Strona 1 z 1

SX 2014/6/IIS [DE ARCHIEN-LIBERI]

: 15 lut 2014, 12:28
autor: Daniel von Witt
WNIOSEK
O STWIERDZENIE NABYCIA I DZIAŁ SPADKU

z dnia 15 lutego 2014 roku

IA. WNIOSKODAWCA
Nazwa: Prowincja Zjednoczone Księstwo Furlandii i Luindoru
Prowincja/Kraj: Zjednoczone Księstwo Furlandii i Luindoru
Adres pocztowy: daniel_lukas@interia.pl
Numer NIFI: A86544

IB. UCZESTNICY
Nazwa: Skarb Królestwa
Prowincja/Kraj: Królestwo Dreamlandu
Adres pocztowy: svoboda.r.s@gmail.com
Numer NIFI: A71286

II. ŻĄDANIE
Stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku po osobie wykreślonej z Centralnego Rejestru Mieszkańców, w którym widniała pod następującymi danymi osobowymi: NIM 338711, imię i nazwisko: Paweł Erwin de Archien-Liberi. Spadkodawca zamieszkały w momencie wykreślenia z Rejestru w prowincji Unia Saudadzka.

III. UZASADNIENIE
Osoba spadkodawcy nie widnieje w Centralnym Rejestrze Mieszkańców. Ustawa Federalna z dnia 17 marca 2011 roku o obywatelstwie i stałym pobycie mająca zastosowanie w postępowaniu spadkowym do osoby ustałej przed wejściem Ustawy Federalnej z dnia 3 października 2013 roku o postępowaniu spadkowym, stanowi, iż spadki otwiera się z chwilą wykreślenia osoby z CRM. Wiarygodne oszacowanie wartości majątku spadkodawcy poza jego stanem rachunku bankowego z momentu wykreślenia z Rejestru nie jest możliwe. Wartości ewentualnie posiadanych nieruchomości i innych praw, w tym praw do przedsiębiorstw są niemożliwe do wiarygodnej wyceny.

IV. OPŁATA
Wnoszę o zwolnienie z opłaty sądowej w związku z brakiem możliwości wiarygodnego jej ustalenia na podstawie dochodzonego roszczenia, które nie jest znane w momencie składania wniosku.

(-) Daniel markiz von Witt
Książę Zjednoczonego Księstwa

Re: Wniosek o stwierdzenie nabycia i dział spadku

: 15 lut 2014, 12:30
autor: Daniel von Witt
ZARZĄDZENIE
W KANCELARII PREZESA SĄDU KSIĄŻĘCEGO

z dnia 15 lutego 2014 roku

I. Przyjąć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po: Paweł Erwin de Archien-Liberi (NIM 338711).

II. Sprawę zarejestrować pod sygnaturą SX 2014/6/IIS [DE ARCHIEN-LIBERI] i skierować do rozpoznania przed Sądem Książęcym Wydziałem I Cywilnym w Sali I w składzie pod przewodnictwem sędziego pokoju Siergiusza Asketila wraz z wnioskiem o zwolnienie od opłaty sądowej.

(-) Daniel markiz von Witt
p.o. Prezesa Sądu Książęcego

Re: SX 2014/6/IIS [DE ARCHIEN-LIBERI]

: 18 lut 2014, 19:13
autor: Siergiusz Asketil
POSTANOWIENIE
z dnia 18 lutego 2014 roku

Sąd Książęcy Wydział II Cywilny w składzie:
Sędzia Pokoju Siergiusz hrabia Asketil
rozpoznawszy w dniu 18 lutego 2014 roku na posiedzeniu niejawnym
wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
postanawia, co następuje:

I. Zwolnić wnioskodawcę z opłaty sądowej.
II. Stwierdzić prawomocność niniejszego postanowienia z chwilą urzędowego ogłoszenia.

(-) Siergiusz hrabia Asketil
Sędzia Pokoju

Re: SX 2014/6/IIS [DE ARCHIEN-LIBERI]

: 18 lut 2014, 19:18
autor: Siergiusz Asketil
ZARZĄDZENIE
z dnia 18 lutego 2014 roku

I. Wezwać składającego do uzupełnienia braków formalnych wnoszonego pisma poprzez wskazanie daty rejestracji, oraz daty usunięcia z Centralnego Rejestru Mieszkańców osoby o której mowa w żądaniu, w terminie 7 dni.
II. Wyznaczyć każdemu zainteresowanemu Obywatelowi Królestwa termin 7 dni na złożenie oświadczenia w sprawie.
III. Dalsze czynności w sprawie podjąć po upływie terminu określonego w punkcie I zarządzenia.

(-) Siergiusz hrabia Asketil
Sędzia Pokoju

Re: SX 2014/6/IIS [DE ARCHIEN-LIBERI]

: 18 lut 2014, 19:35
autor: Daniel von Witt
Wysoki Sądzie,

Spadkodawca Paweł Erwin de Archien-Liberi został zarejestrowany w CRM dnia 13 kwietnia 2007 roku, co stanowiło migrację z starego CRM w myśli wpisu w systemie. Dnia 27 września 2012 roku Spadkodawca został usunięty z CRM.

(-) Daniel markiz von Witt
Książę Zjednoczonego Księstwa

Re: SX 2014/6/IIS [DE ARCHIEN-LIBERI]

: 6 maja 2014, 18:01
autor: Siergiusz Asketil
ZARZĄDZENIE
z dnia 6 maja 2014 roku

I. Wezwać Szefa Królewskich Służb Informatycznych lub upoważnionego przezeń członka Królewskich Służb Informatycznych do udzielenia w terminie 7 dni informacji na temat zawartości pola przeznaczonego na wprowadzanie dowolnego tekstu przez osobę, której dotyczy postępowanie, według stanu z chwili ustania.
II. Dalsze czynności w sprawie podjąć po upływie terminu określonego w punkcie I zarządzenia.

(-) Siergiusz hrabia Asketil
Sędzia Pokoju

Re: SX 2014/6/IIS [DE ARCHIEN-LIBERI]

: 9 lip 2014, 09:14
autor: Siergiusz Asketil
ZARZĄDZENIE
z dnia 9 lipca 2014 roku

I. Ponowić wezwanie Szefa Królewskich Służb Informatycznych lub upoważnionego przezeń członka Królewskich Służb Informatycznych do udzielenia w terminie 3 dni informacji na temat zawartości pola przeznaczonego na wprowadzanie dowolnego tekstu przez osobę, której dotyczy postępowanie, według stanu z chwili ustania.
II. Pouczyć wezwanego, że niestawiennictwo będzie traktowane jako obraza Sądu.
III. Dalsze czynności w sprawie podjąć po upływie terminu określonego w punkcie I zarządzenia.

(-) Siergiusz hrabia Asketil
Sędzia Pokoju

Re: SX 2014/6/IIS [DE ARCHIEN-LIBERI]

: 10 lip 2014, 19:21
autor: Alfred
Wysoki Sadzie,

Zawartosc owego pola w profilu spadkodawcy jest nastepujaca:

--
Poza Dreamlandem jestem przede wszystkim ambitnym, choć amatorskim muzykiem. Pasjonuję się przede wszystkim muzyką i historią, co ma głębokie odniesienie chociażby w prowadzonych przeze mnie audycjach w Radiu Echa Dreamlandu.
--

(-) Martin wicehrabia Schlesinger-Asketil
Szef KSI

Re: SX 2014/6/IIS [DE ARCHIEN-LIBERI]

: 10 lip 2014, 19:29
autor: Siergiusz Asketil
ZARZĄDZENIE
z dnia 10 lipca 2014 roku

I. Przyjąć złożone oświadczenie.
II. Zamknąć postępowanie.
III. Postanowienie zostanie ogłoszone publicznie.

(-) Siergiusz hrabia Asketil
Sędzia Pokoju

Re: SX 2014/6/IIS [DE ARCHIEN-LIBERI]

: 10 lip 2014, 19:50
autor: Siergiusz Asketil
POSTANOWIENIE
z dnia 10 lipca 2014 roku

Sąd Książęcy w Wydziale II Cywilnym w składzie:
Przewodniczący: SP Siergiusz hrabia Asketil
po rozpoznaniu w dniach: 15 lutego 2014 roku - 10 lipca 2014 roku
sprawy SX 2014/6/IIS [DE ARCHIEN-LIBERI]
z wniosku: Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru (prowincja Unia Saudadzka)
o: stwierdzenie nabycia spadku

postanawia:

Stwierdzić, że spadek po Paweł Erwin de Archien-Liberi (NIM 338711), ustałym w dniu 27 września 2012 roku, ostatnio stale zamieszkującym Unię Saudadzką, na podstawie ustawy o obywatelstwie i stałym pobycie z dnia 17 marca 2011 roku (uwzględniając art. 13. ust. 2. ustawy o postępowaniu spadkowym z dnia 3 października 2013 roku) nabył Skarb Królestwa w całości, z wyłączeniem ewentualnego prawa własności nieruchomości, które to prawo na podstawie ustawy nabyła Unia Saudadzka.

(-) Siergiusz hrabia Asketil
Sędzia Pokoju