UF- RZĄD KRÓLEWSKI

Miejsce publikacji aktów prawnych. Kompleksowy zbiór aktów: Baza Prawna.
Awatar użytkownika
Marcin Mikołaj
Posty: 1302
Rejestracja: 29 gru 2011, 14:52
Numer GG: 6042777
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre; Zjednoczone Księstwo - Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

UF- RZĄD KRÓLEWSKI

Post autor: Marcin Mikołaj » 18 kwie 2015, 11:40

USTAWA FEDERALNA
z dnia 18 kwietnia 2015 roku

o Rządzie Królewskim

My, Marcin Mikołaj, Król Dreamlandu i Elderlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką złączonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii oraz Amwelandii, Luskanii i Croranu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

na wniosek Posłów w Izbie Poselskiej zgromadzonych stanowimy, co następuje:


Art. 1.
Ustawa określa:
(1) zasady powoływania i odwoływania członków Rządu Królewskiego, zwanego w dalszej części „Rządem”, określania ich zadań i kompetencji oraz tryb pracy Rządu;
(2) uprawnienia Premiera Rządu, zwanego w dalszej części „Premierem” w zakresie kierowania pracami Rządu.

Art. 2.
1. Rząd jest organem sprawującym federalną władzę wykonawczą.
2. Rząd składa się z Premiera i ministrów.

Art. 3.
1. Premiera wybiera się na czteromiesięczną kadencję w wyborach bezpośrednich i tajnych.
2. Premier może zrzec się urzędu przed Parlamentem Królewskim.
3. Premier może zostać odwołany z urzędu w głosowaniu powszechnym.
4. Zrzeczenie się urzędu lub odwołanie z urzędu jest równoznaczne z odwołaniem całego Rządu.
5. Przeprowadzenie wyborów Premiera i głosowania nad jego odwołaniem regulują przepisy odrębne.
6. W razie braku Premiera, Król powołuje Premiera Tymczasowego i niezwłocznie zarządza wybory na Premiera.

Art. 4.
1. Ministrów powołuje i odwołuje Premier. Premier niezwłocznie odwołuje ministra wobec którego uchwalono wotum nieufności.
2. Akt odwołania ministra może być równocześnie aktem powołania jego następcy. W przeciwnym razie działy administracji federalnej będące w zakresie kompetencji odwoływanego ministra Premier przydziela innym członkom Rządu.
3. Jeśli doszło do odwołania całego Rządu odwołani ministrowie pełnią swoje obowiązki do czasu powołania następców.

Art. 5.
1. Premier może powołać Wicepremiera spośród ministrów.
2. Premier powołuje i odwołuje wiceministra na wniosek ministra.
3. Wicepremier i wiceminister zastępują swoich przełożonych podczas ich nieobecności oraz po uprzednim przekazaniu obowiązków lub po upływie 7 dni nieobecności od ostatniej zarejestrowanej obecności na forum dyskusyjnym Królestwa, a jeżeli dokonanie takiej weryfikacji jest niemożliwe wówczas po upływie 7 dni od przesłania ostatniej wypowiedzi na forum dyskusyjnym Królestwa, odpowiednio Premiera lub ministra.

Art. 6.
1. Minister może kierować jednym lub większą liczbą działów administracji federalnej. Przepis zdania poprzedniego stosuje się również do Premiera.
2. Minister kierujący działem administracji federalnej jest właściwy w sprawach z zakresu administracji federalnej określonych w ustawie, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w odrębnych przepisach do kompetencji innego organu.
3. W skład Rządu mogą wchodzić ministrowie nie kierujący żadnym działem administracji federalnej, przy czym nie mogą oni stanowić większości członków Rządu.
4. Działy administracji federalnej powierza ministrom Premier.

Art. 7.
1. Działem administracji federalnej jest zakres spraw powiązanych merytorycznie, należących do właściwości organów federalnych.
2. Tworzy się następujące działy administracji federalnej:
(1) administracja;
(2) promocja;
(3) rozrywka;
(4) sprawiedliwość;
(5) sprawy wewnętrzne;
(6) sprawy zagraniczne.

Art. 8.
1. Dział administracja obejmuje sprawy administracji, w tym organizacji urzędów administracji publicznej, procedur administracyjnych oraz nadzoru i organizacji działalności federalnych instytucji publicznych, podziału administracyjnego, kartografii oraz zarządzania miejscami publicznymi.
2. Dział promocja obejmuje sprawy związane z wdrażaniem i realizowaniem strategii promocji i podejmowania różnych działań marketingowych oddziałujących na potencjalnych mieszkańców Królestwa, a także sprawy związane z kreowaniem pozytywnego wizerunku Królestwa w Mikroświecie, w sieci i poza nią oraz prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie działalności organów władzy Królestwa, z wyjątkiem Parlamentu Królewskiego.
3. Dział rozrywka obejmuje sprawy związane z prowadzeniem polityki aktywizującej obywateli, a także sprawy związane z wspieraniem inicjatyw obywatelskich oraz prowadzeniem i wspieraniem przedsięwzięć o celach rozrywkowych.
4. Dział sprawiedliwość obejmuje sprawy związane z ochroną porządku prawnego, w tym sprawy związane z działalnością prokuratury, adwokatury i innych instytucji pomocy prawnej, a także sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych.
5. Dział sprawy wewnętrzne obejmuje sprawy związane z funkcjonowaniem gospodarki i finansów publicznych Królestwa, sprawy związane z ewidencją i obsługą obywateli oraz swobodami obywatelskimi, a także sprawy związane z zapewnianiem i ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sprawy związane z ochroną granic Królestwa, jeżeli zadań w tym zakresie nie wykonują siły zbrojne.
6. Dział sprawy zagraniczne obejmuje sprawy związane z reprezentowaniem interesów Królestwa wobec innych państw wirtualnych, w tym sprawy związane z tworzeniem, działalnością i znoszeniem przedstawicielstw dyplomatycznych Królestwa oraz przyjmowaniem przedstawicielstw państw obcych.

Art. 9.
1. Minister kierujący określonym działem administracji federalnej w ramach swojej właściwości:
(1) odpowiada za należyte funkcjonowanie podległych organów federalnych;
(2) jest przełożonym funkcjonariuszy zatrudnionych w ministerstwie i podległych organach federalnych;
(3) współpracuje z organami prowincji;
(4) wykonuje inne kompetencje i obowiązki przewidziane prawem.
2. Rozporządzenie federalne wydane przez Premiera może uszczegółowić zadania i kompetencje poszczególnych członków Rządu.

Art. 10.
1. Premier jest obsługiwany przez Kancelarię Premiera.
2. Ministrowie są obsługiwani przez ministerstwa odpowiadające swym nazwom oficjalnym nazwom ministrów.
3. Strukturę organizacyjną ministerstw mogą określać ministrowie w drodze zarządzeń.
4. Premier i ministrowie mogą powoływać i odwoływać funkcjonariuszy w obsługujących ich instytucjach administracji rządowej.

Art. 11.
1. Rząd pracuje w wyodrębnionej części forum dyskusyjnego Królestwa, zwanej dalej „forum Rządu”.
2. Forum Rządu składa się z niejawnej części sali obrad Rządu i archiwum.
3. Forum Rządu może być rozszerzane o część jawną zgodnie z zarządzeniem Premiera.
4. Czynny i bierny dostęp do forum Rządu posiada Król, członkowie Rządu, ich zastępcy i Marszałek Parlamentu Królewskiego.
5. Czynny i bierny dostęp do jawnej części forum Rządu posiadają mieszkańcy Królestwa.

Art. 12.
1. Premier kieruje pracami Rządu, w szczególności koordynuje współpracę między ministrami i sprawuje bezpośredni nadzór nad ich działalnością.
2. W ramach kierowania pracami Rządu Premier ustala w szczególności priorytety Rządu oraz szczegółowy plan jego prac.
3. W ramach nadzoru nad działalnością ministrów Premier może w szczególności uchylić akty urzędowe ministra. Nie dotyczy to rozporządzeń federalnych.

Art. 13.
1. W sprawach określonych prawem Królestwa, Rząd podejmuje decyzje w drodze uzgodnień prowadzonych przez Premiera.
2. Jeżeli podjęcie decyzji w drodze uzgodnień okaże się niemożliwe, Rząd podejmuje decyzje w drodze uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów.
3. Głosowanie:
(1) zarządza, prowadzi i ogłasza jego wyniki Premier lub wyznaczony przez niego minister;
(2) polega na publikowaniu głosów przez Premiera i ministrów na forum Rządu.
4. Sposób głosowania mogą dookreślać zasady ustanowione przez Premiera.

(-) Marcin Mikołaj, R.

Zablokowany

Wróć do „Ogłoszenia urzędowe”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości