14/XXV [GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] Projekt UF o Parlamencie Kr.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 12536
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

14/XXV [GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] Projekt UF o Parlamencie Kr.

Post autor: Daniel von Witt » 4 lut 2015, 00:27

Wasza Wysokość Marszałku,
Wysoka Izbo,

w imieniu Rządu Królewskiego przedkładam projekt ustawy o Parlamencie Królewskim.

PROJEKT
USTAWA FEDERALNA
z dnia ... 2015 roku

o Parlamencie Królewskim

Rozdział I. Przepisy ogólne

Art. 1.

1. Parlament Królewski, zwany dalej „Parlamentem” stanowi częściowo demokratyczną reprezentację Narodu.
2. Kadencja Parlamentu trwa 4 miesiące.

Art. 2.
1. W skład Parlamentu wchodzą senatorowie i lordowie senatorowie, zwani łącznie „parlamentarzystami”.
2. Senatorowie są wybierani w równych, tajnych, bezpośrednich i powszechnych wyborach parlamentarnych. Przeprowadzanie wyborów regulują przepisy odrębne.
3. Lordowie senatorowie są wyznaczani przez Króla spośród królów seniorów i arystokratów w ciągu 2 dni od ogłoszenia wyników wyborów senatorów.
4. Funkcji senatora i lorda senatora nie łączy się.

Rozdział II. Inicjatywa ustawodawcza

Art. 3.

1. Prawo przedkładania Parlamentowi projektów ustawodawczych przysługuje:
(1) Królowi;
(2) parlamentarzyście;
(3) Rządowi Królewskiemu;
(4) Prezesowi Sądu Królestwa w zakresie ustroju wymiaru sprawiedliwości oraz postępowania sądowego;
(5) cechowi w zakresie zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz w zakresie przedmiotu działalności cechu określonego jego statutem;
(6) grupie liczącej co najmniej trzech obywateli Królestwa.
2. Wyłożenie projektu ustawodawczego przez podmioty określone w pkt. 5-6 ust. poprzedzającego następuje w odpowiednim dziale sekcji forum dyskusyjnego „SPRAWY URZĘDOWE”.

Rozdział III. Tryb pracy Parlamentu Królewskiego

Art. 4.

1. Parlament obraduje na forum dyskusyjnym Królestwa w wyodrębnionym dziale, zwanym dalej „salą obrad Parlamentu”.
2. Czynne prawo dostępu do sali obrad Parlamentu przysługuje członkom Parlamentu, członkom Rządu Królewskiego, Prezesowi Sądu Królestwa i Królowi.
3. Bierne prawo dostępu do sali obrad Parlamentu przysługuje każdemu obywatelowi Królestwa.
4. Marszałek Parlamentu na wniosek Premiera Rządu Królewskiego lub Króla nadaje czynne prawo dostępu do sali obrad Parlamentu funkcjonariuszowi publicznemu Królestwa w zakresie określonej debaty lub głowie obcego państwa w celu zapewnienia wystąpienia.

Art. 5.
1. Pracami Parlamentu kieruje Marszałek wybrany przez Parlament z swojego grona.
2. Parlament może wybrać z swego grona Wicemarszałka lub Wicemarszałków.
3. Pierwszy wybór Marszałka i Wicemarszałka lub Wicemarszałków przeprowadza Marszałek Senior wskazany przez Króla.
4. Marszałkiem Seniorem jest lord senator, który najdłużej posiada obywatelstwo Królestwa, a w razie braku lorda senatora senator, który w wyborach uzyskał największą liczbę głosów, a gdyby takich senatorów było dwóch wówczas ten, który posiada obywatelstwo Królestwa dłużej.

Art. 6.
1. W Parlamencie funkcjonują stronnictwa parlamentarne i kluby partyjne.
2. Klub partyjny tworzą parlamentarzyści należący do jednej partii politycznej.
3. Istnieją dwa stronnictwa parlamentarne: zielone i niebieskie.
4. Stronnictwa funkcjonują na podstawie przyjętych przez siebie regulaminów i w zgodzie z przyjętą doktryną polityczną.
5. Akces do stronnictwa parlamentarnego zgłasza każdy parlamentarzysta i każdy klub partyjny.
6. Stronnictwa parlamentarne wybierają ze swego grona przewodniczących.
7. Przewodniczącym klubu partyjnego jest zasiadający w Parlamencie przewodniczący partii lub wyznaczony przez niego członek partii.

Art. 7.
1. Projekt ustawodawczy prawidłowo złożony składa się z:
(1) treści proponowanej ustawy;
(2) szczegółowego uzasadnienia wyjaśniającego skutki wejścia w życie proponowanej ustawy;
(3) jednolitych tekstów wszystkich aktów normatywnych zmienianych przez proponowaną ustawę i uwzględniających zapisy zmieniające.
2. Jeżeli projekt ustawodawczy zakłada dokonanie zmian w systemach informatycznych Królestwa lub jeżeli wykonanie proponowanej ustawy będzie wiązać w skutkach takie zmiany, Marszałek Parlamentu jest obowiązany zwrócić się z wnioskiem do Królewskich Służb Informatycznych o wyrażenie opinii w sprawie wykonalności proponowanej ustawy i czasu potrzebnego na dokonanie stosownych zmian w systemach informatycznych.
3. Debatę nad projektem ustawodawczym, o którym mowa w ust. poprzedzającym wydłuża się o czas oczekiwania na opinię Szefa Królewskich Służb Informatycznych, która powinna być przedłożona Parlamentowi nie później niż w ciągu 7 dni.

Art. 8.
1. Parlament podejmuje ustawy i uchwały w głosowaniu zwykłą większością głosów, chyba że odrębne przepisy wymagają innej większości.
2. Głosowanie przeprowadza się w sali obrad Parlamentu.
3. Głosowanie jest ważne, jeżeli głosy oddała większość parlamentarzystów.

Art. 9.
Szczegółowy wewnętrzny tryb pracy Parlamentu w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą, w tym zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej parlamentarzystów, określa Regulamin uchwalony przez Parlament.

Rozdział IV. Prawa i obowiązki parlamentarzystów

Art. 10.

1. Senatorów nie wiążą instrukcje wyborców.
2. Lordów senatorów nie wiążą instrukcje Króla.
3. Żaden organ federalny lub krajowy nie może podejmować działań o charakterze władczym w celu wymuszenia określonych działań parlamentarzysty.

Art. 11.
1. Za działalność urągającą sprawowanemu mandatowi Parlament może wymierzyć parlamentarzyście karę dyscyplinarną.
2. Karami dyscyplinarnymi są:
(1) upomnienie udzielone przez Marszałka Parlamentu,
(2) nagana udzielona przez Parlament,
(3) potrącenie części wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 2/3 wynagrodzenia przysługującego za całą kadencję,
(4) czasowe pozbawienie czynnego dostępu do sali obrad Parlamentu.

Art. 12.
W celu pociągnięcia parlamentarzysty do odpowiedzialności karnej konieczne jest zawiadomienie Parlamentu przez Prokuratora Generalnego Królestwa, złożone na ręce Marszałka i opublikowane w sali obrad Parlamentu.

Art. 13.
1. Mandat parlamentarny wygasa z chwilą:
(1) zrzeczenia się mandatu,
(2) zrzeczenia się lub utraty obywatelstwa Królestwa,
(3) uprawomocnienia się orzeczenia sądu o skazaniu parlamentarzysty za popełnienie przestępstwa.
2. Wygaśnięcie mandatu parlamentarnego ogłasza Marszałek Parlamentu, podając przyczynę wygaśnięcia.
3. Jeśli do objęcia mandatu parlamentarnego w miejsce senatora, którego mandat wygasł, uprawniona jest inna osoba, ogłoszenie o którym mowa w ust. poprzedzającym zawiera imienne wskazanie tej osoby.
4. W razie wygaśnięcia mandatu parlamentarnego do objęcia tego mandatu uprawniona jest osoba, która jako kandydat w ostatnich wyborach do Parlamentu zdobyła największą ilość głosów w ramach danej listy wyborczej, a która zarazem mandatu parlamentarnego nie uzyskała. Osoba ta uzyskuje mandat poprzez złożenie publicznego oświadczenia. Przepis art. 21 ust. 3 Ustawy Federalnej z dnia ... Ordynacja wyborcza stosuje się odpowiednio.

Art. 14.
1. Parlamentarzysta ma obowiązek udziału w pracach Parlamentu.
2. Każdorazowe nieuczestniczenie w głosowaniu skutkuje potrąceniem wynagrodzenia o 5% jego wartości.
3. Regulamin Parlamentu może określać inne sankcje wobec parlamentarzystów niewywiązujących się z obowiązku określonego w ust. 1.

Rozdział V. Postanowienia szczególne

Art. 15.

1. Parlament skraca swoją kadencję bezwzględną większością głosów.
2. W razie skrócenia kadencji Parlamentu Król zarządza wybory w ciągu 7 dni od ogłoszenia uchwały Parlamentu o skróceniu kadencji.

Art. 16.
Mowy tronowej nie czyni się przedmiotem debaty parlamentarnej.

Art. 17.
W zakresie nieuregulowanym stosuje się Regulamin Parlamentu i utrwalone zwyczaje.
UZASADNIENIE
Projekt ustawy o Parlamencie Królewskim w pewnej części jest zbieżny i bazuje na obecnie obowiązującej ustawie federalnej z dnia 13 czerwca 2009 roku o Parlamencie Królewskim, toteż z tego względu w niniejszym uzasadnieniu zostaną wskazane motywy proponowanych przepisów dotąd niewystępujących.

Generalnym jest oczywiście przyjęcie nowej Konstytucji Królestwa, która ustanawia nowy Parlament Królewski (dalej: „Parlament”), również jednoizbowy, ale już tylko częściowo demokratyczny. Jego kadencja będzie wynosić 4 miesiące, co pozwoli na pełniejsze wykorzystywanie sił i zapału członków Parlamentu i zmniejszy dystanse czasowe między kampaniami wyborczymi, które mogą być okresem wzmożonej działalności politycznej kandydatów na senatorów oraz partii politycznych.

Grono parlamentarzystów będą tworzyli senatorowie (pochodzący z wyborów; reprezentanci Narodu) i lordowie senatorowie (pochodzący z królewskiego mianowania; reprezentanci Korony), przy czym jak stanowią obostrzenia konstytucyjne liczba tych drugich nie może być większa od liczby tych pierwszych (z jednym wyjątkiem, o którym będzie mowa w ordynacji). Procedura wyłaniania parlamentarzystów jest z kolei następująca: najpierw odbywają się wybory wedle nowej ordynacji, a następnie, po ogłoszeniu wyników wyborów Król ma 2 dni na wyznaczenie lordów senatorów, przy czym nie musi tego dokonać, jednak jeśli tego nie zrobi nie będzie miał już tej szansy przez całą kadencję. Król nie może również dawać sygnałów co do tego, kogo wyznaczy na lorda senatora, przed ogłoszeniem wyników wyborów – dzięki temu każdy kandydat na parlamentarzystę powinien wpierw próbować swoich sił w wyborach, a następnie starać się uzyskać protekcję królewską. Kolejnym argumentem za taką procedurą jest również fakt, że do momentu ogłoszenia wyników wyborów nikt nie będzie znał maksymalnej liczby mandatów, które może obsadzić Król.

Do ustawy wprowadzono przepisy dotyczące inicjatywy ustawodawczej, którą będą posiadać tak jak do tej pory: Król, parlamentarzyści, Rząd, Prezes Sądu Królestwa i obywatele (jednak nie czterech, a tylko trzech), z wyjątkiem zlikwidowanej Rady Królestwa oraz z dodaniem nowego inicjatora: cechu. Dodanie nowego podmiotu uprawnionego do inicjowania procedury legislacyjnej wyraźnie wzmocni pozycję grup zawodowych, ponieważ nawet cechy jednoosobowe będą mieć prawo składania projektów ustaw. Dodatkowo pojawi się swoisty „hamulec bezpieczeństwa” dla projektów ustawodawczych, które zakładać będą wprowadzanie zmian w systemach informatycznych. Otóż pojawienie się takiego projektu ustawodawczego będzie zmuszać Marszałka Parlamentu do wystąpienia z wnioskiem do Królewskich Służb Informatycznych w sprawie wyrażenia opinii na temat wykonalności technicznej takiego projektu. Tak więc opinia organu eksperckiego w sprawach informatycznych może również wpływać na procedurę legislacyjną, świadomość parlamentarzystów i wyniki głosowań. Celem takiego rozwiązania jest zachowywanie spójności obowiązującego prawa i systemami, które często to prawo wykonują lub mają wykonywać.

W Parlamencie będą funkcjonować stronnictwa parlamentarne: zielone i niebieskie. Ich ramy ideologiczne nie są określone w ogóle, tak więc będzie to zależało od samych członków stronnictw, którymi muszą być wszyscy parlamentarzyści. Ponadto w Parlamencie mogą funkcjonować kluby partyjne, tj. parlamentarne zrzeszenia członków każdej partii, która jest reprezentowana w Parlamencie. Kluby partyjne i osoby bezpartyjne zgłaszają akces do stronnictw zaraz po wyborach, co szybko zarysuje spolaryzowaną scenę polityczną i stworzy dwa obozy, które będą odtąd walczyć o przejęcie władzy nad Rządem Królewskim wyznaczając swoich kandydatów w wyborach Premiera i realizowanie swoich programów politycznych.

Zmieni się również zasada odpowiedzialności parlamentarzystów przed wymiarem sprawiedliwości. Zostanie zniesiony immunitet parlamentarny. Zamiast zgody Parlamentu na pociągnięcie do odpowiedzialności wystarczy zawiadomienie przez Prokuratora Generalnego, o czym Marszałek musi poinformować na forum Parlamentu. Mikronacje to małe wspólnoty, dlatego stosowanie ochrony przed odpowiedzialnością karną dla parlamentarzystów mogłoby łatwo spowodować patologię i uczynić wymiar sprawiedliwości niepotrzebnym i nieefektywnym, gdyby spora część społeczeństwa aktywnego, będąca w Parlamencie, dysponowałaby „wakacjami karnymi”.

Dodatkowym obostrzeniem jest obowiązek udziału w głosowaniach. Za każdą absencję w głosowaniu parlamentarzyście będzie się potrącać 5% jego wynagrodzenia za cały okres kadencji, co będzie odpowiadać kwocie 1.600 D za każde głosowanie. Będzie to negatywny bodziec finansowy, który ma motywować parlamentarzystów do udziału w głosowaniach, szerzej też w ogóle w pracach Parlamentu.
(-) Daniel markiz von Witt
Premier Rządu Jego Królewskiej Mości

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 12536
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [WNIOSEK] Projekt UF o Parlamencie Królewskim

Post autor: Daniel von Witt » 23 lut 2015, 12:39

Rząd Królewski wycofuje projekt.

(-) Daniel markiz von Witt
Premier Rządu Jego Królewskiej Mości

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
Posty: 1136
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
Kontakt:

Re: [WNIOSEK] Projekt UF o Parlamencie Królewskim

Post autor: Pavel Svoboda » 27 lut 2015, 13:35

Na podstawie art. 19 ust. 4 Regulaminu IP ponownie otwieram wątek.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Premiera prywatnie, Rząd przywraca wniosek ustawodawczy (lub, jak kto woli, wycofuje wycofanie wniosku).
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
Posty: 1136
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
Kontakt:

Re: 14/XXV [DEBATA] Projekt UF o Parlamencie Królewskim

Post autor: Pavel Svoboda » 27 lut 2015, 13:37

Otwieram debatę i wyznaczam wstępnie termin na 6 marca.
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 12536
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: 14/XXV [DEBATA] Projekt UF o Parlamencie Królewskim

Post autor: Daniel von Witt » 4 mar 2015, 13:01

W związku z brakiem głosów w debacie wnoszę o jej skrócenie.

(-) Daniel markiz von Witt
Premier Rządu Jego Królewskiej Mości

Awatar użytkownika
Marcin Mikołaj
Posty: 1302
Rejestracja: 29 gru 2011, 15:52
Numer GG: 6042777
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre; Zjednoczone Księstwo - Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: 14/XXV [DEBATA] Projekt UF o Parlamencie Królewskim

Post autor: Marcin Mikołaj » 14 mar 2015, 11:20

Wysoka Izbo,
Panie Marszałku,

Przede wszystkim zastanawiam się, czy nie dopuścić możliwości "dopowołania" Lorda Senatora - zgodnie z projektem obowiązek powołania powstaje z chwilą ogłoszenia wyników wyborów i ustaje z upływem 2 dni, co jest problemem samym w sobie. Biorąc pod uwagę możliwości kadrowe Królestwa trudno, aby zebrać odpowiednią liczbę Lordów Senatorów w tak krótkim czasie, ponadto dodatkowe powołanie w miarę miejsc w Parlamencie pozwala na włączenie się aktywne uczestników życia w Królestwie w czasie późniejszym.

Przepis art. 13 umożliwia jedynie powołanie Senatora w wyniku wygaśnięcia mandatu innego Senatora. Nie ma takiej konstrukcji w wypadku Lorda Senatora, co wydaje się być przeoczeniem - nie bardzo można zrozumieć dlaczego mandat senatorski ma być uzupełniany, a mandat "lordowski" już nie.

(-) Marcin Mikołaj, R.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 12536
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: 14/XXV [DEBATA] Projekt UF o Parlamencie Królewskim

Post autor: Daniel von Witt » 15 mar 2015, 11:28

Moim zdaniem słuszne uwagi. Projekt zostanie zmieniony.

(-) Daniel markiz von Witt
Premier Rządu Jego Królewskiej Mości

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 12536
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: 14/XXV [DEBATA] Projekt UF o Parlamencie Królewskim

Post autor: Daniel von Witt » 16 mar 2015, 14:30

Wasza Wysokość Marszałku,

Rząd Królewski przedstawia autopoprawkę projektu ustawy:
USTAWA FEDERALNA
z dnia ... 2015 roku

o Parlamencie Królewskim

Rozdział I. Przepisy ogólne

Art. 1.

1. Parlament Królewski, zwany dalej „Parlamentem” stanowi częściowo demokratyczną reprezentację Narodu.
2. Kadencja Parlamentu trwa 4 miesiące.

Art. 2.
1. W skład Parlamentu wchodzą senatorowie i lordowie senatorowie, zwani łącznie „parlamentarzystami”.
2. Senatorowie są wybierani w równych, tajnych, bezpośrednich i powszechnych wyborach parlamentarnych. Przeprowadzanie wyborów regulują przepisy odrębne.
3. Lordowie senatorowie są wyznaczani przez Króla spośród królów seniorów i arystokratów niezwłocznie po ogłoszeniu wyników wyborów senatorów.
4. Funkcji senatora i lorda senatora nie łączy się.

Rozdział II. Inicjatywa ustawodawcza

Art. 3.

1. Prawo przedkładania Parlamentowi projektów ustawodawczych przysługuje:
(1) Królowi;
(2) parlamentarzyście;
(3) Rządowi Królewskiemu;
(4) Prezesowi Sądu Królestwa w zakresie ustroju wymiaru sprawiedliwości oraz postępowania sądowego;
(5) cechowi w zakresie zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz w zakresie przedmiotu działalności cechu określonego jego statutem;
(6) grupie liczącej co najmniej trzech obywateli Królestwa.
2. Wyłożenie projektu ustawodawczego przez podmioty określone w pkt. 5‐6 ust. poprzedzającego następuje w odpowiednim dziale sekcji forum dyskusyjnego „SPRAWY URZĘDOWE”.

Rozdział III. Tryb pracy Parlamentu Królewskiego

Art. 4.

1. Parlament obraduje na forum dyskusyjnym Królestwa w wyodrębnionym dziale, zwanym dalej „salą obrad Parlamentu”.
2. Czynne prawo dostępu do sali obrad Parlamentu przysługuje członkom Parlamentu, członkom Rządu Królewskiego, Prezesowi Sądu Królestwa i Królowi.
3. Bierne prawo dostępu do sali obrad Parlamentu przysługuje każdemu obywatelowi Królestwa.
4. Marszałek Parlamentu na wniosek Premiera Rządu Królewskiego lub Króla nadaje czynne prawo dostępu do sali obrad Parlamentu funkcjonariuszowi publicznemu Królestwa w zakresie określonej debaty lub głowie obcego państwa w celu zapewnienia wystąpienia.

Art. 5.
1. Pracami Parlamentu kieruje Marszałek wybrany przez Parlament z swojego grona.
2. Parlament może wybrać z swego grona Wicemarszałka lub Wicemarszałków.
3. Pierwszy wybór Marszałka i Wicemarszałka lub Wicemarszałków przeprowadza Marszałek Senior wskazany przez Króla.
4. Marszałkiem Seniorem jest lord senator, który najdłużej posiada obywatelstwo Królestwa, a w razie braku lorda senatora senator, który w wyborach uzyskał największą liczbę głosów, a gdyby takich senatorów było dwóch wówczas ten, który posiada obywatelstwo Królestwa dłużej.

Art. 6.
1. W Parlamencie funkcjonują stronnictwa parlamentarne i kluby partyjne.
2. Klub partyjny tworzą parlamentarzyści należący do jednej partii politycznej.
3. Istnieją dwa stronnictwa parlamentarne: zielone i niebieskie.
4. Stronnictwa funkcjonują na podstawie przyjętych przez siebie regulaminów i w zgodzie z przyjętą doktryną polityczną.
5. Akces do stronnictwa parlamentarnego zgłasza każdy parlamentarzysta i każdy klub partyjny.
6. Stronnictwa parlamentarne wybierają ze swego grona przewodniczących.
7. Przewodniczącym klubu partyjnego jest zasiadający w Parlamencie przewodniczący partii lub wyznaczony przez niego członek partii.

Art. 7.
1. Projekt ustawodawczy prawidłowo złożony składa się z:
(1) treści proponowanej ustawy;
(2) szczegółowego uzasadnienia wyjaśniającego skutki wejścia w życie proponowanej ustawy;
(3) jednolitych tekstów wszystkich aktów normatywnych zmienianych przez proponowaną ustawę i uwzględniających zapisy zmieniające.
2. Jeżeli projekt ustawodawczy zakłada dokonanie zmian w systemach informatycznych Królestwa lub jeżeli wykonanie proponowanej ustawy będzie wiązać w skutkach takie zmiany, Marszałek Parlamentu jest obowiązany zwrócić się z wnioskiem do Królewskich Służb Informatycznych o wyrażenie opinii w sprawie wykonalności proponowanej ustawy i czasu potrzebnego na dokonanie stosownych zmian w systemach informatycznych.
3. Debatę nad projektem ustawodawczym, o którym mowa w ust. poprzedzającym wydłuża się o czas oczekiwania na opinię Szefa Królewskich Służb Informatycznych, która powinna być przedłożona Parlamentowi nie później niż w ciągu 7 dni.

Art. 8.
1. Parlament podejmuje ustawy i uchwały w głosowaniu zwykłą większością głosów, chyba że odrębne przepisy wymagają innej większości.
2. Głosowanie przeprowadza się w sali obrad Parlamentu.
3. Głosowanie jest ważne, jeżeli głosy oddała większość parlamentarzystów.

Art. 9.
Szczegółowy wewnętrzny tryb pracy Parlamentu w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą, w tym zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej parlamentarzystów, określa Regulamin uchwalony przez Parlament.

Rozdział IV. Prawa i obowiązki parlamentarzystów

Art. 10.

1. Senatorów nie wiążą instrukcje wyborców.
2. Lordów senatorów nie wiążą instrukcje Króla.
3. Żaden organ federalny lub krajowy nie może podejmować działań o charakterze władczym w celu wymuszenia określonych działań parlamentarzysty.

Art. 11.
1. Za działalność urągającą sprawowanemu mandatowi Parlament może wymierzyć parlamentarzyście karę dyscyplinarną.
2. Karami dyscyplinarnymi są:
(1) upomnienie udzielone przez Marszałka Parlamentu,
(2) nagana udzielona przez Parlament,
(3) potrącenie części wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 2/3 wynagrodzenia przysługującego za całą kadencję,
(4) czasowe pozbawienie czynnego dostępu do sali obrad Parlamentu.

Art. 12.
W celu pociągnięcia parlamentarzysty do odpowiedzialności karnej konieczne jest zawiadomienie Parlamentu przez Prokuratora Generalnego Królestwa, złożone na ręce Marszałka i opublikowane w sali obrad Parlamentu.

Art. 13.
1. Mandat parlamentarny wygasa z chwilą:
(1) zrzeczenia się mandatu,
(2) zrzeczenia się lub utraty obywatelstwa Królestwa,
(3) uprawomocnienia się orzeczenia sądu o skazaniu parlamentarzysty za popełnienie przestępstwa.
2. Wygaśnięcie mandatu parlamentarnego ogłasza Marszałek Parlamentu, podając przyczynę wygaśnięcia.
3. Jeśli do objęcia mandatu parlamentarnego w miejsce parlamentarzysty, którego mandat wygasł, uprawniona jest inna osoba, ogłoszenie o którym mowa w ust. poprzedzającym zawiera, w przypadku wygaśnięcia mandatu senatora, imienne wskazanie tej osoby, a w przypadku wygaśnięcia mandatu lorda senatora, wskazanie Królowi prawa mianowania kolejnego lorda senatora.
4. W razie wygaśnięcia mandatu senatora do objęcia tego mandatu uprawniona jest osoba, która jako kandydat w ostatnich wyborach senatorów zdobyła największą ilość głosów w ramach danej listy wyborczej, a która zarazem mandatu senatora nie uzyskała. Osoba ta uzyskuje mandat poprzez złożenie publicznego oświadczenia. Przepis art. 21 ust. 3 Ustawy Federalnej z dnia ... Ordynacja wyborcza stosuje się odpowiednio.

Art. 14.
1. Parlamentarzysta ma obowiązek udziału w pracach Parlamentu.
2. Każdorazowe nieuczestniczenie w głosowaniu skutkuje potrąceniem wynagrodzenia o 5% jego wartości.
3. Regulamin Parlamentu może określać inne sankcje wobec parlamentarzystów niewywiązujących się z obowiązku określonego w ust. 1.

Rozdział V. Postanowienia szczególne

Art. 15.

1. Parlament skraca swoją kadencję bezwzględną większością głosów.
2. W razie skrócenia kadencji Parlamentu Król zarządza wybory w ciągu 7 dni od ogłoszenia uchwały Parlamentu o skróceniu kadencji.

Art. 16.
Mowy tronowej nie czyni się przedmiotem debaty parlamentarnej.

Art. 17.
W zakresie nieuregulowanym stosuje się Regulamin Parlamentu i utrwalone zwyczaje.
(-) Daniel markiz von Witt
Premier Rządu Jego Królewskiej Mości

Awatar użytkownika
Krzysztof Bojar
Posty: 165
Rejestracja: 28 mar 2012, 22:34
Numer GG: 42247879
Kontakt:

Re: 14/XXV [DEBATA] Projekt UF o Parlamencie Królewskim

Post autor: Krzysztof Bojar » 17 mar 2015, 14:51

Rozumiem, że "niezwłoczne powołanie" oznacza tutaj, że Parlament zbierze się dopiero wtedy, gdy Korona Lordów Senatorów powoła lub zadeklaruje, że powoływać ich nie będzie?
(-) Krzysztof Bojar
Minister Spraw Zagranicznych

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 12536
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: 14/XXV [DEBATA] Projekt UF o Parlamencie Królewskim

Post autor: Daniel von Witt » 18 mar 2015, 11:40

Osobiście byłem za przepisem precyzyjnym z pierwszego projektu, ponieważ to Król zarządza wybory senatorów. Od wydania postanowienia w tej sprawie biegną następujące terminy:
- 7 dni na zgłaszanie kandydatów;
- dzień na ogłoszenie ich listy;
- 7 dni kampanii wyborczej;
- 7 dni głosowania;
- dzień ogłoszenia wyników.

Król ma więc trzy tygodnie na to, aby zastanowić się nad tym, kogo wyznaczy do Parlamentu Królewskiego. Powołanie senatorów powinno być więc formalnością, a nie kolejnym okresem rozwlekania czasu potrzebnego na ukonstytuowanie się Parlamentu. 2 dni jak dla mnie było w sam raz. Będzie super, jak wypowiedzą się na ten temat inni posłowie.

(-) Daniel markiz von Witt
Premier Rządu Jego Królewskiej Mości

Awatar użytkownika
Marcin Mikołaj
Posty: 1302
Rejestracja: 29 gru 2011, 15:52
Numer GG: 6042777
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre; Zjednoczone Księstwo - Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: 14/XXV [DEBATA] Projekt UF o Parlamencie Królewskim

Post autor: Marcin Mikołaj » 18 mar 2015, 18:18

Wysoka Izbo,
Panie Marszałku,
Panie Premierze,

Jak sam Pan Premier wcześniej celnie zauważył - dopiero od czasu ogłoszenia wyników wyborów Korona może oznajmiać kto będzie zasiadać w Parlamencie z mandatem Lorda Senatora, ergo dopiero od wyników wyborów de facto następuje czas na wyszukanie sobie kandydatów (proszę przeczytać fragment, w którym pisze Pan Premier o rywalizacji o mandat Senatora).

Czas na ukonstytuowanie się Parlamentu powinien być krótki, tutaj nikt nie ma żadnych wątpliwości, Korona zaznacza jedynie, że powołanie Lordów Senatorów powinno być możliwe w każdym czasie, to znaczy jeżeli Korona ma do obsadzenia przykładowo 3 mandaty, to może dokonać powołania osób "pewnych" w chwili ogłoszenia wyników wyborów, a 3 mandat obsadzić w czasie późniejszym. Co to daje? A tyle, że nie wstrzymuje się czasu na ukonstytuowanie organu władzy ustawodawczej i jednocześnie daje elastyczność Koronie w powołaniu zgodnie z Konstytucją tylu Lordów Senatorów ile jest w danej chwili możliwych.

Biorąc powyższe pod uwagę zapis odnośnie powołania Lordów Senatorów powinien być odzwierciedleniem zapisu z Konstytucji - Lordowie Senatorowie dołączają do Parlamentu i jego prac w miarę powołania przez Króla z zaznaczeniem, że od chwili powołania są Lordami Senatorami do czasu upływu kadencji lub do wygaszenia mandatu, np. z chwilą zrzeczenia się.

(-) Marcin Mikołaj, R.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 12536
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: 14/XXV [DEBATA] Projekt UF o Parlamencie Królewskim

Post autor: Daniel von Witt » 27 mar 2015, 16:47

Rząd Królewski składa autopoprawkę do projektu:
USTAWA FEDERALNA
z dnia ... 2015 roku

o Parlamencie Królewskim

Rozdział I. Przepisy ogólne

Art. 1.

1. Parlament Królewski, zwany dalej „Parlamentem” stanowi częściowo demokratyczną reprezentację Narodu.
2. Kadencja Parlamentu trwa 4 miesiące.

Art. 2.
1. W skład Parlamentu wchodzą senatorowie i lordowie senatorowie, zwani łącznie „parlamentarzystami”.
2. Senatorowie są wybierani w równych, tajnych, bezpośrednich i powszechnych wyborach parlamentarnych. Przeprowadzanie wyborów regulują przepisy odrębne.
3. Lordowie senatorowie są wyznaczani przez Króla spośród królów seniorów i arystokratów. Wyznaczenia lordów senatorów dokonuje się w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów senatorów, jeżeli jest to konieczne do ukonstytuowania się Parlamentu Królewskiego, zaś w innych przypadkach - w każdym czasie podczas kadencji.
4. Funkcji senatora i lorda senatora nie łączy się.

Rozdział II. Inicjatywa ustawodawcza

Art. 3.

1. Prawo przedkładania Parlamentowi projektów ustawodawczych przysługuje:
(1) Królowi;
(2) parlamentarzyście;
(3) Rządowi Królewskiemu;
(4) Prezesowi Sądu Królestwa w zakresie ustroju wymiaru sprawiedliwości oraz postępowania sądowego;
(5) cechowi w zakresie zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz w zakresie przedmiotu działalności cechu określonego jego statutem;
(6) grupie liczącej co najmniej trzech obywateli Królestwa.
2. Wyłożenie projektu ustawodawczego przez podmioty określone w pkt. 5‐6 ust. poprzedzającego następuje w odpowiednim dziale sekcji forum dyskusyjnego „SPRAWY URZĘDOWE”.

Rozdział III. Tryb pracy Parlamentu Królewskiego

Art. 4.

1. Parlament obraduje na forum dyskusyjnym Królestwa w wyodrębnionym dziale, zwanym dalej „salą obrad Parlamentu”.
2. Czynne prawo dostępu do sali obrad Parlamentu przysługuje członkom Parlamentu, członkom Rządu Królewskiego, Prezesowi Sądu Królestwa i Królowi.
3. Bierne prawo dostępu do sali obrad Parlamentu przysługuje każdemu obywatelowi Królestwa.
4. Marszałek Parlamentu na wniosek Premiera Rządu Królewskiego lub Króla nadaje czynne prawo dostępu do sali obrad Parlamentu funkcjonariuszowi publicznemu Królestwa w zakresie określonej debaty lub głowie obcego państwa w celu zapewnienia wystąpienia.

Art. 5.
1. Pracami Parlamentu kieruje Marszałek wybrany przez Parlament z swojego grona.
2. Parlament może wybrać z swego grona Wicemarszałka lub Wicemarszałków.
3. Pierwszy wybór Marszałka i Wicemarszałka lub Wicemarszałków przeprowadza Marszałek Senior wskazany przez Króla.
4. Marszałkiem Seniorem jest lord senator, który najdłużej posiada obywatelstwo Królestwa, a w razie braku lorda senatora senator, który w wyborach uzyskał największą liczbę głosów, a gdyby takich senatorów było dwóch wówczas ten, który posiada obywatelstwo Królestwa dłużej.

Art. 6.
1. W Parlamencie funkcjonują stronnictwa parlamentarne i kluby partyjne.
2. Klub partyjny tworzą parlamentarzyści należący do jednej partii politycznej.
3. Istnieją dwa stronnictwa parlamentarne: zielone i niebieskie.
4. Stronnictwa funkcjonują na podstawie przyjętych przez siebie regulaminów i w zgodzie z przyjętą doktryną polityczną.
5. Akces do stronnictwa parlamentarnego zgłasza każdy parlamentarzysta i każdy klub partyjny.
6. Stronnictwa parlamentarne wybierają ze swego grona przewodniczących.
7. Przewodniczącym klubu partyjnego jest zasiadający w Parlamencie przewodniczący partii lub wyznaczony przez niego członek partii.

Art. 7.
1. Projekt ustawodawczy prawidłowo złożony składa się z:
(1) treści proponowanej ustawy;
(2) szczegółowego uzasadnienia wyjaśniającego skutki wejścia w życie proponowanej ustawy;
(3) jednolitych tekstów wszystkich aktów normatywnych zmienianych przez proponowaną ustawę i uwzględniających zapisy zmieniające.
2. Jeżeli projekt ustawodawczy zakłada dokonanie zmian w systemach informatycznych Królestwa lub jeżeli wykonanie proponowanej ustawy będzie wiązać w skutkach takie zmiany, Marszałek Parlamentu jest obowiązany zwrócić się z wnioskiem do Królewskich Służb Informatycznych o wyrażenie opinii w sprawie wykonalności proponowanej ustawy i czasu potrzebnego na dokonanie stosownych zmian w systemach informatycznych.
3. Debatę nad projektem ustawodawczym, o którym mowa w ust. poprzedzającym wydłuża się o czas oczekiwania na opinię Szefa Królewskich Służb Informatycznych, która powinna być przedłożona Parlamentowi nie później niż w ciągu 7 dni.

Art. 8.
1. Parlament podejmuje ustawy i uchwały w głosowaniu zwykłą większością głosów, chyba że odrębne przepisy wymagają innej większości.
2. Głosowanie przeprowadza się w sali obrad Parlamentu.
3. Głosowanie jest ważne, jeżeli głosy oddała większość parlamentarzystów.

Art. 9.
Szczegółowy wewnętrzny tryb pracy Parlamentu w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą, w tym zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej parlamentarzystów, określa Regulamin uchwalony przez Parlament.

Rozdział IV. Prawa i obowiązki parlamentarzystów

Art. 10.

1. Senatorów nie wiążą instrukcje wyborców.
2. Lordów senatorów nie wiążą instrukcje Króla.
3. Żaden organ federalny lub krajowy nie może podejmować działań o charakterze władczym w celu wymuszenia określonych działań parlamentarzysty.

Art. 11.
1. Za działalność urągającą sprawowanemu mandatowi Parlament może wymierzyć parlamentarzyście karę dyscyplinarną.
2. Karami dyscyplinarnymi są:
(1) upomnienie udzielone przez Marszałka Parlamentu,
(2) nagana udzielona przez Parlament,
(3) potrącenie części wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 2/3 wynagrodzenia przysługującego za całą kadencję,
(4) czasowe pozbawienie czynnego dostępu do sali obrad Parlamentu.

Art. 12.
W celu pociągnięcia parlamentarzysty do odpowiedzialności karnej konieczne jest zawiadomienie Parlamentu przez Prokuratora Generalnego Królestwa, złożone na ręce Marszałka i opublikowane w sali obrad Parlamentu.

Art. 13.
1. Mandat parlamentarny wygasa z chwilą:
(1) zrzeczenia się mandatu,
(2) zrzeczenia się lub utraty obywatelstwa Królestwa,
(3) uprawomocnienia się orzeczenia sądu o skazaniu parlamentarzysty za popełnienie przestępstwa.
2. Wygaśnięcie mandatu parlamentarnego ogłasza Marszałek Parlamentu, podając przyczynę wygaśnięcia.
3. Jeśli do objęcia mandatu parlamentarnego w miejsce parlamentarzysty, którego mandat wygasł, uprawniona jest inna osoba, ogłoszenie o którym mowa w ust. poprzedzającym zawiera, w przypadku wygaśnięcia mandatu senatora, imienne wskazanie tej osoby, a w przypadku wygaśnięcia mandatu lorda senatora, wskazanie Królowi prawa mianowania kolejnego lorda senatora.
4. W razie wygaśnięcia mandatu senatora do objęcia tego mandatu uprawniona jest osoba, która jako kandydat w ostatnich wyborach senatorów zdobyła największą ilość głosów w ramach danej listy wyborczej, a która zarazem mandatu senatora nie uzyskała. Osoba ta uzyskuje mandat poprzez złożenie publicznego oświadczenia. Przepis art. 21 ust. 3 Ustawy Federalnej z dnia ... Ordynacja wyborcza stosuje się odpowiednio.

Art. 14.
1. Parlamentarzysta ma obowiązek udziału w pracach Parlamentu.
2. Każdorazowe nieuczestniczenie w głosowaniu skutkuje potrąceniem wynagrodzenia o 5% jego wartości.
3. Regulamin Parlamentu może określać inne sankcje wobec parlamentarzystów niewywiązujących się z obowiązku określonego w ust. 1.

Rozdział V. Postanowienia szczególne

Art. 15.

1. Parlament skraca swoją kadencję bezwzględną większością głosów.
2. W razie skrócenia kadencji Parlamentu Król zarządza wybory w ciągu 7 dni od ogłoszenia uchwały Parlamentu o skróceniu kadencji.

Art. 16.
Mowy tronowej nie czyni się przedmiotem debaty parlamentarnej.

Art. 17.
W zakresie nieuregulowanym stosuje się Regulamin Parlamentu i utrwalone zwyczaje.
Apeluję o zarządzenie głosowania.

(-) Daniel markiz von Witt
Premier Rządu Jego Królewskiej Mości

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
Posty: 1136
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
Kontakt:

Re: 14/XXV [DEBATA] Projekt UF o Parlamencie Królewskim

Post autor: Pavel Svoboda » 7 kwie 2015, 13:37

Zamykam debatę i otwieram głosowanie. Wyznaczam termin na 14 kwietnia.

USTAWA FEDERALNA
z dnia ... 2015 roku

o Parlamencie Królewskim

Rozdział I. Przepisy ogólne

Art. 1.
1. Parlament Królewski, zwany dalej „Parlamentem” stanowi częściowo demokratyczną reprezentację Narodu.
2. Kadencja Parlamentu trwa 4 miesiące.

Art. 2.
1. W skład Parlamentu wchodzą senatorowie i lordowie senatorowie, zwani łącznie „parlamentarzystami”.
2. Senatorowie są wybierani w równych, tajnych, bezpośrednich i powszechnych wyborach parlamentarnych. Przeprowadzanie wyborów regulują przepisy odrębne.
3. Lordowie senatorowie są wyznaczani przez Króla spośród królów seniorów i arystokratów. Wyznaczenia lordów senatorów dokonuje się w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów senatorów, jeżeli jest to konieczne do ukonstytuowania się Parlamentu Królewskiego, zaś w innych przypadkach - w każdym czasie podczas kadencji.
4. Funkcji senatora i lorda senatora nie łączy się.

Rozdział II. Inicjatywa ustawodawcza

Art. 3.
1. Prawo przedkładania Parlamentowi projektów ustawodawczych przysługuje:
(1) Królowi;
(2) parlamentarzyście;
(3) Rządowi Królewskiemu;
(4) Prezesowi Sądu Królestwa w zakresie ustroju wymiaru sprawiedliwości oraz postępowania sądowego;
(5) cechowi w zakresie zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz w zakresie przedmiotu działalności cechu określonego jego statutem;
(6) grupie liczącej co najmniej trzech obywateli Królestwa.
2. Wyłożenie projektu ustawodawczego przez podmioty określone w pkt. 5‐6 ust. poprzedzającego następuje w odpowiednim dziale sekcji forum dyskusyjnego „SPRAWY URZĘDOWE”.

Rozdział III. Tryb pracy Parlamentu Królewskiego

Art. 4.
1. Parlament obraduje na forum dyskusyjnym Królestwa w wyodrębnionym dziale, zwanym dalej „salą obrad Parlamentu”.
2. Czynne prawo dostępu do sali obrad Parlamentu przysługuje członkom Parlamentu, członkom Rządu Królewskiego, Prezesowi Sądu Królestwa i Królowi.
3. Bierne prawo dostępu do sali obrad Parlamentu przysługuje każdemu obywatelowi Królestwa.
4. Marszałek Parlamentu na wniosek Premiera Rządu Królewskiego lub Króla nadaje czynne prawo dostępu do sali obrad Parlamentu funkcjonariuszowi publicznemu Królestwa w zakresie określonej debaty lub głowie obcego państwa w celu zapewnienia wystąpienia.

Art. 5.
1. Pracami Parlamentu kieruje Marszałek wybrany przez Parlament z swojego grona.
2. Parlament może wybrać z swego grona Wicemarszałka lub Wicemarszałków.
3. Pierwszy wybór Marszałka i Wicemarszałka lub Wicemarszałków przeprowadza Marszałek Senior wskazany przez Króla.
4. Marszałkiem Seniorem jest lord senator, który najdłużej posiada obywatelstwo Królestwa, a w razie braku lorda senatora senator, który w wyborach uzyskał największą liczbę głosów, a gdyby takich senatorów było dwóch wówczas ten, który posiada obywatelstwo Królestwa dłużej.

Art. 6.
1. W Parlamencie funkcjonują stronnictwa parlamentarne i kluby partyjne.
2. Klub partyjny tworzą parlamentarzyści należący do jednej partii politycznej.
3. Istnieją dwa stronnictwa parlamentarne: zielone i niebieskie.
4. Stronnictwa funkcjonują na podstawie przyjętych przez siebie regulaminów i w zgodzie z przyjętą doktryną polityczną.
5. Akces do stronnictwa parlamentarnego zgłasza każdy parlamentarzysta i każdy klub partyjny.
6. Stronnictwa parlamentarne wybierają ze swego grona przewodniczących.
7. Przewodniczącym klubu partyjnego jest zasiadający w Parlamencie przewodniczący partii lub wyznaczony przez niego członek partii.

Art. 7.
1. Projekt ustawodawczy prawidłowo złożony składa się z:
(1) treści proponowanej ustawy;
(2) szczegółowego uzasadnienia wyjaśniającego skutki wejścia w życie proponowanej ustawy;
(3) jednolitych tekstów wszystkich aktów normatywnych zmienianych przez proponowaną ustawę i uwzględniających zapisy zmieniające.
2. Jeżeli projekt ustawodawczy zakłada dokonanie zmian w systemach informatycznych Królestwa lub jeżeli wykonanie proponowanej ustawy będzie wiązać w skutkach takie zmiany, Marszałek Parlamentu jest obowiązany zwrócić się z wnioskiem do Królewskich Służb Informatycznych o wyrażenie opinii w sprawie wykonalności proponowanej ustawy i czasu potrzebnego na dokonanie stosownych zmian w systemach informatycznych.
3. Debatę nad projektem ustawodawczym, o którym mowa w ust. poprzedzającym wydłuża się o czas oczekiwania na opinię Szefa Królewskich Służb Informatycznych, która powinna być przedłożona Parlamentowi nie później niż w ciągu 7 dni.

Art. 8.
1. Parlament podejmuje ustawy i uchwały w głosowaniu zwykłą większością głosów, chyba że odrębne przepisy wymagają innej większości.
2. Głosowanie przeprowadza się w sali obrad Parlamentu.
3. Głosowanie jest ważne, jeżeli głosy oddała większość parlamentarzystów.

Art. 9.
Szczegółowy wewnętrzny tryb pracy Parlamentu w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą, w tym zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej parlamentarzystów, określa Regulamin uchwalony przez Parlament.

Rozdział IV. Prawa i obowiązki parlamentarzystów

Art. 10.
1. Senatorów nie wiążą instrukcje wyborców.
2. Lordów senatorów nie wiążą instrukcje Króla.
3. Żaden organ federalny lub krajowy nie może podejmować działań o charakterze władczym w celu wymuszenia określonych działań parlamentarzysty.

Art. 11.
1. Za działalność urągającą sprawowanemu mandatowi Parlament może wymierzyć parlamentarzyście karę dyscyplinarną.
2. Karami dyscyplinarnymi są:
(1) upomnienie udzielone przez Marszałka Parlamentu,
(2) nagana udzielona przez Parlament,
(3) potrącenie części wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 2/3 wynagrodzenia przysługującego za całą kadencję,
(4) czasowe pozbawienie czynnego dostępu do sali obrad Parlamentu.

Art. 12.
W celu pociągnięcia parlamentarzysty do odpowiedzialności karnej konieczne jest zawiadomienie Parlamentu przez Prokuratora Generalnego Królestwa, złożone na ręce Marszałka i opublikowane w sali obrad Parlamentu.

Art. 13.
1. Mandat parlamentarny wygasa z chwilą:
(1) zrzeczenia się mandatu,
(2) zrzeczenia się lub utraty obywatelstwa Królestwa,
(3) uprawomocnienia się orzeczenia sądu o skazaniu parlamentarzysty za popełnienie przestępstwa.
2. Wygaśnięcie mandatu parlamentarnego ogłasza Marszałek Parlamentu, podając przyczynę wygaśnięcia.
3. Jeśli do objęcia mandatu parlamentarnego w miejsce parlamentarzysty, którego mandat wygasł, uprawniona jest inna osoba, ogłoszenie o którym mowa w ust. poprzedzającym zawiera, w przypadku wygaśnięcia mandatu senatora, imienne wskazanie tej osoby, a w przypadku wygaśnięcia mandatu lorda senatora, wskazanie Królowi prawa mianowania kolejnego lorda senatora.
4. W razie wygaśnięcia mandatu senatora do objęcia tego mandatu uprawniona jest osoba, która jako kandydat w ostatnich wyborach senatorów zdobyła największą ilość głosów w ramach danej listy wyborczej, a która zarazem mandatu senatora nie uzyskała. Osoba ta uzyskuje mandat poprzez złożenie publicznego oświadczenia. Przepis art. 21 ust. 3 Ustawy Federalnej z dnia ... Ordynacja wyborcza stosuje się odpowiednio.

Art. 14.
1. Parlamentarzysta ma obowiązek udziału w pracach Parlamentu.
2. Każdorazowe nieuczestniczenie w głosowaniu skutkuje potrąceniem wynagrodzenia o 5% jego wartości.
3. Regulamin Parlamentu może określać inne sankcje wobec parlamentarzystów niewywiązujących się z obowiązku określonego w ust. 1.

Rozdział V. Postanowienia szczególne

Art. 15.
1. Parlament skraca swoją kadencję bezwzględną większością głosów.
2. W razie skrócenia kadencji Parlamentu Król zarządza wybory w ciągu 7 dni od ogłoszenia uchwały Parlamentu o skróceniu kadencji.

Art. 16.
Mowy tronowej nie czyni się przedmiotem debaty parlamentarnej.

Art. 17.
W zakresie nieuregulowanym stosuje się Regulamin Parlamentu i utrwalone zwyczaje.
FORMULARZ GŁOSOWANIA
król senior Pavel Svoboda -
arcyksiążę Jacques de Brolle -
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Awatar użytkownika
Edward II
Posty: 1719
Rejestracja: 7 sie 2010, 22:59
Numer GG: 8606140
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre
Kontakt:

Re: 14/XXV [GŁOSOWANIE DO 14.4] Projekt UF o Parlamencie Kr.

Post autor: Edward II » 13 kwie 2015, 15:11

FORMULARZ GŁOSOWANIA
król senior Pavel Svoboda -
arcyksiążę Jacques de Brolle - ZA

  • (-) Jacques de Brolle

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
Posty: 1136
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
Kontakt:

Re: 14/XXV [GŁOSOWANIE DO 14.4] Projekt UF o Parlamencie Kr.

Post autor: Pavel Svoboda » 14 kwie 2015, 17:01

FORMULARZ GŁOSOWANIA
król senior Pavel Svoboda - ZA
arcyksiążę Jacques de Brolle - ZA
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
Posty: 1136
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
Kontakt:

Re: 14/XXV [GŁOSOWANIE DO 14.4] Projekt UF o Parlamencie Kr.

Post autor: Pavel Svoboda » 14 kwie 2015, 17:01

Zamykam głosowanie. Izba przyjęła projekt.
(-) Pavel Svoboda, r.s.

Zablokowany

Wróć do „Archiwum Izby Poselskiej XXV kadencji”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości