SK IE 2010/1 [Cubalibre] PP

Sprawy konstytucyjne rozpoznawane przez Sąd Królestwa w Izbie Erbokańskiej.
Robert I, RS.
król-senior
Posty: 605
Rejestracja: 22 cze 2010, 10:09
Numer GG: 3258225
NIM: 833216
user_herb: r02
Lokalizacja: Ekorre, Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

SK IE 2010/1 [Cubalibre] PP

Post autor: Robert I, RS. »

Archiwum postępowania
UCHWAŁA

Dnia 7 sierpnia 2010 roku

Sąd Królestwa w Izbie Erbokańskiej w pełnym składzie:
Przewodniczący: Prezes SK król senior Artur Piotr,
Członek: SSK król senior Edward Artur (sprawozdawca);

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 11 lipca - 24 lipca 2010 roku
sprawy SK IE 2010/1 PP;
z pytania prawnego: Bogusja de Cubalibre;
o treści: Czy §10 ust. 2 intermitii z dn. 4 lipca 2010 r. w sprawie przywileju zgłaszania intermitii przez Skabe Triumwirów uniemożliwia zmianę przedmiotowego intermitii przez Wielkiego Triumwira w okresie wskazanym przedmiotowym przepisem?

uchwala, co następuje:

I. Przedmiotowy przepis należy rozumieć w taki sposób, że nie można domniemywać, że jakikolwiek akt późniejszy tej samej rangi uchyla to intermitii przed upływem wyznaczonego terminu.

II. Uchylenie intermitii chronionego przedmiotowym przepisem w wyznaczonym okresie może nastąpić wyłącznie w drodze bezpośredniego aktu Wielkiego Triumwira, przy czym niedopuszczalne jest zgłoszenie projektu intermitii zmierzającego do uchylenia przedmiotowego aktu przez Skabe Triumwirów.

UZASADNIENIE

(1)
Pełen zapis przebiegu rozprawy dostępny jest w Pałacu Sprawiedliwości, Izbie Erbokańskiej Sądu Królestwa (dreamland.net.pl/sk/viewtopic.php?f=59&t=210).

(2)
Pytający zwrócił się z pytaniem jak w komparycji. Przepis §10 ust. 2 intermitii z dn. 4 lipca 2010 r. w sprawie przywileju zgłaszania intermitii przez Skabe Triumwirów ("2. Intermitii nie może zostać zmienione w części ani w całości bądź też uchylone w terminie roku od chwili jego ogłoszenia.") wydał się pytającemu "paradoksem", wynikającym ze specyfiki władzy Triumwiratu Erboki: sprawujący absolutną władzę Wielki Triumwir wydając przedmiotowy akt wydaje się ograniczać jednocześnie absolutny charakter władzy następcy.

(3)
W dniu 15 lipca 2010 roku Sąd Królestwa w Izbie Erbokańskiej otworzył przewód sądowy i przyznał każdemu mieszkańcowi Triumwiratu Erboki możliwość złożenia oświadczenia w sprawie w wyznaczonym terminie. Termin powyższy minął bezskutecznie, wobec czego w dniu 24 lipca 2010 roku postępowanie w sprawie zamknięto.

(5)
Mając na względzie zgromadzony w toku rozprawy materiał procesowy oraz obowiązujące prawo Sąd Królestwa w Izbie Erbokańskiej zważył, co następuje:

(5.A)
Przede wszystkim Sąd przystąpił do ustalenia zakresu i charakteru władzy przysługującej Wielkiemu Triumwirowi na podstawie Aktu Założycielskiego Triumwiratu Erboki z dn. 20 marca 2009 roku (dalej: Akt Założycielski lub AZ). Wielkiemu Triumwirowi przysługuje przede wszystkim władza zwierzchnia (art. 4 AZ) i absolutna (art. 9 ust. 1 i art. 16 ust. 1 AZ), przejawiająca się między innymi w powoływaniu i odwoływaniu triumwirów prowincji (art. 3 ust. 3, art. 16 ust. 4 AZ), a także wykonywaniu typowych kompetencji głowy państwa (prawo dekorowania orderami i odznaczeniami - art. 21, prawo łaski - art. 22 AZ). Dla realizacji tych kompetencji Akt Założycielski przyznaje Wielkiemu Triumwirowi prawo do wydawania intermitii - aktów o charakterze ustawodawczym - oraz fari, o charakterze wykonawczym (art. 14 ust. 2 i 3). Władza Wielkiego Triumwira ma charakter absolutny w powierzonym mu przez Akt Założycielski zakresie. Zgodnie z art. 6 AZ organy państwa (w tym Wielki Triumwir) działają na podstawie i w granicach prawa. Władza urzędującego Wielkiego Triumwira nie doznaje innych istotnych ograniczeń.

(5.B)
O absolutnym charakterze władzy Wielkiego Triumwira przesądza, jak podniesiono, sam Akt Założycielski. Wielki Triumwir, podległy temu Aktowi, nie może się sprzeciwiać pełnej realizacji postanowień art. 9 ust. 1 i art. 16 ust. 1 AZ (statuujących władzę absolutną) wobec swojego następcy. Wobec tego §10 ust. 2 przedmiotowego intermitii nie może być rozumiany w taki sposób, by uniemożliwiał następcom Wielkiego Triumwira uchylenie lub nawet wyłącznie zmianę postanowień intermitii w okresie przewidzianym przepisem.

(5.C)
Skuteczność przepisu §10 ust. 2 przedmiotowego intermitii musi być oceniana w zgodzie z Aktem Założycielskim Triumwiratu Erboki, w szczególności z wielokrotnie już przywołanymi art. 9 ust. 1 i art. 16 ust. 1 (władza absolutna Wielkiego Triumwira). W ocenie Sądu Królestwa w Izbie Erbokańskiej przedmiotowy przepis należy rozumieć w taki sposób, że zabezpiecza on przed uchyleniem chronionego intermitii poprzez domniemania pochodzące z reguł "Lex specialis derogat legi generali" (Akt szczegółowy uchyla akt ogólny) oraz "Lex posterior derogat legi priori" (Akt późniejszy uchyla akt wcześniejszy). W ten sposób przedmiotowy przepis uodpornia intermitii przed zmianą bądź uchyleniem w wyniku innego niż bezpośredniego zamierzenia Wielkiego Triumwira. Innymi słowy: do zmiany intermitii chronionego przez przedmiotowy przepis niezbędne jest przejawienie przez Wielkiego Triumwira bezpośredniej woli takiej zmiany.

(5.D)
Należy wreszcie zwrócić uwagę na kwestie absolutnego charakteru władzy Wielkiego Triumwira, który był autorem intermitii. Z tego charakteru jego władzy wynika, że przysługuje mu generalne uprawnienie do uczynienia wszystkiego, co nie jest zabronione prawem - a zatem także do wydania przepisu o treści takiej, jak przepis będący podstawą skierowanego do Sądu pytania. Nie można przyjąć, że wolą Wielkiego Triumwira wydającego przedmiotowe intermitii było ograniczenie absolutnego charakteru władzy następcy (skoro jest to niedopuszczalne w świetle Aktu Założycielskiego). Należy jednak uznać, że termin wskazany w przedmiotowym przepisie poza uodpornieniem go na działanie domniemań wynikających z dwóch, przywołanych wyżej reguł kolizyjnych - jest również co najmniej przejawem woli Wielkiego Triumwira, by we wskazanym okresie intermitii nie uległo zmianie. Należy to zatem rozumieć jako wprowadzenie do treści intermitii terminu instrukcyjnego dla następców, w którym powinni oni powstrzymać się od wykonania swego uprawnienia do zmiany bądź uchylenia. Nie można jednak z pewnością uznać, że urzędujący Wielki Triumwir jest obowiązany do poszanowania takiej woli swego poprzednika, skoro przysługuje mu władza absolutna.

(5.E)
Jednocześnie Sąd uznaje za warte podkreślenia, że Skabe Triumwirów nie jest uprawnione do zgłoszenia projektu intermitii zmierzającego bezpośrednio do uchylenia przedmiotowego aktu (chronionego przepisem oznaczonego jako §10 ust. 2). Uchylenie aktu tak chronionego jest uprawnieniem przysługującym wyłącznie urzędującemu Wielkiemu Triumwirowi.

(5.F)
Podsumowując: §10 ust. 2 przedmiotowego intermitii chroni ten akt przed zmianą bądź uchyleniem we wskazanym terminie na trzy sposoby. Po pierwsze, czyni go odpornym na zmianę w wyniku zastosowania reguł kolizyjnych "Lex posterior..." i "Lex specialis...". Po drugie i wynikające z pierwszego, dla skutecznej zmiany bądź uchylenia chronionego intermitii niezbędne jest bezpośrednie wyrażenie woli Wielkiego Triumwira w akcie zmiany bądź uchylenia (w formie intermitii). Po trzecie, przedmiotowy przepis wprowadza generalny zakaz skierowany do Skabe Triumwirów zgłaszania projektów intermitii, które mogłyby zmienić bądź uchylić chroniony akt. Przepis §10 ust. 2 przedmiotowego intermitii nie ma zatem skutku w postaci odebrania Wielkiemu Triumwirowi uprawnienia do zmiany bądź uchylenia chronionego intermitii w czasie trwania wskazanego okresu, ponieważ władza absolutna Wielkiego Triumwira wynika wprost z Aktu Założycielskiego.

Mając powyższe na uwadze, uchwalono jak w sentencji.
Zablokowany

Wróć do „Sala A”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość