P SKF 2009/2/IIN [Rodo - SeKoDre S.A.]

Akty poświadczone notarialnie.
Martin van Buuren

P SKF 2009/2/IIN [Rodo - SeKoDre S.A.]

Post autor: Martin van Buuren » 9 gru 2010, 15:02

Umowa zawarta między Miastem Rodo a SeKoDre S.A. w dniu 11 sierpnia 2009r.

UMOWA RAMOWA
o współpracy

W dniu 11 sierpnia 2009 roku w Rodo

Strony:

Miasto Rodo, NIFI A90422, zwane dalej „Miastem” reprezentowane przez JKW Roberta markiza van Buuren, Vicesgerenta Północnego;

oraz

Senioralne Koleje Dreamlandzkie Spółka Akcyjna w Rodo, NIFI B19877, zwana dalej „Spółką”, reprezentowana przez JKW króla seniora Artura Piotra, Prezesa Zarządu Spółki;

zawierają umowę ramową o współpracy treści następującej:


§ 1.
1. Celem niniejszej umowy jest ustalenie zasad utworzenia i utrzymania infrastruktury kolejowej przez Spółkę w granicach Miasta.
2. Postanowienia niniejszej umowy winny być rozumiane i wykładane jako przyjmowane zgodnie przez strony w celu określonym w ustępie poprzedzającym.
3. Postanowienia niniejszej umowy nie mogą być rozumiane jako wyłączające współpracę Stron w innych sferach, aniżeli wskazane w niniejszej umowie.

§ 2.
1. Spółka zobowiązuje się do zapewnienia i utrzymywania:
(1) torowiska;
(2) taboru stosownego do zapotrzebowania;
(3) dworca kolejowego.
2. Szczegółowy przebieg linii kolejowej przez Miasto podlega uzgodnieniu przez Strony, przy założeniu iż w miarę możliwości torowisko nie będzie ingerować w dotychczasową zabudowę.
3. Dworzec zostanie wybudowany według projektu uzgodnionego przez Strony.

§ 3.
1. Miasto nieodpłatnie przekazuje Spółce na własność nieruchomości, które zostaną zagospodarowane na potrzeby transportu kolejowego, zwane dalej „terenami kolejowymi”.
2. Spółka ma prawo decydować o zagospodarowaniu przestrzennym, w tym nazewnictwie, terenów kolejowych.
3. Miasto może żądać zwrotu terenów przekazanych zgodnie z ust. 1, jeżeli nie są one wykorzystywane dla potrzeb transportu kolejowego.
4. Spółka umieszcza w swoim serwisie internetowym stały odnośnik do serwisu internetowego Miasta oraz w ramach własnego serwisu informuje o nieodpłatnym przekazaniu przez Miasto terenów kolejowych.
5. Spółka ponosi koszty utrzymania terenów kolejowych na ogólnych zasadach, z wyłączeniem ewentualnych opłat lub podatków lokalnych od nieruchomości.

§ 4.
Spółka zobowiązuje się ustalać lokalny rozkład jazdy w porozumieniu z Miastem.

§ 5.
1. Spółka może ubiegać się o dofinansowanie przez Miasto lokalnych przewozów pasażerskich.
2. W razie dofinansowania, jeżeli odrębna umowa nie stanowi inaczej, Spółka umieszcza informację o dofinansowaniu danego przejazdu na właściwych biletach, jak również w ramach swojego serwisu internetowego.

§ 6.
Umowa niniejsza wiąże do czasu jej zmiany lub rozwiązania w formie pisemnej pod rygorem nieważności i podlega rejestracji w rejestrze notarialnym Sądu Krajowego Furlandii.
[KONIEC]

Zablokowany

Wróć do „Rejestr”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość