[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] Nowelizacja regulaminu

Dział archiwum Parlamentu Królewskiego od maja 2015 roku do lipca 2019 roku.
Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2052
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] Nowelizacja regulaminu

Post autor: Alfred »

Wysoka Izbo,

mniej więcej półtora miesiąca temu wszedł w życie nowy Regulamin Parlamentu Królewskiego. Czas, jaki upłynął od tamtej pory, pozwolił na dokonanie oceny jego walorów w działaniu. Jakkolwiek wypada ona korzystnie, to ujawniły się pewne niedociągnięcia, które tym projektem chciałbym skorygować. Pozwolę sobie uzasadnić go dość krótko; niestety, przygotowane wcześniej obszerne uzasadnienie zostało stracone.

1. Zgodnie z tradycją miejsce obrad Izby jest otwarte nie tylko dla jej członków, ale także dla osób postronnych. Taki stan rzeczy jest niewątpliwie korzystny. Problematyczne jest to, że obowiązujący Regulamin, tak samo jak wcześniejsze regulacje, nie daje podstaw do kontroli nad zachowaniem tych osób. Lordowie ulegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie porządku obrad, powagi Izby lub czci innych lordów. Wartości te nie są natomiast chronione w przypadku gości parlamentu.

Dlatego też dookreślam, że do zadań Marszałka należy także czuwanie nad powagą Parlamentu i porządkiem obrad oraz ustanawiam reguły dotyczące osób postronnych. Mogą one brać udział w dyskusjach, z poszanowaniem dobrych obyczajów, a także składać wnioski o powołanie na stanowisko lorda. Poza tym ich wypowiedzi w miejscu obrad są wykluczone. Naruszenie regulaminowych zasad będzie skutkować upomnieniem, a w przypadku powtórzenia się takiej sytuacji osoba dopuszczająca się przekroczenia będzie mogła być wydalona z miejsca obrad. Brak w tym zakresie szczególnych gwarancji, ponieważ obywatel może się z łatwością uwolnić od tej sankcji, stając się lordem, natomiast możliwość udziału cudzoziemca w obradach jest względem niego raczej naszą uprzejmością, aniżeli jego prawem.

2. Obrady parlamentarne trwają długo, za to są niespecjalnie wysycone treścią. W warunkach niskiej aktywności rozwlekłość procedur niczemu nie służy, a może tylko zniechęcać osoby rzeczywiście zainteresowane rozpatrywanymi sprawami. Dlatego podejmuję liczne środki zmierzające do przyspieszenia prac Izby: skracam zwyczajne i maksymalne terminy debat i głosowań, zmieniam sposób ich obliczania w taki sposób, że za dzień liczą się 24 godziny. Ostatecznie zwykłe obrady, obejmujące dyskusję i głosowanie, przy braku zgłoszonych poprawek, powinny trwać tydzień.

Co poniekąd powiązane, lordowie rezygnujący z dalszego udziału w pracach Izby częściej porzucają swoje stanowisko, aniżeli się go zrzekają. Może to być źródłem problemów w przypadku rozpatrywania projektów, do których uchwalenia potrzeba większości kwalifikowanej określonej względem pełnego składu Parlamentu. Dlatego też wprowadzam, jako opcjonalny etap obrad nad takimi projektami, sprawdzenie obecności, odpowiadające funkcją procedurze call of the house, znanej w anglosaskich ciałach parlamentarnych. Przed głosowaniem Marszałek będzie mógł zarządzić potwierdzenie swojej obecności przez lordów, na co będą oni mieli dwa dni. Z tego obowiązku zwalnia wcześniejszy udział w dyskusji albo urlop. Lordowie, którzy go nie dopełnią, zostaną skreśleni z listy lordów przed przejściem do głosowania.

3. Ponieważ głosowanie w Izbie jest dość rozciągłe czasowo, myślę, że jest możliwe, aby w jego czasie lord zmienił swoje zdanie. Dlatego też umożliwiam zmianę oddanych głosów aż do zakończenia głosowania. Aby jednak nie kolidowało to ze sprawnością obrad, możliwości tej nie będzie się uwzględniać przy wcześniejszym kończeniu głosowania.

4. Wprowadzam liczne zmiany redakcyjne, w tym syntetyczne pojęcie wniosku, obejmujące projekty ustaw i uchwał oraz przedkładane przez Jego Królewską Mość dekrety. Wiele przepisów udało się ująć prościej i krócej.

Ponieważ stopień ingerencji w treść Regulaminu jest dość znaczny (aczkolwiek zaznaczam, że nie cierpi na tym jego spoistość), na końcu projektu zawarłem upoważnienie dla Marszałka do sporządzenia tekstu skonsolidowanego Regulaminu. W ten sposób zostanie zachowana jego wysoka czytelność.
USTAWA
z …

o zmianie Regulaminu Parlamentu Królewskiego
Artykuł 1.
W ustawie z 2 kwietnia 2019 r. — Regulamin Parlamentu Królewskiego wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
(1) Marszałek Parlamentu Królewskiego reprezentuje Parlament na zewnątrz, strzeże jego praw, organizuje jego pracę i kieruje jego obradami oraz czuwa nad zachowaniem jego powagi i porządku obrad.

(2) Dla wykonywania swoich zadań Marszałek podejmuje wszelkie potrzebne czynności. Granicą swobody jego działania są przepisy prawa, szczególnie Regulaminu, oraz prawa lordów i osób postronnych.
2) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:
Artykuł 3a.
Prawa osób postronnych
(1) Osobą postronną jest, kto nie zajmuje stanowiska lorda.

(2) Osoba postronna może, z zachowaniem dobrych obyczajów, uczestniczyć w dyskusji nad rozpatrywanym przez Parlament wnioskiem, a jeśli jest obywatelem dreamlandzkim, to także złożyć wniosek o powołanie na stanowisko lorda w wyznaczonym miejscu. Poza tym nie może wypowiadać się w miejscu obrad.

(3) Jeśli osoba postronna swoim zachowaniem w miejscu obrad uchybia przepisom ust. 2, Marszałek upomina ją, a po przynajmniej jednym bezskutecznym upomnieniu może wydalić ją z miejsca obrad na odpowiedni, określony czas.
3) w art. 5 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
(2a) Obywatel wydalony z miejsca obrad składa wniosek Królowi w sekcji państwowego forum dyskusyjnego, przeznaczonej pod urzędowanie Króla.
4) w art. 9 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
1a) lord nie potwierdził swojej obecności podczas sprawdzania obecności, chyba że zgodnie z przepisami Regulaminu nie musiał tego czynić;
5) w dziale II przed rozdziałem 1 dodaje się rozdział 1′ w brzmieniu:
Rozdział 1′
Ogólne przepisy o obradach

Artykuł 14a.
Miara długości terminów
(1) Miarą długości terminów określonych Regulaminem albo na jego podstawie są dnie. Jeden dzień odpowiada dwudziestu czterem godzinom.

(2) Upływ terminu liczy się od pierwszej pełnej godziny, począwszy od momentu zdarzenia, które jest początkiem terminu.
6) w dziale II rozdziale 1 uchyla się oddział 1;

7) po dziale II rozdziale 1 oddziale 1 dodaje się oddział 1a w brzmieniu:
Oddział 1a.
Przedmiot obrad

Artykuł 18a.
Wniosek
Przepisy niniejszego rozdziału określają porządek obrad, których przedmiotem jest wniosek, to jest projekt ustawy, dekret podlegający zatwierdzeniu albo projekt uchwały.
Artykuł 18b.
Prawo inicjatywy
(1) Przepisy Karty Konstytucyjnej określają, kto może przedkładać Parlamentowi projekty ustaw oraz dekrety.

(2) Projekty uchwał, jeśli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, mogą przedkładać Parlamentowi lordowie oraz wszyscy inni, którzy mogą przedkładać projekty ustaw.

(3) Aż do zarządzenia głosowania, wnioskodawca może wycofać swój wniosek. Jednak w takim przypadku przez następne czterdzieści osiem godzin kto inny może wejść w jego miejsce, jeśli sam mógłby przedłożyć taki sam wniosek.
Artykuł 18c.
Załączniki do wniosku
(1) Wnioskodawca załącza do swojego wniosku jego wyczerpujące uzasadnienie.

(2) Jeśli wniosek zakłada zmianę obowiązujących aktów normatywnych, wnioskodawca załącza do wniosku teksty jednolite tych aktów.

(3) Król może załączyć do dekretu wniosek o zatwierdzenie go w trybie pilnym, zgodnie z przepisami Karty Konstytucyjnej.
Artykuł 18d.
Kontrola wniosku
Jeśli wniosek nie nadaje się do uchwalenia lub jeśli wnioskodawca uchybił przepisowi art. 18c, ale braki wniosku bądź uchybienia wnioskodawcy dają się usunąć, Marszałek wzywa wnioskodawcę, aby je usunął i wyznacza mu do tego odpowiedni termin.
Artykuł 18e.
Weto
(1) Przepisy niniejszego rozdziału określają także porządek obrad, których przedmiotem jest niezatwierdzona ustawa.

(2) Marszałek załącza do przedkładanej niezatwierdzonej ustawy jej uzasadnienie przedstawione na obradach, na których została ona uchwalona oraz uzasadnienie jej niezatwierdzenia, jeśli Król mu je przedstawił.
8) art. 19 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 19.
Etapy obrad
(1) Obrady nad projektem ustawy albo projektem uchwały obejmują następujące po sobie: swobodną dyskusję nad projektem, jeśli potrzeba — głosowania nad poprawkami, jeśli zarządzi je Marszałek — sprawdzenie obecności, głosowanie nad projektem.

(2) W przypadku projektu uchwały można od razu przejść do głosowania nad nim, pomijając poprzednie etapy obrad.

(3) Obrady nad dekretem albo niezatwierdzoną ustawą obejmują tylko głosowanie nad nimi.
9) art. 20 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 20.
Dyskusja
(1) Dyskusja nad wnioskiem trwa cztery dni. Marszałek może ustalić inny czas jej trwania, od dwóch do siedmiu dni.

(2) Marszałek może odroczyć koniec dyskusji, a nawet przywrócić już skończoną dyskusję, o ile nie zarządził jeszcze dalszego etapu obrad (przedłużenie dyskusji). Wniosek trzeciej części lordów w tej sprawie wiąże Marszałka.

(3) Czas trwania dyskusji nie może przekroczyć osiemnastu dni. Może on przekroczyć jedenaście dni tylko wskutek przedłużenia dyskusji na wniosek trzeciej części lordów.

(4) Marszałek może skończyć wcześniej dyskusję, jeśli trwała już przynajmniej dwa dni.
10) art. 21 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 21.
Poprawki
(1) Podczas dyskusji wnioskodawca, lordowie i wszyscy inni, którzy mogliby przedłożyć taki sam wniosek, mogą zgłaszać poprawki do wniosku.

(2) Poprawka powinna stanowić propozycję dokładnie określonej zmiany w treści wniosku lub propozycję zniesienia innej poprawki.

(3) Parlament rozpatruje poprawki zgłoszone przez inne osoby niż wnioskodawca, a także te poprawki wnioskodawcy, co do których zaznaczył on, że mają być rozpatrzone przez Parlament.
11) w art. 22 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
(3) Lord głosuje za przedmiotem głosowania, przeciwko niemu albo wstrzymuje się od głosu. Aż do końca głosowania może zmienić swój głos.

(4) Marszałek może skończyć wcześniej głosowanie, jeśli jego wynik jest już przesądzony. Nie bierze przy tym pod uwagę możliwości zmiany już oddanych głosów.
12) w art. 23 w ust. 2 wyrazy „trzy dni” oraz „pięciu dni” zastępuje się odpowiednio wyrazami „dwa dni” oraz „czterech dni”

13) po art. 23 dodaje się art. 23a w brzmieniu:
Artykuł 23a.
Sprawdzenie obecności
(1) Jeśli do uchwalenia przedmiotu obrad potrzeba większości głosów określonej względem kompletu głosów, a nie liczby oddanych głosów, przed głosowaniem zasadniczym Marszałek może zarządzić sprawdzenie obecności.

(2) Sprawdzenie obecności trwa dwa dni. W tym czasie lordowie potwierdzają swoją obecność.

(3) Lord nie musi potwierdzać swojej obecności, jeśli wypowiedział się przynajmniej raz w dyskusji lub jeśli jest na urlopie.
14) art. 24 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 24.
Głosowanie zasadnicze
(1) Przed zarządzeniem głosowania nad projektem ustawy bądź projektem uchwały, Marszałek opracowuje tekst projektu, to jest wprowadza zmiany dokonane poprawkami, a w miarę potrzeby przeprowadza korektę jego treści w zakresie poprawności językowej, dobrej redakcji i techniki prawodawczej oraz błędów pisarskich.

(2) Jeśli tekst przedmiotu obrad nie uległ podczas obrad żadnym zmianom, zarządzając głosowanie nad przedmiotem obrad, Marszałek może wskazać na ten fakt i odstąpić od ogłaszania jego tekstu.

(3) Głosowanie nad przedmiotem obrad trwa trzy dni. Marszałek może ustalić dłuższy czas trwania głosowania, do pięciu dni.

(4) Jeśli Król przedstawił wniosek o zatwierdzenie dekretu, który jest przedmiotem obrad, w trybie pilnym, głosowanie nad tym dekretem trwa przez czas określony Kartą Konstytucyjną. Nie wyłącza to możliwości wcześniejszego skończenia głosowania.
Artykuł 2.
(1) Do obrad otwartych przed wejściem w życie ustawy stosuje się dotychczasowe przepisy.

(2) Jednak także do tych obrad stosuje się art. 3a, art. 22 ust. 3 i 4 oraz art. 24 ust. 2 Regulaminu Parlamentu Królewskiego w brzmieniu ustalonym niniejszą ustawą.
Artykuł 3.
(1) Marszałek Parlamentu Królewskiego sporządzi tekst skonsolidowany Regulaminu Parlamentu Królewskiego i ogłosi go według przepisów o ogłaszaniu ustaw.

(2) W tekście skonsolidowanym Regulaminu przepisy uchylone i dział III będą pominięte bez wzmianki, a przepisy obowiązujące będą ponumerowane na nowo.
Artykuł 4.
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
USTAWA
z 2 kwietnia 2019 r.

Regulamin Parlamentu Królewskiego
My, Robert II Fryderyk, król Dreamlandu i Scholandii, pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji, senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii, źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,
ogłaszamy, że Nasz Parlament uchwalił, co następuje:
Dział I
Organizacja parlamentu
Rozdział 1.
Lordowie i marszałkowie
Artykuł 1.
Stanowisko lorda
(1) Parlament Królewski składa się z lordów.

(2) Lord powinien brać udział w głosowaniach, przestrzegać porządku obrad oraz szanować cześć innych lordów i powagę Parlamentu.

(3) Lord ma prawo brać udział we wszystkich etapach obrad, wygłaszać wystąpienia przed Parlamentem, otrzymywać uposażenie, które określają przepisy odrębne, oraz korzystać z urlopu według przepisów Regulaminu.

(4) Lord może zastąpić Marszałka, gdy ten i Wicemarszałkowie pozostają w danej sprawie bezczynni dłużej niż siedemdziesiąt dwie godziny.
Artykuł 2.
Stanowisko marszałka
(1) Marszałek Parlamentu Królewskiego reprezentuje Parlament na zewnątrz, strzeże jego praw, organizuje jego pracę i kieruje jego obradami oraz czuwa nad zachowaniem jego powagi i porządku obrad.

(2) Dla wykonywania swoich zadań Marszałek podejmuje wszelkie potrzebne czynności. Granicą swobody jego działania są przepisy prawa, szczególnie Regulaminu, oraz prawa lordów i osób postronnych.

(3) W zakresie organizowania pracy Parlamentu Marszałek między innymi kontroluje prawidłowość przedłożeń, mogąc odmówić otwarcia obrad.

(4) W zakresie kierowania obradami Marszałek między innymi otwiera i zamyka obrady, zarządza poszczególne ich etapy oraz kończy wcześniej poszczególne etapy obrad, jeśli Regulamin to przewiduje.
Artykuł 3.
Stanowisko wicemarszałka
(1) Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego zastępuje Marszałka, gdy Marszałek pozostaje w danej sprawie bezczynny dłużej niż dwadzieścia cztery godziny.

(2) Wicemarszałek zastępuje Marszałka w sprawach dotyczących samego Marszałka.

(3) Wicemarszałek zastępuje Marszałka, gdy stanowisko Marszałka jest puste.

(4) Wicemarszałek zastępuje Marszałka także stale, w zakresie, który określa Marszałek.

(4) W zakresie kierowania obradami Marszałek między innymi otwiera i zamyka obrady, zarządza poszczególne ich etapy oraz kończy wcześniej poszczególne etapy obrad, jeśli Regulamin to przewiduje.
Artykuł 3a.
Prawa osób postronnych
(1) Osobą postronną jest, kto nie zajmuje stanowiska lorda.

(2) Osoba postronna może, z zachowaniem dobrych obyczajów, uczestniczyć w dyskusji nad rozpatrywanym przez Parlament wnioskiem, a jeśli jest obywatelem dreamlandzkim, to także złożyć wniosek o powołanie na stanowisko lorda w wyznaczonym miejscu. Poza tym nie może wypowiadać się w miejscu obrad.

(3) Jeśli osoba postronna swoim zachowaniem w miejscu obrad uchybia przepisom ust. 2, Marszałek upomina ją, a po przynajmniej jednym bezskutecznym upomnieniu może wydalić ją z miejsca obrad na odpowiedni, określony czas.
Artykuł 4.
Wymagania wobec lordów i marszałków
(1) Obywatel może być lordem dopiero po upływie czternastu dni od daty nabycia obywatelstwa.

(2) Prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, nie może być lordem przed upływem właściwego czasu od wykonania kary albo ustania jej karalności. Czas ten wynosi miesiąc w przypadku występku, a trzy miesiące w przypadku zbrodni.

(3) Marszałek i Wicemarszałkowie muszą sami być lordami.
Artykuł 5.
Powoływanie lordów
(1) Niniejszy artykuł tylko uzupełnia przepisy Karty Konstytucyjnej o powoływaniu lordów.

(2) Król wskazuje miejsce, w którym należy składać wnioski o powołanie na stanowisko lorda.

(2a) Obywatel wydalony z miejsca obrad składa wniosek Królowi w sekcji państwowego forum dyskusyjnego, przeznaczonej pod urzędowanie Króla.

(3) Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko wnoszącego.
Artykuł 6.
Wybieranie i odwoływanie marszałków
(1) Niniejszy artykuł tylko uzupełnia przepisy Karty Konstytucyjnej o wybieraniu i odwoływaniu Marszałka i Wicemarszałków.

(2) Parlament może odwołać Marszałka bądź Wicemarszałka, jeśli pozostanie mimo tego przynajmniej jeden spośród Marszałka i Wicemarszałków.

(3) Parlament może powołać Marszałka bądź Wicemarszałka na stanowisko już zajęte.

(4) Król powierza jednemu z lordów pełnienie obowiązków Marszałka, gdy stanowiska tego i Wicemarszałków są puste.
Artykuł 7.
Koniec urzędowania marszałka
(1) Marszałek kończy urzędowanie, gdy zrezygnował ze swojego stanowiska wobec Parlamentu, został odwołany, na jego stanowisko powołano kogo innego albo został skreślony z listy lordów.

(2) To samo stosuje się do Wicemarszałka.
Rozdział 2.
Lista lordów
Artykuł 8.
Wpis na listę
(1) Marszałek wpisuje nowo powołanego lorda na listę lordów.

(2) Ze wpisem na listę lordów lord zaczyna urzędowanie.
Artykuł 9.
Skreślenie z listy
(1) Marszałek skreśla lorda z listy lordów, jeśli:
1) lord zrezygnował ze swojego stanowiska;
2) lord nie wziął udziału w dwóch kolejnych głosowaniach;
3) lord nie może zajmować stanowiska lorda z prawnej przyczyny.
(2) Do dwóch kolejnych głosowań, o których mowa w ust. 1 pkt 2:
1) wlicza się tylko jedno z głosowań, które skończyły się w odstępach czasowych krótszych niż dwadzieścia cztery godziny;
1a) lord nie potwierdził swojej obecności podczas sprawdzania obecności, chyba że zgodnie z przepisami Regulaminu nie musiał tego czynić;
2) nie wlicza się głosowanie skończone wcześniej;
3) nie wlicza się głosowanie, które przypadło w czasie urlopu lorda;
4) nie wlicza się głosowanie, w którym lord nie mógł wziąć udziału z przyczyn leżących po stronie władzy publicznej.
(3) Ze skreśleniem z listy lordów lord kończy urzędowanie.
Artykuł 10.
Dostępność listy
(1) Marszałek udostępnia ogólnie stale aktualną listę lordów.

(2) Marszałek obwieszcza o wpisie na listę lordów oraz o skreśleniu z listy lordów. Obwieszczenie o skreśleniu z listy lordów powinno zawierać wskazanie przyczyny skreślenia.
Rozdział 3.
Urlopy i dyscyplina
Artykuł 11.
Urlop
(1) Lord nie jest obowiązany brać udziału w głosowaniach, gdy jest na urlopie.

(2) Lord zgłasza urlop Marszałkowi, zanim go rozpocznie. Marszałek wskazuje miejsce, w którym należy zgłaszać urlopy.

(3) Zgłoszenie urlopu powinno określać dokładnie czas jego trwania.

(4) Lord nie może pozostawać na urlopie dłużej niż 30 dni w ciągu dowolnych 90 dni.
Artykuł 12.
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1) Za uchybienie obowiązkom, o których mowa w art. 1 ust. 3, z wyjątkiem obowiązku brania udziału w głosowaniach, Marszałek może udzielić lordowi nagany.

(2) Jeśli uchybienie jest poważne, Parlament z inicjatywy Marszałka może wymierzyć lordowi karę dyscyplinarną.

(3) Karami dyscyplinarnymi są:
1) pozbawienie prawa do uposażenia za miesiąc, w którym lord dopuścił się uchybienia;
2) pozbawienie ogółu praw lorda, na czas siedmiu albo czternastu dni.
Rozdział 4.
Miejsce obrad
Artykuł 13.
Miejsce obrad
(1) Obrady odbywają się w sekcji państwowego forum dyskusyjnego, przeznaczonej pod działalność Parlamentu.

(2) Odpowiednie osoby przedkładają projekty ustaw i uchwał, dekrety i niezatwierdzone ustawy, wygłaszają wystąpienia oraz składają zapytania do członków Rządu Królewskiego w nowych wątkach w miejscu obrad.

(3) W miejscu obrad znajduje się miejsce do składania wniosków o powołanie na stanowisko lorda, o którym mowa w art. 5 ust. 1, oraz miejsce do zgłaszania urlopów, o którym mowa w art. 11 ust. 2.

(4) W miejscu obrad Marszałek udostępnia listę lordów oraz obwieszcza o jej zmianach.
Artykuł 14.
Uprawnienia marszałka
Wykonując swoje zadania, w miejscu obrad Marszałek może otwierać i zamykać wątki, zmieniać tytuły wątków, wyróżniać wątki spośród innych na dostępne sposoby, dzielić i łączyć wątki oraz przenosić wątki między samym miejscem obrad i jego podsekcjami oraz wykonywać inne, tym podobne czynności.
Dział II
Obrady parlamentu
Rozdział 1′
Ogólne przepisy o obradach

Artykuł 14a.
Miara długości terminów
(1) Miarą długości terminów określonych Regulaminem albo na jego podstawie są dnie. Jeden dzień odpowiada dwudziestu czterem godzinom.

(2) Upływ terminu liczy się od pierwszej pełnej godziny począwszy od momentu zdarzenia, które jest początkiem terminu.
Rozdział 1.
Rozpatrywanie projektów, dekretów i wet
Oddział 1.
(uchylony — zawierał art. 15–18)
Oddział 1a.
Przedmiot obrad

Artykuł 18a.
Wniosek
Przepisy niniejszego rozdziału określają porządek obrad, których przedmiotem jest wniosek, to jest projekt ustawy, dekret podlegający zatwierdzeniu albo projekt uchwały.
Artykuł 18b.
Prawo inicjatywy
(1) Przepisy Karty Konstytucyjnej określają, kto może przedkładać Parlamentowi projekty ustaw oraz dekrety.

(2) Projekty uchwał, jeśli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, mogą przedkładać Parlamentowi lordowie oraz wszyscy inni, którzy mogą przedkładać projekty ustaw.

(3) Aż do zarządzenia głosowania, wnioskodawca może wycofać swój wniosek. Jednak w takim przypadku przez następne czterdzieści osiem godzin kto inny może wejść w jego miejsce, jeśli sam mógłby przedłożyć taki sam wniosek.
Artykuł 18c.
Załączniki do wniosku
(1) Wnioskodawca załącza do swojego wniosku jego wyczerpujące uzasadnienie.

(2) Jeśli wniosek zakłada zmianę obowiązujących aktów normatywnych, wnioskodawca załącza do wniosku teksty jednolite tych aktów.

(3) Król może załączyć do dekretu wniosek o zatwierdzenie go w trybie pilnym, zgodnie z przepisami Karty Konstytucyjnej.
Artykuł 18d.
Kontrola wniosku
Jeśli wniosek nie nadaje się do uchwalenia lub jeśli wnioskodawca uchybił przepisowi art. 18c, ale braki wniosku bądź uchybienia wnioskodawcy dają się usunąć, Marszałek wzywa wnioskodawcę, aby je usunął i wyznacza mu do tego odpowiedni termin.
Artykuł 18e.
Weto
(1) Przepisy niniejszego rozdziału określają także porządek obrad, których przedmiotem jest niezatwierdzona ustawa.

(2) Marszałek załącza do przedkładanej niezatwierdzonej ustawy jej uzasadnienie przedstawione na obradach, na których została ona uchwalona oraz uzasadnienie jej niezatwierdzenia, jeśli Król mu je przedstawił.
Oddział 2.
Porządek obrad
Artykuł 19.
Etapy obrad
(1) Obrady nad projektem ustawy albo projektem uchwały obejmują następujące po sobie: swobodną dyskusję nad projektem, jeśli potrzeba — głosowania nad poprawkami, jeśli zarządzi je Marszałek — sprawdzenie obecności, głosowanie nad projektem.

(2) W przypadku projektu uchwały można od razu przejść do głosowania nad nim, pomijając poprzednie etapy obrad.

(3) Obrady nad dekretem albo niezatwierdzoną ustawą obejmują tylko głosowanie nad nimi.
Artykuł 20.
Dyskusja
(1) Dyskusja nad wnioskiem trwa cztery dni. Marszałek może ustalić inny czas jej trwania, od dwóch do siedmiu dni.

(2) Marszałek może odroczyć koniec dyskusji, a nawet przywrócić już skończoną dyskusję, o ile nie zarządził jeszcze dalszego etapu obrad (przedłużenie dyskusji). Wniosek trzeciej części lordów w tej sprawie wiąże Marszałka.

(3) Czas trwania dyskusji nie może przekroczyć osiemnastu dni. Może on przekroczyć jedenaście dni tylko wskutek przedłużenia dyskusji na wniosek trzeciej części lordów.

(4) Marszałek może skończyć wcześniej dyskusję, jeśli trwała już przynajmniej dwa dni.
Artykuł 21.
Poprawki
(1) Podczas dyskusji wnioskodawca, lordowie i wszyscy inni, którzy mogliby przedłożyć taki sam wniosek, mogą zgłaszać poprawki do wniosku.

(2) Poprawka powinna stanowić propozycję dokładnie określonej zmiany w treści wniosku lub propozycję zniesienia innej poprawki.

(3) Parlament rozpatruje poprawki zgłoszone przez inne osoby niż wnioskodawca, a także te poprawki wnioskodawcy, co do których zaznaczył on, że mają być rozpatrzone przez Parlament.
Artykuł 22.
Głosowania
(1) Otwierając głosowanie, Marszałek ogłasza tekst przedmiotu głosowania oraz kartę do głosowania, sporządzoną na podstawie listy lordów.

(2) Jeśli podczas głosowania wpisano nowego lorda na listę lordów albo skreślono z tej listy lorda, który dotąd nie zagłosował, Marszałek ogłasza odpowiednio zmienioną kartę do głosowania.

(3) Lord głosuje za przedmiotem głosowania, przeciwko niemu albo wstrzymuje się od głosu. Aż do końca głosowania może zmienić swój głos.

(4) Marszałek może skończyć wcześniej głosowanie, jeśli jego wynik jest już przesądzony. Nie bierze przy tym pod uwagę możliwości zmiany już oddanych głosów.
Artykuł 23.
Głosowanie nad poprawką
(1) Parlament głosuje nad poprawkami osobno, ale jednocześnie, z wyjątkiem poprawek, które zależą od innych poprawek. Nad tymi głosuje po ich przyjęciu.

(2) Głosowanie nad poprawką trwa dwa dni. Marszałek może ustalić dłuższy czas trwania głosowania, do czterech dni.

(3) Parlament przyjmuje poprawkę zwykłą większością głosów.
Artykuł 23a.
Sprawdzenie obecności
(1) Jeśli do uchwalenia przedmiotu obrad potrzeba większości głosów określonej względem kompletu głosów, a nie liczby oddanych głosów, przed głosowaniem zasadniczym Marszałek może zarządzić sprawdzenie obecności.

(2) Sprawdzenie obecności trwa dwa dni. W tym czasie lordowie potwierdzają swoją obecność.

(3) Lord nie musi potwierdzać swojej obecności, jeśli wypowiedział się przynajmniej raz w dyskusji lub jeśli jest na urlopie.
Artykuł 24.
Głosowanie zasadnicze
(1) Przed zarządzeniem głosowania nad projektem ustawy bądź projektem uchwały, Marszałek opracowuje tekst projektu, to jest wprowadza zmiany dokonane poprawkami, a w miarę potrzeby przeprowadza korektę jego treści w zakresie poprawności językowej, dobrej redakcji i techniki prawodawczej oraz błędów pisarskich.

(2) Jeśli tekst przedmiotu obrad nie uległ podczas obrad żadnym zmianom, zarządzając głosowanie nad przedmiotem obrad, Marszałek może wskazać na ten fakt i odstąpić od ogłaszania jego tekstu.

(3) Głosowanie nad przedmiotem obrad trwa trzy dni. Marszałek może ustalić dłuższy czas trwania głosowania, do pięciu dni.

(4) Jeśli Król przedstawił wniosek o zatwierdzenie dekretu, który jest przedmiotem obrad, w trybie pilnym, głosowanie nad tym dekretem trwa przez czas określony Kartą Konstytucyjną. Nie wyłącza to możliwości wcześniejszego skończenia głosowania.
Artykuł 25.
Wyniki głosowania
(1) Marszałek ogłasza wyniki skończonego głosowania.

(2) Wyniki te obejmują: liczbę oddanych głosów w porównaniu z kompletem głosów, liczbę głosów oddanych na poszczególne sposoby, o których mowa w art. 22 ust. 3, oraz podjęte rozstrzygnięcie.
Artykuł 26.
Obróbka uchwalonego aktu
(1) Przed doręczeniem uchwalonej ustawy Królowi, Marszałek:
1) dokonuje potrzebnych uzupełnień w jej tekście, a w szczególności uzupełnia datę dzienną ustawy w jej tytule oraz daty dzienne ustaw uchwalanych jednocześnie, do których ustawa odsyła;
2) w miarę potrzeby poprawia oczywiste błędy językowe, redakcyjne i pisarskie w tekście ustawy.
(2) Przed ogłoszeniem podjętej uchwały Marszałek dokonuje czynności, o których mowa w ust. 1, oraz podpisuje uchwałę.
Rozdział 2.
Wystąpienia i interpelacje
Artykuł 27.
Wystąpienie
(1) Prawo wygłaszania wystąpień mają, oprócz lordów, także Król i członkowie Rządu Królewskiego.

(2) Wystąpienie może dotyczyć każdej sprawy publicznej.

(3) Wystąpienie jest przedmiotem obrad, które polegają na swobodnej dyskusji nad wystąpieniem i powiązanymi sprawami, wynikłymi podczas dyskusji.
Artykuł 28.
Interpelacja
Zapytanie lorda do członka Rządu Królewskiego jest przedmiotem obrad, które polegają na swobodnej dyskusji nad zapytaniem oraz, po udzieleniu odpowiedzi, tą właśnie odpowiedzią.
Artykuł 29.
Zamknięcie obrad
Marszałek zamyka obrady po wygaśnięciu dyskusji.
Dział III
Przepisy wprowadzające
Artykuł 30.
Uchylane przepisy
(1) Traci moc ustawa federalna z dnia 12 listopada 2017 r. o Parlamencie Królewskim.

(2) Traci moc dotychczasowy Regulamin Parlamentu Królewskiego.
Artykuł 31.
Obrady otwarte dotychczas
Obrady otwarte przed wejściem w życie Regulaminu odbywają się według przepisów dotychczasowych.
Artykuł 32.
Wejście regulaminu w życie
Regulamin wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister, Główny Inżynier Królewski

Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2052
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Wniosek: Nowelizacja regulaminu

Post autor: Alfred »

Otwieram obrady nad projektem ustawy o zmianie Regulaminu Parlamentu Królewskiego, przedłożonym przez lorda króla-seniora Alfreda. Zarządzam dyskusję i ustalam czas jej trwania na cztery dni.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister, Główny Inżynier Królewski

Awatar użytkownika
Jarek Wawrzyniak
obywatel
Posty: 445
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
NIM: 970608
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: Dyskusja do 22 V: Nowelizacja regulaminu

Post autor: Jarek Wawrzyniak »

Poza procedurą call of the house zmiany uważam za dobre. Ta procedura uważam za nie potrzebną, gdyż obecnie brak aktywności Lorda może prowadzić go na zieloną trawkę poza Parlament. Ogólnie gdyby ta zmiana została i tak poprę nowelizację Regulaminu ale proszę o jeszcze raz rozpatrzenie czy aby ta poprawka jest naprawdę konieczna.
Jarosław von Wawrzyniak>>

Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2052
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Dyskusja do 22 V: Nowelizacja regulaminu

Post autor: Alfred »

Szanowny Lordzie,

w tej chwili parlament liczy ośmiu lordów. Jest niemal pewne, że kiedy skończy się głosowanie nad ustawą o prokuraturze, ta liczba spadnie do sześciu. Markiz Oxlade-Chamberlain i sir Gilead porzucili swoje stanowiska. W tych warunkach, gdybyśmy mieli rozpatrywać ustawę o zmianie konstytucji, oznaczałoby to faktycznie wymóg jednomyślności izby. Przegłosowanie zwykłej ustawy, zawetowanej przez Króla, wymagałoby pięciu na (faktycznie) sześć głosów.

Zwracam uwagę, że to są rzadkie przypadki. Nikt nie zostanie skreślony z listy podczas rozpatrywania zwykłej ustawy czy uchwały. Wystarczy wypowiedzieć się w debacie, żeby być zwolnionym z potwierdzania obecności. Ostatecznie zresztą skreślenie nie jest bardzo dotkliwe, gdyż nowy regulamin zniósł okres przymusowego oczekiwania między skreśleniem a ponownym wstąpieniem do parlamentu.

Dlatego też uważam to rozwiązanie za uzasadnione.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister, Główny Inżynier Królewski

Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2052
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Dyskusja do 22 V: Nowelizacja regulaminu

Post autor: Alfred »

Zmieniam autopoprawką art. 1 pkt 8 projektu:
8) art. 19 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 19.
Etapy obrad
(1) Obrady nad projektem ustawy albo projektem uchwały obejmują następujące po sobie: swobodną dyskusję nad projektem, jeśli potrzeba — głosowania nad poprawkami, jeśli zarządzi je Marszałek — sprawdzenie obecności, głosowanie nad projektem.

(2) W przypadku projektu uchwały można od razu przejść do głosowania nad nim, pomijając poprzednie etapy obrad.

(3) Obrady nad dekretem obejmują tylko głosowanie nad nim.

(4) Obrady nad niezatwierdzoną ustawą obejmują sprawdzenie nieobecności, jeśli zarządzi je Marszałek, oraz głosowanie nad tą ustawą.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister, Główny Inżynier Królewski

Awatar użytkownika
الوـس
obywatel
Posty: 4908
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Dyskusja do 22 V: Nowelizacja regulaminu

Post autor: الوـس »

Wielebny Marszałku,

na gruncie ustawy o forum, zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 Marszałek i Wicemarszałek pozostają moderatorami w odniesieniu do sekcji Parlamentu Królewskiego. Regulacja ta jest dużo bardziej elastyczna, gdyż pozwala dostosować stopień represji do konkretnego przypadku. Nowelizacja regulaminu w zasadzie powtarza to samo, wprowadzając jednakże pewną sztywność w działaniu marszałka, tj. wymagając uprzedniego upomnienia. Przyjmując założenie, że z jakiegoś powodu The Karbiak Show wróci na antenę, to zgodnie z procedurą przewidzianą przez nowelizację regulaminu, gdy w ramach ramówki jednemu z lordów prowadzący program ubliży, wówczas najpierw marszałek powinien prowadzącego upomnieć. Co najprawdopodobniej poskutkuje kolejnymi bluzgami, tym razem pod adresem Wielebnego. Wieloletnia praktyka dowiodła, że upominanie Karbiaka jest przeciwskuteczne.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Jarek Wawrzyniak
obywatel
Posty: 445
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
NIM: 970608
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: Dyskusja do 22 V: Nowelizacja regulaminu

Post autor: Jarek Wawrzyniak »

الوـس pisze:
18 maja 2019, 21:18
Wielebny Marszałku,

na gruncie ustawy o forum, zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 Marszałek i Wicemarszałek pozostają moderatorami w odniesieniu do sekcji Parlamentu Królewskiego. Regulacja ta jest dużo bardziej elastyczna, gdyż pozwala dostosować stopień represji do konkretnego przypadku. Nowelizacja regulaminu w zasadzie powtarza to samo, wprowadzając jednakże pewną sztywność w działaniu marszałka, tj. wymagając uprzedniego upomnienia. Przyjmując założenie, że z jakiegoś powodu The Karbiak Show wróci na antenę, to zgodnie z procedurą przewidzianą przez nowelizację regulaminu, gdy w ramach ramówki jednemu z lordów prowadzący program ubliży, wówczas najpierw marszałek powinien prowadzącego upomnieć. Co najprawdopodobniej poskutkuje kolejnymi bluzgami, tym razem pod adresem Wielebnego. Wieloletnia praktyka dowiodła, że upominanie Karbiaka jest przeciwskuteczne.
A kto jest tym Karbiakiem?
Jarosław von Wawrzyniak>>

Awatar użytkownika
Jarek Wawrzyniak
obywatel
Posty: 445
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
NIM: 970608
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: Dyskusja do 22 V: Nowelizacja regulaminu

Post autor: Jarek Wawrzyniak »

Dziękuję za wyjaśnienie Panu Marszałkowi. Być może faktycznie będzie to zmiana dobra a czas ja zweryfikuje.
Jarosław von Wawrzyniak>>

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 1874
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: Dyskusja do 22 V: Nowelizacja regulaminu

Post autor: Maciej II »

Zamykam debatę i zarządzam głosowanie, które potrwa przez pięć następnych dni, t.j. do 29 maja włącznie. Poniżej zamieszczam tekst jednolity projektu ustawy, uwzględniający wniesioną autopoprawkę, oraz kartę do głosowania.
USTAWA
z 2 kwietnia 2019 r.

Regulamin Parlamentu Królewskiego
My, Robert II Fryderyk, król Dreamlandu i Scholandii, pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji, senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii, źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,
ogłaszamy, że Nasz Parlament uchwalił, co następuje:
Dział I
Organizacja parlamentu
Rozdział 1.
Lordowie i marszałkowie
Artykuł 1.
Stanowisko lorda
(1) Parlament Królewski składa się z lordów.

(2) Lord powinien brać udział w głosowaniach, przestrzegać porządku obrad oraz szanować cześć innych lordów i powagę Parlamentu.

(3) Lord ma prawo brać udział we wszystkich etapach obrad, wygłaszać wystąpienia przed Parlamentem, otrzymywać uposażenie, które określają przepisy odrębne, oraz korzystać z urlopu według przepisów Regulaminu.

(4) Lord może zastąpić Marszałka, gdy ten i Wicemarszałkowie pozostają w danej sprawie bezczynni dłużej niż siedemdziesiąt dwie godziny.
Artykuł 2.
Stanowisko marszałka
(1) Marszałek Parlamentu Królewskiego reprezentuje Parlament na zewnątrz, strzeże jego praw, organizuje jego pracę i kieruje jego obradami oraz czuwa nad zachowaniem jego powagi i porządku obrad.

(2) Dla wykonywania swoich zadań Marszałek podejmuje wszelkie potrzebne czynności. Granicą swobody jego działania są przepisy prawa, szczególnie Regulaminu, oraz prawa lordów i osób postronnych.

(3) W zakresie organizowania pracy Parlamentu Marszałek między innymi kontroluje prawidłowość przedłożeń, mogąc odmówić otwarcia obrad.

(4) W zakresie kierowania obradami Marszałek między innymi otwiera i zamyka obrady, zarządza poszczególne ich etapy oraz kończy wcześniej poszczególne etapy obrad, jeśli Regulamin to przewiduje.
Artykuł 3.
Stanowisko wicemarszałka
(1) Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego zastępuje Marszałka, gdy Marszałek pozostaje w danej sprawie bezczynny dłużej niż dwadzieścia cztery godziny.

(2) Wicemarszałek zastępuje Marszałka w sprawach dotyczących samego Marszałka.

(3) Wicemarszałek zastępuje Marszałka, gdy stanowisko Marszałka jest puste.

(4) Wicemarszałek zastępuje Marszałka także stale, w zakresie, który określa Marszałek.

(4) W zakresie kierowania obradami Marszałek między innymi otwiera i zamyka obrady, zarządza poszczególne ich etapy oraz kończy wcześniej poszczególne etapy obrad, jeśli Regulamin to przewiduje.
Artykuł 3a.
Prawa osób postronnych
(1) Osobą postronną jest, kto nie zajmuje stanowiska lorda.

(2) Osoba postronna może, z zachowaniem dobrych obyczajów, uczestniczyć w dyskusji nad rozpatrywanym przez Parlament wnioskiem, a jeśli jest obywatelem dreamlandzkim, to także złożyć wniosek o powołanie na stanowisko lorda w wyznaczonym miejscu. Poza tym nie może wypowiadać się w miejscu obrad.

(3) Jeśli osoba postronna swoim zachowaniem w miejscu obrad uchybia przepisom ust. 2, Marszałek upomina ją, a po przynajmniej jednym bezskutecznym upomnieniu może wydalić ją z miejsca obrad na odpowiedni, określony czas.
Artykuł 4.
Wymagania wobec lordów i marszałków
(1) Obywatel może być lordem dopiero po upływie czternastu dni od daty nabycia obywatelstwa.

(2) Prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, nie może być lordem przed upływem właściwego czasu od wykonania kary albo ustania jej karalności. Czas ten wynosi miesiąc w przypadku występku, a trzy miesiące w przypadku zbrodni.

(3) Marszałek i Wicemarszałkowie muszą sami być lordami.
Artykuł 5.
Powoływanie lordów
(1) Niniejszy artykuł tylko uzupełnia przepisy Karty Konstytucyjnej o powoływaniu lordów.

(2) Król wskazuje miejsce, w którym należy składać wnioski o powołanie na stanowisko lorda.

(2a) Obywatel wydalony z miejsca obrad składa wniosek Królowi w sekcji państwowego forum dyskusyjnego, przeznaczonej pod urzędowanie Króla.

(3) Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko wnoszącego.
Artykuł 6.
Wybieranie i odwoływanie marszałków
(1) Niniejszy artykuł tylko uzupełnia przepisy Karty Konstytucyjnej o wybieraniu i odwoływaniu Marszałka i Wicemarszałków.

(2) Parlament może odwołać Marszałka bądź Wicemarszałka, jeśli pozostanie mimo tego przynajmniej jeden spośród Marszałka i Wicemarszałków.

(3) Parlament może powołać Marszałka bądź Wicemarszałka na stanowisko już zajęte.

(4) Król powierza jednemu z lordów pełnienie obowiązków Marszałka, gdy stanowiska tego i Wicemarszałków są puste.
Artykuł 7.
Koniec urzędowania marszałka
(1) Marszałek kończy urzędowanie, gdy zrezygnował ze swojego stanowiska wobec Parlamentu, został odwołany, na jego stanowisko powołano kogo innego albo został skreślony z listy lordów.

(2) To samo stosuje się do Wicemarszałka.
Rozdział 2.
Lista lordów
Artykuł 8.
Wpis na listę
(1) Marszałek wpisuje nowo powołanego lorda na listę lordów.

(2) Ze wpisem na listę lordów lord zaczyna urzędowanie.
Artykuł 9.
Skreślenie z listy
(1) Marszałek skreśla lorda z listy lordów, jeśli:
1) lord zrezygnował ze swojego stanowiska;
2) lord nie wziął udziału w dwóch kolejnych głosowaniach;
3) lord nie może zajmować stanowiska lorda z prawnej przyczyny.
(2) Do dwóch kolejnych głosowań, o których mowa w ust. 1 pkt 2:
1) wlicza się tylko jedno z głosowań, które skończyły się w odstępach czasowych krótszych niż dwadzieścia cztery godziny;
1a) lord nie potwierdził swojej obecności podczas sprawdzania obecności, chyba że zgodnie z przepisami Regulaminu nie musiał tego czynić;
2) nie wlicza się głosowanie skończone wcześniej;
3) nie wlicza się głosowanie, które przypadło w czasie urlopu lorda;
4) nie wlicza się głosowanie, w którym lord nie mógł wziąć udziału z przyczyn leżących po stronie władzy publicznej.
(3) Ze skreśleniem z listy lordów lord kończy urzędowanie.
Artykuł 10.
Dostępność listy
(1) Marszałek udostępnia ogólnie stale aktualną listę lordów.

(2) Marszałek obwieszcza o wpisie na listę lordów oraz o skreśleniu z listy lordów. Obwieszczenie o skreśleniu z listy lordów powinno zawierać wskazanie przyczyny skreślenia.
Rozdział 3.
Urlopy i dyscyplina
Artykuł 11.
Urlop
(1) Lord nie jest obowiązany brać udziału w głosowaniach, gdy jest na urlopie.

(2) Lord zgłasza urlop Marszałkowi, zanim go rozpocznie. Marszałek wskazuje miejsce, w którym należy zgłaszać urlopy.

(3) Zgłoszenie urlopu powinno określać dokładnie czas jego trwania.

(4) Lord nie może pozostawać na urlopie dłużej niż 30 dni w ciągu dowolnych 90 dni.
Artykuł 12.
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1) Za uchybienie obowiązkom, o których mowa w art. 1 ust. 3, z wyjątkiem obowiązku brania udziału w głosowaniach, Marszałek może udzielić lordowi nagany.

(2) Jeśli uchybienie jest poważne, Parlament z inicjatywy Marszałka może wymierzyć lordowi karę dyscyplinarną.

(3) Karami dyscyplinarnymi są:
1) pozbawienie prawa do uposażenia za miesiąc, w którym lord dopuścił się uchybienia;
2) pozbawienie ogółu praw lorda, na czas siedmiu albo czternastu dni.
Rozdział 4.
Miejsce obrad
Artykuł 13.
Miejsce obrad
(1) Obrady odbywają się w sekcji państwowego forum dyskusyjnego, przeznaczonej pod działalność Parlamentu.

(2) Odpowiednie osoby przedkładają projekty ustaw i uchwał, dekrety i niezatwierdzone ustawy, wygłaszają wystąpienia oraz składają zapytania do członków Rządu Królewskiego w nowych wątkach w miejscu obrad.

(3) W miejscu obrad znajduje się miejsce do składania wniosków o powołanie na stanowisko lorda, o którym mowa w art. 5 ust. 1, oraz miejsce do zgłaszania urlopów, o którym mowa w art. 11 ust. 2.

(4) W miejscu obrad Marszałek udostępnia listę lordów oraz obwieszcza o jej zmianach.
Artykuł 14.
Uprawnienia marszałka
Wykonując swoje zadania, w miejscu obrad Marszałek może otwierać i zamykać wątki, zmieniać tytuły wątków, wyróżniać wątki spośród innych na dostępne sposoby, dzielić i łączyć wątki oraz przenosić wątki między samym miejscem obrad i jego podsekcjami oraz wykonywać inne, tym podobne czynności.
Dział II
Obrady parlamentu
Rozdział 1′
Ogólne przepisy o obradach

Artykuł 14a.
Miara długości terminów
(1) Miarą długości terminów określonych Regulaminem albo na jego podstawie są dnie. Jeden dzień odpowiada dwudziestu czterem godzinom.

(2) Upływ terminu liczy się od pierwszej pełnej godziny począwszy od momentu zdarzenia, które jest początkiem terminu.
Rozdział 1.
Rozpatrywanie projektów, dekretów i wet
Oddział 1.
(uchylony — zawierał art. 15–18)
Oddział 1a.
Przedmiot obrad

Artykuł 18a.
Wniosek
Przepisy niniejszego rozdziału określają porządek obrad, których przedmiotem jest wniosek, to jest projekt ustawy, dekret podlegający zatwierdzeniu albo projekt uchwały.
Artykuł 18b.
Prawo inicjatywy
(1) Przepisy Karty Konstytucyjnej określają, kto może przedkładać Parlamentowi projekty ustaw oraz dekrety.

(2) Projekty uchwał, jeśli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, mogą przedkładać Parlamentowi lordowie oraz wszyscy inni, którzy mogą przedkładać projekty ustaw.

(3) Aż do zarządzenia głosowania, wnioskodawca może wycofać swój wniosek. Jednak w takim przypadku przez następne czterdzieści osiem godzin kto inny może wejść w jego miejsce, jeśli sam mógłby przedłożyć taki sam wniosek.
Artykuł 18c.
Załączniki do wniosku
(1) Wnioskodawca załącza do swojego wniosku jego wyczerpujące uzasadnienie.

(2) Jeśli wniosek zakłada zmianę obowiązujących aktów normatywnych, wnioskodawca załącza do wniosku teksty jednolite tych aktów.

(3) Król może załączyć do dekretu wniosek o zatwierdzenie go w trybie pilnym, zgodnie z przepisami Karty Konstytucyjnej.
Artykuł 18d.
Kontrola wniosku
Jeśli wniosek nie nadaje się do uchwalenia lub jeśli wnioskodawca uchybił przepisowi art. 18c, ale braki wniosku bądź uchybienia wnioskodawcy dają się usunąć, Marszałek wzywa wnioskodawcę, aby je usunął i wyznacza mu do tego odpowiedni termin.
Artykuł 18e.
Weto
(1) Przepisy niniejszego rozdziału określają także porządek obrad, których przedmiotem jest niezatwierdzona ustawa.

(2) Marszałek załącza do przedkładanej niezatwierdzonej ustawy jej uzasadnienie przedstawione na obradach, na których została ona uchwalona oraz uzasadnienie jej niezatwierdzenia, jeśli Król mu je przedstawił.
Oddział 2.
Porządek obrad
Artykuł 19.
Etapy obrad
(1) Obrady nad projektem ustawy albo projektem uchwały obejmują następujące po sobie: swobodną dyskusję nad projektem, jeśli potrzeba — głosowania nad poprawkami, jeśli zarządzi je Marszałek — sprawdzenie obecności, głosowanie nad projektem.

(2) W przypadku projektu uchwały można od razu przejść do głosowania nad nim, pomijając poprzednie etapy obrad.

(3) Obrady nad dekretem obejmują tylko głosowanie nad nim.

(4) Obrady nad niezatwierdzoną ustawą obejmują sprawdzenie nieobecności, jeśli zarządzi je Marszałek, oraz głosowanie nad tą ustawą.
Artykuł 20.
Dyskusja
(1) Dyskusja nad wnioskiem trwa cztery dni. Marszałek może ustalić inny czas jej trwania, od dwóch do siedmiu dni.

(2) Marszałek może odroczyć koniec dyskusji, a nawet przywrócić już skończoną dyskusję, o ile nie zarządził jeszcze dalszego etapu obrad (przedłużenie dyskusji). Wniosek trzeciej części lordów w tej sprawie wiąże Marszałka.

(3) Czas trwania dyskusji nie może przekroczyć osiemnastu dni. Może on przekroczyć jedenaście dni tylko wskutek przedłużenia dyskusji na wniosek trzeciej części lordów.

(4) Marszałek może skończyć wcześniej dyskusję, jeśli trwała już przynajmniej dwa dni.
Artykuł 21.
Poprawki
(1) Podczas dyskusji wnioskodawca, lordowie i wszyscy inni, którzy mogliby przedłożyć taki sam wniosek, mogą zgłaszać poprawki do wniosku.

(2) Poprawka powinna stanowić propozycję dokładnie określonej zmiany w treści wniosku lub propozycję zniesienia innej poprawki.

(3) Parlament rozpatruje poprawki zgłoszone przez inne osoby niż wnioskodawca, a także te poprawki wnioskodawcy, co do których zaznaczył on, że mają być rozpatrzone przez Parlament.
Artykuł 22.
Głosowania
(1) Otwierając głosowanie, Marszałek ogłasza tekst przedmiotu głosowania oraz kartę do głosowania, sporządzoną na podstawie listy lordów.

(2) Jeśli podczas głosowania wpisano nowego lorda na listę lordów albo skreślono z tej listy lorda, który dotąd nie zagłosował, Marszałek ogłasza odpowiednio zmienioną kartę do głosowania.

(3) Lord głosuje za przedmiotem głosowania, przeciwko niemu albo wstrzymuje się od głosu. Aż do końca głosowania może zmienić swój głos.

(4) Marszałek może skończyć wcześniej głosowanie, jeśli jego wynik jest już przesądzony. Nie bierze przy tym pod uwagę możliwości zmiany już oddanych głosów.
Artykuł 23.
Głosowanie nad poprawką
(1) Parlament głosuje nad poprawkami osobno, ale jednocześnie, z wyjątkiem poprawek, które zależą od innych poprawek. Nad tymi głosuje po ich przyjęciu.

(2) Głosowanie nad poprawką trwa dwa dni. Marszałek może ustalić dłuższy czas trwania głosowania, do czterech dni.

(3) Parlament przyjmuje poprawkę zwykłą większością głosów.
Artykuł 23a.
Sprawdzenie obecności
(1) Jeśli do uchwalenia przedmiotu obrad potrzeba większości głosów określonej względem kompletu głosów, a nie liczby oddanych głosów, przed głosowaniem zasadniczym Marszałek może zarządzić sprawdzenie obecności.

(2) Sprawdzenie obecności trwa dwa dni. W tym czasie lordowie potwierdzają swoją obecność.

(3) Lord nie musi potwierdzać swojej obecności, jeśli wypowiedział się przynajmniej raz w dyskusji lub jeśli jest na urlopie.
Artykuł 24.
Głosowanie zasadnicze
(1) Przed zarządzeniem głosowania nad projektem ustawy bądź projektem uchwały, Marszałek opracowuje tekst projektu, to jest wprowadza zmiany dokonane poprawkami, a w miarę potrzeby przeprowadza korektę jego treści w zakresie poprawności językowej, dobrej redakcji i techniki prawodawczej oraz błędów pisarskich.

(2) Jeśli tekst przedmiotu obrad nie uległ podczas obrad żadnym zmianom, zarządzając głosowanie nad przedmiotem obrad, Marszałek może wskazać na ten fakt i odstąpić od ogłaszania jego tekstu.

(3) Głosowanie nad przedmiotem obrad trwa trzy dni. Marszałek może ustalić dłuższy czas trwania głosowania, do pięciu dni.

(4) Jeśli Król przedstawił wniosek o zatwierdzenie dekretu, który jest przedmiotem obrad, w trybie pilnym, głosowanie nad tym dekretem trwa przez czas określony Kartą Konstytucyjną. Nie wyłącza to możliwości wcześniejszego skończenia głosowania.
Artykuł 25.
Wyniki głosowania
(1) Marszałek ogłasza wyniki skończonego głosowania.

(2) Wyniki te obejmują: liczbę oddanych głosów w porównaniu z kompletem głosów, liczbę głosów oddanych na poszczególne sposoby, o których mowa w art. 22 ust. 3, oraz podjęte rozstrzygnięcie.
Artykuł 26.
Obróbka uchwalonego aktu
(1) Przed doręczeniem uchwalonej ustawy Królowi, Marszałek:
1) dokonuje potrzebnych uzupełnień w jej tekście, a w szczególności uzupełnia datę dzienną ustawy w jej tytule oraz daty dzienne ustaw uchwalanych jednocześnie, do których ustawa odsyła;
2) w miarę potrzeby poprawia oczywiste błędy językowe, redakcyjne i pisarskie w tekście ustawy.
(2) Przed ogłoszeniem podjętej uchwały Marszałek dokonuje czynności, o których mowa w ust. 1, oraz podpisuje uchwałę.
Rozdział 2.
Wystąpienia i interpelacje
Artykuł 27.
Wystąpienie
(1) Prawo wygłaszania wystąpień mają, oprócz lordów, także Król i członkowie Rządu Królewskiego.

(2) Wystąpienie może dotyczyć każdej sprawy publicznej.

(3) Wystąpienie jest przedmiotem obrad, które polegają na swobodnej dyskusji nad wystąpieniem i powiązanymi sprawami, wynikłymi podczas dyskusji.
Artykuł 28.
Interpelacja
Zapytanie lorda do członka Rządu Królewskiego jest przedmiotem obrad, które polegają na swobodnej dyskusji nad zapytaniem oraz, po udzieleniu odpowiedzi, tą właśnie odpowiedzią.
Artykuł 29.
Zamknięcie obrad
Marszałek zamyka obrady po wygaśnięciu dyskusji.
Dział III
Przepisy wprowadzające
Artykuł 30.
Uchylane przepisy
(1) Traci moc ustawa federalna z dnia 12 listopada 2017 r. o Parlamencie Królewskim.

(2) Traci moc dotychczasowy Regulamin Parlamentu Królewskiego.
Artykuł 31.
Obrady otwarte dotychczas
Obrady otwarte przed wejściem w życie Regulaminu odbywają się według przepisów dotychczasowych.
Artykuł 32.
Wejście regulaminu w życie
Regulamin wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia.

markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja:
sir Colquhoun:
sir Pohl:
pan von Witt:
pan Wawrzyniak:

Awatar użytkownika
Jarek Wawrzyniak
obywatel
Posty: 445
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
NIM: 970608
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: Głosowanie do 29 V: Nowelizacja regulaminu

Post autor: Jarek Wawrzyniak »

Czy mogę wiedzieć czemu nie ma mojej osoby w karcie do głosowania?
Jarosław von Wawrzyniak>>

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 1874
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: Głosowanie do 29 V: Nowelizacja regulaminu

Post autor: Maciej II »

Uciąłem Pana przez przypadek.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13172
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Głosowanie do 29 V: Nowelizacja regulaminu

Post autor: Daniel von Witt »

markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja:
sir Colquhoun:
sir Pohl:
pan von Witt: PRZECIW
pan Wawrzyniak:
(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
الوـس
obywatel
Posty: 4908
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Głosowanie do 29 V: Nowelizacja regulaminu

Post autor: الوـس »

markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja: WSTRZYMUJĘ SIĘ
sir Colquhoun:
sir Pohl:
pan von Witt: PRZECIW
pan Wawrzyniak:
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Jarek Wawrzyniak
obywatel
Posty: 445
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
NIM: 970608
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: Głosowanie do 29 V: Nowelizacja regulaminu

Post autor: Jarek Wawrzyniak »

markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja: WSTRZYMUJĘ SIĘ
sir Colquhoun:
sir Pohl:
pan von Witt: PRZECIW
pan Wawrzyniak: PRZECIW
Jarosław von Wawrzyniak>>

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 1874
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: Głosowanie do 29 V: Nowelizacja regulaminu

Post autor: Maciej II »

markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja: WSTRZYMUJĘ SIĘ
sir Colquhoun:
sir Pohl: ZA
pan von Witt: PRZECIW
pan Wawrzyniak: PRZECIW

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 1874
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: Głosowanie do 29 V: Nowelizacja regulaminu

Post autor: Maciej II »

W związku ze słabą frekwencją, głosowanie przedłużam do dnia 31 V.

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 1874
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: Głosowanie do 31 V: Nowelizacja regulaminu

Post autor: Maciej II »

Z siedmiu lordów głosy oddało czterech, jeden głos za projektem nowelizacji, dwa przeciwko projektowi oraz jeden głos wstrzymujący się.
W związku z tym, ogłaszam, że nowelizacja regulaminu parlamentu nie została zatwierdzona przez PK.

Zablokowany

Wróć do „Parlament Królewski 2016 — 2019”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości