UF - ZM. UF o Parlamencie Królewskim

Robert I, RS.
król-senior
Posty: 605
Rejestracja: 22 cze 2010, 10:09
Numer GG: 3258225
NIM: 833216
user_herb: r02
Lokalizacja: Ekorre, Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

UF - ZM. UF o Parlamencie Królewskim

Post autor: Robert I, RS. »

USTAWA FEDERALNA
z dnia 1 lipca 2011 roku

o zmianie ustawy federalnej o Parlamencie Królewskim.

My, Robert I, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii, Luindoru, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa, etc.

na zgodny wniosek Posłów i Senatorów w Naszym Parlamencie zgromadzonych

stanowimy, co następuje:


Art. 1.
W ustawie federalnej z dnia 13 czerwca 2009 roku [j.t. z dn. 14.11 2010 roku] wprowadza się następujące zmiany:
(1) art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Bierne prawo dostępu do sali obrad Izby przysługuje każdemu; przez bierne prawo dostępu rozumie się możliwość przeglądania treści postów opublikowanych w sali obrad Izby.”

Art. 2.
Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
(-) Robert I, RS.
dr net. nauk prawnych

Robert I, RS.
król-senior
Posty: 605
Rejestracja: 22 cze 2010, 10:09
Numer GG: 3258225
NIM: 833216
user_herb: r02
Lokalizacja: Ekorre, Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: UF - ZM. UF o Parlamencie Królewskim

Post autor: Robert I, RS. »

/TEKST JEDNOLITY/

USTAWA FEDERALNA
z dnia 13 czerwca 2009 roku

o Parlamencie Królewskim.

DZIAŁ I
Parlament Królewski

Rozdział I
Przepisy ogólne dotyczące Parlamentu Królewskiego

Art. 1.
Parlament Królewski składa się z posłów i senatorów skupionych w izbach Parlamentu.

Art. 2.
1. Parlament Królewski w składzie obu izb obraduje w sprawach:
(1) o przyjęcie poprawek do Konstytucji;
(2) o udzielenie Premierowi Rządu Królewskiego wotum zaufania, zgodnie z art. 39a ust. 2 Konstytucji;
(3) o uchylenie królewskiego weta ustawodawczego;
(4) o postawienie Króla w stan oskarżenia, zgodnie z art. 33 ust. 1 Konstytucji.
(5) skreślony
2. Parlament Królewski w składzie obu izb obraduje w innych sprawach, gdy przepisy konstytucyjne lub ustawowe tak stanowią.

Art. 3.
Obrady Parlamentu Królewskiego w składzie obu izb zwołuje Marszałek Izby Poselskiej.

Art. 4.
Parlament Królewski w składzie obu izb reprezentują wspólnie obaj Marszałkowie izb.

Rozdział II
Tryb pracy Parlamentu Królewskiego

Art. 5.
1. Parlament Królewski w składzie obu izb obraduje na Forum Dyskusyjnym Królestwa Dreamlandu (zwanym dalej Forum) w dziale ‘Parlament Królewski’ (zwanym dalej salą obrad Parlamentu).
2. Czynne lub bierne prawo dostępu do sali obrad Parlamentu Królewskiego przysługuje wszystkim osobom posiadającym czynne lub bierne prawo dostępu do sal Izby i Senatu.

Art. 6.
1. Obradami Parlamentu Królewskiego kieruje Marszałek Izby Poselskiej.
2. Obradami może kierować Marszałek Senatu Królewskiego lub Wicemarszałek jednej z izb, jeśli Marszałkowie tak postanowią.
3. Kierujący obradami Parlamentu zobowiązany jest po zakończeniu każdej sprawy przesłać cały jej przebieg w zbiorczym mailu na listę dyskusyjną ‘dreamsejm@yahoogroups.com‘.

DZIAŁ II
Izba Poselska

Rozdział III
Przepisy ogólne

Art. 7.
Izba Poselska jest demokratyczną reprezentacją obywateli Królestwa.

Art. 8.
Izba Poselska składa się z posłów wybranych na pięciomiesięczną kadencję przez obywateli Królestwa w wyborach powszechnych i większościowych, w tajnym głosowaniu, przeprowadzonych według przepisów odrębnych.

Rozdział IV
Tryb pracy Izby Poselskiej

Art. 9.
1. Izba obraduje na Forum w dziale ‘Izba Poselska’ (zwanym
dalej salą obrad Izby).
2. Czynne i bierne prawo dostępu do sali obrad Izby przysługuje wszystkim posłom, senatorom, członkom Rządu Królewskiego, Prezesowi Sądu Królestwa oraz Królowi.
3. Bierne prawo dostępu do sali obrad Izby przysługuje każdemu; przez bierne prawo dostępu rozumie się możliwość przeglądania treści postów opublikowanych w sali obrad Izby.

Art. 10.
1. Pracami Izby Poselskiej kieruje jej Marszałek wybrany przez posłów spośród swego grona.
2. Izba Poselska może wybrać ze swego grona Wicemarszałka lub Wicemarszałków.
3. Marszałek zobowiązany jest po zakończeniu każdej sprawy przesłać cały jej przebieg w zbiorczym mailu na listę dyskusyjną ‘dreamsejm@yahoogroups.com‘.

Art. 11.
1. Do czasu wyboru Marszałka Izby Poselskiej przez posłów, jego kompetencje wykonuje wskazany przez Króla Marszałek Senior.
2. Marszałkiem Seniorem jest ten spośród posłów, który uzyskał najwięcej głosów w ostatnich wyborach do Izby Poselskiej; Marszałka Seniora wskazuje Król. W razie równego podziału głosów oddanych na kandydatów na Marszałka Seniora, Król wskazuje tego, kto dłużej jest obywatelem Królestwa.
3. Marszałek Senior wykonuje kompetencje Marszałka Izby Poselskiej w kwestiach dotyczących wyboru Marszałka i Wicemarszałków Izby Poselskiej, udzielenia Rządowi Królewskiemu wotum zaufania oraz stanowiska Senatu w przedmiocie projektu ustawodawczego.

Art. 12.
Projekt ustawodawczy prawidłowo złożony pod obrady Izby Poselskiej zawiera:
(a) treść proponowanej ustawy;
(b) szczegółowy komentarz wyjaśniający proponowane zmiany, określający intencje projektodawcy i uzasadniający przyjęte rozwiązania;
(c) jednolite teksty wszystkich aktów prawnych zmienianych przez proponowaną ustawę, uwzględniające projektowane zmiany.

Art. 13.
1. Jeżeli ustawa federalna nie stanowi inaczej, Izba Poselska podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2. Głosowanie przeprowadza się w sali obrad Izby.
3. Głosowanie jest ważne, jeżeli głosy oddała większość posłów.

Art. 14.
Szczegółowy wewnętrzny tryb pracy Izby Poselskiej w zakresie nie uregulowanym niniejszą ustawą, w tym zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej posłów przed Izbą, określa jej Regulamin uchwalony przez Izbę.

Rozdział V
Prawa i obowiązki posłów

Art. 15.
1. Poseł nie jest związany instrukcjami wyborców.
2. Żaden organ federalny lub krajowy nie może podejmować działań o charakterze władczym w celu wymuszenia określonych działań posła.

Art. 16.
1. Za swoją działalność związaną z wykonywaniem mandatu poseł odpowiada wyłącznie przed Izbą Poselską.
2. Ustępu poprzedzającego nie stosuje się, jeżeli działalność posła narusza cudze dobra osobiste.
3. Na wniosek prokuratora, Izba Poselska może wyrazić zgodę na pociągnięcie posła do odpowiedzialności przed sądem w innych sprawach aniżeli naruszenie cudzych dóbr osobistych.
4. Karami dyscyplinarnymi są:
(1) upomnienie udzielone przez Marszałka Izby Poselskiej;
(2) nagana udzielona przez Izbę Poselską;
(3) potrącenie części wynagrodzenia, nie więcej niż 2/3 wynagrodzenia przysługującego za cały okres sprawowania mandatu;
(4) czasowe pozbawienie czynnego dostępu do sali obrad Izby.

Art. 17.
1. Mandat poselski wygasa z chwilą:
(1) zrzeczenia się mandatu;
(2) zrzeczenia się lub utraty obywatelstwa Królestwa;
(3) ogłoszenia prawomocnego orzeczenia sądu o skazaniu posła za popełnienie przestępstwa i wymierzeniu kary skutkującej pozbawieniem lub ograniczeniem praw publicznych.
2. Wygaśnięcie mandatu poselskiego ogłasza Marszałek Izby Poselskiej, podając przyczynę wygaśnięcia.

Art. 18.
1. Posłowi przysługuje wynagrodzenie równe wynagrodzeniu senatora.
2. Posłowi przysługuje prawo zamieszkania w hotelu poselskim przez czas sprawowania mandatu.

Art. 19.
1. Poseł nie może prowadzić działalności nie dającej pogodzić się z godnością sprawowanego urzędu.
2. Posłem nie może być Król, senator Królestwa, sędzia; objęcie wskazanych urzędów jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu poselskiego.

Rozdział VI
Postanowienia szczególne dotyczące Izby Poselskiej

Art. 20.
Izba Poselska skraca kadencję urzędujących posłów większością bezwzględną głosów ogólnej liczby posłów.

Art. 21.
1. Kadencja urzędujących posłów może zostać skrócona, jeżeli w toku kadencji Izba Poselska nie przedstawi w terminie swojej opinii odnośnie co najmniej 3 projektów ustaw federalnych lub w razie nieprzychylenia się przez Króla do wotum nieufności wobec określonego ministra lub całego Rządu Królewskiego.
2. Postanowienie o skróceniu kadencji posłów wydaje Król; postanowienie podlega ogłoszeniu i jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

Art. 22.
W razie skrócenia kadencji posłów, Król wydaje i ogłasza postanowienie o przeprowadzeniu wyborów w ciągu 7 dni od skrócenia kadencji.

DZIAŁ III
Senat Królewski

Rozdział VII
Przepisy ogólne dotyczące Senatu Królewskiego

Art. 23.
Senat Królewski składa się z pięciu senatorów, po jednym z każdej prowincji.

Art. 24.
Senat Królewski uczestniczy w procedurze legislacyjnej na zasadach prawem przewidzianych, a także wykonuje inne kompetencje, zgodnie z odnośnymi przepisami i zwyczajem.

Rozdział VIII
Tryb pracy Senatu Królewskiego

Art. 25.
(skreślony)

Art. 25a.
Czynne i bierne prawo dostępu do sali obrad Senatu przysługuje wszystkim senatorom, Premierowi Rządu Królewskiego, Prezesowi Sądu Królestwa oraz Królowi.

Art. 26.
(skreślony)

Art. 27.
(skreślony)

Art. 28.
(skreślony)

Art. 29.
W zakresie nie uchybiającym przepisom Konstytucji, ustaw federalnych i dekretów królewskich Senat Królewski określa swój ustrój wewnętrzny oraz tryb prowadzenia obrad, a także sposób wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków innych organów publicznych wobec Senatu Królewskiego.

Rozdział IX
Senatorowie

Art. 30.
1. Senatorami są Namiestnicy Koronni.
2. Senatorem może być zastępca Namiestnika Koronnego przez niego wskazany i zaakceptowany przez Króla. Król postanawia o powołaniu senatora na czas nieoznaczony.
2. Ustęp poprzedzający nie wyklucza przyjęcia przez prowincję środków zmierzających do poddania kandydatur na senatora osądowi demokratycznemu.
3. Namiestnik Koronny nie może łączyć swojej funkcji z mandatem senatora reprezentującego inną prowincję.

Art. 31.
Senatorowie nie mogą prowadzić działalności nie dającej się pogodzić z godnością zajmowanego urzędu.

Art. 32.
Wynagrodzenie senatorów określają przepisy odrębne.

Art. 33.
1. Do wygaśnięcia mandatu senatora art. 17 niniejszej ustawy stosuje się odpowiednio.
2. Jeśli wygasł mandat senatora powołanego zgodnie z art. 30 ust. 2 niniejszej ustawy, mandat senatora obejmuje właściwy Namiestnik Koronny. Jeśli wygasł mandat senatora będącego jednocześnie Namiestnikiem Koronnym, Król niezwłocznie wyznacza i powołuje senatora.

DZIAŁ IV
Wzajemny stosunek izb i stosunek wobec organów zewnętrznych

Rozdział X
Przepisy ogólne

Art. 34.
Izby Parlamentu Królewskiego i ich funkcjonariusze w ramach stosunków wzajemnych izb oraz stosunków z innymi organami i funkcjonariuszami Królestwa obowiązani są realizować ducha i literę prawa, a także w sposób optymalny realizować zasadę lojalnej i szczerej współpracy.

Art. 35.
Funkcjonariusze Parlamentu Królewskiego i jego izb w swych działaniach mają na względzie zasady uczciwości i etyki pracowników administracji publicznej.

Rozdział XI
Procedura legislacyjna

Art. 36.
Organy kształtujące procedurę legislacyjną mają na względzie przepisy Konstytucji, a w szczególności art. 37 Konstytucji.

Art. 37.
1. Projekt ustawodawczy, który w chwili zakończenia kadencji Izby został przegłosowany przez Izbę, ale nie został rozpatrzony przez Senat Królewski bądź Króla jest dalej rozpatrywany przez właściwe organy.
2. Jeżeli w przypadku opisanym w ustępie poprzedzającym projekt ustawodawczy zgodnie z art. 37 ust. 5 lub 8 Konstytucji powróci do Izby, rozpatruje go Izba nowej kadencji.

Art. 38.
1. Jeśli odnośny przepis stanowi o przekazaniu projektu ustawodawczego innemu organowi lub też otrzymanego projektu ustawodawczego izbie Parlamentu Królewskiego, w tym w ramach inicjatywy ustawodawczej, projekt przekazuje się niezwłocznie.
2. Terminy określone w art. 37 Konstytucji nie podlegają konwalidacji. Jeśli nawet izba Parlamentu Królewskiego podjęła działanie w terminie, a jej Marszałek nie przekazał o tym informacji Marszałkowi drugiej izby lub też Królowi albo nie ogłosił przyjętego aktu urzędowego zgodnie z przepisami odrębnymi, upływ przysługującego terminu uważa się za bezskuteczny.

Rozdział XII
Stosunek izb Parlamentu Królewskiego wobec organów zewnętrznych

Art. 39.
1. (skreślony)
2. Izba Poselska może w uchwalonym przez siebie regulaminie zastrzec, że z uwagi na porządek debaty senator musi wnieść o wskazanie momentu, w którym może zabrać głos, przy czym nie może to uchybiać prawu senatora do zabrania głosu.

Art. 40.
Mowy tronowej nie czyni się przedmiotem debaty.

Art. 41.
1. Odebrawszy wniosek o udzielenie wotum zaufania wobec Premiera Rządu Królewskiego, zgodnie z art. 39a ust. 1 Konstytucji, Marszałek Izby Poselskiej obowiązany jest nadać sprawie udzielenia wotum zaufania priorytet przed innymi sprawami rozpoznawanymi przez Izbę Poselską, poza sprawą rozpatrzenia stanowiska Senatu Królewskiego wobec projektu ustawodawczego.
2. Do wniosku o udzielenie wotum zaufania wobec Premiera Rządu Królewskiego stosownie do art. 39a ust. 2 Konstytucji przepis ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio, przy czym Marszałek Izby Poselskiej niezwłocznie zwołuje obrady Parlamentu Królewskiego w składzie obu izb.

Art. 42.
1. Każda z izb Parlamentu Królewskiego może zwrócić się do Króla o odwołanie określonego ministra lub całego Rządu Królewskiego.
2. Senat Królewski zwraca się do Króla o odwołanie całego Rządu Królewskiego na wniosek wskazujący imiennie nowego Premiera Rządu Królewskiego.
3. Do Izby Poselskiej przepis ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio, przy czym zwraca się ona do Króla o odwołanie Premiera Rządu Królewskiego, co jest uznawane za skierowane wobec całego Rządu Królewskiego.

Art. 43.
W zakresie nieuregulowanym stosuje się regulaminy izb Parlamentu Królewskiego i utrwalone zwyczaje.

/KONIEC T.JEDN./
(-) Robert I, RS.
dr net. nauk prawnych

Zablokowany

Wróć do „Ustawy i dekrety”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości