Reguły postępowania - Wydział III Karny

Sprawy o przestępstwa określone prawem federalnym i prawem Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru.
Martin van Buuren

Reguły postępowania - Wydział III Karny

Post autor: Martin van Buuren »

REGUŁY POSTĘPOWANIA
PRZED SĄDEM KSIĄŻĘCYM

WYDZIAŁ III KARNY

Przedstawiane reguły są wyrazem praktyki i nie mają charakteru wiążącego. Sąd Królestwa w drodze uchwały może ustalać reguły postępowania sądowego w zakresie, w jakim postępowanie to nie jest uregulowane Konstytucją Królestwa, ustawami federalnymi lub dekretami królewskimi, a w odniesieniu do sądów krajowych także właściwym prawem krajowym, przy czym sąd rozpoznający sprawę może odstąpić od tak przyjętych reguł postępowania, jeżeli w okolicznościach konkretnej sprawy wymaga tego należyty wymiar sprawiedliwości. Nadto w kwestiach nie uregulowanych ani w ustawodawstwie, ani w regułach postępowania sądowego, o trybie postępowania decyduje sędzia przewodniczący

1. Sprawy.
W Wydziale III Karnym rozpatrywane są sprawy z oskarżenia publicznego. Chodzi tutaj głównie o złamanie przepisów obowiązującego prawa krajowego i federalnego i czyny zabronione przez ustawę karną. W przypadku spraw o wykroczenia, kiedy prawo nie określa konkretnych sankcji, sąd będzie orzekał wyłącznie o popełnieniu przez oskarżonego zarzucanego jemu czynu.

2. Uczestnicy postępowania.
Postępowanie w Wydziale III Karnym różni się od postępowania cywilnego. Otóż nie każdy może być inicjatorem postępowania karnego. Prawo to przysługuje wyłącznie prokuratorowi, który występuje tutaj w charakterze oskarżyciela. Winien on jest sporządzić akt oskarżenia, w którym wskazuje oskarżonemu (drugiemu uczestnikowi postępowania) zarzuty, a także wskazuje konkretny zapis ustawy karnej, pod który wskazywane postępowanie oskarżonego podpada, oraz uzasadnienie wyjaśniające powody postawienia danej tezy oskarżenia. Zgodnie z prawem, oskarżony może wyznaczyć obrońcę, który będzie reprezentował go przed sądem.

3. Przewód sądowy.
Tradycyjnie pierwsze postępowanie otwiera rozprawę i stanowi umożliwienie oskarżonemu wypowiedzenie się przed sądem. Podczas tego zarządzenia, oskarżony pouczany jest o prawie do składania bądź odmowy składania wyjaśnień, odpowiedzi na pytania oraz ustanowienia przez siebie obrońcy. Należy również pouczyć oskarżonego o możliwości przyznania się do winy i złożenia wniosku o dobrowolne poddanie się karze. W przypadku, kiedy oskarżony przyznaje się do winy, i przyznanie to nie budzi żadnych zastrzeżeń, sąd może zrezygnować z postępowania dowodowego i wyznaczyć termin na składanie oświadczeń końcowych sprawie, zamknąć rozprawę i ogłosić wyrok. Wobec nieprzyznania się do winy, czy też niezłożenia odpowiedzi na akt oskarżenia, sąd winny jest przeprowadzić pełne postępowanie dowodowe. Sąd powinien mieć na uwadze, iż oskarżony często nie ma profesjonalnego obrońcy, stąd też należy dbać o to, aby nieznajomość prawa i postępowania przed sądem w wystarczającym stopniu nie doprowadziła do niesłusznego skazania oskarżonego. Po zakończeniu postępowania dowodowego następuje czas na odnoszenie się do dowodów, oraz na wygłaszanie mów końcowych. W sprawach karnych istnieje zasada, iż oskarżonemu przysługuje zawsze ostatnie słowo. To znaczy, że może on się wypowiedzieć jeszcze po mowie końcowej wygłoszonej przez prokuratora.

4. Zaskarżenie.
Stronom przysługuje apelacja od wyroku wydanego przez sąd I instancji w terminie 7 dni od jego urzędowego ogłoszenia.

Zablokowany

Wróć do „Wydział III Karny”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość