DK — o Rządzie Królewskim

Awatar użytkownika
Karolina Aleksandra
król-senior
Posty: 1891
Rejestracja: 25 wrz 2012, 20:23
NIM: 430209
Herb: k14
Lokalizacja: Ekorre
Kontakt:

DK — o Rządzie Królewskim

Post autor: Karolina Aleksandra »

DEKRET KRÓLEWSKI
o Rządzie Królewskim
z dnia 27 listopada 2017 roku
Art. 1.
1. Rząd jest organem sprawującym federalną władzę wykonawczą.
2. Rząd składa się z Premiera, ministrów i wiceministrów powoływanych przez niego w drodze rozporządzenia.

Art. 2.
1. Premiera wybiera się na czteromiesięczną kadencję w powszechnych, bezpośrednich i tajnych wyborach.
2. Premier może zostać odwołany z urzędu w głosowaniu powszechnym.
3. Zrzeczenie się urzędu lub odwołanie z urzędu jest równoznaczne z odwołaniem całego Rządu.

Art. 3.
1. Premier kieruje pracami Rządu, w szczególności koordynuje współpracę między ministrami i sprawuje bezpośredni nadzór nad ich działalnością.
2. W ramach kierowania pracami Rządu Premier ustala w szczególności priorytety Rządu oraz szczegółowy plan jego prac.
3. W ramach nadzoru nad działalnością ministrów Premier może w szczególności uchylić wydawane przez nich akty urzędowe.
4. Premier może powołać wicepremiera spośród ministrów.
5. Premier powołuje i odwołuje wiceministrów z własnej inicjatywy bądź na wniosek ministra.

Art. 4.
1. Premier jest obsługiwany przez Kancelarię Premiera.
2. Ministrowie są obsługiwani przez ministerstwa odpowiadające swym nazwom oficjalnym nazwom ministrów.
3. Strukturę organizacyjną ministerstw mogą określać ministrowie w drodze zarządzeń.
4. Premier i ministrowie mogą powoływać i odwoływać funkcjonariuszy w obsługujących ich instytucjach administracji rządowej.

Art. 5.

Król stwierdza opróżnienie urzędu Premiera i niezwłocznie zarządza nowe wybory, w przypadku:
(1) ustania jego obywatelstwa;
(2) jego nieuzasadnionej i trwającej co najmniej czternaście dni absencji.
(3) złożonej publicznie lub na ręce Króla rezygnacji.

Art. 6.
1. Minister może kierować jednym lub większą liczbą działów administracji federalnej.
2. Minister kierujący działem administracji federalnej jest właściwy w sprawach z zakresu administracji federalnej określonych w ustawie, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w odrębnych przepisach do kompetencji innego organu.
3. W skład Rządu mogą wchodzić ministrowie nie kierujący żadnym działem administracji federalnej, przy czym nie mogą oni stanowić większości członków Rządu.
4. Działy administracji federalnej powierza ministrom Premier. Powołując wiceministrów Premier może ograniczyć zakres ich działalności do wybranych działów administracji federalnych będących w ramach ministerstwa do którego ich powołuje.

Art. 7.
1. Działem administracji federalnej jest zakres spraw powiązanych merytorycznie, należących do właściwości organów federalnych.
2. Tworzy się następujące działy administracji federalnej:
(1) administracja;
(2) promocja;
(3) kultura;
(4) sprawiedliwość;
(5) sprawy wewnętrzne;
(6) sprawy zagraniczne.

Art. 8.
1. Dział administracja obejmuje sprawy administracji, w tym organizacji urzędów administracji publicznej, procedur administracyjnych oraz nadzoru i organizacji działalności federalnych instytucji publicznych, podziału administracyjnego, kartografii oraz zarządzania miejscami publicznymi.
2. Dział promocja obejmuje sprawy związane z wdrażaniem i realizowaniem strategii promocji i podejmowania różnych działań marketingowych oddziałujących na potencjalnych mieszkańców Królestwa, a także sprawy związane z kreowaniem pozytywnego wizerunku Królestwa w Mikroświecie, w sieci i poza nią oraz prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie działalności organów władzy Królestwa.
3. Dział kultura obejmuje sprawy związane z prowadzeniem polityki aktywizującej obywateli, w tym w zakresie kultury i sportu, ochroną i utrzymaniem dziedzictwa narodowego sprawy edukacji elementarnej i szkolnictwa wyższego oraz wspieranie inicjatyw obywatelskich w wyżej określonych sprawach
4. Dział sprawiedliwość obejmuje sprawy związane z ochroną porządku prawnego, w tym sprawy związane z działalnością prokuratury, adwokatury i innych instytucji pomocy prawnej, a także sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych.
5. Dział sprawy wewnętrzne obejmuje sprawy związane z funkcjonowaniem gospodarki i finansów publicznych Królestwa, sprawy związane z ewidencją i obsługą obywateli oraz swobodami obywatelskimi, , a także sprawy związane z zapewnianiem i ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sprawy związane z ochroną granic Królestwa, jeżeli zadań w tym zakresie nie wykonują siły zbrojne.
6. Dział sprawy zagraniczne obejmuje sprawy związane z reprezentowaniem interesów Królestwa wobec innych państw wirtualnych, w tym sprawy związane z tworzeniem, działalnością i znoszeniem przedstawicielstw dyplomatycznych Królestwa oraz przyjmowaniem przedstawicielstw państw obcych.

Art. 9.
1. Minister kierujący określonym działem administracji federalnej w ramach swojej właściwości:
(1) odpowiada za należyte funkcjonowanie podległych organów federalnych;
(2) jest przełożonym funkcjonariuszy zatrudnionych w ministerstwie i podległych organach federalnych;
(3) współpracuje z organami prowincji;
(4) wykonuje inne kompetencje i obowiązki przewidziane prawem.
2. Rozporządzenie federalne wydane przez Premiera może uszczegółowić zadania i kompetencje poszczególnych członków Rządu.

Art. 10.
1. Rząd pracuje w wyodrębnionej części forum dyskusyjnego Królestwa, zwanej dalej „forum Rządu”.
2. Forum Rządu składa się z niejawnej części sali obrad Rządu, jawnego działu przeznaczonego na informacje oraz wnioski i archiwów powyższych dwóch działów.
3. Forum Rządu może być rozszerzane o część jawną zgodnie z zarządzeniem Premiera.
4. Czynny i bierny dostęp do niejawnego forum Rządu posiada Król, Premier Rządu Królewskiego oraz członkowie Rządu.
5. Zawartość działu niejawnego Rządu Królewskiego podlega archiwizacji po zakończeniu kadencji danego Rządu, a przed przekazaniem dostępów nowo wybranemu Premierowi. Dostęp do archiwum działu niejawnego Rządu przysługuje wyłącznie Królowi.
6. Król może zadecydować o pozostawieniu bądź przywróceniu wątku lub wątków w dziale niejawnym Rządu w sytuacji:
(1) Wyboru tego samego Premiera na kolejną kadencję;
(2) Wyboru Premiera reprezentującego tę samą partię polityczna co ówczesny Premier – za zgodą ustępującego Premiera;
(3) Chęci kontynuacji jakiegoś projektu ustępującego Rządu – za zgodą ustępującego Premiera;
(4) Chęci kontynuacji jakiegoś projektu z przeszłości przez osobę będącą ówcześnie Premierem lub Ministrem przedstawiający dany projekt;
6. Premier Rządu Królewskiego wskazuje zarządzeniem konkretne działy na Forum Królestwa pełniące role wskazane w ust. 2.

Art. 11.
1. Traci moc dekret królewski o Rządzie Królewskim z dnia 4 kwietnia 2016 roku.
2. Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Karolina Aleksandra
Zablokowany

Wróć do „Ustawy i dekrety”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości