 1 gru 2014, 19:01
Lokalizacja: Sangajokk
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 31.03][XI/2018] DK - Rząd Królewski

Post autor: Torkan Ingawaar » 30 mar 2018, 00:16

(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) Daniel von Witt: PRZECIW
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar: ZA
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Izabela Złocka:
(11) Erwin von Beckendorff: ZA
(12) Martin Alfred Schlesinger-Asketil: ZA
(13) Oskar ben Grozny Witt:
(14) Marcel von Chacha: PRZECIW
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)
Obrazek

Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
minister
Posty: 2488
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
Herb:
Lokalizacja: Dreamland, Księstwo Furlandii i Luindoru, Alhambra
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 31.03][XI/2018] DK - Rząd Królewski

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau » 30 mar 2018, 00:17

(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(3) Daniel von Witt: PRZECIW
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar: ZA
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Izabela Złocka:
(11) Erwin von Beckendorff: ZA
(12) Martin Alfred Schlesinger-Asketil: ZA
(13) Oskar ben Grozny Witt:
(14) Marcel von Chacha: PRZECIW
(-) Fryderyk Karol Albert markiz Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.

Awatar użytkownika
RomanoPorfavor
Posty: 3638
Rejestracja: 21 lut 2013, 16:31
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 31.03][XI/2018] DK - Rząd Królewski

Post autor: RomanoPorfavor » 30 mar 2018, 09:04

(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(3) Daniel von Witt: PRZECIW
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki: PRZECIW
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar: ZA
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Izabela Złocka:
(11) Erwin von Beckendorff: ZA
(12) Martin Alfred Schlesinger-Asketil: ZA
(13) Oskar ben Grozny Witt:
(14) Marcel von Chacha: PRZECIW
Tytułem wyjaśnienia: uważam ten dekret (i sąsiedni, wprowadzający) po prostu za zły - narzucający własne wymyślne nazewnictwo jako stałe (ciężko się spodziewać, że takie pozostanie, a już całkowite odstępowanie od używania pojęć "minister właściwy do spraw x jest zwykłym prawniczym szkodnictwem, które będzie musiało być poprawiane przez kolejne rządy). Zbyt wąsko i mało szczegółowo określający zakres odpowiedzialności poszczególnych resortów - w dodatku zasklepiając je w tej formie de facto narzuca konieczność (zamiast dotychczasowej opcjonalności) zmieniana dekretu o rządzie dla kolejnego Premiera. Zamiast ułatwiać - i uelastyczniać - krępuje i zastala. Jeżeli tka będzie wyglądać cała legislacja tego rządu to okaże się to powrót panowania króla Alfreda, a to wiemy jak się skończyło.
/-/ ppłk bryg. kontr. Benedictus Juan Maximiliano Romano de Malagretta y Pigafieta da Cano del Porfavor
vel Prezerwatyw Tradycja Radziecki (MW) vel Mubarak Zprzcz (ŚKW)

Awatar użytkownika
Tomasz von Habsburg
Posty: 1329
Rejestracja: 3 maja 2016, 16:55
Herb:
Lokalizacja: Habsburg (Księstwo Furlandii i Luindoru)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 31.03][XI/2018] DK - Rząd Królewski

Post autor: Tomasz von Habsburg » 30 mar 2018, 13:07

(1) Tomasz von Habsburg: PRZECIW
(2) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(3) Daniel von Witt: PRZECIW
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki: PRZECIW
(5) Otton van der Berg:
(6) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar: ZA
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Izabela Złocka:
(11) Erwin von Beckendorff: ZA
(12) Martin Alfred Schlesinger-Asketil: ZA
(13) Oskar ben Grozny Witt:
(14) Marcel von Chacha: PRZECIW
(-) Tomasz baron von Habsburg

Awatar użytkownika
Otton van der Berg
Posty: 1029
Rejestracja: 22 gru 2012, 14:02
Herb:
Lokalizacja: Alahambra/Unia Saudadzka
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 31.03][XI/2018] DK - Rząd Królewski

Post autor: Otton van der Berg » 30 mar 2018, 13:31

(1) Tomasz von Habsburg: PRZECIW
(2) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(3) Daniel von Witt: PRZECIW
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki: PRZECIW
(5) Otton van der Berg: ZA
(6) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar: ZA
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Izabela Złocka:
(11) Erwin von Beckendorff: ZA
(12) Martin Alfred Schlesinger-Asketil: ZA
(13) Oskar ben Grozny Witt:
(14) Marcel von Chacha: PRZECIW
(-) Otton wicehrabia van der Berg OOIII

ObrazekObrazek

Awatar użytkownika
Oskar ben Grozny Witt
Posty: 996
Rejestracja: 5 gru 2016, 15:04
Numer GG: 42085982
Herb:
Lokalizacja: Unia Saudadzka, Koppenberg
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 31.03][XI/2018] DK - Rząd Królewski

Post autor: Oskar ben Grozny Witt » 30 mar 2018, 14:15

(1) Tomasz von Habsburg: PRZECIW
(2) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(3) Daniel von Witt: PRZECIW
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki: PRZECIW
(5)Otton van der Berg: ZA
(6) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(7) Casimir van Oranje-Nassau:
(8) Torkan Ingawaar: ZA
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Izabela Złocka:
(11) Erwin von Beckendorff: ZA
(12) Martin Alfred Schlesinger-Asketil: ZA
(13) Oskar ben Grozny Witt: PRZECIW
(14) Marcel von Chacha: PRZECIW
Daniel von Witt pisze: Robert nie będzie rządził. Zachęcam wszystkich patriotów do bojkotowania i torpedowania działań Roberta tymczasowo zajmującego tron (nie bezcześćmy nazwy król zestawiając ją z tym typem). Pierwszy cel: koronacja. Naród go nie chce. Pokażmy to wszyscy".
Alus pisze: Szkoda jedynie, że RCA ma to wszystko w dupie. Tak to leży mu na sercu dobro Dreamlandu ;-)

(-) Oskar baron ben Grozny Witt

Awatar użytkownika
Casimir van Oranje-Nassau
Posty: 468
Rejestracja: 8 lip 2016, 12:30
Numer GG: 64651462
Lokalizacja: Geldberg (Unia Saudadzka)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 31.03][XI/2018] DK - Rząd Królewski

Post autor: Casimir van Oranje-Nassau » 30 mar 2018, 14:58

(1) Tomasz von Habsburg: PRZECIW
(2) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(3) Daniel von Witt: PRZECIW
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki: PRZECIW
(5) Otton van der Berg: ZA
(6) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(7) Casimir van Oranje-Nassau: PRZECIW
(8) Torkan Ingawaar: ZA
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste:
(10) Izabela Złocka:
(11) Erwin von Beckendorff: ZA
(12) Martin Alfred Schlesinger-Asketil: ZA
(13) Oskar ben Grozny Witt: PRZECIW
(14) Marcel von Chacha: PRZECIW

Awatar użytkownika
Alatriste
Posty: 202
Rejestracja: 10 sie 2016, 22:54
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 31.03][XI/2018] DK - Rząd Królewski

Post autor: Alatriste » 30 mar 2018, 15:08

(1) Tomasz von Habsburg: PRZECIW
(2) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(3) Daniel von Witt: PRZECIW
(4) Prezerwatyw Tradycja Radziecki: PRZECIW
(5) Otton van der Berg: ZA
(6) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(7) Casimir van Oranje-Nassau: PRZECIW
(8) Torkan Ingawaar: ZA
(9) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste: ZA
(10) Izabela Złocka:
(11) Erwin von Beckendorff: ZA
(12) Martin Alfred Schlesinger-Asketil: ZA
(13) Oskar ben Grozny Witt: PRZECIW
(14) Marcel von Chacha: PRZECIW
(-) Adrien Eryk Esjar Józef Alatriste
Jarl Republiki Eislarskiej
Księstwo Skytji - Republika Eislarska

Marcel von Chacha
Posty: 245
Rejestracja: 11 sty 2018, 23:24

Re: [GŁOSOWANIE do 31.03][XI/2018] DK - Rząd Królewski

Post autor: Marcel von Chacha » 31 mar 2018, 15:13

Wnoszę o kubeł zimnej wody dla JKM Karoliny i Alfreda, a także tych, co głosują za ich projektem. :)

A tak w ogóle, to czy topi się jeszcze czarownice? Bo tu jest ich aż na pęczki. :D

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 13058
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE do 31.03][XI/2018] DK - Rząd Królewski

Post autor: Daniel von Witt » 31 mar 2018, 18:37

Zamykam głosowanie. Wzięło w nim udział 13 z 14 uprawnionych. 7 deputowanych zagłosowało za zatwierdzeniem dekretu. 6 deputowanych zagłosowało przeciw. Nikt nie wstrzymał się. Stwierdzam, że Parlament Królewski dekret zatwierdził.

(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego

Zablokowany

Wróć do „Archiwum Parlamentu Królewskiego”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości