[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE][XLV/2017] UF o dyplomacji

Dział archiwum Parlamentu Królewskiego od maja 2015 roku.
Awatar użytkownika
RomanoPorfavor
Posty: 3638
Rejestracja: 21 lut 2013, 16:31
Kontakt:

[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE][XLV/2017] UF o dyplomacji

Post autor: RomanoPorfavor » 21 gru 2017, 12:40

Obrazek
Towarzysze Deputowani,
Towarzyszu Marszałku,

W imieniu Rządu Królewskiego składam poniższy projekt ustawy, przygotowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Ustawa o dyplomacji

Rodział I [Postanowienia ogólne]


Art. 1.
Niniejsza Ustawa określa podział obowiązków organów powołanych do kreowania i prowadzenia polityki zagranicznej Królestwa oraz tryb i procedury dotyczące jej realizacji, a także funkcjonowanie misji dyplomatycznych Królestw oraz misji dyplomatycznych państw obcych w Królestwie.

Art. 2.

Organy konstytucyjne, powołane do prowadzenia polityki zagranicznej Królestwa są obowiązane do ścisłej współpracy, w szczególności w zakresie realizacji ustalonej wspólnie, zgodnie z procedurami doktryny i założeń polityki zagranicznej.

Rozdział II [Komitet Spraw Zagranicznych]

Art. 3.

1. Komitet Spraw Zagranicznych stanowi kolegialny organ, w ramach którego ustalane są cele i sposoby działania w zakresie polityki zagranicznej.
2. W skład Komitet Spraw Zagranicznych jako członkowie stali wchodzą:
a) Król;
b) Premier;
c) Minister i Wiceministrowie właściwi ds. zagranicznych
3. Wspólną decyzją Komitetu Spraw Zagranicznych do jego składu z głosem doradczym mogą zostać włączeni inni urzędnicy Królestwa, w szczególności członkowie Dworu Królewskiego, przedstawiciele Królestwa w krajach obcych bądź członkowie Rządu. Włączenie obowiązuje do momentu decyzji o ich wyłączeniu ze składu lub do zakończenia bieżącej kadencji Premiera.
4. Do prac Komitetu Spraw Zagranicznych na mocy ust. 3 nie mogą zostać włączeni obywatele państw obcych lub osoby sprawujące w nich funkcje publiczne.

Art. 4

1. Komitet podejmuje decyzje jednogłośnie, na podstawie konsensusu jego członków stałych.
2. W sprawach kluczowych, gdy nie jest możliwe osiągnięcie konsensusu, głos decydujący należy do Króla.

Art. 5.
Obrady oraz ustalenia Komitetu Spraw Zagranicznych mają charakter niejawny i stanowią tajemnicę państwową. Gdy zachodzi potrzeba ich zakomunikowania, jest to realizowane w drodze dokumentów, działań bądź wystąpień Króla, Ministra Spraw Zagranicznych lub innego, ustalonego organu państwa.

Rozdział III [Powoływanie i funkcjonowanie misji dyplomatycznych Dreamlandu w państwach obcych]


Art. 6.

1. Królestwo Dreamlandu wysyła przedstawicieli dyplomatycznych w randze ambasadora do państw, z którymi podpisano traktaty na to pozwalające, a przedstawicieli w randze charge d'affairs do innych państw.
2. Można powołać przedstawicieli w randze charge d'affairs do państw gdzie przysługuje prawo do przedstawiciela w randze ambasadora w sytuacji, gdy brak kandydata, a zachodzi potrzeba pilnego wskazania tymczasowego przedstawiciela.
3. Ambasadorzy są powoływani na czas nieokreślony i sprawują swoją funkcję do momentu odwołania. Charge d'affairs mogą zostać powołani na czas nieokreślony bądź określony, w zależności od okoliczności.

Art. 7.

1. Do zadań przedstawiciela dyplomatycznego należy:
1) reprezentacja Królestwa Dreamlandu wobec władz państwa przyjmujacego - w szczególności przekazywanie oświadczeń i dokumentów wydanych przez odpowiednie organy Królestwa Dreamlandu;
2) reprezentacja Królestwa Dreamlandu wobec społeczeństwa państwa przyjmującego - w szczególności informowanie i odpowiadanie na pytania i wątpliwości dotyczące Królestwa;
3) zbieranie istotnych, jawnych informacji nt. państwa przyjmującego i przekazywanie tych informacji władzom Królestwa;
4) udziela, w miarę potrzeby i możliwości, pomocy i wsparcia obywatelom Królestwa Dreamlandu w państwie przyjmującym;
5) wykonywanie innych zadań względem państwa przyjmującego na podstawie poleceń i pełnomocnictw władz Królestwa, w szczególności Ministra właściwego ds. zagranicznych, Króla i Komitetu Spraw Zagranicznych;

Art. 8.

1. Kandydat na ambasadora Królestwa Dreamlandu w państwie obcym jest wybierany przez Ministra Spraw Zagranicznych i przedstawiany do akceptacji Komitetowi Spraw Zagranicznych. Po uzyskaniu akceptacji, Minister Spraw Zagranicznych zwraca się w trybie niejawnym do odpowiedniego organu danego państwa obcego z wnioskiem o udzielenie agrémentu dla kandydata.
2. Po uzyskaniu agrémentu, informacja o tym jest przekazywana przez MSZ Królowi, który postanowieniem powołuje ambasadora przy głowie państwa przyjmującego i wydaje mu listy akredytacyjne. Ambasador rozpoczyna swoją misję od przedstawienia listów akredytacyjnych głowie państwa przyjmującego.
3. Przedstawiciele w randze charge d'affairs są powoływani w drodze zarządzenia przez Ministra Spraw Zagranicznych, po uzyskaniu zgody ze strony odpowiednika w danym państwie. Charge d'affairs są akredytowani przy Ministrze Spraw Zagranicznych danego państwa.
4. Postanowienia niniejszego artykułu stosuje się, jeżeli traktaty łączące Dreamland nie stanowią inaczej, bądź odmienny tryb postępowania nie wynika ze zwyczajów dyplomatycznych w danym państwie. Procedury wewnętrzne w Królestwa pozostają w takich odmiennych wypadkach w mocy.

Art. 9.
1. Ambasadorów Królestwa Dreamlandu odwołuje postanowieniem Król po konsultacji z Komitetem Spraw Zagranicznych.
2. Charge d'affairs odwołuje zarządzeniem Minister Spraw Zagranicznych.
3. Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje państwo przyjmujące o odwołaniu przedstawiciela dyplomatycznego.

Art. 10
Przedstawiciele powoływani na placówki dyplomatyczne Królestwa do państw obcych nie mogą być obywatelami tychże państw.

Rozdział IV [Funkcjonowanie misji dyplomatycznych państw obcych w Dreamlandzie]


Art. 11.
1. Prawo do powołania misji dyplomatycznej w randze ambasady na terenie Królestwa Dreamlandu przysługuje państwom obcym, które zawarły z Królestwem Dreamlandu zezwalający na to traktat, po uzyskaniu agrémentu dla danego kandydata zgodnie z postanowieniami art. 13.
2. Państwa, z którymi Królestwo Dreamlandu nie posiada traktatu mogą akredytować przedstawiciela w randze chargé d’affairs przy Ministrze właściwym ds. zagranicznych. Decyzja o akredytacji takiego przedstawiciela pozostaje w pełni w gestii Rządu Królestwa.

Art. 12.
1. Przedstawicielom dyplomatycznym państw obcych przysługuje immunitet dyplomatyczny na ogólnie przyjętych zasadach. W szczególności immunitet oznacza, że przedstawiciel dyplomatyczny nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej bądź cywilnej ani też objęty moderacją wg osobnych przepisów. Immunitet w szczególnych sytuacjach może zostać uchylony za zgodą państwa wysyłającego. Immunitet nie obowiązuje, jeżeli przedstawiciel dyplomatyczny posiada obywatelstwo Królestwa Dreamlandu.
2. Przedstawiciel dyplomatyczny państwa obcego może zostać, w drodze zarządzenia MSZ konsultowanego uprzednio w ramach Komitetu Spraw Zagranicznych, uznany za persona non grata. Przedstawiciel uznany za persona non grata jest obowiązany bez zbędnej zwłoki opuścić terytorium Królestwa Dreamlandu i nie może na nie powrócić. Status persona non grata obowiązuje do czasu jego odwołania.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 obejmują osoby sprawujące najwyższe funkcje publiczne w państwie obcym, w szczególności głowy państwa, szefów rządów i ministrów spraw zagranicznych. Stosuje się je także do innych urzędników państwa obcego na czas trwania ich oficjalnej wizyty na terenie Królestwa.
4. W szczególnych sytuacjach MSZ za zgodą KSZ może zadecydować o nałożeniu statusu persona non grata na urzędnika państwa obcego, nie przebywającego w danym momencie na terytorium Królestwa.

Art. 13.
1. Wnioski o agrément ambasadora państwa obcego są przyjmowane przez Ministerstwo właściwe ds. zagranicznych. Są one następnie przedstawiane, wraz z opinią Ministerstwa, Królowi. Król podejmuje decyzję o wyrażeniu bądź niewyrażeniu agrémentu, która to decyzja – w przypadku odmowy wraz z uzgodnionym wyjaśnieniem lub bez niego – jest przekazywana przez Ministerstwo państwu obcemu.
2. Odrzuca się bez rozpatrzenia wnioski o agrément osób:
a) uznanych za persona non grata;
b) skazanych w Królestwie Dreamlandu na wciąż obowiązującą karę banicji bądź karę eliminacji;
3. Procedura uzyskania agrémentu ma charakter niejawny.
4. Po uzyskaniu agrémentu ambasador jest obowiązany przedstawić Królowi dokumenty akredytacyjne, który to moment uznaje się za rozpoczęcie urzędowania.

Art. 14.

1. Misji dyplomatycznej w randze ambasady przysługuje – tworzony na wniosek ambasadora złożony do Ministerstwa właściwego ds. zagranicznych - wydzielony dział na Forum Królestwa Dreamlandu.
2. Ambasady nie mają charakteru eksterytorialnego i obowiązuje w nich prawo Królestwa Dreamlandu, chyba że traktat z danym państwem stanowi inaczej. Realizacja postanowień prawa na terenie Ambasady, w szczególności w zakresie moderacji, jest powierzana ambasadorowi, a realizowana przez odpowiednie organy Królestwa tylko w wyjątkowych sytuacjach, na wniosek lub za zgodą ambasadora.
3. W sytuacji gdy brak powołanego ambasadora przez okres przekraczający dwa miesiące MSZ może podjąć decyzję o zamknięciu i archiwizacji opuszczonej ambasady po uprzedniej notyfikacji strony wysyłającej. Zamknięta ambasada może zostać ponownie otwarta na wniosek nowego ambasadora.

Art. 15.
Za moment zakończenia misji przyjętego przedstawiciela dyplomatycznego uznaje się:
a) przedstawienie dokumentów akredytacyjnych przez jego następcę;
b) informację o rezygnacji umieszczoną na forum Królestwa Dreamlandu bądź przekazaną właściwym władzom Królestwa;
c) informację o odwołaniu przekazaną przez władze państwa wysyłającego władzom Królestwa;
d) wydanie zarządzenia o uznaniu za persona non grata.

Rozdział V [Procedura zawierania traktatów i umów międzynarodowych przez Królestwo Dreamlandu]

Art. 16.
1. Inicjatywa zawarcia umowy bądź porozumienia międzynarodowego wychodzi od Króla, Premiera bądź Ministra Spraw Zagranicznych i jest przedstawiana Komitetowi Spraw Zagranicznych. Przedstawienie inicjatywy powinno zawierać informacje dotyczące państwa bądź państw obcych które będą stronami aktu, ogólny jego zakres oraz cele jakim ma służyć. Komitet Spraw Zagranicznych postanawia o przyjęciu bądź odrzuceniu inicjatywy.
2. W przypadku przyjęcia inicjatywy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych obowiązane jest podjąć negocjacje ws. przygotowania projektu porozumienia, bądź jego zatwierdzenia - jeżeli projekt został już przygotowany. W drodze porozumienia do prowadzenia negocjacji może zostać upoważniony Król, Premier bądź inny urzędnik Rządu bądź przedstawiciel dyplomatyczny.
3. Kompletny projekt umowy bądź porozumienia jest podpisywany w imieniu Rządu Królewskiego przez Ministra Spraw Zagranicznych bądź upoważnionego do negocjacji przedstawiciela po czym jest przedstawiany Komitetowi Spraw Zagranicznych.
4. Król, zgodnie z postanowieniami Konstytucji, ratyfikuje bądź odmawia ratyfikacji podpisanej umowy międzynarodowej.
5. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami bądź ogólnie przyjętymi zasadami, odpowiada za notyfikację ratyfikacji stronom umowy.

Art. 17.
1. Inicjatywa wypowiedzenia obowiązującej umowy międzynarodowej wychodzi od Króla, Premiera bądź Ministra Spraw Zagranicznych i jest przedstawiana Komitetowi Spraw Zagranicznych. Przedstawienie inicjatywy powinno zawierać informacje dotyczące przyczyny wypowiedzenia umowy i spodziewane konsekwencje. Członkowie Komitetu wyrażają opinie dotyczące wypowiedzenia traktatu.
2. Król, zgodnie z postanowieniami Konstytucji, wypowiada bądź odmawia wypowiedzenia obowiązującej umowy międzynarodowej.
3. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami bądź ogólnie przyjętymi zasadami, odpowiada za notyfikację wypowiedzenia stronom umowy.

Art. 18.
1. Dopuszcza się zawierania umów niższego rzędu przez kraje Królestwa Dreamlandu oraz instytucje federalne bądź krajowe z jednostkami terytorialnymi bądź instytucjami o porównywalnym statusie w państwach obcych.
2. Prowadzenie negocjacji, a następnie zawarcie takiego porozumienia wymaga zgody Ministra Spraw Zagranicznych, bądź, w sprawach szczególnej wagi, Komitetu Spraw Zagranicznych. Postanowienie artykułu stosuje się również do zerwania takiej umowy.

Rozdział VI [Postanowienia końcowe]

Art. 19.
Ustawa wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.
Uzasadnienie projektu
Towarzysze Deputowani,

Powyższy projekt ma na celu sprecyzowanie dość skromnie opisanych w Konstytucji kompetencji w zakresie prowadzenia spraw zagranicznych i ich podziału pomiędzy organy państwa - Króla i Rząd. Ustanawia procedury, aby uniknąć sporów kompetencyjnych w zakresie np. powoływania ambasadorów, negocjowania i zawierania traktatów itd. Uprawomocnia funkcjonujący od dawna format Komitetu Spraw Zagranicznych jako wspólnego organu Króla i Rządu. Ustanawia konkretne obowiązki naszym ambasadorom - łatwiejszym będzie ich kontrolowanie i rozliczanie.

Jak łatwo zauważyć, wiele z zapisanych w tym akcie procedur stanowi ogólnie przyjęte standardy dyplomatyczne - mam nadzieję, że ich spisanie ułatwi kolejnym ekipom dostosowanie się do nich i będzie pełnić funkcję edukacyjną. Zależy mi, aby wysoki poziom profesjonalizmu naszej dyplomacji nie musiał polegać tylko na wiedzy kolejnych Ministrów Spraw Zagranicznych, ale żeby miał szansę stać się naszą trwałą wizytówką.

Podsumowując - uważam, że przyjęcie tej ustawy usprawni nasza dyplomację i uczyni organy władzy publicznej i ich procedury stabilniejszymi i bardziej transparentnymi dla obywateli. Proszę Towarzyszy Deputowanych o poparcie tego projektu.

/-/ Prezerwatyw Tradycja Radziecki
Premier Rządu Królewskiego
Minister Spraw Zagranicznych

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 13058
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [Projekt] UF o dyplomacji

Post autor: Daniel von Witt » 21 gru 2017, 13:59

Wasza Ekscelencjo,

przyjmuję projekt ustawodawczy pod obrady. Wyznaczam czas na debatę na 7 dni, do 28 grudnia.

(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego

Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
minister
Posty: 2488
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
Herb:
Lokalizacja: Dreamland, Księstwo Furlandii i Luindoru, Alhambra
Kontakt:

Re: [DEBATA do 28.12][XLV/2017] UF o dyplomacji

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau » 21 gru 2017, 22:05

Szanowni Deputowani,

Jako jedna z osób, która pracowała nad pierwotnym projektem ustawy, zgłaszając pierwsze poprawki, chciałbym przedstawić pierwszy problem, co do którego nie doszliśmy w trójkącie do kompromisu.
Mianowicie chodzi o Rozdział III, artykuł 10:
Art. 10
Przedstawiciele powoływani na placówki dyplomatyczne Królestwa do państw obcych nie mogą być obywatelami tychże państw.
Oczywiście rozumiem motywację, że chcemy uniknąć agentów czy dyplomatów działających na naszą niekorzyść. Jednak obywatele innych państw na ogół dużo lepiej znają ich specyfikę i łatwiej jest im wytłumaczyć pewne zaszłości i geneze zdarzeń w państwach, z którymi są związani. Dajmy na to bez znajomości mentalności obywateli ciężej dyskutować powiedzmy o kandydatach do tronu jak w tej chwili w Sarmacji.

Chciałbym wobec tego poznać opinię innych deputowanych w szczególności na ten temat.

Pozdrawiam
(-) Fryderyk Karol Albert markiz Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.

Awatar użytkownika
الوـس
Premier Rządu Królewskiego
Posty: 3958
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
Herb:
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DEBATA do 28.12][XLV/2017] UF o dyplomacji

Post autor: الوـس » 21 gru 2017, 23:34

W świecie realnym możliwe jest powoływanie tzw. konsulów honorowych. Czyli obywateli państwa przyjmującego, którzy są szczególnie związani z państwem wysyłającym. Pytanie brzmi na ile potrzebujemy takiej funkcji w Dreamlandzie.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Karolina Aleksandra
Posty: 1720
Rejestracja: 25 wrz 2012, 20:23
Herb:
Lokalizacja: Ekorre
Kontakt:

Re: [DEBATA do 28.12][XLV/2017] UF o dyplomacji

Post autor: Karolina Aleksandra » 22 gru 2017, 10:53

Wedle mojej świadomości, w Dreamlandzie są przynajmniej dwie osoby, które chętnie zajęłyby się dyplomacją z ramienia Królestwa w krajach, z którymi mają głębsze związki w postaci obywatelstwa.

KA

Awatar użytkownika
RomanoPorfavor
Posty: 3638
Rejestracja: 21 lut 2013, 16:31
Kontakt:

Re: [DEBATA do 28.12][XLV/2017] UF o dyplomacji

Post autor: RomanoPorfavor » 22 gru 2017, 13:47

Towarzysze,

Głównym powodem dla którego wykluczyłem sytuacje, w których ambasadorem jest podwójny obywatel (w sensie naszym jako kraju wysyłającego i obcego jako przyjmującego) jest chęć ochrony interesów naszego państwa przed niepotrzebnymi sporami. Ambasadora obejmuje immunitet dyplomatyczny, ale też możliwość uznania go za persona non grata - i jest to klasyczna konstrukcja, która z jednej strony zabezpiecza osobistą nietykalność ambasadorów, ale też umożliwia krajowi przyjmującemu pozbycie się go w sytuacji sporu. Jeżeli jednak w ramy tej konstrukcji prawnej włożymy obywatela kraju przyjmującego to sytuacja robi się niezwykle zawiła.

Rozpatrzę to na przykładzie Dreamlandu. Załóżmy, że Daniel von Witt zostaje powołany na ambasadora Elderlandu w Dreamlandzie (jasne, nie wymieniamy ambasadorów bo byłoby to bez sensu, no ale to przykład). W takiej sytuacji - będąc obywatelem i działając w danym państwie bez ograniczeń - cieszyłby się jednocześnie immunitetem, a zatem byłby w lepszej pozycji niż pozostali obywatele, bo nie można byłoby go postawić przed sądem, zmoderować itd. Z drugiej strony - władze nie mogłyby wobec niego zastosować normalnie obowiązujących regulacji o persona non grata - bo będąc obywatelem Dreamlandu ma swoje konstytucyjne prawa i bez wyroku sądowego nie można go z państwa wyrzucić - a jak już ustaliliśmy, od sądu ma immunitet. W takim przypadku Daniel von Witt - czy ktokolwiek, kto byłby obywatelem i ambasadorem jednocześnie - mógłby być postacią "nie do ruszenia" wedle normalnego porządku prawnego.

Oczywiście można się przed tym zabezpieczyć - takie zastrzeżenie, że immunitet nie obowiązuje w przypadku posiadania obywatelstwa KD zawarłem w części dotyczącej ambasadorów państw obcych (art. 12 ust. 1). Nie każde państwo jednak o tym pomyśli (my do tej pory nie mieliśmy takiej regulacji). Jest oczywiście procedura uchylenia immunitetu w sytuacjach nadzwyczajnych, można też by próbować bawić się w jakieś zastrzeżenia, że immunitet dotyczy tylko w zakresie sprawowania funkcji ambasadora - moim zdaniem to wszystko nie ma sensu. Jeżeli mamy możliwość uniknięcia z góry problemu, który mógłby powodować niepotrzebne spięcia, to zróbmy to z góry.
W świecie realnym możliwe jest powoływanie tzw. konsulów honorowych. Czyli obywateli państwa przyjmującego, którzy są szczególnie związani z państwem wysyłającym. Pytanie brzmi na ile potrzebujemy takiej funkcji w Dreamlandzie.
Rozmyślałem projektując ustawę o tej instytucji. Ostatecznie uznałem jednak, że nie jest ona nam specjalnie potrzebna - w warunkach mikornacji nie ma zapotrzebowania na typowe usługi konsularne. Ale jeżeli ktoś ma na to konkretny pomysł - to tak, jak najbardziej :)
/-/ ppłk bryg. kontr. Benedictus Juan Maximiliano Romano de Malagretta y Pigafieta da Cano del Porfavor
vel Prezerwatyw Tradycja Radziecki (MW) vel Mubarak Zprzcz (ŚKW)

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 13058
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA do 28.12][XLV/2017] UF o dyplomacji

Post autor: Daniel von Witt » 27 gru 2017, 11:12

W związku z świąteczną przerwą przedłużam debatę do 31 grudnia 2017 roku.

(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego

Awatar użytkownika
Karolina Aleksandra
Posty: 1720
Rejestracja: 25 wrz 2012, 20:23
Herb:
Lokalizacja: Ekorre
Kontakt:

Re: [DEBATA do 31.12][XLV/2017] UF o dyplomacji

Post autor: Karolina Aleksandra » 27 gru 2017, 19:04

Ja z kolei pragnę z ciekawości zapytać: nie widzę szczególnych sprzeciwów wobec wspomnianego artykułu 10. Czy to oznacza, że tych sprzeciwów faktycznie nie ma, czy że Parlamentarzyści czekają na propozycję stosownej poprawki? Dobrze by było sobie wyjaśnić tę sprawę w kontekście planowania polityki zagranicznej.

(—) Karolina Aleksandra

Awatar użytkownika
RomanoPorfavor
Posty: 3638
Rejestracja: 21 lut 2013, 16:31
Kontakt:

Re: [DEBATA do 31.12][XLV/2017] UF o dyplomacji

Post autor: RomanoPorfavor » 29 gru 2017, 10:00

Cóż, ja zakładam że moje uzasadnienie było przekonujące :)

Tym niemniej być może tow. von Witt ma tu jakieś uwagi, skoro zdecydował się, pomimo braku sygnałów sprzeciwu czy jakiejś dyskusji, na przedłużenie debaty zamiast rozpocząć w terminie głosowanie.
/-/ ppłk bryg. kontr. Benedictus Juan Maximiliano Romano de Malagretta y Pigafieta da Cano del Porfavor
vel Prezerwatyw Tradycja Radziecki (MW) vel Mubarak Zprzcz (ŚKW)

Awatar użytkownika
Chamberlain
minister
Posty: 1649
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
Kontakt:

Re: [DEBATA do 31.12][XLV/2017] UF o dyplomacji

Post autor: Chamberlain » 29 gru 2017, 16:45

PTR pisze:
3. Wspólną decyzją Komitetu Spraw Zagranicznych do jego składu z głosem doradczym mogą zostać włączeni inni urzędnicy Królestwa, w szczególności członkowie Dworu Królewskiego, przedstawiciele Królestwa w krajach obcych bądź członkowie Rządu. Włączenie obowiązuje do momentu decyzji o ich wyłączeniu ze składu lub do zakończenia bieżącej kadencji Premiera.
Czyli dostęp do działu mogą uzyskać wszyscy chętni, czytaj: koledzy premiera, w tym ambasadorzy, którymi często zostają nowi obywatele w ramach niewymagającej "pracy na zachętę". Prosta droga do zainstalowania agenta w samym sercu decyzyjnym państwa.
- - William markiz Chamberlain-Schlesinger

Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
minister
Posty: 2488
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
Herb:
Lokalizacja: Dreamland, Księstwo Furlandii i Luindoru, Alhambra
Kontakt:

Re: [DEBATA do 31.12][XLV/2017] UF o dyplomacji

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau » 29 gru 2017, 22:45

Również podnosiłem ten problem. Założenie Premiera jest takie, żeby każdy rząd mógł omawiać sprawy zagraniczne w dogodnym dla siebie gronie, wyłącznie przy zgodzie wszystkich członków Komitetu. Jednak to w istocie jest niebezpieczne no i nie da się dopuścić kogoś wyłącznie do pojedynczego tematu.
(-) Fryderyk Karol Albert markiz Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.

Awatar użytkownika
Karolina Aleksandra
Posty: 1720
Rejestracja: 25 wrz 2012, 20:23
Herb:
Lokalizacja: Ekorre
Kontakt:

Re: [DEBATA do 31.12][XLV/2017] UF o dyplomacji

Post autor: Karolina Aleksandra » 29 gru 2017, 22:59

Kto zatem według Was powinien mieć dostęp do obrad KSZ? Może jakieś dwa poziomy ambasadorów, aby rozróżnić początkujących i zaawansowanych, a aby zostać tym „zaawansowanym”, należałoby mieć zgodę PK?

(—) Karolina Aleksandra

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 13058
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA do 31.12][XLV/2017] UF o dyplomacji

Post autor: Daniel von Witt » 30 gru 2017, 09:37

Zgadzam się z Panem Chamberlainem. Dostępu do KSZ nie powinien mieć nikt inny jak jego zwyczajowi dotychczas członkowie. To i tak za dużo biorąc pod uwagę, że premierzy i ministrowie co chwila się zmieniają. Więcej uwag będę miał pod wieczór.

(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 13058
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA do 31.12][XLV/2017] UF o dyplomacji

Post autor: Daniel von Witt » 31 gru 2017, 15:44

Z uwagi na fakt, że będę przedstawiał poprawki przedłużam debatę do 4 stycznia 2018 roku.

(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 13058
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA do 04.01][XLV/2017] UF o dyplomacji

Post autor: Daniel von Witt » 3 sty 2018, 14:34

Przedkładam poprawki do projektu ustawy.

Poprawka nr 1
W projekcie ustawy skreśla się ust. 3 i 4 w art. 3.
Nie ma absolutnie żadnego powodu, aby skład Komitetu Spraw Zagranicznych był swobodnie modelowany i by mogli doń wchodzić wszyscy, których sobie zażyczą jego stali członkowie.

Poprawka nr 2
W projekcie ustawy zdanie drugie w art. 5 uzyskuje następujące brzmienie:
  • Gdy zachodzi potrzeba ich zakomunikowania, jest to realizowane przez wytypowanego członka Komitetu Spraw Zagranicznych.
Poprawka ma na celu zwiększyć swobodę KSZ w zakresie komunikowania jego decyzji oraz skrócić przepis.

Poprawka nr 3
W projekcie ustawy dodaje się ust. 5 w art. 12 o następującym brzmieniu:
  • 5. Postanowienia art. 8 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
Sprawy immunitetów oraz procedury uznawania za persona non grata są uregulowane w pierwszej kolejności w poszczególnych traktatach i bywa, że sprzeczne z literą projektu ustawy, dlatego uzasadnionym jest dodanie przepisu adekwatnego do tego z art. 8 ust. 4.

Poprawka nr 4
W projekcie ustawy ust. 2 w art. 18 uzyskuje następujące brzmienie:
  • 2. Prowadzenie negocjacji, a następnie zawarcie takiego porozumienia wymaga zgody:
    (1) Króla, jeżeli stroną umowy ma być kraj Królestwa Dreamlandu lub instytucja krajowa bądź instytucja federalna podlegająca Królowi;
    (2) Ministra Spraw Zagranicznych, jeżeli stroną umowy ma być dowolna inna instytucja federalna.
Poprawka jest związana z dwoma aspektami. Pierwszy to podległość podmiotów, o których mowa w ust. 1 art. 18 projektu ustawy. Kraje Królestwa Dreamlandu, a co za tym idzie ich instytucje (krajowe) podlegają Królowi, zaś większość instytucji federalnych - Rządowi. W związku z powyższym odpowiednią zgodę na zawarcie/rozwiązanie umowy powinien wydać organ władzy, któremu podlegają dane podmioty. Drugi aspekt to nieprecyzyjne sformułowanie "spraw szczególnej wagi". Należy je wykreślić, gdyż nie wiadomo, co to znaczy. W ślad za tym znika również samo wyrażanie zgody na zawieranie/rozwiązywanie takich umów przez KSZ.

Poprawka nr 5
W projekcie ustawy w art. 18 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:
  • 3. Postanowienia artykułu stosuje się również do zerwania takiej umowy.
Poprawka redakcyjna. Jedno zdanie przenosi się do osobnego ustępu.

(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
RomanoPorfavor
Posty: 3638
Rejestracja: 21 lut 2013, 16:31
Kontakt:

Re: [DEBATA do 04.01][XLV/2017] UF o dyplomacji

Post autor: RomanoPorfavor » 3 sty 2018, 14:43

Czyli dostęp do działu mogą uzyskać wszyscy chętni, czytaj: koledzy premiera, w tym ambasadorzy, którymi często zostają nowi obywatele w ramach niewymagającej "pracy na zachętę". Prosta droga do zainstalowania agenta w samym sercu decyzyjnym państwa.
Obawiam się, że biorąc pod uwagę, że decyzja musi być jednomyślna w ramach Komitetu Spraw Zagranicznych, muszą być to też koledzy Królowej. Dodajmy, że dotyczy ich ściślejsza kontrola niż chociażby członków rządu, ale to Towarzysza jakoś nie szokuje.

Póki co kandydat do dołączenia do KSZ jest tylko jeden - i byłby to Marszałek Dworu, na wniosek Królowej. Co do ambasadorów - osobiście nie jestem przekonany aby byli oni koniecznie członkami KSZ. Wszystko jednak zależy od okoliczności. i nie widzę sensu w blokowaniu tej opcji.
Kto zatem według Was powinien mieć dostęp do obrad KSZ? Może jakieś dwa poziomy ambasadorów, aby rozróżnić początkujących i zaawansowanych, a aby zostać tym „zaawansowanym”, należałoby mieć zgodę PK?
Bez sensu. Ambasador to ambasador, wystarczą mu instrukcje które otrzyma z MSZ i nie musi być członkiem KSZ. Ewentualnie, jeżeli mielibyśm jakiegoś istotnego dyplomatę, który łączyłby kilka placówek i generalnie się wybijał... ale ja bym go wtedy włączył po prostu jako wiceministra do rządu.
/-/ ppłk bryg. kontr. Benedictus Juan Maximiliano Romano de Malagretta y Pigafieta da Cano del Porfavor
vel Prezerwatyw Tradycja Radziecki (MW) vel Mubarak Zprzcz (ŚKW)

Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
minister
Posty: 2488
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
Herb:
Lokalizacja: Dreamland, Księstwo Furlandii i Luindoru, Alhambra
Kontakt:

Re: [DEBATA do 04.01][XLV/2017] UF o dyplomacji

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau » 4 sty 2018, 02:30

Może po prostu dodamy wobec tego zapis o możliwości powołania Marszałka Dworu jako członka tymczasowego, jeśli akurat on jest. Negocjacje niestandardowe miałyby zakładane tajne działy i nie komplikowalibyśmy sobie życia.
(-) Fryderyk Karol Albert markiz Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.

Awatar użytkownika
الوـس
Premier Rządu Królewskiego
Posty: 3958
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
Herb:
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DEBATA do 04.01][XLV/2017] UF o dyplomacji

Post autor: الوـس » 4 sty 2018, 08:04

Fryderyk Orański-Nassau pisze:zapis
Ktoś umarł?
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 13058
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA do 04.01][XLV/2017] UF o dyplomacji

Post autor: Daniel von Witt » 4 sty 2018, 09:46

Czy Rząd Królewski będzie wnosił jakieś poprawki do swojego projektu, gdyż widzę tu zdania rozbieżne ministrów ds. zagranicznych?

(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego

Awatar użytkownika
Chamberlain
minister
Posty: 1649
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
Kontakt:

Re: [DEBATA do 04.01][XLV/2017] UF o dyplomacji

Post autor: Chamberlain » 4 sty 2018, 15:53

PTR pisze:
Obawiam się, że biorąc pod uwagę, że decyzja musi być jednomyślna w ramach Komitetu Spraw Zagranicznych, muszą być to też koledzy Królowej. Dodajmy, że dotyczy ich ściślejsza kontrola niż chociażby członków rządu, ale to Towarzysza jakoś nie szokuje.
A powinno szokować? Nie do końca rozumiem sens tej wypowiedzi. Ambasadorzy przechodzą przez jakąś poważną weryfikację?
- - William markiz Chamberlain-Schlesinger

Awatar użytkownika
RomanoPorfavor
Posty: 3638
Rejestracja: 21 lut 2013, 16:31
Kontakt:

Re: [DEBATA do 04.01][XLV/2017] UF o dyplomacji

Post autor: RomanoPorfavor » 5 sty 2018, 14:47

Towarzysze,

Składam wniosek o przedłużenie debaty do 9 stycznia, bo chciałbym odnieść się do złożonych poprawek (możliwe, że część uwzględnić jako autopoprawki), ale nie zdążyłem się tym zająć w terminie. W związku z tym, że na przedłużenie powyżej 14 dni od rozpoczęcia debaty musi wyrazić zgodę 1/3 deputowanych (obecnie jest to trzech), to proszę o poparcie tego wniosku.
/-/ ppłk bryg. kontr. Benedictus Juan Maximiliano Romano de Malagretta y Pigafieta da Cano del Porfavor
vel Prezerwatyw Tradycja Radziecki (MW) vel Mubarak Zprzcz (ŚKW)

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 13058
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA do 04.01][XLV/2017] UF o dyplomacji

Post autor: Daniel von Witt » 5 sty 2018, 15:40

Popieram wniosek o przedłużenie debaty.

(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
Casimir van Oranje-Nassau
Posty: 468
Rejestracja: 8 lip 2016, 12:30
Numer GG: 64651462
Lokalizacja: Geldberg (Unia Saudadzka)
Kontakt:

Re: [DEBATA do 04.01][XLV/2017] UF o dyplomacji

Post autor: Casimir van Oranje-Nassau » 5 sty 2018, 15:58

Popieram wniosek.

(-) Casimir de Viries
Deputowany do Parlamentu Królewskiego

Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
minister
Posty: 2488
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
Herb:
Lokalizacja: Dreamland, Księstwo Furlandii i Luindoru, Alhambra
Kontakt:

Re: [DEBATA do 04.01][XLV/2017] UF o dyplomacji

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau » 5 sty 2018, 19:01

Również popieram.
(-) Fryderyk Karol Albert markiz Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 13058
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA do 04.01][XLV/2017] UF o dyplomacji

Post autor: Daniel von Witt » 5 sty 2018, 19:12

W związku z powyższym przedłużam debatę do 9 stycznia.

(-) Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego

Zablokowany

Wróć do „Archiwum Parlamentu Królewskiego”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości