Pozew

Biuro podawcze i wstępna kontrola pism wpływających do Sądu Prowincji.
JKalicki

Pozew

Post autor: JKalicki »

I. Powód
Imię i nazwisko/Nazwa: Józef Kalicki
Prowincja/Kraj (dla podmiotów zagranicznych): Surmala
Adres poczty elektronicznej: big.franek@gmail.com
Numer NIM/CRIP (jeżeli podmiot dreamlandzki): 566640

II. Pozwany
Imię i nazwisko/Nazwa: Paul von Panevnick
Prowincja/Kraj (dla podmiotów zagranicznych): Morland
Adres poczty elektronicznej: tobu781@interia.pl
Numer NIM/CRIP (jeżeli podmiot dreamlandzki): 300929


II. Podstawa

Pozwany wielokrotnie dokonywał przestępstw określonych w Kodeksie Karnym. Działania oskarżonego nosiły znamiona działalności: przeciwko instytucji państwowych (art. 42 KK), przeciwko wolności (art. 54 KK) oraz przeciwko mieniu (art. 60 KK oraz art. 61 KK). Biorąc pod uwagę charakter przestępstw oraz stanowisko zajmowane przez oskarżonego wnioskuje o najwyższy wymiar kary.

W związku z tym, że prokuratura nie funkcjonuje i państwo nie zapewnia należytej ochrony praw obywatelskich, oraz zważywszy na niski status materialny powoda, wnioskuje o umorzenie kosztów postępowania sądowego.


IV. Uzasadnienie

Pozwany dokonał kradzieży przedsiębiorstwa (NIFI: B59662) zarejestrowanego na Józefa Kalickiego (NIM: 566640). Kradzież została dokonana po systemowym ustaniu wymienionego obywatela. Pozwoliło to na dokonanie rozboju kiedy pokrzywdzony nie był w stanie zareagować. Powyższe działania miały dwa skutki. Po pierwsze, powyższa działalność była jawnie niekorzystna dla Skarbu Królestwa, który został pozbawiony wpływu na stan mienia mu należnego. Po drugie, ustały obywatel, który zniknął w sposób nagły i rodził nadzieje na rychły powrót, został pozbawiony znacznej części swojego majątku. Po odzyskaniu przez obywatela praw i publicznym wykazaniu przestępstwa - w listopadzie 2013 roku, pozwany do dzisiaj nie zwrócił przejętego mienia, dodatkowo tworząc bariery administracyjne utrudniające jego odzyskanie.

Pozwany, pełniąc funkcję publiczną Namiestnika Koronnego, w krótkim okresie po swoim powołaniu wydał szereg aktów prawnych (publikacja na forum Surmali w okresie od 18 października do 30 listopada 2012 roku), których tryb uchwalenia jest sprzeczny z obowiązującym prawodawstwem. Mimo, że sytuacja ta została mu publicznie wskazana, uznał ważność wadliwych prawnie dokumentów działając na szkodę obywateli i krajowych organów publicznych. Ponadto pozwany wprowadził w błąd innych pracowników administracji publicznej, którzy podejmowali działania w oparciu o fałszywe dokumenty. Istnieje uzasadnione podejrzenie co do wprowadzenia w błąd przełożony pozwanego - Króla Dreamlandu, co pozwoliło mu na kontynuowanie procederu.


V. Opłata

Wnioskuje o umorzenie opłaty za postępowanie sądowe.

Awatar użytkownika
Gregory de Corylus
Posty: 181
Rejestracja: 18 wrz 2010, 13:30
Numer GG: 4944940
NIM: 696920
Lokalizacja: Surmala, Maribor
Kontakt:

Re: Pozew

Post autor: Gregory de Corylus »

Nie wiem czy wolno mi w tym wątku się wypowiedzieć, ale przejrzalem dogłębnie prawo surmali i rzeczywiście nowy kodeks Administracyjny wprowadzony przez diuka von Panevnicka 18 października2012 roku jest wg mnie nieważny - do tego potrzeba zgody Rady Książęcej (wg obowiązującego wtedy Kodeksu o Administracji z dn 1 lipca 2012 r - art 14) a takiej zgody nie było. Tym samym kolejne dekrety diuka nie powinny być ważne ( ustanowienie kasztelani, burmistrza).
Gregory hrabia de Corylus

Awatar użytkownika
APRS
król-senior
Posty: 842
Rejestracja: 19 sie 2010, 19:20
Numer GG: 2587993
NIM: 607400
Lokalizacja: aktualnie: Sangajokk
Kontakt:

Re: Pozew

Post autor: APRS »

ZARZĄDZENIE
PREZESA SĄDU KRÓLESTWA

z 20 lutego 2013 roku

I. Wezwać powoda do uzupełnienia braku pozwu przez wskazanie żądania nadającego się do rozpoznania w postępowaniu cywilnym (o zapłatę, o ustalenie, o zobowiązanie do określonego działania itp.), w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu pozwu.

II. Wezwać powoda do uzupełnienia wniosku o zwolnienie od kosztów przez wskazanie stanu rachunku bankowego, a także stanu majątkowego, oraz czy jest obecnie zatrudniony i z jakim wynagrodzeniem, w terminie 7 dni pod rygorem rozpoznania wniosku w jego obecnym kształcie z tym zastrzeżeniem, że zwrot pozwu skutkować będzie równocześnie zwrotem wniosku zawartego w tym samym piśmie bez merytorycznego rozpoznania wniosku nawet w przypadku jego uzupełnienia.

III. Poinformować, że wypowiedzi osób niebędących stronami nie są brane pod uwagę, chyba że zostanie wcześniej odrębnie zarządzone. Zainteresowany może wystąpić z odrębnym wnioskiem o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze interwenienta ubocznego, przy czym we wniosku podmiot obowiązany jest wykazać istnienie interesu we wzięciu udziału w sprawie oraz wskazać, po której stronie pragnie występować, ewentualnie wskazanie iż nie zamierza występować po żadnej ze stron. Wniosek nie jest wiążący dla sądu.

IV. Dalsze czynności podjąć po uzupełnieniu pozwu albo bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

(-) Artur Piotr, RS.
Prezes Sądu Królestwa

JKalicki

Re: Pozew

Post autor: JKalicki »

Wysoki Sądzie.

Ad.1.
Pozew nie ma charakteru pozwu cywilnego, a karnego. W chwili kiedy Korona zawodzi w zakresie nadzoru nad powoływanymi przedstawicielami, a Prokuratura nie funkcjonuje, jedynie obywatelska działalność ma możliwość reprezentowania interesu narodowego w tym zakresie. Tym samym we wniosku przedstawiono żądanie karne - wynikające z przepisów Kodeksu Karnego. Proszę o skierowanie pozwu do rozpoznania w postępowaniu karnym.

Ad.2.
Odmawiam upublicznienia na tym forum - dostępnym dla każdego zainteresowanego - mojego stanu majątkowego. Takie wezwanie jest uwłaczające dla mojej osoby. Biorąc pod uwagę zapisy Konstytucji, w szczególności art. 6 i art 7, wnoszę o wskazanie innego trybu przekazania tych informacji - trybu niejawnego dla osób postronnych. Jednocześnie, biorąc pod uwagę charakter wniosku, wnoszę o wycofanie wezwania dot. spraw finansowych, jako niezasadne.

JKalicki

Re: Pozew

Post autor: JKalicki »

Wniosek formalny

Wnoszę o wyłączenie JKW Artura I Piotra z prowadzenia tego postępowania, biorąc pod uwagę:
(a) występowanie konfliktu interesów - JKW Artur I Piotr powołał na urząd pozwanego, w przedstawionym we wniosku okresie był jego bezpośrednim przełożonym, tym samym odpowiedzialność za postępowanie pozwanego może powodować, że w sposób nieświadomy może rozsądzać na jego korzyść;
(b) JKW Artur I Piotr nie złożył ślubowań sędziowskich - zgodnie z UF o sądownictwie takie ślubowanie musi być złożone na liście dyskusyjnej Królestwa (art. 12 ust. 3 ustawy) - w tym momencie nie byłem w stanie takiego ślubowania odnaleźć;

Awatar użytkownika
APRS
król-senior
Posty: 842
Rejestracja: 19 sie 2010, 19:20
Numer GG: 2587993
NIM: 607400
Lokalizacja: aktualnie: Sangajokk
Kontakt:

Re: Pozew

Post autor: APRS »

ZARZĄDZENIE
PREZESA SĄDU KRÓLESTWA

z 24 lutego 2013 roku

I. Wniosek o wyłączenie SSK króla seniora Artura Piotra przedstawić do rozpoznania SP sir Siergiuszowi de la Slav.

II. Wstrzymać się od dalszych czynności w sprawie do czasu rozpoznania wniosku.

(-) Artur Piotr, RS.

JKalicki

Re: Pozew

Post autor: JKalicki »

Protest

Zgłaszam protest do zarządzenia o przekazanie wniosku do rozpoznania SP sir Siergiuszowi de la Slav. Wskazany SP jest osobą, która publicznie, na forum Surmali, wykazywała chęć dalszego wykorzystywania - przedstawionych we wniosku - dokumentów qusi-prawnych. Nawet pomimo wykazania uchybień prawnych przy ich uchwalaniu. Ponadto pomiędzy powodem, a SP istnieje publicznie znany spór co do interpretacji tych przepisów. Osobiste zaangażowanie w sprawie, oraz jego konflikt z powodem, powinny wykluczyć SP de la Slava z jakiekolwiek udziału w sprawie.

Siergiusz Asketil
Posty: 1368
Rejestracja: 14 sty 2013, 18:54
Numer GG: 44811514
NIM: 786851
user_herb: s06
Lokalizacja: Alizon
Kontakt:

Re: Pozew

Post autor: Siergiusz Asketil »

POSTANOWIENIE
z 24 lutego 2013 roku

Sąd Prowincji w składzie:
Sędzia Pokoju sir Siergiusz de la Slav
rozpoznawszy w dniu 24 lutego 2013 roku na posiedzeniu niejawnym
wniosku o wyłączenie SSK króla seniora Artura Piotra
postanawia, co następuje:

I. Odrzucić wniosek o wyłączenie SSK króla seniora Artura Piotra.
II. Stwierdzić prawomocność niniejszego postanowienia z chwilą urzędowego ogłoszenia.

Uzasadnienie:
Między osobą Sędziego a stronami nie zachodzi stosunek osobisty ani służbowy, który mógłby wywołać wątpliwość co do bezstronności Sędziego.

(-) sir Siergiusz de la Slav
Sędzia Pokoju
(—) Siergiusz markiz Asketil
Dreamlandczyk, Baridajczyk, Frustrat

JKalicki

Re: Pozew

Post autor: JKalicki »

Protest

Protestuje przeciwko jawnej stronniczości składu orzekającego, oraz kpinie z wymiaru sprawiedliwości. SP de la Slav, w sposób mało kreatywny próbuje twierdzić, że pomiędzy byłym Królem, a byłym Namiestnikiem Koronnym, nie zachodziła zależność służbowa. Skandal! We wniosku wyraźnie wykazano w jakim okresie taka zależność zachodzi, a dowodem są dokumenty przechowywane w bazie prawnej Sądu.

W prywatnej rozmowie, z mocnych słowach odrzuciłem propozycję SP de la Slavy, przeciwko sankcjonowaniu użytkowania skarżonego prawa, ledwie kwadrans przed wydaniem tego Postanowienia. Działania SP są jawnie nacechowane osobistą niechęcią i stronniczością, w stosunku do powoda.

Awatar użytkownika
APRS
król-senior
Posty: 842
Rejestracja: 19 sie 2010, 19:20
Numer GG: 2587993
NIM: 607400
Lokalizacja: aktualnie: Sangajokk
Kontakt:

Re: Pozew

Post autor: APRS »

ZARZĄDZENIE
PREZESA SĄDU KRÓLESTWA

z 3 marca 2013 roku

I. Wniosek o zwolnienie od kosztów przedstawić do rozpoznania SP sir Siergiuszowi de la Slav.

II. Dalsze czynności podjąć po rozpoznaniu wniosku.

(-) Artur Piotr, RS.
Prezes Sądu Królestwa

JKalicki

Re: Pozew

Post autor: JKalicki »

Protest

Ponownie protestuje przeciwko udziałowi w sprawie współpracownika pozwanego. SP de la Slav wyrażał publicznie akceptacje dla bezprawnych działań pozwanego. Ponadto obaj Panowie rozwijają współpracę polityczną na podstawie skarżonych działań pozwanego. Konflikt interesów jest tutaj ewidentny.

Protestuje przeciwko bierności Prezesa Sądu Królestwa, którego działania mają znamiona działania na szkodę powoda i Królestwa, poprzez ignorowanie zastrzeżeń co do stronniczości osób biorących udział w sprawie, jak i nie dopuszczanie do bezstronnego rozstrzygnięcia tejże sprawy.

JKalicki

Re: Pozew

Post autor: JKalicki »

Wniosek formalny

Zgłaszam wniosek o wykluczenie ze sprawy SP de la Slav, biorąc pod uwagę:
a) Pan de la Slav jest politycznym współpracownikiem pozwanego na szczeblu lokalnym, przez co podejmowane przez niego decyzje mogą mieć znamiona stronniczości;
b) Pan de la Slav wyrażał publicznie poparcie dla skażonych działań poprzednika na jego stanowisku, przez co podejmowane przez niego decyzje mogą mieć znamiona stronniczości;
c) Pan de la Slav pozostaje w publicznie znanym konflikcie z pozwanym co do oceny skarżonych działań, przez co podejmowane przez niego decyzje mogą mieć znamiona stronniczości.

JKalicki

Re: Pozew

Post autor: JKalicki »

Wniosek formalny

Biorąc pod uwagę, że w swoim zarządzeniu z dnia 24 lutego oraz z 3 marca br. Prezes Sądu Królestwa dopuścił do udziału w sprawie, jako osobę decyzyjną, osobę będącą pośrednio stroną tego postępowania (osoba publicznie wyrażająca aprobatę dla skarżonych działań), w trosce o zachowanie pozorów bezstronności, wnoszę o zaoczne:

- wyłączenie ze składu prowadzącego postępowanie SP von Panevnicka, jako osobę będącą stroną tego postępowania.

Awatar użytkownika
APRS
król-senior
Posty: 842
Rejestracja: 19 sie 2010, 19:20
Numer GG: 2587993
NIM: 607400
Lokalizacja: aktualnie: Sangajokk
Kontakt:

Re: Pozew

Post autor: APRS »

ZARZĄDZENIE
PREZESA SĄDU KRÓLESTWA

z 17 marca 2013 roku

I. Wniosek o wyłącznie SP sir Siergiusza de la Slav od rozpoznania wniosku powoda o zwolnienie od kosztów sądowych skierować do rozpoznania przez SP Daniło hrabiego de la Vegę.

II. Dalsze czynności podjąć po rozpoznaniu wniosku o wyłączenie.

(-) Artur Piotr, RS.
Prezes Sądu Królestwa

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13172
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Pozew

Post autor: Daniel von Witt »

POSTANOWIENIE
z 17 marca 2013 roku

Sąd Prowincji w składzie:
Sędzia Pokoju Daniło hrabia de la Vega
rozpoznawszy w dniu 17 marca 2013 roku na posiedzeniu niejawnym
wniosku o wyłączenie SP sir Siergiusza de la Slav
postanawia, co następuje:

I. Przyjąć wniosek o wyłączenie SP sir Siergiusza de la Slav.
II. Stwierdzić prawomocność niniejszego postanowienia z chwilą urzędowego ogłoszenia.

(-) Daniło hrabia de la Vega
Sędzia Pokoju

Awatar użytkownika
APRS
król-senior
Posty: 842
Rejestracja: 19 sie 2010, 19:20
Numer GG: 2587993
NIM: 607400
Lokalizacja: aktualnie: Sangajokk
Kontakt:

Re: Pozew

Post autor: APRS »

ZARZĄDZENIE
PREZESA SĄDU PROWINCJI

z 21 marca 2013 roku

I. Wobec wyłączenia SP sir Siergiusza de la Slav, wniosek o zwolnienie od kosztów skierować do rozpoznania przez SP Daniło hrabiego de la Vegę.

II. Dalsze czynności podjąć po rozpoznaniu wniosku o zwolnienie od kosztów.

(-) Artur Piotr, RS.
Prezes Sądu Królestwa

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13172
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Pozew

Post autor: Daniel von Witt »

POSTANOWIENIE
z 21 marca 2013 roku

Sąd Prowincji w składzie:
Sędzia Pokoju Daniło hrabia de la Vega
rozpoznawszy w dniu 21 marca 2013 roku na posiedzeniu niejawnym
wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
postanawia, co następuje:

I. Odrzucić wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.
II. Stwierdzić prawomocność niniejszego postanowienia z chwilą urzędowego ogłoszenia.

(-) Daniło hrabia de la Vega
Sędzia Pokoju

Awatar użytkownika
Marcin Mikołaj
król-senior
Posty: 1302
Rejestracja: 29 gru 2011, 14:52
Numer GG: 6042777
NIM: 906544
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre; Zjednoczone Księstwo - Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: Pozew

Post autor: Marcin Mikołaj »

ZARZĄDZENIE JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI
W GABINECIE PREZESA SĄDU KRÓLESTWA


z dnia 8 kwietnia 2013 roku

I. Wobec odrzucenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych wezwać powoda do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez uiszczenie opłaty od pozwu w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu pozwu.

II. Dalsze czynności podjąć po wniesieniu opłaty albo bezskutecznym upływie terminu.

(-) Marcin I Mikołaj, R.

Awatar użytkownika
Marcin Mikołaj
król-senior
Posty: 1302
Rejestracja: 29 gru 2011, 14:52
Numer GG: 6042777
NIM: 906544
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre; Zjednoczone Księstwo - Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: Pozew

Post autor: Marcin Mikołaj »

ZARZĄDZENIE JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI
W GABINECIE PREZESA SĄDU KRÓLESTWA


z dnia 17 kwietnia 2013 roku

I. Wobec bezskutecznego upływu terminu do wniesienia opłaty od pozwu sprawy nie rejestrować.
II. Pozew zwrócić.

(-) Marcin I Mikołaj, R.

Zablokowany

Wróć do „Kancelaria Sądu Prowincji”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość