DK - PARLAMENT KRÓLEWSKI

Awatar użytkownika
Marcin Mikołaj
król-senior
Posty: 1302
Rejestracja: 29 gru 2011, 14:52
Numer GG: 6042777
NIM: 906544
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre; Zjednoczone Księstwo - Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

DK - PARLAMENT KRÓLEWSKI

Post autor: Marcin Mikołaj »

DEKRET KRÓLEWSKI
z dnia 28 maja 2015 roku

My, Marcin Mikołaj, Król Dreamlandu i Elderlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii oraz Amwelandii, Luskanii i Croranu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

z uwagi na wprowadzony stan wyjątkowy stanowimy, co następuje:


Art. 1.
1. Ustanawiamy Parlament Królewski, zwany dalej Parlamentem, który składać się będzie z obywateli Królestwa Dreamlandu, którzy posiadali obywatelstwo w chwili ogłoszenia dekretu. Członkowie Parlamentu zwani będą Lordami Senatorami.
2. Parlament Królewski mocą uchwały może wskazać indywidualnie członków Parlamentu, którzy uzyskali obywatelstwo po dniu wskazanym w ust. 1. Uchwała może zostać zakwestionowana przez Króla i skutkuje utratą mandatu przez osobę oznaczoną w uchwale.
3. Parlament obraduje w czasie trwania stanu wyjątkowego. Z chwilą zakończenia stanu wyjątkowego nieukończone prace i nieogłoszone ustawy federalne ulegają przepadkowi.

Art. 2.
1. Pracami Parlamentu kieruje Marszałek Parlamentu zwany dalej Marszałkiem.
2. Marszałka wskazuje Król lub wybiera go ze swojego grona Parlament o ile wyrazi taką chęć.
3. Czynne prawo dostępu do sali obrad Parlamentu przysługuje członkom Parlamentu, członkom Rządu Królewskiego, Prezesowi Sądu Królestwa i Królowi.
4. Parlament obraduje na forum w dziale "Parlament Królewski". W dziale tym publikuje się listę Lordów Senatorów.

Art. 3.
Prawo przedkładania Parlamentowi projektów ustawodawczych przysługuje:
(1) Królowi;
(2) Lordowi Senatorowi;
(3) Rządowi Królewskiemu;
(4) Prezesowi Sądu Królestwa w zakresie ustroju wymiaru sprawiedliwości oraz postępowania sądowego.

Art. 4.
1. Projekt ustawodawczy prawidłowo złożony składa się z:
(1) treści proponowanej ustawy;
(2) szczegółowego uzasadnienia wyjaśniającego skutki wejścia w życie proponowanej ustawy;
(3) jednolitych tekstów wszystkich aktów normatywnych zmienianych przez proponowaną ustawę i uwzględniających zapisy zmieniające.
2. Jeżeli projekt ustawodawczy zakłada dokonanie zmian w systemach informatycznych Królestwa lub jeżeli wykonanie proponowanej ustawy będzie wiązać w skutkach takie zmiany, Marszałek Parlamentu jest obowiązany zwrócić się z wnioskiem do Królewskich Służb Informatycznych o wyrażenie opinii w sprawie wykonalności proponowanej ustawy i czasu potrzebnego na dokonanie stosownych zmian w systemach informatycznych.
3. Debatę nad projektem ustawodawczym, o którym mowa w ust. poprzedzającym wydłuża się o czas oczekiwania na opinię Szefa Królewskich Służb Informatycznych, która powinna być przedłożona Parlamentowi nie później niż w ciągu 7 dni.

Art. 5.
1. Parlament podejmuje ustawy i uchwały w głosowaniu zwykłą większością głosów, chyba że odrębne przepisy wymagają innej większości.
2. Głosowanie przeprowadza się w sali obrad Parlamentu.
3. Głosowanie jest ważne jeżeli suma głosów "ZA" jest większa od głosów "PRZECIW", głosy "WSTRZYMUJĘ SIĘ" nie dolicza się do głosów "PRZECIW".
4. Projekt ustawodawczy przekazuje się niezwłocznie do Króla.
5. Król może odmówić zatwierdzenia przedłożonego projektu ustawodawczego, a Parlament nie może uchylić królewskiego weta.

Art. 6.
Lord Senator ma obowiązek udziału w pracach Parlamentu.

Art. 7.
1. W chwili ustania stanu wyjątkowego tracą moc powyższe przepisy, chyba że w terminie 14 dni od jego ustania zostanie ponownie wprowadzony stan wyjątkowy.
2. Ustawa federalna o Parlamencie Królewskim z dnia 18 kwietnia 2015 roku, ustawa federalna Ordynacja Wyborcza z dnia 18 kwietnia 2015 roku ulegają uchyleniu na czas trwania stanu wyjątkowego.
3. W ustawie federalnej o Rządzie Królewskim z dnia 18 kwietnia 2015 roku, na czas trwania stanu wyjątkowego :
(1) uchyla się art. 3.;
(2) wprowadza się art. 3a o treści:
"Premiera powołuje i odwołuje Król.".
4. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(-) Marcin Mikołaj, R.

Jednolity tekst
USTAWA FEDERALNA
z dnia 18 kwietnia 2015 roku

o Rządzie Królewskim

My, Marcin Mikołaj, Król Dreamlandu i Elderlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii oraz Amwelandii, Luskanii i Croranu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

na wniosek Posłów w Izbie Poselskiej zgromadzonych stanowimy, co następuje:

Art. 1.
Ustawa określa:
(1) zasady powoływania i odwoływania członków Rządu Królewskiego, zwanego w dalszej części „Rządem”, określania ich zadań i kompetencji oraz tryb pracy Rządu;
(2) uprawnienia Premiera Rządu, zwanego w dalszej części „Premierem” w zakresie kierowania pracami Rządu.

Art. 2.
1. Rząd jest organem sprawującym federalną władzę wykonawczą.
2. Rząd składa się z Premiera i ministrów.

Art. 3.
(uchylony)

Art. 3a.
Premiera powołuje i odwołuje Król.

Art. 4.
1. Ministrów powołuje i odwołuje Premier. Premier niezwłocznie odwołuje ministra wobec którego uchwalono wotum nieufności.
2. Akt odwołania ministra może być równocześnie aktem powołania jego następcy. W przeciwnym razie działy administracji federalnej będące w zakresie kompetencji odwoływanego ministra Premier przydziela innym członkom Rządu.
3. Jeśli doszło do odwołania całego Rządu odwołani ministrowie pełnią swoje obowiązki do czasu powołania następców.

Art. 5.
1. Premier może powołać Wicepremiera spośród ministrów.
2. Premier powołuje i odwołuje wiceministra na wniosek ministra.
3. Wicepremier i wiceminister zastępują swoich przełożonych podczas ich nieobecności oraz po uprzednim przekazaniu obowiązków lub po upływie 7 dni nieobecności od ostatniej zarejestrowanej obecności na forum dyskusyjnym Królestwa, a jeżeli dokonanie takiej weryfikacji jest niemożliwe wówczas po upływie 7 dni od przesłania ostatniej wypowiedzi na forum dyskusyjnym Królestwa, odpowiednio Premiera lub ministra.

Art. 6.
1. Minister może kierować jednym lub większą liczbą działów administracji federalnej. Przepis zdania poprzedniego stosuje się również do Premiera.
2. Minister kierujący działem administracji federalnej jest właściwy w sprawach z zakresu administracji federalnej określonych w ustawie, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w odrębnych przepisach do kompetencji innego organu.
3. W skład Rządu mogą wchodzić ministrowie nie kierujący żadnym działem administracji federalnej, przy czym nie mogą oni stanowić większości członków Rządu.
4. Działy administracji federalnej powierza ministrom Premier.

Art. 7.
1. Działem administracji federalnej jest zakres spraw powiązanych merytorycznie, należących do właściwości organów federalnych.
2. Tworzy się następujące działy administracji federalnej:
(1) administracja;
(2) promocja;
(3) rozrywka;
(4) sprawiedliwość;
(5) sprawy wewnętrzne;
(6) sprawy zagraniczne.

Art. 8.
1. Dział administracja obejmuje sprawy administracji, w tym organizacji urzędów administracji publicznej, procedur administracyjnych oraz nadzoru i organizacji działalności federalnych instytucji publicznych, podziału administracyjnego, kartografii oraz zarządzania miejscami publicznymi.
2. Dział promocja obejmuje sprawy związane z wdrażaniem i realizowaniem strategii promocji i podejmowania różnych działań marketingowych oddziałujących na potencjalnych mieszkańców Królestwa, a także sprawy związane z kreowaniem pozytywnego wizerunku Królestwa w Mikroświecie, w sieci i poza nią oraz prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie działalności organów władzy Królestwa, z wyjątkiem Parlamentu Królewskiego.
3. Dział rozrywka obejmuje sprawy związane z prowadzeniem polityki aktywizującej obywateli, a także sprawy związane z wspieraniem inicjatyw obywatelskich oraz prowadzeniem i wspieraniem przedsięwzięć o celach rozrywkowych.
4. Dział sprawiedliwość obejmuje sprawy związane z ochroną porządku prawnego, w tym sprawy związane z działalnością prokuratury, adwokatury i innych instytucji pomocy prawnej, a także sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych.
5. Dział sprawy wewnętrzne obejmuje sprawy związane z funkcjonowaniem gospodarki i finansów publicznych Królestwa, sprawy związane z ewidencją i obsługą obywateli oraz swobodami obywatelskimi, a także sprawy związane z zapewnianiem i ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sprawy związane z ochroną granic Królestwa, jeżeli zadań w tym zakresie nie wykonują siły zbrojne.
6. Dział sprawy zagraniczne obejmuje sprawy związane z reprezentowaniem interesów Królestwa wobec innych państw wirtualnych, w tym sprawy związane z tworzeniem, działalnością i znoszeniem przedstawicielstw dyplomatycznych Królestwa oraz przyjmowaniem przedstawicielstw państw obcych.

Art. 9.
1. Minister kierujący określonym działem administracji federalnej w ramach swojej właściwości:
(1) odpowiada za należyte funkcjonowanie podległych organów federalnych;
(2) jest przełożonym funkcjonariuszy zatrudnionych w ministerstwie i podległych organach federalnych;
(3) współpracuje z organami prowincji;
(4) wykonuje inne kompetencje i obowiązki przewidziane prawem.
2. Rozporządzenie federalne wydane przez Premiera może uszczegółowić zadania i kompetencje poszczególnych członków Rządu.

Art. 10.
1. Premier jest obsługiwany przez Kancelarię Premiera.
2. Ministrowie są obsługiwani przez ministerstwa odpowiadające swym nazwom oficjalnym nazwom ministrów.
3. Strukturę organizacyjną ministerstw mogą określać ministrowie w drodze zarządzeń.
4. Premier i ministrowie mogą powoływać i odwoływać funkcjonariuszy w obsługujących ich instytucjach administracji rządowej.

Art. 11.
1. Rząd pracuje w wyodrębnionej części forum dyskusyjnego Królestwa, zwanej dalej „forum Rządu”.
2. Forum Rządu składa się z niejawnej części sali obrad Rządu i archiwum.
3. Forum Rządu może być rozszerzane o część jawną zgodnie z zarządzeniem Premiera.
4. Czynny i bierny dostęp do forum Rządu posiada Król, członkowie Rządu, ich zastępcy i Marszałek Parlamentu Królewskiego.
5. Czynny i bierny dostęp do jawnej części forum Rządu posiadają mieszkańcy Królestwa.

Art. 12.
1. Premier kieruje pracami Rządu, w szczególności koordynuje współpracę między ministrami i sprawuje bezpośredni nadzór nad ich działalnością.
2. W ramach kierowania pracami Rządu Premier ustala w szczególności priorytety Rządu oraz szczegółowy plan jego prac.
3. W ramach nadzoru nad działalnością ministrów Premier może w szczególności uchylić akty urzędowe ministra. Nie dotyczy to rozporządzeń federalnych.

Art. 13.
1. W sprawach określonych prawem Królestwa, Rząd podejmuje decyzje w drodze uzgodnień prowadzonych przez Premiera.
2. Jeżeli podjęcie decyzji w drodze uzgodnień okaże się niemożliwe, Rząd podejmuje decyzje w drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów.
3. Głosowanie:
(1) zarządza, prowadzi i ogłasza jego wyniki Premier lub wyznaczony przez niego minister;
(2) polega na publikowaniu głosów przez Premiera i ministrów na forum Rządu.
4. Sposób głosowania mogą dookreślać zasady ustanowione przez Premiera.

(-) Marcin Mikołaj, R.
Zablokowany

Wróć do „Ustawy i dekrety”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość