UK — Reforma Sądu Królestwa

Akty prawne o statusie archiwalnym.
Awatar użytkownika
Edward II
Posty: 1730
Rejestracja: 7 sie 2010, 22:59
Numer GG: 8606140
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre
Kontakt:

UK — Reforma Sądu Królestwa

Post autor: Edward II » 14 sty 2017, 18:42

USTAWA KONSTYTUCYJNA
z dnia 14 stycznia 2017 roku

o reformie Sądu Królestwa

My, Edward II, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

na wniosek Lordów zgromadzonych w Parlamencie Królewskim, ogłaszamy, co następuje:
 • Art. 1. W Karcie Konstytucyjnej z dnia 9 lutego 2016 r. art. 11 otrzymuje następujące brzmienie:

  Art. 11. [Sąd Królestwa]
  1. Wymiar sprawiedliwości w Królestwie Dreamlandu sprawuje Sąd Królestwa w imieniu Króla.
  2. Sąd Królestwa orzeka na podstawie prawa, a w razie konieczności także na podstawie utrwalonych zwyczajów oraz zasad słuszności.
  3. Każdy ma prawo wnieść swoją sprawę przed Sąd Królestwa. Każdy ma ponadto prawo odwołać się od wydanego w jego sprawie wyroku i uzyskać ponowne rozpatrzenie sprawy.
  4. Sąd Królestwa stanowią sędziowie i sędziowie pokoju. Sędziów mianuje Król za zgodą Parlamentu Królewskiego na czteromiesięczną kadencję. Sędziów pokoju powołuje i odwołuje Król na wniosek Parlamentu Królewskiego. Nowo mianowany (powołany) sędzia (sędzia pokoju) obowiązany jest złożyć przysięgę na wierność Królestwu i prawu.
  5. Sędziowie są nieusuwalni przed upływem kadencji, chyba że wskutek niezłożenia przysięgi, utraty obywatelstwa, bycia skazanym prawomocnym wyrokiem sądowym lub wstąpienia do partii politycznej. Sędziowie i sędziowie pokoju przy wykonywaniu swoich funkcji podlegają tylko Karcie Konstytucyjnej. Sędziowie nie mogą być członkami partii politycznych.
  6. Sądem Królestwa kieruje Prezes Sądu Królestwa, mianowany spośród sędziów i sędziów pokoju przez Króla za zgodą Parlamentu Królewskiego na czteromiesięczną kadencję. Prezes może być odwołany przez Króla przed upływem kadencji, za zgodą albo na wniosek Parlamentu Królewskiego. Prezes opróżnia swój urząd, gdy przestał być sędzią albo sędzią pokoju.
  7. Ustawa określi:
  1) tryb postępowania przed Sądem Królestwa;
  2) ustrój Sądu Królestwa i jego wewnętrzną organizację;
  3) warunki bycia mianowanym na urząd sędziego;
  4) tryb opróżnienia urzędu sędziego przed upływem kadencji.".
  Art. 2. W dekrecie królewskim z dnia 3 maja 2015 r. o sądownictwie wprowadza się następujące zmiany:
  1) uchyla się art. 3a;
  2) w art. 6:
  a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Wielka Izba rozstrzyga wszelkie sprawy, które nie należą do właściwości Izby Generalnej i Izby Apelacyjnej Sądu Królestwa ani innych organów administracji publicznej.”,
  b) uchyla się ust. 3;
  3) w art. 9 uchyla się ust. 1.
  Art. 3. Zachowują swoje urzędy sprawujący je w dniu wejścia w życie ustawy Prezes Sądu Królestwa, sędziowie i sędziowie pokoju. Kadencje Prezesa Sądu Królestwa i sędziów liczą się od dnia objęcia przez nich urzędów zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami.

  Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 • (—) Edward II, r.
TEKSTY JEDNOLITE ZMIENIANYCH AKTÓW
KARTA KONSTYTUCYJNA
z dnia 9 lutego 2016 roku
[t.j. z dnia 14 stycznia 2017 roku]

Art. 1. [Naczelne zasady ustroju]
1. Królestwo Dreamlandu jest federalnym państwem prawa.
2. Suwerenem i źródłem władzy w Królestwie Dreamlandu jest Naród.
3. Gwarantem ciągłości władzy jest Król.

Art. 2. [Ustrój terytorialny]
1. Terytorium Królestwa Dreamlandu podlega władzy Króla.
2. Terytorium Królestwa Dreamlandu składa się z Domeny Królewskiej i wyodrębnionych z niej baliwatów.
3. Władzę nad baliwatem sprawuje wasal Króla.
4. Na terytorium baliwatu może obowiązywać prawo krajowe.
5. W uznaniu zasług dla Królestwa Król lub podległy mu wasal ma prawo nadać szlachcicowi lenno.
6. Zasady organizacji, przekazania władzy i funkcjonowania baliwatów i lenn szlacheckich określa ustawa.

Art. 3. [Wolności]
1. Wszyscy ludzie są wolni.
2. Królestwo Dreamlandu zapewnia wolność dobrowolnych zrzeszeń.
3. Partie polityczne zrzeszają obywateli Królestwa Dreamlandu w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa.
4. Zabrania się tworzenia i działalności dowolnych zrzeszeń, również tajnych, których cele programowe lub działalność zmierzają do pogwałcenia suwerenności i integralności terytorialnej Królestwa, bezprawnego zagarnięcia władzy państwowej, propagowania przemocy, dyskryminacji, nawoływania do nienawiści, dokonania zamachu na prawa i wolności człowieka.
5. Królestwo Dreamlandu zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu, wolność wypowiedzi oraz wolność religii.

Art. 4. [Prawa i obowiązki człowieka i obywatela]
1. Wszyscy są wobec prawa równi.
2. Obywatelstwo Królestwa Dreamlandu nabywa się i traci zgodnie z przepisami ustawy.
3. Obywatel Królestwa Dreamlandu ma prawo udziału w referendum oraz czynne i bierne prawa wyborcze.
4. Każdy znajdujący się pod władzą Królestwa Dreamlandu korzysta z wolności i praw zapewnionych w Karcie. Wyjątki od tej zasady w stosunku do obywtateli z większą liczbą obywatelstw i cudzoziemców określa ustawa.
5. Obowiązkiem obywatela jest wierność Królestwu Dreamlandu i troska o dobro wspólne.
6. Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Królestwa Dreamlandu.

Art. 5. [Ograniczenie wolności i praw]
1. Ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw jest dopuszczalne na podstawie ustawy lub prawa krajowego i w trybie nimi określonymi, jeżeli jest to konieczne dla ochrony porządku konstytucyjnego.
2. Pozbawienie wolności lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie.
3. Królestwo Dreamlandu chroni własność. Wywłaszczenie jest możliwe tylko na zasadach i w trybie określonym w ustawie oraz za sprawiedliwym i uprzednim odszkodowaniem.

Art. 6. [Źródła prawa]
1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa są: Karta Konstytucyjna, ustawy i dekrety królewskie, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia. Na terytorium baliwatu źródłem powszechnie obowiązującego prawa jest ponadto prawo krajowe.
2. Karta Konstytucyjna ma najwyższą moc prawną. Inne akty normatywne muszą być z nią zgodne.
3. Dekrety królewskie mają moc ustawy i mogą regulować kwestie, dla których Karta Konstytucyjna zastrzega formę ustawy.
4. Wszystkie akty normatywne wymagają dla swojego wejścia w życie uprzedniego ogłoszenia.

Art. 7. [Referendum]
1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla Królestwa może być przeprowadzone referenudm ogólnokrajowe.
2. Referendum ogólnokrajowe zarządza się z inicjatywy grupy obywateli Królestwa, Parlamentu Królewskiego lub Króla.
3. Referendum ogólnokrajowe zarządza Król.
4. Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa ustawa.

Art. 8. [Król]
1. Głową państwa jest Król.
2. Król czuwa nad przestrzeganiem Karty Konstytucyjnej, stoi na straży suwerenności, bezpieczeństwa i integralności terytorialnej Królestwa Dreamlandu.
3. Król sprawuje władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w zakresie zgodnym z Kartą Konstytucyjną i ustawami.
4. Król prowadzi politykę zagraniczną razem z Premierem Rządu Królewskiego i właściwym ministrem.
5. Król ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe.
6. Korona Królestwa przechodzi na następców w trybie określonym dekretem królewskim.
7. Jeżeli Król nie może przejściowo piastować funkcji, ustanawia Regenta, który tymczasowo wypełnia obowiązki królewskie, nie dłużej jednak aniżeli przez 90 dni.

Art. 9. [Parlament Królewski]
1. Parlament Królewski sprawuje władzę ustawdawczą.
2. Członkiem Parlamentu Królewskiego może być obywatel Królestwa Dreamlandu.
3. Obradom Parlamentu Królewskiego przewodniczy Marszałek Parlamentu Królewskiego.
4. Parlament Królewski uchwala ustawy zwykłą większością głosów. Uchwaloną ustawę Marszałek Parlamentu Królewskiego przedkłada Królowi. Król zatwierdza i ogłasza przedłożoną ustawę albo zwraca ją Marszałkowi. Przed zatwierdzeniem i ogłoszeniem ustawy Król może zażądać od Sądu Królestwa, aby orzekł co do jej zgodności z Kartą Konstytucyjną. Jeżeli Sąd orzekł, że ustawa jest z Kartą zgodna, Król zatwierdza i ogłasza ją, a w przeciwnym razie odmawia jej zatwierdzenia. Jeżeli Król zwrócił ustawę Marszałkowi albo nie zatwierdził jej ani nie zażądał orzeczenia o jej zgodności z Kartą Konstytucyjną w ciągu 14 dni od dnia, gdy mu ją przedłożono, Parlament Królewski uchwala ustawę ponownie, większością dwóch trzecich głosów. Ustawę ponownie uchwaloną ogłasza Marszałek.
5. Ustawa uchwalona przez Parlament Królewski nie może zmieniać dekretu królewskiego, o którym mowa w art. 8 ust. 6.
6. Premier Rządu Królewskiego i ministrowie mają obowiązek udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania członków Parlamentu Królewskiego.
7. Zasady ustanawiania, organizację, wybór Marszałka Parlamentu Królewskiego, prawa i obowiązki członków Parlamentu Królewskiego, zasady działania i procedurę ustawodawczą określa ustawa.
8. Jeżeli ustanowienie Parlamentu Królewskiego w trybie przewidzianym ustawą nie jest możliwe jego kompetencje przejmuje Król. Przejęcie kompetencji Parlamentu Królewskiego przez Króla na określa ustawa.

Art. 10. [Rząd Królewski]
1. Rząd Królewski prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Królestwa Dreamlandu.
2. Rząd Królewski realizuje sprawy polityki Królestwa Dreamlandu niezastrzeżonej dla innych organów władzy państwowej.
3. Rząd Królewski składa się z Premiera oraz powoływanych i odwoływanych przez niego ministrów.
4. Premier jest wybierany na okres czteromiesięcznej kadencji w tajnych i bezpośrednich wyborach.
5. Wybory na urząd Premiera zarządza Król.
6. Kandydatów na Premiera mają prawo zgłaszać partie polityczne i obywatele. Jeżeli w przewidzianym terminie nie zostanie zgłoszony żaden kandydat, zgłoszenia kandydata dokonuje Król.
7. Parlament Królewski może uchwalić wotum nieufności wobec ministra większością 3/5 głosów na wniosek Króla lub członka Parlamentu Królewskiego.
8. Nie można uchwalić wotum nieufności wobec Premiera.
9. Premier niezwłocznie odwołuje ministra wobec którego uchwalono wotum nieufności.

Art. 11. [Sąd Królestwa]
1. Wymiar sprawiedliwości w Królestwie Dreamlandu sprawuje Sąd Królestwa w imieniu Króla.
2. Sąd Królestwa orzeka na podstawie prawa, a w razie konieczności także na podstawie utrwalonych zwyczajów oraz zasad słuszności.
3. Każdy ma prawo wnieść swoją sprawę przed Sąd Królestwa. Każdy ma ponadto prawo odwołać się od wydanego w jego sprawie wyroku i uzyskać ponowne rozpatrzenie sprawy.
4. Sąd Królestwa stanowią sędziowie i sędziowie pokoju. Sędziów mianuje Król za zgodą Parlamentu Królewskiego na czteromiesięczną kadencję. Sędziów pokoju powołuje i odwołuje Król na wniosek Parlamentu Królewskiego. Nowo mianowany (powołany) sędzia (sędzia pokoju) obowiązany jest złożyć przysięgę na wierność Królestwu i prawu.
5. Sędziowie są nieusuwalni przed upływem kadencji, chyba że wskutek niezłożenia przysięgi, utraty obywatelstwa, bycia skazanym prawomocnym wyrokiem sądowym lub wstąpienia do partii politycznej. Sędziowie i sędziowie pokoju przy wykonywaniu swoich funkcji podlegają tylko Karcie Konstytucyjnej. Sędziowie nie mogą być członkami partii politycznych.
6. Sądem Królestwa kieruje Prezes Sądu Królestwa, mianowany spośród sędziów i sędziów pokoju przez Króla za zgodą Parlamentu Królewskiego na czteromiesięczną kadencję. Prezes może być odwołany przez Króla przed upływem kadencji, za zgodą albo na wniosek Parlamentu Królewskiego. Prezes opróżnia swój urząd, gdy przestał być sędzią albo sędzią pokoju.
7. Ustawa określi:
1) tryb postępowania przed Sądem Królestwa;
2) ustrój Sądu Królestwa i jego wewnętrzną organizację;
3) warunki bycia mianowanym na urząd sędziego;
4) tryb opróżnienia urzędu sędziego przed upływem kadencji.
Art. 12. [Odpowiedzialność karna i konstytucyjna władz]
1. Za naruszenie Karty Konstytucyjnej lub ustaw albo popełnienie przestępstwa członek Parlamentu Królewskiego, Premier Rządu Królewskiego lub minister odpowiada przed Sądem Królestwa z oskarżenia grupy obywateli.
2. Nie można pociągnąć do odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej sędziego podczas sprawowania jego mandatu.
3. Za naruszenie Karty lub ustaw albo popełnienie przestępstwa Król odpowiada przed Sądem Królestwa z oskarżenia Parlamentu Królewskiego. Z chwilą oskarżenia prerogatywy królewskie wykonuje powołany przez Parlament Królewski Regent.
4. Z chwilą uprawmocnienia się wyroku skazującego osoby wymienionej w ust. 1 lub 3 następuje zwolnienie skazanego z piastowanej funkcji oraz wybór następcy zgodnie z Kartą Konstytucyjną i ustawami.

Art. 13. [Zmiana Karty Konstytucyjnej]
1. Zmian w Karcie Konstytucyjnej można dokonać w drodze referendum ogólnokrajowego lub ustawy konstytucyjnej podjętej większością 3/5 głosów przy kworum, którego wielkość określa ustawa o Parlamencie Królewskim.
2. Karty Konstytucyjnej nie może zmienić Król wykonujący kompetencje Parlamentu Królewskiego.

[list](-) Edward II, r. [/list]
DEKRET KRÓLEWSKI
z dnia 3 maja 2015 roku
[t.j. z dnia 14 stycznia 2017 roku]

o sądownictwie

My, Marcin Mikołaj, Król Dreamlandu i Elderlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii oraz Amwelandii, Luskanii i Croranu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw i Triumwiratu Erboki, etc.

uznając za konieczne wprowadzenie zmian dotyczących funkcjonowania sądownictwa Królestwa Dreamlandu

stanowimy, co następuje :

Rozdział I
Przepisy wstępne

Art. 1.

1. Dekret określa ustrój sądownictwa Królestwa, w tym ustrój i organizację Sądu Królestwa zwanego dalej „Sądem” obowiązki i prawa sędziów oraz sędziów pokoju, a także obowiązki innych podmiotów wobec sądów.
2. Zasady sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez Sąd w ramach jurysdykcji przysługujących innym państwom określają stosowne traktaty międzynarodowe.

Art. 2.
1. Każdy podmiot może występować o ochronę swoich praw przed sąd.
2. Każdy obywatel może występować również o ochronę interesu publicznego; nie dotyczy to postępowania w sprawach karnych.
3. Podmiotem w rozumieniu niniejszej ustawy jest:
(1) osoba fizyczna;
(2) osoba prawna, w tym Skarb Królestwa lub baliwat;
(3) federalny lub krajowy organ władzy publicznej, nieposiadający odrębnej od Skarbu Królestwa albo właściwego baliwatu osobowości prawnej, jeżeli sprawa dotyczy bezpośrednio działalności tego organu;
(4) inna jednostka organizacyjna, jeżeli sąd uzna w konkretnej sprawie, że jest to konieczne dla zachowania należytego wymiaru sprawiedliwości.
4. Ilekroć w niniejszym dekrecie jest mowa o żądaniu, oznacza to każdy rodzaj oświadczenia mającego na celu wszczęcie postępowania sądowego lub jego części, stosownie do danego rodzaju postępowania.

Art. 3.
1. Każdy obowiązany jest udzielać sądowi pomocy w zakresie określonym przez sąd, Prezesa Sądu Królestwa lub sędziego przewodniczącego; w szczególności każdy ma obowiązek stanąć przed sądem jako świadek i złożyć zeznania, okazać żądane dokumenty lub inne przedmioty.
2. Każdy obowiązany jest podporządkować się prawomocnemu orzeczeniu sądu, a także orzeczeniu nieprawomocnemu, jeżeli sąd nadał mu rygor natychmiastowej wykonalności.
3. Organy władzy publicznej obowiązane są zapewnić wykonalność orzeczeń sądowych w zakresie wynikającym z zakresu ich właściwości, a w szerszym zakresie jeżeli tak stanowi wykonalne orzeczenie.

Art. 3a.
(uchylony)

Art. 4.
1. Prezes Sądu Królestwa czuwa nad przestrzeganiem sędziowskiej niezawisłości oraz niezależności sądu.
2. Prezes Sądu Królestwa reprezentuje Sąd Królestwa, sędziów oraz sędziów pokoju wobec innych podmiotów.
3. Prezes Sądu Królestwa sprawuje ogólne kierownictwo nad sądem, jego izbami i odpowiada za należyte jego funkcjonowanie w zakresie, w jakim nie narusza to sędziowskiej niezawisłości.
4. (Skreślony)
5. (Skreślony)
6. Podczas trwającej co najmniej 7 dni nieobecności Prezesa Sądu Królestwa na forum dyskusyjnym Królestwa, w trakcie której konieczne jest podjęcie przez niego działania w Sądzie Królestwa, sędzia najstarszy stażem, a jeśli brak sędziów wówczas Król, ogłasza o przejęciu jego obowiązków do czasu powrotu Prezesa Sądu Królestwa i podejmuje działanie, do którego zobowiązany był Prezes Sądu Królestwa.

Rozdział II
Sąd Królestwa

Art. 5.

1. Sąd Królestwa jest najwyższym organem sądowniczym Królestwa Dreamlandu składającym się z Króla, sędziów oraz sędziów pokoju.
2. Sąd Królestwa orzeka w izbach. Izba Generalna jest właściwa dla spraw rozstrzyganych w pierwszej instancji; Izba Apelacyjna jest właściwa do rozpatrywania spraw w drugiej instancji; Izba Wielka jest właściwa do rozstrzygania spraw wyłącznie zastrzeżonych dla Sądu Królestwa.
3. Sąd Królestwa podlega wpisowi do ewidencji podmiotów.
4. Sąd Królestwa urzęduje w Pałacu Sprawiedliwości w Królewskim Mieście Dreamopolis.

Art. 6.
1. Wielka Izba Sądu Królestwa, zwana dalej Wielką Izbą składa się z sędziów Sądu Królestwa.
2. Wielka Izba rozstrzyga wszelkie sprawy, które nie należą do właściwości Izby Generalnej i Izby Apelacyjnej Sądu Królestwa ani innych organów administracji publicznej.
3. (uchylony)

Art. 7.
(Skreślony)

Rozdział III
Sędziowie i sędziowie pokoju

Art. 8.

1. Sędziów mianuje Król spośród obywateli Królestwa, którzy otrzymali certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zakresie prawa. Certyfikat wystawia minister właściwy do spraw sprawiedliwości po przeszkoleniu i przeprowadzeniu egzaminu dla kandydata. Warunki i zasady prowadzenia szkolenia, egzaminowania i wydawania certyfikatu określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw sprawiedliwości.
2. Sędzia zobowiązany jest do złożenia przysięgi, w której daje rękojmię swojej bezstronności o poniższej treści :
„Ślubuję uroczyście jako Sędzia Sądu Królestwa służyć wiernie Królestwu stojąc na straży Konstytucji, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać bezstronnie według prawa i mego sumienia, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości.”
3. Przysięgę należy złożyć w terminie 7 dni od mianowania na urząd.

Art. 9.
1. (uchylony)
2. Do sędziego pokoju stosuje się odpowiednio przepisy art. 8 ust. 2 i 3.

Art. 10.
(Skreślony)

Art. 11.
1. Sędziowie, sędziowie pokoju określeni w niniejszym rozdziale tracą urząd w wypadku niezłożenia przysięgi, objęcia funkcji przewodniczącego ugrupowania politycznego, zrzeczenia się mandatu, utraty obywatelstwa, skazania prawomocnym wyrokiem oraz wykreślenia z rejestru mieszkańców Królestwa Dreamlandu.
2. O pozbawieniu sędziego, sędziego pokoju urzędu ogłasza Król lub Prezes Sądu Królestwa jeżeli został powołany.

Rozdział IV
Postępowanie sądowe w ogólności

Art. 12.

1. Postępowanie sądowe wszczyna się na wniosek lub z urzędu o ile przepis szczególny tak stanowi.
2. W sprawach ściganych z oskarżenia publicznego wszczęcie sprawy może nastąpić jedynie na wniosek uprawnionego organu, chyba, że ustawa stanowi inaczej.
3. Procedurę pytania prawnego, badania zgodności aktu normatywnego z aktem wyższego rzędu wszczyna wniosek Króla, Marszałka Parlamentu tylko w czasie gdy projekt znajduje się w Parlamencie, Premiera Rządu Królewskiego tylko co do projektów znajdujących się w Parlamencie, sądu rozstrzygającego konkretną sprawę lub grupy co najmniej 5 obywateli.

Art. 13.
1. Poprawnie złożony wniosek powinien zawierać:
a) oznaczenie wnioskodawcy;
b) oznaczenie strony przeciwnej;
c) określenie stanu faktycznego;
d) wnioskowane rozstrzygnięcie;
e) potwierdzenia wniesienia opłaty sądowej o ile jest wymagana lub wniosku o zwolnienie z opłaty.
2. Szczegółowy formularz wniosku o wszczęcie postępowania zawierający inne niż określone w ustępie poprzedzającym pozycje może zostać określony przez Króla lub Prezesa Sądu Królestwa, ze względu na szczególny rodzaj postępowania, do którego dany wniosek ma zastosowanie.
3. Braki formalne wniosku powinny być uzupełnione w terminie oznaczonym, nie krótszym niż 3 dni.
4. W razie uzupełnienia braków formalnych w terminie, pismo wywołuje skutki od dnia jego wniesienia.

Art. 14.
1. Król, Prezes Sadu Królestwa lub sędzia delegowany nadaje bieg wnioskowi jeżeli został poprawnie wniesiony, braki formalne zostały uzupełnione, a sprawa należy do właściwości izb Sądu Królestwa.
2. Nadając wnioskowi bieg wyznacza się skład rozpoznający.
3. Wniosek należy zwrócić jeżeli:
a) postępowanie w danej sprawie się toczy lub zostało prawomocnie zamknięte;
b) brak przesłanek do nadania biegu wnioskowi;
c) nie uzupełniono w przepisanym terminie braków formalnych;
d) sprawa nie należy do właściwości żadnej izby Sądu Królestwa.
4. Wniesioną opłatę sądową należy zwrócić na konto wnioskodawcy w terminie 7 dni od chwili zwrócenia wniosku.

Art. 15.
1. Sąd w I instancji orzeka jednoosobowo, chyba, że ustawa stanowi inaczej.
2. Jeżeli charakter sprawy wymaga większego rozeznania Król lub Prezes Sądu Królestwa może wyznaczyć do rozpoznania sprawy skład powiększony.
3. Sąd w II instancji orzeka jednoosobowo, chyba że Prezes Sądu Królestwa wyznaczy inny skład.

Art. 16.
1. Można skarżyć wyłącznie rozstrzygnięcia naruszające prawa lub interesy skarżącego; nie dotyczy to prokuratora.
2. Od wyroków zapadłych w Izbie Generalnej przysługuje apelacja do Izby Apelacyjnej w terminie 7 dni od ogłoszenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem, chyba że postępowanie jest jednoinstancyjne.
3. Uzasadnienie wyroków I instancji sporządza się w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia można złożyć w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku. Uzasadnienie wyroków II instancji sporządza się z urzędu.
4. Jeżeli jedyny wniosek złożyła osoba, na której niekorzyść zapadło rozstrzygnięcie jej położenie nie może ulec pogorszeniu w wyniku orzeczenia sądu drugiej instancji.
5. W orzekaniu nie może brać udział sędzia, który brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia.
6. Na postanowienia wydane w I instancji, kończące postępowanie, a także w innych wypadkach prawem przewidzianych, stronom przysługuje zażalenie w ciągu 3 dni od dnia urzędowego ogłoszenia postanowienia; wniesienie zażalenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o uzasadnienie.
7. Sąd pierwszej instancji, uznając zażalenie za oczywiście zasadne, może nie sporządzając uzasadnienia uchylić zaskarżone postanowienie i stosownie do okoliczności orzec w tym zakresie ponownie; na tak wydane postanowienie zażalenie przysługuje na zasadach ogólnych.
8. Sąd odwoławczy może na odrębny wniosek skarżącego rozpoznać środek zaskarżenia wniesiony po terminie, jeżeli uzna to za zasadne.
9. Rozpoznając środek zaskarżenia, sąd odwoławczy może sprostować oczywiste omyłki pisarskie w zaskarżonym orzeczeniu, także z urzędu.
10. W sprawach dotyczących pytania prawnego, badania zgodności aktów niższego rzędu z aktami wyższego sąd orzeka w składzie pełnym składzie w Wielkiej Izbie.

Art. 17.
1. Narada nad orzeczeniem jest tajna.
2. Orzeczenia zapadają większością głosów, chyba że sąd orzeka jednoosobowo.
3. Orzeczenie podlega ogłoszeniu na forum Królestwa Dreamlandu w dziale ogłoszeń urzędowych oraz publikacji w bazie prawnej prowadzonej przez Sąd Królestwa.

Rozdział V
Obraza sądu

Art. 18.

1. Kto obiektywnie i bez względu na swoje zamiary nie podporządkowuje się orzeczeniu sądu, zarządzeniu Prezesa Sadu Królestwa lub sędziego przewodniczącego, albo swoim zachowaniem narusza powagę sądu, podlega odpowiedzialności porządkowej za obrazę sądu.
2. Poniesienie odpowiedzialności porządkowej nie wyklucza odpowiedzialności na zasadach ogólnych.

Art. 19.
1. Sąd nie może orzec o odpowiedzialności za obrazę sądu jeżeli od chwili czynu upłynęły 3 miesiące.
2. Sąd może zastosować, także łącznie, względem dopuszczającego się obrazy sądu następujące kary porządkowe:
(1) grzywnę;
(2) (Skreślony)
(3) zawieszenie czynnego prawa dostępu do Forum Sądu Królestwa.
3. Grzywnę za obrazę sądu wymierza się przez ustalenie stawki za każdy rozpoczęty dzień niepodporządkowania się podmiotu dopuszczającego się obrazy sądu, względnie jego zachowania naruszającego powagę sądu.
4. (Skreślony)
5. Jeżeli dopuszczającym się obrazy sądu jest podmiot zbiorowy, odpowiedzialność porządkową w postaci aresztu sądowego oraz zawieszenia czynnego prawa dostępu do forum Królestwa stosuje się względem osoby kierującej takim podmiotem, chyba że w ocenie sądu zasadne jest pociągnięcie do odpowiedzialności porządkowej innej osoby wchodzącej w skład tego podmiotu; dopuszczalne jest pociągnięcie do odpowiedzialności równocześnie kilku osób.
6. Odpowiedzialności porządkowej za obrazę sądu podlega także ten, kto mimo orzeczenia sankcji zawieszenia czynnego prawa dostępu do forum Królestwa, publikuje na forum Królestwa jakiekolwiek informacje pochodzące choćby pośrednio od dopuszczającego się obrazy sądu; nie dotyczy to opublikowania treści przeprosin.

Art. 20.
1. Postanowienie porządkowe podlega uzasadnieniu z urzędu i jest natychmiast wykonalne.
2. Na postanowienie porządkowe przysługuje zażalenie.

Art. 21.
1. Pozbawienie czynnego prawa dostępu do forum Królestwa uchyla się, jeżeli dopuszczający się obrazy sądu wykonał nałożone nań obowiązki.
2. Wymienione w ustępie poprzedzającym kary porządkowe uchyla z urzędu izba, która je wydała.
3. Jeżeli izba wydająca postanowienie porządkowe nie uchyla postanowienia mimo wykonania nałożonych obowiązków, każdy może wnieść zażalenie do Prezesa Sądu Królestwa.
4. Uchylone ukaranie karą porządkową uznaje się za niebyłe; postanowień porządkowych nie wprowadza się do Bazy Prawnej.
5. (Skreślony)

Rozdział VI
Koszty sądowe

Art. 22.

1. Koszty postępowania obejmują opłatę sądową, zwaną dalej „opłatą”, wydatki Skarbu Królestwa ponoszone w związku z postępowaniem, jak również celowe wydatki stron związane z uczestniczeniem w postępowaniu sądowym.
2. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o stronie, rozumie się przez to również innego uczestnika postępowania sądowego.

Art. 23.
1. Opłacie podlega:
(1) pozew;
(2) akt oskarżenia;
(3) skarga;
(4) pytanie prawne, z wyłączeniem kierowanego przez sąd;
(5) wniosek wszczynający postępowanie nieprocesowe;
(6) apelacja;
(7) zażalenie.
2. Opłatę uiszcza strona wnosząca pismo najpóźniej w dniu złożenia wniosku.
3. Pismo od którego nie została uiszczona opłata w należytej wysokości, zwraca się bez wzywania do jej uiszczenia.
4. Opłata stanowi dochód Skarbu Królestwa, wykorzystywany w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości.
5. Jeżeli opłatę ma uiścić Skarb Królestwa, pokrywa się ją ze środków pozostających w dyspozycji organu z którego działalnością związane jest postępowanie sądowe.

Art. 24.
Wysokość opłat określa minister właściwy ds. sprawiedliwości w drodze rozporządzenia.

Art. 25.
1. Wydatki Skarbu Królestwa obejmują w szczególności:
(1) wynagrodzenia biegłych z tytułu wydania opinii;
(2) koszty ogłoszeń prasowych;
(3) koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
2. Wydatki ponosi tymczasowo Skarb Królestwa zaś wypłaca je Prezes Sądu Królestwa.
3. Skarb Królestwa nie może odmówić środków na dokonanie zarządzonej wypłaty.

Art. 26.
1. Strona może zostać zwolniona w całości lub w części z obowiązku uiszczenia opłaty lub wydatków, jeżeli wykaże iż nie posiada majątku ani możliwości zarobkowych wystarczających do jej poniesienia.
2. Wniosek o zwolnienie z opłaty należy złożyć najpóźniej w piśmie podlegającym opłacie.
3. Wniosek o zwolnienie z wydatków należy złożyć do zamknięcia przewodu sądowego.
4. O zwolnieniu orzeka Izba Generalna; jeżeli sprawa jest w toku, o zwolnieniu orzeka izba rozpoznający sprawę.
5. Na odmowę zwolnienia stronie przysługuje zażalenie, które nie podlega opłacie.
6. Zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty ma charakter tymczasowy i nie oznacza zwolnienia z obowiązku poniesienia kosztów sądowych w przypadku przegrania sprawy w całości lub w części.

Art. 27.
1. Wydatki stron obejmują wszelkie wydatki poniesione przez strony w związku z toczącym się postępowaniem, bezpośrednio w celu dochodzenia swoich praw, jeżeli ich poniesienie było celowe.
2. Do wydatków strony zalicza się w szczególności wynagrodzenie jednego pełnomocnika, a także obrońcy w sprawach karnych.

Art. 28.
1. Strona przegrywająca obowiązana jest zwrócić poniesione przez stronę wygrywającą koszty postępowania.
2. Jeżeli stroną wygrywającą jest federalny lub krajowy organ władzy publicznej, zwrot kosztów zasądza się odpowiednio na rzecz Skarbu Królestwa lub właściwej Prowincji, ze wskazaniem danego organu.
3. Jeżeli strony uległy wzajemnie co do swoich żądań, koszty postępowania rozdziela się stosunkowo albo według zasad słuszności.
4. O kosztach postępowania rozstrzyga sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie w danej instancji.
5. Jeżeli w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie w danej instancji nie orzeczono o wszystkich kosztach postępowania, sąd orzeka o nich postanowieniem, przy czym o opłacie lub wydatkach Skarbu Królestwa może orzec z urzędu; na postanowienie przysługuje zażalenie.

Rozdział VII
Przepisy końcowe

Art. 29.

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi przepisami stosuje się ugruntowane w orzecznictwie zwyczaje.
2. Sąd może tymczasowo uregulować istniejący stan prawny lub faktyczny, jeżeli jest to zasadne ze względu na konieczność zabezpieczenia porządku publicznego lub ważnego interesu prywatnego, choćby postępowanie sądowe nie zostało jeszcze wszczęte. Uchyla się przepisy dotyczące ustroju sądownictwa obowiązujące w chwili wejścia w życie niniejszej ustawy. Tymczasowe uregulowanie prawa lub stanu faktycznego nie może trwać dłużej aniżeli 90 dni licząc od dnia wydania w tym zakresie postanowienia.

Art. 30.
W ustawie federalnej – Ordynacja wyborcza z dnia 18 kwietnia 2015 roku wprowadza się zmianę, która polega na zastąpieniu zastosowanego w odpowiedniej formie gramatycznej określenia „Izba Niższa” na odpowiednio gramatyczne określenie „Izba Generalna”.

Art. 31.
1. Uchyla się ustawę federalną z dnia 10 sierpnia 2008 roku o sądownictwie BPSK nr 3530.
2. Dekret wchodzi w życie w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia.
[/justify]
Edward II, r.s.

Zablokowany

Wróć do „Archiwalne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości