Strona 1 z 2

Kompania Wittów - komunikaty

: 11 sty 2017, 10:28
autor: Daniel von Witt
Kompania Wittów Kingsman informuje, że najpóźniej do 15 stycznia br. zostanie opublikowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok 2016.

(-) Daniel ax. von Witt
Prezydent Kompanii

Re: Kompania Wittów - komunikaty

: 8 mar 2017, 13:36
autor: Daniel von Witt
KOMUNIKAT KOMPANII WITTÓW KINGSMAN
na temat sytuacji finansowej Kompanii na dzień 31 grudnia 2016 roku
Kompania Wittów Kingsman w dniu 12 lipca 2016 roku, tj. w dniu, w którym Auksencjusz Butodziej-Witt objął 10% udziałów w Kompanii, posiadała majątek o wartości 214.524 D (bez jednostek zależnych). W 100% stanowiły go środki pieniężne. Natomiast struktura kapitałowa na ten dzień była następująca:

[list][1] Kapitał własny - Auksencjusz Butodziej-Witt: 21.452 D
[2] Kapitał własny - Daniel von Witt: 193.072 D[/list]
W trakcie 2016 roku kapitał własny został podniesiony o 193.500 D. Środki te wpłacił na rzecz Kompanii Daniel von Witt. W trakcie roku Kompania zakupiła nieruchomość pod swoją siedzibę w mieście Alhambra, za którą zapłaciła 120.000 D. Na dzień 31 grudnia 2016 roku sytuacja Kompanii wyglądała więc następująco:

MAJĄTEK Kompanii Wittów: 408.024 D, w tym:
[list][1] Środki trwałe: 120.000 D, w tym:
(1) Nieruchomości (kamienica w Alhambrze): 120.000 D
[2] Inwestycje krótkoterminowe: 288.024 D, w tym:
(2) Środki pieniężne na rachunku bankowym: 288.024 D[/list]
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA MAJĄTKU Kompanii Wittów: 408.024 D, w tym:
[list][1] Kapitał własny: 408.024 D, w tym:
(1) Kapitał Auksencjusza Butodzieja-Witta: 21.452 D (5,26%)
(2) Kapitał Daniela von Witta: 386.572 D (94,74%)
[/list]
(-) Daniel ax. von Witt
Prezydent Kompanii Wittów Kingsman

Re: Kompania Wittów - komunikaty

: 8 mar 2017, 19:31
autor: Daniel von Witt
Po uwzględnieniu inwestycji Kompanii Wittów Kingsman w Koncernie Mercurius, Instytucie Mikronacyjnej Ekonomii oraz Fundacji Inferno finalne wartości bilansowe zostały pokazane w tym zestawieniu. Najważniejszymi informacjami z tego zestawienia są wartości udziałów członków rodziny Wittów w Kompanii: Daniel von Witt ma 92,68% udziałów, zaś Auksencjusz Butodziej-Witt ma ich 7,32%. Wartość Kompanii na 31.12.2016 to 622,2 tys. D.

(-) Daniel ax. von Witt
Prezydent Kompanii Wittów

Re: Kompania Wittów - komunikaty

: 8 mar 2017, 20:07
autor: Daniel von Witt
KOMUNIKAT KOMPANII WITTÓW KINGSMAN
na temat przeniesienia udziałów
Pragnę poinformować, iż zrzekam się udziałów o wartości 45.569 D, które posiadam w Kompanii Wittów Kingsman, na rzecz mojego trzeciego syna - Oskara - włączając go tym samym w struktury Kompanii. Tym samym przekazuję mu taki sam udział, jaki posiada Auksencjusz.

(-) Daniel ax. von Witt
Prezydent Kompanii Wittów

Re: Kompania Wittów - komunikaty

: 8 mar 2017, 21:45
autor: الوـس
Nie zrzekasz się, tylko dokonujesz przelewu wierzytelności.

#legalnazi #AluśJaworowska

Re: Kompania Wittów - komunikaty

: 9 mar 2017, 07:27
autor: Daniel von Witt
Nie jesteś sędzią, prokuratorem ani ministrem sprawiedliwości więc załóż kancelarię adwokacką bądź radcostwo jakieś ;)

(-) Daniel ax. von Witt

Re: Kompania Wittów - komunikaty

: 9 mar 2017, 10:37
autor: الوـس
Założyłbym ale nikogo nie byłoby stać na te usługi :(

Re: Kompania Wittów - komunikaty

: 9 mar 2017, 10:39
autor: Daniel von Witt
Jak to? Dotychczas w czynie społecznym angażowałeś się jako pełnomocnik w sądach. Czyżby z tym koniec?

(-) Daniel ax. von Witt

Re: Kompania Wittów - komunikaty

: 9 mar 2017, 10:43
autor: الوـس
Tylko raz bo sprawa była ciekawa, a ja nie lubiałem powoda. Ale dla osób prawnych taryfy ulgowej nie ma.

Re: Kompania Wittów - komunikaty

: 10 mar 2017, 07:42
autor: Daniel von Witt
Jakiś cennik można prosić?

(-) Daniel ax. von Witt

Re: Kompania Wittów - komunikaty

: 10 mar 2017, 10:51
autor: الوـس
A widziałeś kiedyś na stronie internetowej albo w kancelarii na miejscu wiszący cennik? Cenę dostosowuje się do wagi i zawiłości sprawy oraz możliwości finansowych klienta. Czasami sprawy bierze się za darmo, bo np. jej wzięcie daje w danym środowisku rozgłos i pozwala budować renomę.

Re: Kompania Wittów - komunikaty

: 18 maja 2017, 13:30
autor: Daniel von Witt
Kompania Wittów pragnie poinformować, że po uzgodnieniach z Stedem Asketilem doszliśmy do porozumienia w sprawie przeniesienia serwisu Mercurius Furlandiae na serwer Kompanii. W ten sposób zamykamy udany rozdział współpracy z Stedem Asketilem, który w 2014 roku przyjął Merkuriusza do siebie po tym, jak władza państwowa nielegalnie ingerowała w zawartość serwisu. Jestem wdzięczny Stedowi za około trzyletni okres udanej kooperacji i opieki nad gazetą od strony technicznej. Bardzo mu za to dziękuję.

Nowy adres Gazety: http://mercurius.kings-man.pl

(-) Daniel von Witt
Prezydent Kompanii Wittów

Re: Kompania Wittów - komunikaty

: 26 wrz 2017, 17:39
autor: Daniel von Witt
Kompania Wittów Kingsman postanawia o nadaniu statutu podległej sobie instytucji - Sułtanatowi Wittasydów. Statut wchodzi w życie w chwili ogłoszenia go na stronie internetowej Sułtanatu.
STATUT
SUŁTANATU WITTASYDÓW

z dnia 26 września 2017 roku
Art. 1. 1. Sułtanat Wittasydów, zwany dalej "Sułtanatem", jest instytucją prywatną w rozumieniu Ustawy Federalnej z dnia 21 października 2016 roku o instytucjach.
2. Siedzibą Sułtanatu jest Bekka-Heach.
3. Terenem działania Sułtanatu jest obszar Królestwa Dreamlandu. Dla realizacji celów statutowych Sułtanat może działać na terenie innych państw.
4. Sułtanat posiada osobowość prawną.

Art. 2. 1. Sułtanat jest niezależną jednostką zrzeszającą osoby fizyczne na zasadach dobrowolności.
2. Sułtanat jest własnością Kompanii Wittów Kingsman.
3. Sułtanat prowadzi działalność statutową obejmującą w szczególności takie dziedziny jak: wymiar sprawiedliwości, ochrona praw i wolności, walka z wrogami Królestwa Dreamlandu i Korony Dreamlandzkiej, działalność gospodarcza, działalność kulturalna, działalność dobroczynna, aktywność paramilitarna, działalność szkoleniowa.
4. Sułtanat współpracuje w realizacji działalności statutowej z jednostkami o podobnym profilu działania, aktywnych w Królestwie Dreamlandu i poza jego granicami.
5. Sułtanat posiada własne symbole.

Art. 3 1. Członkami Sułtanatu mogą być osoby fizyczne.
2. Sułtanat posiadać może członków zwyczajnych i członków honorowych.
3. Kandydat na członka zwyczajnego składa deklarację przystąpienia do Sułtanatu w miejscu wskazanym przez Sułtana. Wniosek rozpatruje Sułtan kierując się dobrem Sułtanatu i orzekając, czy kandydat będzie mógł wykonywać misję i cele Sułtanatu.
4. Członkami honorowymi Sułtanatu są akcjonariusze Kompanii Wittów Kingsman.
5. Tytuły wszystkich członków określa Sułtan.

Art. 4. 1. Członkowie zwyczajni Sułtanatu mają prawo:
(1) piastować stanowiska w strukturach organizacyjnych Sułtanatu;
(2) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Sułtanatu;
(3) uczestniczyć w działalności statutowej;
(4) nieodpłatnie korzystać z dorobku, majątku, pomocy i form działalności Sułtanatu w porozumieniu z władzami Sułtanatu;
(5) posiadać legitymację i nosić odznaki Sułtanatu;
(6) korzystać z gwarancji i opieki Sułtanatu.
2. Członkowie honorowi Sułtanatu, oprócz praw członków zwyczajnych, mają ponadto prawo uczestniczenia w Dywanie i wyboru do niego swoich przedstawicieli oraz określanie celów Sułtanatu.

Art. 5. Do obowiązków członków Sułtanatu należy:
(1) uczestniczenie w pracach Sułtanatu;
(2) realizowanie celów Sułtanatu;
(3) przestrzeganie Statutu i decyzji podejmowanych przez władze Sułtanatu;
(4) opłacanie składek, jeżeli zostały nałożone przez władze Sułtanatu;
(5) dbanie o wizerunek, dobre imię, propagowanie idei i przyczynianie się do wzrostu znaczenia Sułtanatu.

Art. 6. 1. Za aktywne wspieranie Sułtanatu i realizowanie jego celów Sułtan może przyznawać nagrody, wyróżnienia i odznaczenia.
2. W razie naruszenia postanowień Statutu lub decyzji władz Sułtanatu Sułtan ma prawo wymierzać następujące kary:
(1) upomnienie;
(2) naganę;
(3) zawieszenie w prawach członka na czas określony;
(4) wykluczenie z Sułtanatu.

Art. 7. 1. Utrata członkostwa w Sułtanacie możliwa jest tylko przez członków zwyczajnych.
2. Utrata członkostwa następuje z chwilą:
(1) rezygnacji złożonej przed Sułtanem lub innym członkiem honorowym;
(2) wykluczenia z Sułtanatu.

Art. 8. Władzami Sułtanatu są:
(1) Sułtan;
(2) Dywan;
(3) Wielki Wezyr.

Art. 9. 1. Sułtanem jest Prezydent Kompanii Wittów Kingsman.
2. Sułtan posiada absolutną władzę w Sułtanacie, chyba, że Statut stanowi inaczej lub Sułtan powierzył określone kompetencje innym urzędnikom Sułtanatu.

Art. 10. 1. Dywan stanowi radę doradczą Sułtana.
2. Dywan składa się z członków honorowych i Wielkiego Wezyra.
3. Każdy członek honorowy może powołać w skład Dywanu jednego członka Sułtanatu.
4. Dywan:
(1) określa główne kierunki działania i rozwoju Sułtanatu;
(2) rozpatruje wszystkie sprawy, o które wniósł do niego Sułtan.

Art. 11. 1. Wielki Wezyr jest powoływany przez Sułtana.
2. Wielki Wezyr odpowiada za sprawy powierzone mu przez Sułtana.

Art. 12. 1. Sułtanat może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne.
2. Strukturę organizacyjną Sułtanatu w terenie określa Sułtan.
3. Na czele terenowych jednostek organizacyjnych stoją urzędnicy powoływani przez Sułtana. Zakres ich zadań określa Sułtan. Ich działania nadzoruje Wielki Wezyr.
4. Dodatkowe urzędy może tworzyć Sułtan z własnej inicjatywy lub na wniosek Wielkiego Wezyra.

Art. 13. 1. Majątek Sułtanatu powstaje z:
(1) kapitału założycielskiego;
(2) składek członkowskich;
(3) darowizn, spadków, zapisów;
(4) dotacji, subwencji i dochodów z ofiarności publicznej;
(5) dochodów z majątku, dochodów z działalności.
2. Majątek przeznacza się na prowadzenie działalności.
3. Kompania Wittów Kingsman uczestniczy w podziale zysku lub straty na działalności Sułtanatu, o czym postanawia Sułtan.

Art. 14. 1. Statut nadaje i zmienia Kompania Wittów Kingsman.
2. Sułtanat może zostać rozwiązany przez Kompanię Wittów Kingsman.
(-) Daniel von Witt
Prezydent Kompanii Wittów Kingsman
[/justify]

Re: Kompania Wittów - komunikaty

: 26 wrz 2017, 21:25
autor: Polyna
Dlaczego Sułtanat jest w ogóle zorganizowany jako instytucja a nie jednostka podziału terytorialnego Dreamlandu? Tylko po to żeby nie było problemu z nieautoryzowaną ekspansją w przypadkach takich jak kupno Ung?

Re: Kompania Wittów - komunikaty

: 26 wrz 2017, 21:27
autor: Daniel von Witt
A dlaczego ma być zorganizowany jako jakaś jednostka podziału terytorialnego, skoro Sułtanat powstał jako reakcja na działania wobec mnie, a nie Dreamlandu? Jest to inicjatywa prywatna od początku do końca. Każdy może tworzyć dowolne instytucje.

(-) Daniel von Witt
Prezydent Kompanii Wittów

Re: Kompania Wittów - komunikaty

: 26 wrz 2017, 21:32
autor: Polyna
Daniel von Witt pisze:
A dlaczego ma być zorganizowany jako jakaś jednostka podziału terytorialnego, skoro Sułtanat powstał jako reakcja na działania wobec mnie, a nie Dreamlandu?
Dlatego że why not? Narracyjnie by do tej kategorii bardziej pasował.

Re: Kompania Wittów - komunikaty

: 26 wrz 2017, 21:34
autor: Daniel von Witt
Nie ma powodów, by Sułtanat przekształcać w prowincję. Nie ma u Wittasydów takich aspiracji, a w Dreamlandzie zapewne i potrzeby na nowe prowincje. Sułtanat działa na terenie Księstwa Furlandii i Luindoru. Jestem z tego zadowolony.

(-) Daniel von Witt
Prezydent Kompanii Wittów

Re: Kompania Wittów - komunikaty

: 26 wrz 2017, 21:37
autor: Polyna
Daniel von Witt pisze:a w Dreamlandzie zapewne i potrzeby na nowe prowincje. Sułtanat działa na terenie Księstwa Furlandii i Luindoru.
To niech będzie jednostką podziału wewnątrz KFiL! Zresztą po co się oglądać na to czy coś potrzeba? Jest narracja, jest chęć rozwijania wszystkiego przez was, myślę że znalazłby się ktoś kto chętnie by do was dołączył, nie widzę w takim wypadku żadnych powodów żeby robienia czegoś zaniechać.

Re: Kompania Wittów - komunikaty

: 26 wrz 2017, 21:42
autor: Daniel von Witt
Kompanii zależy na ekspansji. Jeżeli będzie szansa przekształcić Sułtanat w cokolwiek i będzie to korzystne dla Kompanii i Dreamlandu to tak zrobimy. W przypadku zainteresowania projektem Sułtanatu na razie jesteśmy ostrożni.

(-) Daniel von Witt
Prezydent Kompanii Wittów

Re: Kompania Wittów - komunikaty

: 16 paź 2017, 12:07
autor: Daniel von Witt
Kompania przygotowuje się do uruchomienia dwóch nowych spółek, w których będą mogły uczestniczyć także osoby trzecie. Debiut pierwszej spółki planowany jest jeszcze w październiku.

(-) Daniel von Witt
Prezydent Kompanii Wittów

Re: Kompania Wittów - komunikaty

: 11 lis 2017, 13:57
autor: Daniel von Witt
Pragnie się poinformować, że Kompania coraz mocniej zaczyna wkraczać na rynek sarmacki. W Księstwie swoje aktywa posiada Sułtanat Wittasydów od czasu sprzedaży Ung. Teraz zaś wkracza tam MicroCart S.A. Księstwo Sarmacji to duży rynek i wierzymy, że sprzedaż w tym kraju będzie przynosić nam duże przychody.

(-) Daniel von Witt
Prezydent Kompanii Wittów

Re: Kompania Wittów - komunikaty

: 12 lis 2017, 12:45
autor: Emil Potocki
Jeżeli, jako dawny działacz publiczny i inwestor sarmacki mogę coś doradzić, to uderzanie w kwestii kartografii na równi do samorządów i lenników. Wydaje się, że te dwie kategorie będą najbardziej zainteresowane świadczonymi usługami kartograficznymi. Szczególnie, że w Księstwie Sarmacji baroni wzwyż stanowią sporą część populacji, a niewiele lenn ma choćby symbole, a co tu dużo mówić o własnych mapach. Konkurencyjna oferta dla młodych baronów z pewnością poruszyłaby ich ambicję w stosunku do zarządzania własnym lennem. Może przydatna byłaby prywatna kampania reklamowa albo ankieta poświęcona stanowi feudów, żeby w ogóle wzniecić w nich takie myśli?

Naturalnie, sam rynek pokaże, co będzie najkorzystniejsze.

Re: Kompania Wittów - komunikaty

: 12 lis 2017, 15:39
autor: Daniel von Witt
Dziękuję za te cenne sugestie. Zobaczymy, jaki będzie odzew. Niektórych map MicroCart S.A. nie będzie wykonywać dla klientów zagranicznych, zaś wszystkie dla klientów krajowych. Ma to podkreślić priorytetowe znaczenie Królestwa Dreamlandu, choć rynek jest tu pewnie nie tak duży. Będziemy się jednak starać kreować popyt. Wszak na mapie można pokazać niemalże wszystko.

(-) Daniel von Witt

Re: Kompania Wittów - komunikaty

: 8 sty 2018, 19:05
autor: Daniel von Witt
Uwzględniając kursy podane w tej dyskusji oraz po odrzuceniu wartości skrajnych (1 D - 300 lt, 1 D - 0,08 lt) wyliczono kurs średni na poziomie 1 D - 19,93 lt. Po tym kursie zostaną wykazane aktywa i pasywa Kompanii ulokowane w Sarmacji, wg stanu na koniec 2017 roku.

(-) Daniel von Witt
Prezydent Kompanii Wittów

Re: Kompania Wittów - komunikaty

: 28 lut 2018, 15:38
autor: Daniel von Witt
Kompania Wittów oddaje do dyspozycji serwis internetowy (wizytówkę) W Finance Company. W najbliższym czasie w tym serwisie oraz na forum będzie pojawiała się oferta tej firmy, która będzie się specjalizować w zarządzaniu finansami, przygotowywaniu raportów i sprawozdań finansowych, tworzeniu polityk rachunkowości itp.

(-) Daniel von Witt
Prezydent Kompanii Wittów