P SKF 2009/3/IIN [Furlandia - SeKoDre S.A.]

Akty poświadczone notarialnie.
Martin van Buuren

P SKF 2009/3/IIN [Furlandia - SeKoDre S.A.]

Post autor: Martin van Buuren » 9 gru 2010, 15:03

Umowa zawarta dnia 23 listopada 2008 roku pomiędzy Księstwem Furlandii a SeKoDre S.A.

UMOWA RAMOWA
o współpracy

W dniu 23 listopada 2008 w Rodo

Strony:

Księstwo Furlandii, Prowincja Królestwa Dreamlandu, NIFI A47461, zwane dalej „Księstwem” reprezentowane przez JE Martina markiza van Buuren, Namiestnika Koronnego-Księcia Furlandii;

oraz

Senioralne Koleje Dreamlandzkie Spółka Akcyjna w Rodo, NIFI B19877, zwana dalej „Spółką”, reprezentowana przez JKW króla seniora Artura Piotra;

w celu umożliwienia powstania i utrzymania sieci transportu kolejowego, wraz z niezbędną infrastrukturą;

zawierają umowę ramową o współpracy treści następującej:


§ 1.
1. Celem niniejszej umowy jest stworzenie warunków do powstania i utrzymania sieci transportu kolejowego na terenie Księstwa Furlandii oraz określenie zasad współpracy między Księstwem a Spółką w tym zakresie, jak również ustalenie niektórych kwestii własnościowych.
2. Postanowienia niniejszej umowy winny być rozumiane i wykładane jako przyjmowane zgodnie przez strony w celu określonym w ustępie poprzedzającym.

§ 2.
1. Spółka zobowiązuje się do stworzenia i utrzymywania sieci kolejowej na obszarze Księstwa.
2. Księstwo zobowiązuje się wspierać Spółkę, w granicach obowiązującego prawa, na zasadach określonych w niniejszej umowie, a także automatycznego zastosowania wobec Spółki najkorzystniejszych przyjętych przez Księstwo zasad w jakiejkolwiek dziedzinie, o ile zasady te mają znaczenie dla działalności Spółki.

§ 3.
1. Księstwo nieodpłatnie przekazuje Spółce na własność nieruchomości, które zostaną zagospodarowane na potrzeby transportu kolejowego, zwane dalej „terenami kolejowymi”.
2. Ustęp poprzedzający nie dotyczy nieruchomości leżących w granicach miast Księstwa lub wchodzących w skład innych wydzielonych jednostek, posiadających odrębną od Księstwa osobowość prawną, które mogą stać się terenami kolejowymi na podstawie odrębnych umów z tymi jednostkami.
3. Terenami kolejowymi są również nieruchomości wykorzystywane dla potrzeb osadnictwa oraz przemysłu rozwijanego wzdłuż linii kolejowych.
4. Spółka ma prawo decydować o zagospodarowaniu przestrzennym, w tym nazewnictwie, terenów kolejowych.
5. Księstwo może żądać zwrotu terenów kolejowych, jeżeli nie są one wykorzystywane dla potrzeb transportu kolejowego.
6. Spółka umieszcza w swoim serwisie internetowym stały odnośnik do serwisu internetowego Księstwa oraz w ramach własnego serwisu informuje o nieodpłatnym przekazaniu przez Księstwo terenów kolejowych.
7. Spółka ponosi koszty utrzymania terenów kolejowych na ogólnych zasadach.

§ 4.
1. Spółka może ubiegać się o dofinansowanie budowy poszczególnych linii kolejowych przez Księstwo.
2. Księstwo rozstrzyga w przedmiocie dofinansowania w oparciu o przyjęte przez siebie kryteria, w szczególności potrzeby rozwoju lokalnego, w terminie nie dłuższym aniżeli 7 dni od przesłania wniosku, ewentualnie od jego uzupełnienia zgodnie z wezwaniem.
3. Spółce nie przysługuje roszczenie o dofinansowanie.
4. W razie dofinansowania, jeżeli odrębna umowa nie stanowi inaczej, Spółka umieszcza informację o dofinansowaniu danej linii w swoim serwisie internetowym, w części dotyczącej tej linii.

§ 5.
1. Spółka może ubiegać się o dofinansowanie przewozów pasażerskich w ramach linii znajdujących się na obszarze Księstwa.
2. Do dofinansowania przewozów pasażerskich stosuje się odpowiednio § 4 ust. 2 i 3.
3. W razie dofinansowania, jeżeli odrębna umowa nie stanowi inaczej, Spółka umieszcza informację o dofinansowaniu danego przejazdu na właściwych biletach, jak również w ramach swojego serwisu internetowego.

§ 6.
1. Umowa niniejsza wiąże do czasu jej zmiany lub rozwiązania w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa niniejsza, jej zmiany i rozwiązanie podlega rejestracji w rejestrze notarialnym Księstwa.

Zablokowany

Wróć do „Rejestr”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości