STAN KLĘSKI AKTYWNOŚCIOWEJ — 9 czerwca 2019 r., wskutek pogarszającej się sytuacji demograficznej, która w sposób negatywny odbija się na funkcjonowaniu najważniejszych urzędów Królestwa, Jego Królewska Mość Robert II Fryderyk wydał królewski edykt wprowadzający Stan Klęski Aktywnościowej. Poprzedzając swą decyzję JKM odwołał wszystkich członków Rad Przybocznej i Stanu. Spodziewane są dalsze działania i Orędzie wygłoszone wobec mieszkańców Dreamlandu i mieszkańców całego wirtualnego świata.

ORĘDZIE KRÓLA DREAMLANDU DO MIESZKAŃCÓW KRAJU I CAŁEGO WIRTUALNEGO ŚWIATA — Jego Królewska Mość wygłosił zapowiadane orędzie w związku z wprowadzonym stanem klęski aktywnościowej. Król skierował swe słowa nie tylko do byłych i obecnych mieszkańców Królestw, ale także do mieszkańców całego wirtualnego świata. Zapowiedział m.in reformy rządu, parlamentu i samorządową, politykę grubej kreski i politykę szeroko otwartych drzwi.

P SKF 2009/3/IIN [Furlandia - SeKoDre S.A.]

Akty poświadczone notarialnie.
Martin van Buuren

P SKF 2009/3/IIN [Furlandia - SeKoDre S.A.]

Post autor: Martin van Buuren » 9 gru 2010, 15:03

Umowa zawarta dnia 23 listopada 2008 roku pomiędzy Księstwem Furlandii a SeKoDre S.A.

UMOWA RAMOWA
o współpracy

W dniu 23 listopada 2008 w Rodo

Strony:

Księstwo Furlandii, Prowincja Królestwa Dreamlandu, NIFI A47461, zwane dalej „Księstwem” reprezentowane przez JE Martina markiza van Buuren, Namiestnika Koronnego-Księcia Furlandii;

oraz

Senioralne Koleje Dreamlandzkie Spółka Akcyjna w Rodo, NIFI B19877, zwana dalej „Spółką”, reprezentowana przez JKW króla seniora Artura Piotra;

w celu umożliwienia powstania i utrzymania sieci transportu kolejowego, wraz z niezbędną infrastrukturą;

zawierają umowę ramową o współpracy treści następującej:


§ 1.
1. Celem niniejszej umowy jest stworzenie warunków do powstania i utrzymania sieci transportu kolejowego na terenie Księstwa Furlandii oraz określenie zasad współpracy między Księstwem a Spółką w tym zakresie, jak również ustalenie niektórych kwestii własnościowych.
2. Postanowienia niniejszej umowy winny być rozumiane i wykładane jako przyjmowane zgodnie przez strony w celu określonym w ustępie poprzedzającym.

§ 2.
1. Spółka zobowiązuje się do stworzenia i utrzymywania sieci kolejowej na obszarze Księstwa.
2. Księstwo zobowiązuje się wspierać Spółkę, w granicach obowiązującego prawa, na zasadach określonych w niniejszej umowie, a także automatycznego zastosowania wobec Spółki najkorzystniejszych przyjętych przez Księstwo zasad w jakiejkolwiek dziedzinie, o ile zasady te mają znaczenie dla działalności Spółki.

§ 3.
1. Księstwo nieodpłatnie przekazuje Spółce na własność nieruchomości, które zostaną zagospodarowane na potrzeby transportu kolejowego, zwane dalej „terenami kolejowymi”.
2. Ustęp poprzedzający nie dotyczy nieruchomości leżących w granicach miast Księstwa lub wchodzących w skład innych wydzielonych jednostek, posiadających odrębną od Księstwa osobowość prawną, które mogą stać się terenami kolejowymi na podstawie odrębnych umów z tymi jednostkami.
3. Terenami kolejowymi są również nieruchomości wykorzystywane dla potrzeb osadnictwa oraz przemysłu rozwijanego wzdłuż linii kolejowych.
4. Spółka ma prawo decydować o zagospodarowaniu przestrzennym, w tym nazewnictwie, terenów kolejowych.
5. Księstwo może żądać zwrotu terenów kolejowych, jeżeli nie są one wykorzystywane dla potrzeb transportu kolejowego.
6. Spółka umieszcza w swoim serwisie internetowym stały odnośnik do serwisu internetowego Księstwa oraz w ramach własnego serwisu informuje o nieodpłatnym przekazaniu przez Księstwo terenów kolejowych.
7. Spółka ponosi koszty utrzymania terenów kolejowych na ogólnych zasadach.

§ 4.
1. Spółka może ubiegać się o dofinansowanie budowy poszczególnych linii kolejowych przez Księstwo.
2. Księstwo rozstrzyga w przedmiocie dofinansowania w oparciu o przyjęte przez siebie kryteria, w szczególności potrzeby rozwoju lokalnego, w terminie nie dłuższym aniżeli 7 dni od przesłania wniosku, ewentualnie od jego uzupełnienia zgodnie z wezwaniem.
3. Spółce nie przysługuje roszczenie o dofinansowanie.
4. W razie dofinansowania, jeżeli odrębna umowa nie stanowi inaczej, Spółka umieszcza informację o dofinansowaniu danej linii w swoim serwisie internetowym, w części dotyczącej tej linii.

§ 5.
1. Spółka może ubiegać się o dofinansowanie przewozów pasażerskich w ramach linii znajdujących się na obszarze Księstwa.
2. Do dofinansowania przewozów pasażerskich stosuje się odpowiednio § 4 ust. 2 i 3.
3. W razie dofinansowania, jeżeli odrębna umowa nie stanowi inaczej, Spółka umieszcza informację o dofinansowaniu danego przejazdu na właściwych biletach, jak również w ramach swojego serwisu internetowego.

§ 6.
1. Umowa niniejsza wiąże do czasu jej zmiany lub rozwiązania w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa niniejsza, jej zmiany i rozwiązanie podlega rejestracji w rejestrze notarialnym Księstwa.

Zablokowany

Wróć do „Rejestr”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość